Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Balik Nesli Tehlikede

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Balik Nesli Tehlikede

    BALIK NESLÝ TEHLÝKEDE

    SÝNOP - Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Sinop Su Ürünleri Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bircan, "Aþýrý avcýlýk hamsi baþta olmak üzere tüm balýk türlerini zincirleme risk altýna sokuyor. Bilinçli avcýlýk olmazsa ne yazýk ki þu anda yok olan birçok balýk türünde yaþadýðýmýz gibi, var olan türleri de kavanozlarda görmek zorunda kalabiliriz" dedi.
    Prof. Dr. Bircan, Karadeniz'de yýllar önce yaþayan birçok balýk türünün yok olduðunu, þu anda sofralarý süsleyen birçok balýk türünün de önlem alýnmadýðý takdirde ileride 'ibret olsun' diye müzelerde kavanozlar içerisinde sergilenme tehdidi altýnda olduðunu söyledi. Prof. Dr. Bircan, Karadeniz'de yýllar önce yaþamýþ ve þu anda nesli tükenmiþ birçok balýk türünü odasýnda kavanozlar içinde ibret için saklýyor. Kimyasal bir bileþim içerisinde saklanan çok sayýda nesli tükenmiþ balýk türü geçmiþe ýþýk tutarken, insanoðlunun aç gözlülüðü ve vurdumduymazlýðýnýn doðal yaþama vermiþ olduðu telafisi mümkün olmayan zararlar da gözler önüne seriliyor.
Haz?rlan?yor...
X