Duyuru

Collapse
No announcement yet.

4 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 4 Þubat 2006 Haberler

  KÖYLÜ ÝSYANI

  Trabzon’un Araklý ilçesinde bulunan Karadere’nin etrafýnda yaþayan köylüler, heyelanlara yol açtýðý gerekçesiyle dereden çakýl çeken müteahhit firmaya karþý bayrak açtý...

  DSÝ’den "Çakýl çekilemez" þeklindeki karar çýktý ancak bu da çare olmadý.
  Buna karþý çalýþmalarýný yürüten firma temsilcileri ile tartýþan ve çakýl çekilmesine izin vermeyeceklerini dile getiren Yiðitözü, Ayvadere ve Dulköy muhtarlarý "Geçen yýl yaþadýðýmýz afet bardaðý taþýran son damla oldu" þeklinde konuþuyor.
  Trabzon’un Araklý Ýlçe sýnýrlarý içinde yer alan Karadere’nin 1 ve 7. kilometrelerinde DSÝ yetkilileri tarafýndan dere yataðýnda herhangi bir oynama yapýlamayacaðý ve çakýl alýnamayacaðý þeklindeki kararýna karþýn çakýl alýnmak istenmesi köylüleri isyan ettirdi. Firma yetkilileri ile gün boyunca tartýþan ve zaman zaman tansiyonun yükseldiði olaylarýn ardýndan açýklamalarda bulunan köy muhtarlarý DSÝ’nin dere üzerinde oynama yapýlmasýný yasakladýðýný anýmsatarak, "Durmadan doðal afet yaþýyoruz. Buna artýk izin vermeyeceðiz" diyorlar. Firma yetkililerinin "Derenin 1982 yýlýnda istimlak edildiði" þeklindeki iddialarýný da reddeden muhtarlar, "Ýstimlak yapýlan yerlerin dere yataðý olmadýðýný bu yerin þu andaki tesislerin kurulu bulunduðu yer olduðunu" söylüyorlar.
  Yiðitözü Köyü Muhtarý Ali Ýhsan Albayraktar, konunun önemine dikkat çekerek, "Biz geçen yýl yine bu derelerden malzeme alýnmasýndan dolayý çok sýkýntý çektik ve büyük bir afet yaþadýk. Günlerce evlerimize giremedik. Þu an herhangi bir yaðmurda korkudan sabahlara kadar uyuyamýyoruz. DSÝ yetkililerinin kesinlikle dere yataðýndan malzeme alýnmamasý gerektiðini ifade etmelerine raðmen Jandarma eþliðinde buradan malzeme çekiyorlar. Bu konu ile kimse ilgilenmiyor. Alýnan malzemeden dolayý biz afetler yaþýyoruz. Afet yaþanmamasý için yetkililer tedbir almalarý gerekirken adeta afete davetiye çýkaran kararlar alarak vatandaþý maðdur ediyor. Þikayetlerimizi gereken yerlere bildirmemize raðmen hiçbir tedbir alýnmayýp adeta halkla kolluk kuvvetlerini karþý karþýya getirmeye çalýþýyorlar. Buradaki herhangi bir afet yaþanýr ve can kaybý olursa bu yükün altýnda kimse kalkamaz"dedi.
  Hukuk çiðneniyor
  Ayvadere Köyü Muhtarý Hasan Gümüþtaþ da hukuka aykýrý hareket edildiðini söyleyerek Dere yataðýndan çakýl alýnmasýnýn mutlaka durdurulmasý gerektiðini vurguladý. Gümüþtaþ þöyle devam etti:"Öncelikli burada yetkili birimler gelip çalýþma yapmalarý gerekir. DSÝ yetkilileri dere yataðýndan malzeme alýnmasýný kesinlikle durdurmalýdýr.Buradaki yetkililerin afet yaþanmadan yýllar önce alýnmýþ bir belgeyle burada çalýþma yapýlmasýna izin vermeleri çok vahim bir durumdur. Bu derenin taþmasý ile geçen yýllar çok büyük maddi ve manevi hasar yedik. Köprülerimiz yýkýldý evlerimizi terk ettik. Tarým arazilerimiz zarar gördü. Bizim dere kenarlarýnda köylüler tarafýndan yapýlmýþ DSÝ yetkililerinin bilgisi dahilinde su kuyularýmýz bulunuyor. Dere yataklarýndan alýnan malzemelerden dolayý su seviyesinin düþmesi buradaki üç köyün büyük bir çoðunluðunun susuz kalmasýna neden oluyor. Bu konularý yetkililere bildirmemize raðmen vatandaþ hiç dinlenmiyor. Burada sesimizi duyurmamýz için ölmemiz mi gerekiyor? Artýk her yaðmurdan korkup afet bekliyoruz. Afetten sonra bizlere verilen tüm sözler havada kalýrken birde evlerimizin altlarýný oymaya baþladýlar.
  Hakkýmýzý arayacaðýz
  Ellerindeki evraklarla birlikte karayollarý yetkilileri ile tartýþan köylüler, haklarýný sonuna kadar arayacaklarýný ve dereden kesinlikle malzeme aldýrmayacaklarýný söyleyerek, "Ýlçe Kaymakamý hiçbir þikayetimizi dinlemedi. Bunun yanýnda bizi kolluk kuvvetleriyle karþý karþýya getirdi. Kaymakam þikayetleri dinleyip olaya bir çözüm bulmasý gerekirken karýþýklýða sebep oluyor. Konunun çözümü için Valimize baþvuracaðýz. Çok basit halledilecek bir konuyu sürekli körükleyip olayý içinden çýkýlmaz bir duruma getiriyorlar" ettiler. • #2
  EKONOMÝK KAYNAKLAR ÜZERÝNDE OYUN OYNANIYOR


  Trabzon'un Arsin Ýlçesi'nde kaymakamlýk ve belediyenin ortaklaþa düzenlediði 'Arsin Sohbetleri'nin ikincisinde, sivil toplum örgütlerinin ekonomideki yeri tartýþýldý.
  Arsin Öðretmenevi'nde yapýlan ve gazeteci-yazar Murat Taþkýn'ýn yönettiði sohbete konuþmacý olarak Trabzon Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mehmet Cirav, Trabzon Esnaf Odalarý Birliði (TESOB) Baþkaný Halil Ýbrahim Kalfaoðlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliði Baþkaný Murat Gümrükçü katýldý. Mehmet Cirav, fýndýðýn bölge ve ülke ekonomisi için çok önemli bir ürün olduðunu vurgulayarak, "Biz fýndýðý bir bütün olarak kabul ediyoruz. Üretim kadar tüketiminde önemli olduðunu vurguluyoruz. Bu ürünün ekonominin kurallarý çerçevesinde iþlem gördüðünü ve görmesi gerektiðini sürekli vurguluyor, siyaset ve siyasetçinin bu iþe karýþtýrýlmasýnýn doðru olmadýðýný söylüyoruz. Sorumlularýn konuþma yerine iþlerini yapmalarýný bekliyoruz. Fýndýðý fazla konuþmak, kar deðil zarar verir. Bunu geride býraktýðýmýz 3-4 aylýk süreye bakýnca rahatlýkla görebilirsiniz" dedi.
  TESOB Baþkaný Halil Ýbrahim Kalfaoðlu kuþ gribine dikkat çekerek, "Türkiye'nin ekonomik kaynaklarý üzerinde oyun oynanýyor. Özellikle kýrsal kesim adeta çökertilmek isteniyor. Tavukçuluk sektörü bu oyunun bir parçasý. Yakýnda diðer tarýmsal ürünlerimiz olumsuzlukla gündeme getirilirse kimse þaþmasýn" diye konuþtu.
  Murat Gümrükçü ise, kalkýnmanýn temelinde sosyalleþmenin yattýðýný ifade ederek, "Bunun için herkese ve tüm kesimlere açýlarak büyüme modeli tercih edilmelidir. Kendi içine kapalý toplumlarýn kalkýnýp, geliþebildikleri görülmemiþtir. Bunun için kentlerin geliþimi için modern planlar yapýlmalýdýr" þeklinde konuþtu.  Yorum yap


  • #3
   DOÐU KARADENÝZ'DEN ÝHRACAT


   Doðu Karadeniz Bölgesi'nde, bu yýlýn ilk ayýnda gerçekleþen ihracatýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 58 arttýðý belirtildi.
   Doðu Karadeniz Ýhracatçýlarý Birliði (DKÝB) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Hamdi Gürdoðan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden 2006 yýlýnýn ilk ayýnda 72 milyon 325 bin 768 dolarlýk ihracat gerçekleþtirildiðini, ihracatýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 58 arttýðýný, geçtiðimiz yýlýn Ocak ayýnda 45 milyon 890 bin 237 dolarlýk ihracat yapýldýðýný hatýrlattý.

   Yorum yap


   • #4
    KÖPRÜLER YAPILIYOR

    2 Aðustos 2005 tarihinde yaðan aþýrý yaðmurlar sonucu Of, Hayrat ve beldelerinde bir çok köprü yýkýlmýþtý...

    Yýkýlan köprülerin ihaleleri yapýldý ve inþaatlarýna baþlandý. Aþýrý yaðmurlardan yýkýlmayan, ancak ayak kýsýmlarý derelerin taþmasý sonucu tahribat gören köprüleri ise Trabzon Özel Ýdare Genel sekreterliði yakýn takibe alarak hasarlarýný onarmak için kollarý sývadý. Selde en fazla hasar gören Ballýca I köprüsü ile Saraçlý köyü köprülerinin taþkýnlara karþý korunmasý için dere yataðýnda koruma piritlerinin yapýmýna baþlandý. Öte yandan Taþhanpazarý ve Yemiþalan köyü köprü inþaatlarýnýn hýzla devam ettiði bildirildi. Ayak kýsýmlarýndan büyük çapta hasar gören Saraçlý Köyü köprüsün yapýmýna baþlanmasý nedeniyle Köy Muhtarý Bekir Sami Aydýn yaptýðý açýklamada, "Taþhan köprüsünün yýkýlmasý nedeniyle uzun dönem Uðurlu ve Gürpýnar beldelerine hizmet veren köyümüz köprüsü de selde tahribat gördü. Ancak yýkýlmamasý köylerimiz için çok büyük bir fýrsat oldu. Bu köprüde yýkýlmýþ olsaydý hem biz hem de diðer köyler periþan olacaktýk. Selde hasar gören köprümüzün onarýlmasýndan son derece mutlu oldum. Köprümüzün onarýlmasýnda emeði geçen baþta özel idare genel sekreterliði yetkilileri olmak üzere herkese teþekkür ederim" dedi.

    Yorum yap


    • #5
     TONYA'DA MUHTEÞEM GÖRSELLIK

     Trabzon’un Tonya Ýlçesi’nde yapýlan ve toplam 7 ilçeden 52 ekibin yarýþtýðý Kaymakamlýk Kupasý Halkoyunlarý Yarýþmasý’nda dereceye giren 20 ekip ödül aldý.
     Tonya Kapalý Spor Salonu’nu dolduran yüzlerce seyirci yarýþmayý baþtan sona büyük bir heyecanla izlerken,Tonya’nýn Internet sitesinden canlý olarak yayýnlanan yarýþmanýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Cemal Kalyoncu þunlarý söyledi: “ Kültürüne gerçekten sahip çýkan bir yörede yaðmurun ve karýn yaðdýðý þekillenecek. Sizleri burada görmekten onur ve gurur duyuyoruz.”
     SÝZLERÝ BAÐRIMIZA BASTIK
     Ýlçe Belediye Baþkaný Ahmet Kurt ise, tüm yarýþmacý ve misafirleri baðrýna bastýklarýný belirterek þöyle dedi:” Kýsaca halk kültürü olan ve bu özellikleriyle diðer yörelerden ayrýlan bir yerdir Tonya. Ya da Karadeniz öyle bir yerdir. Kara lahanasý ve hamsi kuþu vardýr. Horonu vardýr. Bu özelliklerimizi korumalýyýz. Koruyacaðýmýz en önemli sanat deðerimiz ise folklorumuz ve enstrümanýmýzdýr. Ýþte bize gurur veren yaný da budur.”
     FOLKLOR TOPLUMLARIN YAÞAM BÝÇÝMÝNÝ BELÝRLER
     Tonya Kaymakamý Fikret Zaman da yaptýðý konuþmada, herkesi Tonya’da gördüðünden memnun olduðunu belirterek, “ En önemli unsurlardan biri olan folklor toplumlarýn yaþam biçimini belirler. Türkiye, bu anlamda dünyanýn en ileri ülkelerinden biridir. Onun için biz de bu deðerleri sonsuza kadar yaþatmalýyýz.” dedi.
     TOPLAM 52 EKÝP YARIÞTI
     Düzköy, Þalpazarý, Akçaabat, Vakfýkebir, Çarþýbaþý, Beþikdüzü ve en son ev sahibi Tonya’nýn
     Yarýþtýðý muhteþem finalde dereceye giren ekiplerin dereceleri ise þöyle oldu:
     Yýldýzlarda Düzköy Hacý Mehmet Ýlköðretim Okulu, gençlerde ise Çok Programlý Lise; Þalpazarý miniklerde Geyikli Ýlköðretim Okulu, yýldýzlarda ise Merkez Atatürk Ýlköðretim Okulu; Akçaabat miniklerde M. Selami Yardým Ýlköðretim Okulu, yýldýzlarda Metinkale Ýlköðretim Okulu, gençlerde ise Akçaabat Lisesi birinci olurken; Vakfýkebir ekibi miniklerde Kemaliye Ýlköðretim Okulu, yýldýzlarda Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu, gençlerde ise Vakfýkebir Lisesi’yle birinci oldular. Yýldýzlarda Çarþýbaþý Ýlköðretim Okulu, gençlerde ise Saðlýk Meslek Lisesi birinciliði alýrken, Beþikdüzü’nde ise miniklerde Merkez Ýlköðretim Okulu, yýldýzlarda Gürhan Yardým Ýlköðretim okulu, sahnelemede Merkez Ýlköðretim Okulu, gençlerde Endüstri Meslek Lisesi ve gençler sahnelemede ise ÝMKB Anadolu Öðretmen Lisesi birinci oldular. Yarýþmada 91.33’le en yüksek puaný alan ev sahibi Tonya ekibinden miniklerde 17 Þubat Ýlköðretim Okulu, yýldýzlarda Feride Ahmet Þener Ýlköðretim Okulu, gençlerde Tonya Atatürk Çok Programlý Lisesi, sahnelemede ise Tonya Anadolu Lisesi birinci oldular.
     HERKESÝN ADRESÝ TONYA OLDU
     Kaymakamlýk Kupasý Halkoyunlarý Yarýþmasý’na, yarýþmaya katýlan 7 ilçenin Kaymakamlarý, Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Öðretmenler, öðrenci velileri, daire amirleri ile komþu ilçelerden gelen çok sayýda misafirin yaný sýra yüzlerce Tonyalý katýldý.

     Yorum yap


     • #6
      KEMENÇENIN HASTASI

      Trabzon'un Tonya Ýlçesi'nde doðan ve 9 yaþýndan beri kemençe çalan 26 yaþýndaki kemençe ve ses sanatçýsý Ýrfan Akbulut ilk albümü olan meþhur oldumla 10 bin satýþ yaptý ve ikinci albümü için nisan ayýný bekliyor. Maniþah ve Gülüm adli ikinci albümüylede gündem yaratacak olan Akbulut, "Karadenizli olarak benliðimize iþleyen kemençeyi çok seviyorum. Ýlk albümü çok beðenildi. Beni tercih eden sanatseverlere teþekkür ederim. Ýkinci kasetimdeki parçalarýnda hepsinin söz ve müziði bana ait. Bir çok festival ve ses yarýþmasýnda birinciliðim var. Halkýmýn bana gösterdiði ilgiye layýk olmaya çalýþýyorum. Karediniz halkýna da kendi yöresinin insanýna sahip çýktýðý için teþekkür ederim" ifadelerini kullandý

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X