Duyuru

Collapse
No announcement yet.

26 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 26 Aralýk 2006 Haberler

  VOLKAN ABÝ KAZANIR DÝYE BÜYÜKÞEHÝR YAPM'YORLAR  Ýstanbul'da kurulan Trabzon Fikir Kulübünün dün istanbul'da gerçekleþtirdiði toplantýya damgasýný Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu vurdu. Canalioðlu, toplantýda yaptýðý konuþmada, Trabzon'unkurtuluþ reçetesinin Büyükþehir olmaktan geçtiðini belirtti.
  Trabzon Fikir Kulübünün davetlisi olarak toplantýya katýlan bir baþka önemli isimi se, Alman Parlamenter, Trabzon'lu Prof.Dr. Hakký Keskin oldu. Keskin de, AB'nin hibe fonlarýndan bu yýl Karadeniz Bölgesinin ciddi þekilde faydalanabileceði ortamýn olduðunu belirtti. Keskin "Ben Trabzonluyum ama Alman milletvekiliyim. Trabzonun Türkiye'nin AB'ye girmesi konusunda da ciddi lobi faaliyetlerim var "dedi.
  Alman Parlamentosu?nun Türk Milletvekili Prof. Dr. Hakký Keskin, Avrupa Birliði?nin Doðu Karadeniz için yeni hibe kredileri açtýðýný, bu kredilerden Trabzon?un yararlanmasý için üzerine düþeni yapacaðýný söyledi. Trabzon Fi
  kir Kulübü?nün davetlisi olarak Ýstanbul?a gelen Alman milletvekili ve ayný zamanda partisinin Avrupa Birliði Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Keskin, Trabzon hakkýnda önemli açýklamalar yaptý. Profesör Keskin, Trabzon?un tarihi ve kültürel mirasýyla önemli bir kent olduðunu hatýrlatarak, "Trabzon?da doðdum ve çok kýsa süre orada kaldým ama Trabzon?u sürekli takip ettim. Bölgenin merkezi bir kent.. Gerek medeniyetlere merkez olma noktasýnda gerekse ardýndaki bölgelerin önemi nedeniyle. AB hibe kredileri önümüzdeki dönemde özellikle Doðu Karadeniz Bölgesi?nde verilecek. Trabzon için herhangi bir proje ile gelenlere ben yardýmcý olacaðým" diye konuþtu.
  Hakký Keskin, Trabzon?u merkez alarak bölgede en önemli projelerin istihdam saðlayýcý projeler olacaðýný müjdeleyerek sözlerini þöyle sürdürdü:
  "Ýstihdama yönelik projelere aðýrlýk verin? Bölgedeki en büyük sýkýntý bu. Fýndýk var, çok çok önemli. Fýndýk bölgede yetiþiyor ama fýndýðýn borsasý Hamburg?da. Þu an, Alman Parlamentosu tatilde ama ben özellikle Türkiye?nin Avrupa Birliði sürecine katkýda bulunmak ve doðduðum topraklara vefa borcumu ödemek amacýyla Türkiye?ye geldim. Ýstanbul?da Trabzon Fikir Kulübü?nün Trabzon adýna bir þeyler yapmak istediðini gördüm. Onlarýn da projeleri var. Projelerinde yanlarýnda olma sözü verdim. Ayrýca Türkiye?nin AB üyeliði için sabretmesi gerekiyor. Devlet Bakaný Abdullah Gül ile sürekli görüþüyoruz. Yol uzun bir yol ama ben samimiyetle Türkiye?nin bu sürecin içinde olmasý için harcayacaðým."
  Canalioðlu Ýstanbul?da patladý
  Trabzon Fikir Kulübü?nün toplantýsýnda Profesör Keskin ile birlikte bir konuþma yapan Trabzon Belediye Baþkan Volkan Canalioðlu, kentin sermaye birlikteliðini beceremediðini söyledi. Baþkan Canalioðlu, kentin sorunlarýna deðinirken, "Eskisi gibi dýþarýya göç yok. Almanya?ya da Ýstanbul?a da eskisi gibi gitmiyor insanýmýz. Önceden göç edenlerden büyük sanayici ve iþadamý olanlar da sermaye birlikteliðine gidemiyor ve kent týkanýyor" diye konuþtu. Canalioðlu sözlerini þöyle sürdürdü:
  "Trabzon?un Büyükþehir olmasý lazým. Neden olamýyoruz biliyor musunuz? Siyaseten. Yoksa kent olarak Büyükþehir olmamýzýn önünde engel yok. Kalkýnmak istiyorsak, en birinci yol Büyükþehir olmaktýr. Ama bakýyorum ki, insanlar bu iþin rantý olacak, baþkan da rantý yiyecek diye düþünüyor. Yok öyle bir þey. Devlet artýk bizi görsün. Denizimiz var kullanamýyoruz, limanýmýz var zarar ediyor. 2011 bu kent için büyük þanstýr ama onu da siyasete kurban etmek üzereyiz."
  Seyfi Erbaþ: Kent hafýzasýný yitirdi
  Trabzon Fikir Kulübü üyesi ve Beþiktaþ Trabzonlular Dernek Baþkaný Seyfi Erbaþ, kentin hafýzasýný tazelemenin zamanýnýn geldiðini ifade ederek, "Bir arada yaþayan üç kuþak Trabzon çekirdek ailesinin Trabzon kent algýlamasý çok farklý. Bu kenti ayaða kaldýrmanýn en birinci yolu onun hafýzasýný yerine getirmektir" diye konuþtu.
  Erbaþ, Trabzon Fikir Kulübü?nün toplantýsýna katýlan baþta Alman Milletvekili Prof.Dr. Hakký Keskin ve Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu?na teþekkür etti. Toplantýya iþ ve akademik dünyadan çok sayýda Trabzonlu da katýldý.

 • #2
  TRABZON-GÜMÜÞHANE ZÝGANA ÝÇÝN ELELE VERDÝ  GÜMÜÞHANE- Trabzon ve Gümüþhane Ýl Özel Ýdaresi arasýnda 2001 yýlýnda kurulan "Doðu Karadeniz Zigana Turizm Birliði" toplantýsý yapýldý.
  Gümüþhane Valiliði toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Gümüþhane Valisi Enver Salihoðlu ve birlik üyeleri katýldý. Her iki ilin valisi birer konuþma yaptý.
  n YAVUZDEMÝR: TURÝZM
  PATLAMASI OLACAK
  Trabzon Valisi Yavuzdemir yaptýðý konuþmada, birliðin önemini vurgulayarak, "Birliði oluþturanlara teþekkür ediyorum. Birliði oluþturanlar Doðu Karadeniz'in turizm potansiyelini görmüþ ufku geniþ insanlarýmýzdýr. Doðu Karadeniz Bölgesi geleceðinde turizm olan önümüzdeki yýllarda parlaya bir yýldýz konumundadýr. Doðu Karadeniz'in en önemli yatýrýmý olan duble yolun bu yýlýn sonuna kadar tamamlanmýþ olmasýyla bu bölgeye yýlda 8-10 milyon insan yerli ve yabancý turist gelecek. Doðu Karadeni
  z'de bulunan illerimiz hem turizm açýsýndan, hem de ekonomik açýdan büyük bir geliþim sürecine gireceklerdir. Turistik ve tarihi deðerlerimiz ortaya çýkarýlacaktýr. Bu bölgemizi Türkiye ve Dünyaya açacaðýz. 2011 Yýlýnda Avrupa Gençlik Olimpik Festivali Trabzon'da yapýlmasýna karar verildi. Biz ülke olarak bundan büyük bir onur duyduk. Bu olimpik festivalin Trabzon'da yapýlmasý sadece Trabzon'a deðil Doðu Karadeniz illerinin turizmine ve ekonomisine de büyük katký saðlayacaktýr. Dört yýldýzlý, beþ yýldýzlý konaklama tesislerine ihtiyacýmýz var. Bu süreç içerisinde bunlarý tamamlayacaðýz. Bu açýdan 2007 Yýlý Zigana Turizm Birliði bütçesinin hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.
  n SALÝHOÐLU: ÝYÝ PROJELER
  ÜRETMEK ZORUNDAYIZ
  Gümüþhane Valisi Salihoðlu ise, Doðu Karadeniz turizm mastýr planý için Trabzon ve Gümüþhane Özel Ýdarelerine 600 bin YTL ödenek aktarýldýðýný belirterek, "Önümüzdeki yýldan itibaren TR 90 kapsamýnda çok iyi projeler üretmemiz gerekiyor. AB fonlarý kapsamýnda üretilecek projelere gelecek yýl 7-8 milyon Euro tutarýnda hibe ve baðýþ yapýlacak. Ancak hazýrlanacak projeler kaliteli ve teknik açýdan herhangi bir eksiði olmamalýdýr. Teknik detaylar mutlaka eksiksiz olmalýdýr. Yarýþtýrmacý ve iyi projeler üretmek zorundayýz. Bu açýdan DOKAP ve Zigana Turizm Birliðimize önemli görevler düþmektedir" diye konuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   HAVVA NÝNENÝN HAYATA DÝRENÝÞÝ

   TRABZON- Hava Sezgin 57 yaþýnda. Onun kaderi ve hayat hikayesi siyah beyaz flimlere konu olacak türden. Doðuþtan iki kolu olmayan Hava Sezgin'in yoksullukta peþini hayatý boyunca bir türlü býrakmadý. Derecik Ýlçesi Oðullu Köyü'nde ikamet eden Hava teyzenin maddi imkansýzlýklar yüzünden genç yaþta kollarýna takýlamayan protez onun hayatla mücadelesini yýldýrmadý. Bu güne kadar ayaklarýnýn yardýmýyla bütün iþlerini halletmeye çalýþan Hava Sezgin, 8 yýl önce anne ve babasýný kaybetmenin acýsýylada çevresindeki insanlarýn yardýmýyla ayakta durmaya çalýþtý. Ama her geçen yýl saðlýðýný kaybetmesi onun artýk ayakta duramayacak hale gelmesine neden oldu. Bir süre önce kanser hastalýðýna yakalanan ve bir göðsünü aldýran Hava teyze artýk kemik erimesi yüzünden de ayaklarýnýn üzerinde duramýyor amansýz aðrýlar çekiyor. Yemeðini piþiremeyen komþularýnýn ve akrabalarýnýn desteðiyle hayatla ol
   an mücadelesini sürmeye çalýþan kalan Hava Sezgin,"Her gün hastane yollarýnda ömrüm geçti. Tek baþýma dolmuþa binemiyorum. Ýki kolum doðuþtan yok ama ayakta kalmamý saðlayan bacaklarýmýn üzerinde de kemik erimesiden dolayý artýk duramýyorum. iki yýl boyunca hastanede tedavi görmem gerekiyor. Etrafýmdaki insanlara da parasýz hiç bir iþimi yaptýramýyorum. Maddi imkansýzlýklar yüzünden de ne yapacaðýmý bilmiyorum "diye sýkýntýlarýný dile getirdi. Beþ kardeþi olan Hava Sezgin, kardeþlerininde kendi maddi sorunlarý olduðunu ve bu yüzden de onlardan hiç bir þey beklemediðini ifade ederek iki kolunun olmamasýna, tek göðsünün alýnmasýna ve ayaklarýnýn üzerinde duramamasýna raðmen her gün Allah'a þükrediyor. Kensine yardým etmek isteyen hayrýrsever iþadamlarýndan özellikle maddi destek beklediðini belirten Hava Teyze, "Parasýz hiç bir iþimi yaptýramýyorum. Baþýmý koyacak bir yerim var ama hastalýklarla baþa çýkacak ve bakýmý yaptýrmam için param yok" dedi

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X