Duyuru

Collapse
No announcement yet.

28 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 28 Aralýk 2006 Haberler

  ÝNTERNET CAFE OPERASYONU

  Trabzon-Türkiye?de yurt genelinde yaþanan çocuk pornosu skandallarý neticesinde Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yaklaþýk 3 hafta önce baþlatýlan operasyonlar sonuçlandýrýldý. Operasyonlarla ilgili bilgi veren Asayiþ þube müdürü Abdurrahman Tosun " Operasyonlar titizlik ve taviz verilmeden yapýlýrken toplum zararýna yapýlan her þeyin karþýsýndayýz".dedi Operasyonlar neticesinde Trabzon?da ki yaklaþýk 250 internet cafe denetlenirken, bu cafelere toplam 358 ayrý suçtan dolayý ceza kesildi. Buna göre Trabzon?da ruhsatsýz olarak faaliyet gösteren 25 ayrý internet cafe tespit edilirken, 35 internet cafenin ?Yasal yaþ sýnýrý altýnda çocuk bulundurmak? suçundan ceza yediði öðrenildi. Zararlý sitelere eriþimi engelleyen filtre programýný bulundurmayan 59 internet cafe tespit edilirken, 27 internet cafede?de sigara içildiði, 40 internet cafede þiddet içerikli oyunlarýn oynatýldý
  ðý, 33 internet cafede ise ruhsatta belirtilenin dýþýnda bilgisayar bulundurulduðu kaydedildi. Pornografik sitelere giriþin izin verildiði 16 internet cafe tespit edilirken, çalýþma saatlerine uymayan yine 16 cafenin bulunduðu kaydedildi. Yetersiz kiþilerin çalýþtýðý ise 9 internet cafe tespit edildi.

 • #2
  TARIM VE KÖYÝÞLERÝNE 6 KADRO VERÝLDÝ

  TRABZON-Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu?nun 4/B maddesi gereðince, 2007 yýlý ocak ayýnda baþlamak üzere Türkiye genelinde 2500 Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisi atamasý için Ýl Tarým Müdürlüklerinden ihtiyacý olan personel sayýlarýný bildirilmesi istenmiþti. Trabzon Tarým Ýl Müdürlüðü ise Bakanlýðýn bünyesinde olup ücretli çalýþan 19 tarým danýþmaný dahil rakamý 48 olarak bildirdi. Bunun üzerine Bakanlýk da 19 tarým danýþmanýný da varsayarak Trabzon Tarým Ýl Müdürlüðü bünyesine sadece 6 kiþilik personel kadrosu verdi.
  VETERÝNER HEKÝM ALINAMAYACAK
  Ancak var olan tarým danýþmanlarýnýn da bu sayýnýn içerisinde yer almasýna bir anlam verilemezken, Trabzon Ýl Tarým Müdürlüðü'nden bildirilen sayýlar sonucu Trabzon'a sadece 6 ziraat mühendisi atamasýnýn yapýlabileceði belirtildi. Mevcut þartlarda bu bile ziraat mühendisi ihtiyacýný karþýlayamadý
  ðý, veteriner hekim personelin alýnmayacak olmasýna ise bir anlam verilemedi. Ýl Müdürlüðüne baðlý Kontrol Þube Müdürlüðünde mezbaha, kombina ve et ve et ürünleri üretimi yapan yerlerin ruhsatlandýrýlmasý ve denetiminde veteriner hekim olmadýðý, gözönünde bulundurulduðunda Trabzon'a bu anlamda çok az kadro verilmesine bir anlam verilemedi.
  ÝL MÜDÜRLÜÐÜ DE ÞAÞTI
  Trabzon Tarým Ýl Müdürlüðü talep edilen 48 kiþilik kadroya karþýlýk sadece 6 kiþinin verilmesine bir anlam veremezken, Bakanlýk'tan bu konuda gelen yanýt ise, "Ýl'in yüzölçümü ile DGD'ye kayýtlý çiftçi sayýsýnýn baz alýndýðý yönünde oldu. Tarým Ýl Müdürlüðü yetkilileri, Trabzon'un iki katý çiftçisi olan bir baþka il'e verilmesi gerekenden 3 kat daha fazla kadro verilmesinin ise ortada bir tezat oluþturduðunu ifade ettiler.
  PEK ÇOK ALANDA YETERSÝZLÝK
  Trabzon Tarým Ýl Müdürlüðü'nün hayvan saðlýðý, kayýt sistemi, aþý programlarýnýn uygulanmasý ve denetimi yanýnda et ve gýda denetiminde veteriner hekim yönünden yetersiz olduðu, Bakanlýðýn bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere alýnacak 2500 personelden ancak 6 personel verilmesi tepkiye yol açarken, Bu anlamda Trabzon insanýnýn hayvansal ürünlerin denetimi yönünden maðduriyetinin devamýnýn kaçýnýlmaz olacaðý yönünde ortak görüþ oluþtu. Yaþanan bu geliþme halkýn hayvancýlýk ve tarým konusunda beklentilerinin nasýl karþýlanabileceði, hayvan saðlýðý, hastalýklar ve hayvansal ve tarýmsal üretim ve tüketimde halkýn beklentilerinin karþýlanmasý yönünde de endiþeleri beraberinde getirdi. Bu konuda Trabzonlu milletvekillerinin duruma müdahil olup duyarlýlýk göstermesi istendi.

  Yorum yap


  • #3
   MEMUR EMEKLÝSÝNE KATSAYI ZAMMI


   ANAYASA Mahkemesinin sosyal güvenlik reformuyla ilgili 5510 sayýlý yasanýn bazý hükümlerini iptal etmesi ve hükümetin de reformun yürürlük tarihini 6 ay ertelemesinin ardýndan, memur emekli maaþlarýnýn hesabýnda yeniden katsayý sistemine dönüldü.
   Bu çerçevede memur emeklilerinin Ocak ayý maaþlarý 0,04605'lik katsayý ile 0,58640'lýk taban aylýk katsayýsýna göre hesaplandý. Alýnan bilgiye göre, memur emeklileri ile dul ve yetimlerinin zamlý maaþ çizelgeleri ilgili banka þubelerine de gönderildi.
   n MAAÞLAR NE
   OLACAK?
   1 Ocakta yürürlüðe girecek yeni memur maaþ katsayýlarý ile birlikte memur emekli aylýklarýnda yüzde 3,1 ile yüzde 4,2 arasýnda artýþ olacak. Bu þekilde halen 645,20 YTL olan emekli aylýðýndaki alt sýnýr, 672,56 YTL'ye çýkacak.
   Halen 5'in 1'inden maaþ almakta olan bir polis emeklisi ile normal memur emeklisinin aylýk maaþý da 615,88 YTL'den 641,
   83 YTL'ye yükselecek.
   1'in 4'ündeki bir öðretmen emeklisine 843,26 YTL yerine 875,84 YTL maaþ ödenecek. Genel müdür emeklisinin 2 bin 443,48 YTL olan aylýk maaþý da 2 bin 522,73 YTL'ye çýkacak.
   Yeni katsayýlar, milletvekili emekli maaþlarýna da 116,20 YTL artýþ getirecek. Bu þekilde, 25 hizmet yýlý bulunan bir milletvekili emeklisinin cebine yeni yýlýn ilk yarýsýnda 3 bin 826,59 YTL girecek.
   Ocakta emekli Genelkurmay Baþkanlarýna 4 bin 544,97 YTL, Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðýndan emekli olanlara da 3 bin 175,26 YTL ödenecek.
   n ENFLASYON FARKI DA
   ALACAKLAR
   Bu arada yýlýn ikinci yarýsýnda devlet memurlarý ve sözleþmelilerle birlikte yüzde 2,5 zam alan memur emeklilerine, kamu görevlileri ile birlikte bu dönem için ayrýca 'enflasyon farký' verilecek.
   Aralýk enflasyonunun açýklanmasýnýn ardýndan Maliye Bakanlýðý, memur, sözleþmeli ve memur emekli maaþlarýyla ilgili fark zammýný hesaplayacak. Bakanlar Kurulu da, memur maaþ katsayýlarýný buna göre yeniden belirleyecek.

   Yorum yap


   • #4
    BAÞARILI OLMAK KENDÝNÝ YENÝLEMEKLE OLUR

    TRABZON- Özelleþmesi bir yýla yaklaþan Türk Telekom'da bugüne kadarki süreç ve deðiþen þartlar üzerine Telekom Ýl Yöneticisi Ergin Bektaþ ile söyleþi yaptýk. Bektaþ, teknoloji ile uðraþan bir kurum olmalarý sebebiyle yeniliklere ve geliþmelere çok daha çabuk ayak uydurmak zorunda olduklarýný ifade ederek, özelleþtirmeyle birlikte bunu yapmaya çalýþtýklarýný söyledi. Söz Bektaþ?ta:
    > TÜRK TELEKOM'UN TARÝHÝ
    Türk Telekom 1948 yýlýnda Postane-i Amirane adý altýnda Sultan Abdülmecit döneminde kuruldu. Temelleri o zaman atýldý, Cumhuriyetin ilanýyla PTT adýný aldý, daha sonraki süreçte de 1994 yýlýnda PTT'nin T'si ayrýþtýrýlarak Türk Telekom ve Posta Ýþletmesi diye iki ayrý genel müdürlük oluþturuldu. 24 Nisan 1994'te Türk Telekominikasyon A.Þ olarak hizmet etmeye baþladý.
    > ÖZELLEÞTÝRMENÝN ÝKÝ UNSURU
    Özelleþmeyle ilgili iki unsur var. Birincisi istihdam yaratmak, ikin
    cisi müþterilere kaliteli, hýzlý ve güvenilir hizmet sunmak. Bunda özelleþtiðimiz günden beri özellikle son bir yýlda müþteri memnuniyetini saðlamaya yönelik çok aktif çalýþmalar yaptýk. Hizmetlerimizi daha ucuz ve kaliteli sunabilmek için birçok grup çalýþmasý yaptýk. Yýl sonunda yaptýðýmýz deðerlendirmede de özellikle internetle sabit hat telefon müþterilerimizin özellikle arýzalarý konusunda çok ciddi aþamalar kaydettik. Trabzon il genelinde ortalama 9 saatte bir telefon arýzasýna müdahale edebiliyoruz. Özellikle son iki ayda internet müþterisi ADSL dediðimiz geniþ eriþim teknolojisi -ki çok yaygýn kullanýlýyor- bugün Trabzon'da 24500 civarýnda bir abone potansiyelimiz var. Ve buna her gün 80-100?lük bir ilave söz konusu... Özellikle ADSL eriþim teknolojisinde oluþan arýzalara ekiplerimiz ortalama 4-5 saat içinde müdahale edebiliyorlar. Bunlar özelleþtikten sonra geliþen deðerler...
    > ÖZELLEÞTÝRME KAÇINILMAZDI
    Kamu Ýhale Kanunu'na baðlý olarak çalýþmalarýmýzý gerçekleþtirdiðimiz için kamu iken birtakým aktivitelerimiz yavaþtý. Yüksek teknoloji ile uðraþan bir kurumuz. Üretilen teknoloji tüketileceði yere iletilene kadar aradan geçen o sürede yeni bir teknolojiyle karþýlaþýyor dünya. Bunun için de çok süratli hareket edilmesi gerekiyor. özellikle de bizim sektörde... Bu yüzden Türk Telekom'un özelleþtirilmesi kaçýnýlmazdý. Çünkü kamu kimliði ile bu sürati yakalamamýz mümkün deðildi. Özelleþtirildikten sonra da çok süratle bünyemize dahil edilen yeni donanýmlarla, yeni yazýlýmlarla daha kontrollü hareket edilmeye baþlandý. Bu çalýþanlar moral motivasyon deðerlerini yükseltti. Özel sektörde birçok þirkette çalýþanlarýn maaþlarý da belli deðildir.
    Türk Telekom'un özelleþtirme sürecini tamamlamasý da çok kolay deðil, ikinci üçüncü yýlda bu olumlu geliþmelerin müþteri dediðimiz kitleye çok daha pozitif yansýyacaðýný düþünüyorum. Bunu hep birlikte yaþayýp göreceðiz, sonuçta kazançlý çýkacak olan da müþterilerimiz. Daha kaliteli, güvenilir ve ucuza hizmetlerimizden faydalanabilecekler.

    Geliþmiþlik düzeyi göstergesi

    Özellikle 2002 yýlýndan sonra Türk Telekom sosyal sorumluluk anlayýþý çerçevesinde çok farklý aktiviteler gösterdi. Her yýl düzenlenen Ýnternet Haftasýnda Türk Telekom olarak sponsorluk yapýyor. Türkiye genelinde uygulamada bulunan dört kampanyamýz var. Bir ülkenin geliþmiþlik düzeyi o ülkenin internet kullanýcý sayýsýyla ifade ediliyor. Evlerinde hiç bilgisayar olmayanlarý uygun þartlarda daha ekonomik ve uygun taksitlerle bilgisayar edinmelerini saðlamak için kampanyamýz var.
    Ayda 30-35 milyon taksitle bilgisayar alabilinecek, bununla ebeveyn koruma programýný, XP programýný ücretsiz veriyoruz, antivirüs programýný da ücretsiz ve lisanslý olarak veriyoruz. Ayrýca 80-100 milyon deðerindeki modemi ücretsiz verip iki ay da ücret almýyoruz. Amacýmýz, kar elde etmek deðil, internetle henüz tanýþmayan ev kullanýcýlarýný bilgisayar sahibi yapmak. Bu dolaylý olarak ülke kalkýnmasýna da katký saðlayacaktýr. Bilgisayarý olup da internet baðlantýsý olmayanlarla her ikisi de olanlara yönelik de kampanyalarýmýz da var.
    Trabzon'daki durum

    Trabzon Ýl sýnýrlarý içinde 872 personelimiz var. 227 bin tane sabit telefon müþterimiz, 24 bin 500 ADSL internet eriþim teknolojisi kullanan müþterimiz var. Bunun yanýnda 300-500-1000 civarýnda deðiþen kurumsal müþterilerimiz var. Özellikle aðýrlýklý olarak sabit hat ile ADSL müþterilerimiz yoðunlukta. Ülkemiz internet kullaným konusunda Avrupa ile kýyaslandýðýnda oran çok düþük. Bugün ülkemizde internet kullanýcý oraný %14-15, Avrupa Birliði ülkelerinde bu %54 , Ýskandinav ülkelerinde ise %70 civarlarýnda. Bizlerin süratle internet kullanýcý sayýsýný artýrmamýz gerekiyor.


    Rekabet ortamý ve kampanyalar

    2004 yýlýnda Türk Telekom'un tekel hakký kalktý, ayný hizmeti vermek için Ulaþtýrma Bakanlýðý'na 27 þirket müracaat etti. 1 Ocak 2004 yýlýndan sonra da bu þirketlerde ayný sektörde o pazardan, kendilerine pay almaya kalktýlar. Gelinen noktada rekabet direkt kullanýcýlara, müþterilere olumlu olarak yansýdý. Özellikle bunlarýn cazip kampanyalara yönelmeleri bizim sabit telefon dediðimiz gelirlerimizde ciddi düþüþ yarattý.
    Ancak sabit telefon hattý üzerinden verilen katma deðerli hizmetlerimiz var. Bu kaybý bunlarla telafi etme süreci baþladý Türk Telekom için. Bu da teknolojik geliþmelerin çok süratle müþteriyle buluþmasý zaruriyetini ortaya koydu. Örneðin, ADSL hizmeti sabit telefon üzerinden veriliyor. Yüksek teknoloji ile uðraþýlan bir sektörde çok süratli deðiþim göstermek, yeniliklere kýsa sürede adaptasyon saðlamak zorundasýnýz. Bizde özelleþtikten sonraki süreç daha hýzlý oldu. Bu yýlbaþý hedefimiz, 3 milyon ADSL kullanýcýsýydý, þu an itibariyle bu rakam 2 milyon 800 bin civarýnda...


    Kablolu TV tarihe karýþacak

    IP TV dediðimiz sabit hat üzerinde uygulanan dünyada yeni bir teknoloji, kablolu tv'yi tedavülden kaldýrabilecek bir teknoloji, bunun yaygýnlaþtýrýlmasý, Türkiye'de uygulanmasýna yönelik çalýþmalarýmýz var. 2007 yýlýnýn ikinci yarýsýnda bazý pilot illerinden baþlayarak bu teknolojiyi getireceðiz. Özelleþmeyle birlikte geliþme süreci çok daha kýsa süreye iniyor.


    Alt yapý çalýþmalarý ve Telekom

    Ülkemizin bir gerçeði var. Karayollarý, Ýller Bankasý, Türk Telekom, TEDAÞ tarafýndan projeler yapýlýrken ayrý ayrý ihaleye çýkarýlýp yapýlýyor. Ve vatandaþlarýn da zaman zaman tepkisini çekebilen kaldýrým çalýþmalarý sürekli hale geliyor. Oysa geliþmiþ ülkeler bu böyle deðil. Yeterli ölçülerde hizmet kanallarý oluþturuluyor.
    Ülkemizde maalesef bu saydýðýmýz kurumlarýn hepsi projesini farklý farklý yaptýrýyor. Geçmiþte ortak bir koordinasyon çalýþmasý yapýlmadý ancak son yýllarda özellikle doðalgaz çok süratle yaygýnlaþmaya baþladý -ki Trabzon'da da çalýþmalar yakýnda baþlayacak- biz bu konuda ilgili kurumlarla sürekli irtibat halindeyiz. Sahil yolunda çok önemli hatlarýmýz var, Karayollarý ile ilgili kýsýmlarýmýz sürekli irtibat halinde. Ýlimizde son yýllarda gerek yol, alt yapý çok süratle geliþiyor. Bu kurumlarýn bu konudaki iletiþimin çok kuvvetli olmasý gerekiyor.

    Yorum yap


    • #5
     Uyuma Trabzon Kars Bastiriyor

     UYUMA TRABZON KARS BASTIRIYOR


     GÜRCÝSTAN Cumhurbaþkaný Saakaþvili?nin Türkiye?ye gelmesiyle bir anda gündeme düþen ve Türkiye tarafýndan da sýcak karþýlanan Trabzon-Batum Demiryoluna bazý Gürcü strateji uzmanlarýnýn alternatif olarak Tiflis-Kars Demiryolu baðlantýsýný önermeleri, bu hattý rafa kaldýracak boyuta getirdi.
     Saakaþvili?nin ABD?de eðitim görmüþ ekonomik strateji uzmanlarýnýn Trabzon-Batum Demiryoluna nazaran Kars-Tiflis Demiryolu baðlantýsýnýn daha ekonomik olacaðý þeklindeki görüþlerinin ardýndan Kars ilinde de lobi faaliyetlerine hýz verildi. Bu durum, Trabzon-Batum Demiryolunun giderek ikinci plana atýldýðý izlenimini doðurdu.
     Özellikle Hopa-Batum Demiryolu baðlantýsýnýn Karadeniz ile Gürcistan?ýn sorunlarýný çözeceðini belirten Gürcü uzmanlar, Tiflis- Kars hattýna daha fazla aðýrlýk vererek bütün eforlarýný bu yöne doðru kaydýrýyorlar. Bu durum da Trabzon-Batum Demiryolunun gündemden düþmesin

     e neden olacak gibi.
     Bu durum karþýsýnda, özellikle kendilerini Hopa-Batum Demiryoluna þartlandýran ve bu yönde Trabzon?da kamuoyu oluþturan kurumlarýn aksine Trabzon-Batum Demiryolu ile ilgili ciddi kamuoyu oluþturma çalýþmalarý yapmasý gerekiyor.
     Doðu Karadeniz Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný Ahmet Hamdi Gürdoðan, özellikle Hopa-Batum?dan sonra Trabzon-Batum Demiryolunun kaçýnýlmaz bir sonuç olacaðýný dile getirdi. Gürdoðan, Kars-Tiflis hattýyla ilgili projenin bu günlerde seslendirilerek bu konuda kamuoyu oluþturulmasýnýn Trabzon?un dinamiklerinin daha hareketli ve canlý olmalarýný gerektirecek bir duruma getirdiðini kaydetti.
     Bu arada Kars Valiliði, Belediye ve iktidar milletvekilleri de Tiflis-Kars Demiryolu baðlantýsý için Kars?ta bir komisyon kurdu. Komisyon, Gürcistan?ýn sýk sýk ziyaret edilmesi yönünde karar aldý.

     Yorum yap


     • #6
      bana yardýmcý olduðun için saol. Haberler konusunda

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X