Duyuru

Collapse
No announcement yet.

27 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 27 Aralýk 2006 Haberler

  BELEDÝYE MÜHÜRLÜYOR ÞÝRKET KIRIYOR  Trabzon'un Of Ýlçesi Eskipazar Beldesi sýnýrlarý içinde kurulacak olan Katý Atýk Düzenli Depolama tesisinin kurulmasýna yönelik tartýþmalar sürerken burada yaþanan geliþmeler ilginç bir hal aldý. Belde Belediye Baþkaný Tufan Ayazoðlu'ýn iki kez mühürleyerek ceza kestiði alanda ilgili firma huku hiçe sayarak çalýþmalarýna devam ediyor
  Spor kompleksi yapýlmasý düþünülen ve halen fidan ekiminin devam ettiði yeþil alanda kurulmasý gereken çöp tesisi ile ilgili kanun ve hukuðun resmen hiçe sayýldýðýný belirten Eskipazar Belde Baþkaný Tufan Ayazoðlu;"Yasalarýn bana verdiði yetkiyi bile kullanamýyorum.Trabzon-Rize Katý-Atýk Birliði Baþkaný Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir yayýnladýðý genelgede firmanýn önünü açtý, bizim elimizi kolumuzu baðladý"dedi.
  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir Eskipazar Belde Belediye Baþkaný Tufan Ayazolu'nun ada aralarýnda olduðu Belediye Baþkanlarýn
  a ve Oftaki güvenlik birimlerine ;"Ýlgili firma çalýþmalarýna yeniden baþlayacaktýr. Çalýþma güvenliði açýsýndan güçlük çýkarsa kolluk kuvvetleri müdahale edecektir" þeklinde yazý göndermiþti.
  Halen yargý aþamasýnda olan ve inþaatý durdurulan çöp tesisin kurulmasý ile ilgili sert çýkan Eskipazar Belediye Baþkaný Tufan Ayazoðlu; 'Bütün Of halký bu tesise karþý. Buraya bu tesis kurulursa yarýn tarih bizi yargýlar. Ben bu günaha girmem' dedi.
  Of ilçesi Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Ekrem Saral'da tesislerinin kurulmamasý için bin 286 imzanýn toplandýðýný belirterek; 'Halkýn böylesine tepki gösterdiði,yörenin doða koþularýný tahrip edecek,içme suyunu kirletecek ve binlerce fidan ile birlikte yeþil alanýn kaybolaacðý böylesine önemli bir yerde inatlaþmamaya gidilmemesi gerektiðini belirtti.
  Of Eskipazar Orman Fidanlýðýnda dün Jeofisiz Mühendisleri, alüvyon tabakasýnýn kalýndýðý ve yayýlýmý hakkýnda bir çalýþma yaparak daha önce verilen ÇED raporu ile ilgili bilgilendirme toplahtýsý yapacaktý.Fakat yaðan yoðun yaðýþ yüzünden bu gerçekleþemedi

 • #2
  PATLAYAN LASTÝK KÖR EDÝYORDU
  Trabzon Ýl Özel Ýdaresi asfalt ekibi, tatil günü fazla mesai yaparak Çarþýbaþý-Yavuz grup köy yolunu asfaltlarken, görünmez bir kaza, greyder operatörü olarak görev yapan 20 yýllýk kamu iþçisi Hasip Eyüpoðlu?nu az kalsýn gözünden ediyordu.
  Yoðun çalýþma temposu esnasýnda kullandýðý greyderin lastiðinin hava yapýp yapmadýðýný kontrol eden Hasip Eyüpoðlu, bir anda neye uðradýðýný þaþýrdý. Çekici ile lastiðe dokunduðu gibi dev greyder lastiði bomba gibi patladý. Yüzüne gelen sert hava basýncý ve lastik parçalarý ile yüzü gözü daðýlan Eyüpoðlu, apar topar hastaneye kaldýrýldý.
  Ýlk müdahalesi Fatih Devlet Hastanesi?nde yapýlan Hasip Eyüpoðlu, daha sonra KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi?nde Prof. Dr. Nurettin Akyol tarafýndan 2,5 saat süren bir operasyonla kör olmaktan kurtuldu.
  Ýl Özel Ýdaresi personeli ve çalýþanlarýný derinden üzen bu iþ kazasý sonrasý Eyüpoðlu?
  nu ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini sunan AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Hasan Çebi ile meclis üyeleri Muhammet Balta, Halil Ýncehasan ve Hasan Bayrak, "Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarýnýn canlarý pahasýna çalýþmalarý takdir edilecek bir durumdur. Arkadaþýmýzýn geçirdiði bu görünmez kaza, Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarýnýn köylünün hizmetinde görev yaparken her zaman nasýl bir tehlikeyle karþýlaþtýklarýný da göstermektedir. Arkadaþýmýza her anlamda sahip çýkýyor, kendisine geçmiþ olsun diyoruz" dediler.

  Yorum yap


  • #3
   KURTULUÞ SAVAÞI ÞARTLARI ÝÇERÝSÝNDEYÝZ!   HALKIN Yükseliþ Partisi Genel Baþkaný, hemþehrimiz Yaþar Nuri Öztürk, Türkiye gündemiyle ilgili çarpýcý açýklamalar yaptý. Öztürk, Türkiye?nin bugün Kurtuluþ Savaþý'nýn þartlarý içerisinde olduðunu iddia ederek "Türkiye'nin yarýnlarý ve tarihsel misyonu için kotarýlacak bugünkü siyasetler, Kurtuluþ Savaþý'nýn bir devamý olmalarý gerektiðini unutamazlar. Unuturlarsa 'Türkiye için siyaset' iddialarý bir yalandan ibaret kalýr. HYP, Kurtuluþ Savaþý'nýn devamýný yürüten ve o þartlarda siyaset yaptýðýna inanan bir siyasal partidir" dedi. Öztürk bakýn neler söylüyor:
   ? NUTUK NELER SÖYLÜYOR BUGÜN NELER OLUYOR?
   Þimdi gelin, bu dediklerimizin bir gerçek veya bazý hainlerin söylediði gibi, bir 'paranoya' olup olmadýðýný tarihe, belgelere soralým. Soruyu isabetli sormak için önce Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem kuruluþ destaný hem de kuruluþ belgesi olan NUTUK'tan bazý s
   atýrlar aktaralým. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk-Ýslam aydýnlanmasýnýn öncüsü olan Mustafa Kemal Atatürk, 1927 Aralýk ayýnýn 20-25 günleri arasýnda milletin ve tarihin önünde okuduðu Nutuk'un daha ilk üç sayfasýnda o günkü Türkiye'yi ve o günkü þartlarý göstermek üzere þu tabloyu çiziyor:Ýstanbul Rum Patrikhanesi'nde teþekkül eden Mavri Mira heyeti, vilayetler dahilinde çeteler teþkil ve idare etmek, mitingler ve propagandalar yaptýrmakla meþguldü. Yunan Kýzýl Haç'ý, resmi Muhacirîn Komisyonu; Mavri Mira heyetinin mesaisinin kolaylaþtýrýlmasýna hizmet etmekte, Mavri Mira heyeti tarafýndan idare olunan Rum mekteplerinin izci teþkilatlarý, yirmi yaþýný aþmýþ gençler de dahil olmak üzere her yerde ikmal olunuyordu. Ermeni Patriði Zaven Efendi de Mavri Mira heyetiyle hemfikir olarak çalýþýyordu. Ermeni hazýrlýðý da tamamen Rum hazýrlýðý gibi ilerliyordu. " (Atatürk; Nutuk, s.1-2; Atatürk'ün Bütün Eserleri, 23-24)
   ? Soru 1: Bu Patrikhane, bugün de ekümenlik talebi adýyla Türkiye içinde ve dýþýnda her türlü gayret, þeytanet ve fesadý yürütmüyor mu?
   ¬ "Doðu vilayetlerinin Ermenistan'a verilmesi ihtimali: Müslüman ahalinin, Ermenileri katliam eder vahþiler olduðu iftirasýnýn hakikat þeklinde kabulü farazýyesi hâkim oluyordu." (Nutuk, 4; ABE, 26)
   ? Soru 2: Bu Ermeni iddiasý bugün, hem de uluslararasý alanda daha da güçlendirilerek, 'Ermenilere soykýrým' iddia ve iftirasý halinde dünya gündemine sokulmuyor mu? Bu iftira ve iddiaya destek verdiði için, beþinci sýnýf bir romancýya 'Nobel ödülü verilmiyor mu?
   ¬ "Karadeniz'e sahil olan mýntýkalarda da bir Rum Pontus hükûmeti vücuda getirileceði korkusu vardý..." (Nutuk, 4; ABE, 26)
   ? Soru 3: Pontus soykýrýmý hezeyanlarý seslendirilerek Türkiye aleyhine bir Pontus Rum davasý ateþlenmiyor mu? Selanik'te, Atatürk'ün doðduðu evin hemen yanýnda, bir Pontus soykýrým anýtý dikilmiyor mu?
   ¬ "Ýstanbul'da mühim sayýlacak teþebbüslerden biri Ýngiliz Muhipler Cemiyeti idi. Bu cemiyeti teþkil edenler kendi þahýslarýný ve þahsî menfaatlerini sevenler ve þahýslarýyla menfaatlerinin dokunulmazlýðý çaresini Ýngiliz himayesini teminde arayanlardý. Bu cemiyete mensup olanlarýn baþýnda Osmanlý Padiþahý ve halifei ruyi zemin unvanlarýný taþýyan Vahdettin, (onun damadý ve o günkü hükûmetin baþbakaný) Damat Ferit Paþa, içiþleri bakanlýðýný iþgal eden Ali Kemal ve Molla Sait bulunuyordu. Cemiyetin reisi, (Ýngiliz ajaný) Rahip Frew idi. Bu cemiyetin asýl faaliyeti, memleket dahilinde teþkilat yaparak isyan ve ihtilal çýkarmak, millî þuuru felce uðratmak, yabancý müdahelesini kolaylaþtýrmak gibi haince teþebbüslerdi. Sait Molla'nýn, cemiyetin açýk teþebbüslerinde olduðu gibi, gizli faaliyetlerinde de rol sahibi olduðu görülmektedir. " (Ayný eser, 26-27)
   ? Soru 4: Bugün, Türkiye'yi AB üyeliði adý altýnda Avrupa'ya manda ve sömürge olma noktasýna getirenlerin, kiþileri ve kuruluþlarýyla oluþturduðu 'Batýcý kamp' bunun bir tekrarý deðil de nedir? Ýsimleri deðiþtirdiðiniz takdirde, dincisi ve dinsiziyle, bütün elemanlar yerine oturmuyor mu? Bugünkü hükûmetin Damat Ferit Hükûmeti'nden, bugünkü baþbakanýn söylemlerinin Damat Ferit'in söylemlerinden en küçük bir farký var mýdýr? Bugünkü Baþbakan da Damat Ferit gibi, siyasal kariyerini Atatürk'e ve Cumhuriyet dönemine sataþarak yapmamýþ mýdýr?
   ¬ "Bitlis, Elaziz vilayetlerinde, Ýstanbul'dan idare olunan Kürt Teali Cemiyeti vardý. Konya havalisinde, Ýstanbul'dan idare olunan Teali Ýslam Cemiyeti vardý. Memleketin her tarafýnda Ýtilaf ve Hürriyet, Sulh ve Selamet cemiyetleri vardý." (Ayný eser, 26)
   ? Soru 5: Bugün sadece bu anlamda tahrip ve fesat yayan dinci ve bölücü cemiyetler yok, kýrk bin insanýmýzýn ölümüne sebep olan bölücü terör örgütleri ve 35-40 milyar dolarlýk soygunlarý yapan dinci Yeþil sermaye, Yimpaþ vs. Cumhuriyet düþmaný ekipler de var. Memleketin en büyük dinci fýrkasýnýn baþýndaki zatýn ABD'de CÝA tarafýndan korunan bir çiftlikte oturup oradan Türkiye aleyhine kullanýldýðýný, Papalýk ve Hristiyan diðer örgütlerle iþbirliði içinde olduðunu, insanlýðýn ve Müslümanlarýn kurtuluþunun Ýsa'nýn etrafýnda birleþmekle saðlanacaðýný sürekli propaganda ettiðini, BOP?a destek saðlamak için Kur'an'ý Ýncilleþtirme teþebbüsleri sergilediðini bütün dünya bilmiyor mu?
   ¬ "Birkýsým insanlar da hakiki kurtuluþun Amerikan mandasýný talep ve teminde olduðu kanaatinde bulunuyorlardý." (Ayný eser, 27)
   ? Soru 6: Bugün, kurtuluþun ABD'ye teslimde olduðunu söylemeyen kaç vatanperver siyasetçi kalmýþtýr?
   ¬ "Kurtuluþ çaresi ararken, Ýngiltere, Fransa, Ýtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek esas gibi kabul olunmakta idi. Bu devletlerden yalnýz biriyle bile baþa çýkýlamayacaðý vehmi, hemen bütün kafalarda yer etmiþti. Bu zihniyette olan sadece avam deðildi; bilhassa muhterem denilen insanlar böyle düþünüyorlardý." (Ayný eser, 29)
   ? Soru 7: Bugünkü Türkiye'de bilhassa aydýn ve sanayici denen zümre, Batý'ya sýðýnmak dýþýnda bir çaremizin olmadýðýný, Batý'ya teslim olmaksýzýn bizim adam olamayacaðýmýzý, kalkýnamayacaðýmýzý baðýra baðýra söylemiyorlar mý? Bu zevat, AB'ye, IMF'ye en küçük bir eleþtiri getirenleri çað dýþý ilan etmiyor mu? Bugünün dinci iktidarý bile, yýllarca sövdüðü bu Batýlý odaklara, bugün iktidar ve çýkar uðruna kurduðu iþbirlikleri yüzünden bir tür kurtarýcý þefaat kaynaðý gibi bakmýyor mu? "Biz Ankara'nýn þerrinden Brüksel'in þefaatine sýðýndýk" diyen, bu iktidarýn kurmaylarýndan biri deðil mi? Ankara'nýn þerri ile kast ettikleri, Atatürk Cumhuriyeti'nin deðerleri ve mirasý deðil mi? Siyasal Ýslamcýlarla Ýslam düþmaný Haçlý Batý, o mirasý yok etmeyi ortak ve temel hedef seçmemiþ mi?
   ¬ Bu sorularýn tümünün cevabý 'Evet'tir

   Millete yalan söylemeyin!

   Bu demektir ki, bugünkü Türkiye, bundan 80 küsur yýl önce verdiðimiz Ýstiklal Harbi'nin þartlarý içindedir; hatta o þartlardan daha kötü þartlar içindedir. O halde, Türkiye'nin geleceðine ve misyonuna inananlar bu gerçeði bilerek siyaset yapmak zorundadýrlar. Bunun birinci þartý da millete yalan söylememek, olup bitenleri, ne durumda olduðumuzu halka mertçe bildirmek, kitleleri derin dip dalgalarýnýn þahlanýþýyla ayaða kaldýrmak ve milleti sahte refah ve rahatlýk vaatleriyle aldatýp oy almaya tenezzül etmemektir. Böyle bir tenezzül en büyük alçaklýktýr. Bu tenezzülden uzak durarak siyaseten baþarýsýz olmaksa, tarihin ve Tanrý'nýn taçlandýracaðý en büyük onur ve ödül olacaktýr.
   Halkýn Yükseliþ Partisi iþte bu iman ve þuurla siyaset yapmakta, bu iman ve þuuru sinesinde taþýyan vatan evlatlarýný tarihsel yürüyüþüne katýlmaya çaðýrmaktýr. Ölümsüz Atatürk'ün þu sözü, rehberimiz ve ilkemizdir: "Milleti; kudret ve kabiliyetini kendimizde görmediðimiz hususlar hakkýndakandýrarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete; âdi politikacýlar gibi yalan vaadlerde bulunmaktan nefret ederiz." Bu yürüyüþün yarattýðý onurlu destanda yer alanlara selam olsun!

   Yorum yap


   • #4
    GENÇ AVUKATIN ACI ÖLÜMÜ    Trafik kazalarý can almaya devam ediyor. bir anlýk dikkatsizlik, yollarýn bozuk oluþu, yaðýþlar beraberinde tarifi imkansýz ve dayanýlmaz acýlarýn yaþanmasýna neden öloyur. Önceki gece Giresun'un dereli Ýlçesi'nden gelen trafik kazasý haberi siyaset dünyasýný ve avukatlarý yasa büründürdü.
    Dereli'den gelen acý haber ise AK Parti Giresun Ýl Yönetim Kurulu üyesi avukat Zübeyde Ýncekara, geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybettiði oldu.
    Edinilen bilgiye göre, kaza Dereli Ýlçesi Çalça Köyü'nde dün gece meydana geldi. AK Parti Giresun Ýl Yönetim Kurulu üyesi Avukat Zübeyde Ýncekara (31) idaresindeki 34 BF 9571 plakalý otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çýkarak Aksu Deresi'ne devrildi. Kazada sürücü Ýncekara olay yerinde hayatýný kaybederken, kazayla ilgili soruþturma sürüyor.
    Zübeyde Ýncekara'nýn, 18 Haziran 2006 tarihinde yapýlan AK
    Parti Giresun Ýl Kongresi'nde Yönetim Kurulu'na seçildiði öðrenildi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X