Duyuru

Collapse
No announcement yet.

24 Aralýk 20006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 24 Aralýk 20006 Haberler

  YENÝ EVLÝ ÇÝFT YÜREKLERÝ YAKTI
  Onlar için Arhavi'nin Aslý ile Keremi denmiþti.
  Birbirlerini ölesiye sevdiler. Sonra evlendiler. 6 ay önce güle oynaya Arhavi'de düðünleri oldu. Sonra Ankara'ya yerleþtiler. Bayrak ve Yýlbaþý tatili için Arhaviye gelmeye karar veren genç aþýklar, otomobillerine bindiler ve yola çýktýlar. Emine-Timiçun çifti yanlarýna Timuçin'in kardeþi Turgut da aldýlar. Otomobilleri ile Çorul Samsun yoluna çýktýklarýnda kader bu iki aþýk için aðlarýný çoktan örmüþtü. Çorum-Samsun karayolunun 30. kilometresinde Kamýþlý mevkisinde bir TIRýn devrilmesi ile zincirleme kaza baþladý. TIR'ýn yolu kapatmasý nedeniyle arkadan gelen sürücüsünün kimliði belirlenemeyen 52 K 0900 plakalý TIR, Hilmi Musaoðlu'nun kullandýðý 55 TC 403 plakalý otobüs, Mustafa Teke idaresindeki 06 VCG 31 plakalý otomobil, Sami Polat yönetimindeki 19 AR 962 plakalý otomobil ile Timuçin Gönül'ün kullandýðý 06 GGG 91 plakalý o
  tomobil durmak zorunda kaldý.
  TRAFÝK CANAVARI GELDÝ
  Yoðun yaðýþ ve sisin etkili olduðu kara yolunda önündeki araçlarýn durduðunu fark edemeyen Ýsmail Yýldýrým yönetimindeki 19 DP 151 plakalý kamyon, duran araçlara çarptý. Çarpmanýn etkisiyle konvoyun en arkasýnda bulunan LPG'li otomobil alev aldý, diðer araçlar da þarampole devrildi.
  Yanan otomobilin yaralanan sürücüsü Timuçin Gönül ile araçta bulunan Turgut Gönül, otobüs yolcularý tarafýndan kurtarýldý. Diðer araçlarda bulunan ve yaralanan Mustafa Teke, Sýddýk Kuþçu, Ýsmail Çiftçioðlu ile Sýrma Teke, olay yerine gelen ambulanslarla Çorum Devlet Hastanesine kaldýrýldý.
  Bu arada, olay yerine çaðrýlan Çorum ve Merzifon Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerince söndürülen otomobilden Emine Gönül'ün (23) yanmýþ cesedi çýkarýldý.
  Kazada alev alan LPG?li araçta yanarak aðýr yaralanan Timuçin Gönül, hastanede yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Ankara?ya sevk edildi. Ancak vücudunun büyük bölümü yanan Timuçin Gönül, Kýrýkkale yakýnlarýnda hayatýný kaybetti.
  YAN YANA GÖMÜLDÜLER
  Bu feci kaza ve yürekleri yakan ölüm olayýnýn ardýndan Arhavi'nin yüreðine ateþ düþtü. Arhavi Kerem ve Aslý'sýný kaybetmiþti. Cenazeler ilçeye geldiðinde feryatlar göðe çýktý. Tabutlara herkes sarýldý. 6 aylýk evli daha evliliklerine doyamayan çiftlerin tabutlarýnda gelinlikleri ile damatlýklarý kefenleri oldu. Yanyana topraða verilen gençlerin ardýndaki göz yaþý sel oldu.
  Arhavi bu feci kazaya lanet yaðdýrýrken kara toprak iki genç aþýðýn evliliklerinin son duraðýydý artýk.
  Onlar mahþerde mutlu beraberliklerini sürdürüceklerdi.

  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 24.12.2006, 15:24 ) de?i?tirilmi?tir.

 • #2
  TUNALAR ÝSTANBUL'DA GÖÐSÜMÜZÜ KABARTTI
  Trabzon'da istikrarlý çizgisiyle baþarýlý bir þirket ortaya çýkartan ve iþ dünyasýndaki baþarýsý ile dikkatleri üzerine çeken Erol Tuna, Ýstanbul'da Türkiye'nin en büyük Arçelik Maðazasýný hizmete soktu. Beyaz eþyadan otomobile, mobilyadan porselene, Ýstanbul'un en geliþmeye müsait ilçesi Pendik'te dev bir plazayý hizmete sokan Erol Tuna, Tunalar Þirketler Grubunu istikrarlý birþekildebüyütüyor.
  Erol Tuna ve takým arkadaþlarý Tunalar Þirketler Grubu'nu bir Türkiye devi yapmanýn ilk adýmý olarak açýldýklarý Ýstanbul'da farklý bir maðazacýlýk anlayýþý ile yeni bir çýðýr da açtýlar.
  Trabzon'un Ýstanbul'a aktýðý, Ýstanbul'daki Karadenizliler'in Tunalar Town'da buluþtuðu muhteþem açýlýþ töreni Karadeniz kültürü ile çaðdaþ kültüründe harmanlandýðý bir mekan oldu.
  Açýlýþ esnasýnda plazanýn bir katýnda klasik müzik, diðer katýnda Samba rüzgarýndan esintiler dinleyer
  konuklar Tunalar Town'un en üst katýnda ise herþeye deðer mükemmel bir Karadeniz mutfaðýndan örneklerin yer aldýðý restoranda Karadeniz yemekleri ile buluþtular. Sadece açýlýþa has bir özellik olarak deðil Tunalar Town'da artýk bundan böyle en üst kattaki restoranda müþteriler Karadaniz mutfaðý ile tanýþabilecekler.

  Emin adýmlarla zirveye çýktýlar
  7500 m2?lik bir alanda hizmet veren Tunalar Town, bugün Türkiye?nin en güçlü markalarýnýn bir arada bulunabileceði bir ev dekorasyon merkezidir. Beyaz eþya bölümünde Ýstanbul?un en geniþ alanýna sahip olan ARÇELÝK yer almaktadýr. Burada Arçelik?e özgü en son teknolojiyle üretilen ve her maðazada bulunmayan ürünler de tüketiciye sunulmaktadýr.Çok geniþ bir mobilya koleksiyonu sunan Arstil?in tüm mobilya ve ev tekstil ürünleri mobilya katýnda hizmet vermektedir. Bir baþka yenilik de Güral Porselen ile gelmektedir. Güral Porselen?in özel üretimi olan ürün grubu Retail, Tunalar Town?da ilk kez tüketicisiyle buluþmaktadýr. T-TECH?in Ýstanbul?daki ilk maðazasý, Tunalar Town?da hizmet vermeye baþladý.

  Yorum yap


  • #3
   KÝÞÝ BAÞI 5.342 DOLARLIK OLDUK
   TÜRKÝYE ekonomisi 2006?da makro dengeler açýsýndan eski kabuslarýyla yüzleþti ancak, daha saðlam bir yapýya sahip olduðunu da kanýtladý.
   2001 krizinden sonra Uluslararasý Para Fonu (IMF) ile stand-by anlaþmasý yaparak makro dengelerine istikrar kazandýrmaya çalýþan Türkiye?nin ekonomisi 2006 Mayýs-Haziran aylarýnda global piyasalarda yaþanan dalgalanmalardan etkilendi. Faizler, enflasyon ve kurlar yukarý döndü.
   Ancak bu sarsýntý eski dönemlere çok kýsa sürede ve aðýr yaralar alýnmadan atlatýldý. 2006?nýn ilk 3 çeyreðinde 290 milyar dolarý bulan toplam Gayrý Safi Milli Hasýla?nýn son çeyrekle birlikte 390 milyar dolara ulaþmasý bekleniyor. 2005?in son çeyreði ve 2006?nýn ilk üç çeyreði dikkate alýnarak yapýlan bu yýllýk tahmin gerçekleþirse TÜÝK?e göre nüfusu 73 milyon kiþiyi aþan Türkiye?nin kiþi baþýna milli geliri de rekor kýrarak 5 bin 342 dolar olacak. 9 ayda yüzde 5.7 o
   lan ?Sabit Fiyatlarla GSMH Büyümesi? ise yýllýkta yüzde 5-6 arasýnda bekleniyor.
   > 5 YIL, 20 ÇEYREK
   2002?den itibaren aralýksýz büyüme süreci yaþayan Türkiye ekonomisi, 2006?daki daglanmaya raðmen yine büyüdüðü için üstüste 5?inci yýl ve 20?inci çeyrek dönemdir büyüyor olacak. 2001?de yüzde 9.5 küçülen Türkiye ekonomisi, 2002?de yüzde 7.9, 2003?de yüzde 5.9 , 2004?de yüzde 9.9, 2005?te ise yüzde 7.6 büyümüþtü. 2006?nýn 4 çeyreði de dikkate alýndýðýnda Türkiye ekonomisi 5 yýlda 20 çeyrek büyüyecek. Bu trendin 2006?nýn son çeyreðinde yavaþlamasý, 2007?nin ilk çeyreðinde de cumhurbaþkanlýðý seçimlerine baðlý olarak siyasette yaþanacak geliþmelerin niteliðine göre yeni bir yön belirlemesi bekleniyor. TÜFE?de 2006 Aralýk enflasyonu 0.54 puanýn altýnda çýkarsa, yýllýk enflasyon yüzde 10?un altýnda kalacak. Türkiye, uzun aradan sonra ilk defa 2005?te tek haneli enflasyonla tanýþmýþ ve tüketici fiyatlarý bazýnda yýllýk enflasyon yüzde 7,72 olmuþtu.
   > ÝHRACATTA TARÝH YAZDIK
   Türk sanayicisinin deðerli YTL, yüksek üretim maliyetleri, vergiler ve istihdam üzerindeki yüklerle ilgili þikayetleri devam etse de Türkiye?nin ihracatý 2006?da yeni bir tarihi zirve yaptý. 2006 yýlý ihracatýnýn 85 milyar dolarý aþmasý ve yeni bir rekor kýrmasý bekleniyor. Ocak-Ekim döneminde ihracat 67 milyar 819 milyon dolar, ithalat ise 112 milyar 321 milyon dolar oldu. 10 aylýk dýþ ticaret açýðý 44 milyar 502 milyon dolarý bulurken ayný dönemde ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 60.4 düzeyinde kaldý. Ýhracatçý birliklerinin kayýtlarýna göre Kasým sonu itibariyle geriye doðru bir yýllýk ihracat 84 milyar 403 milyon dolara ulaþtý. 2005?te 73 milyar 476 milyon dolar ihracat, 116 milyar 774 milyon dolar da ithalat yapmýþtýk.
   > CARÝ AÇIK KORKUTUYOR
   Türkiye?nin siyasi istikrara ve AB müzakere sürecine baðlý olarak öne çýkmayan yüksek cari açýk riski ise yýlýn son çeyreðinde ve önümüzdeki yýlýn ilk 5 ayýnda çok daha fazla korkulur hale geldi. 2006 Ekim ayý itibariyle 28 milyar dolarýn üzerine çýktý. Bu rakam geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 67 oranýnda artýþ anlamýna geliyor.

   Enflasyon tek haneye döndü
   2006 yýlýnýn en çok þaþan makro ekonomik hedefi enflasyon oldu. 2006 yýlýnýn ilk yarýsýnda tek haneli rakamlarda seyreden enflasyon, mayýs-haziran dalgalanmasýnýn ardýndan, faizlerin de yükselmesiyle ikinci yarýnýn baþýndan itibaren çift haneli rakamlara çýktý. Ancak TÜFE?de tek haneli rakamlar Ekim ayýnda yeniden yakalandý. Kasým ayýnda yýllýk bazda ÜFE?de yüzde 11.67, TÜFE?de yüzde 9.86 artýþ kaydedildi.

   Yorum yap


   • #4
    ÝTFAYE HER ÞARTTA ÇÖZÜM ÜRETEBÝLMELÝDÝR

    TRABZON- Trabzon Ýtfaiyesi hakkýnda herþeyi Karadeniz'e anlattý. Kaplan, Trabzon'da son iki yýlda meydana gelen yangýnlarýn yanýsýra müdahale alanlarý ile deðiþen yönetmelik hakkýnda da en son geliþmeler hakkýnda bilgi verdi.
    > Ekipmanlarýmýza takviye gerekiyor
    Ýtfaiye Yönetmeliði 1985 yýlýnda çýkmýþ bir yönetmelikti. O zamanýn þartlarýna göre 1580 yasaya binaen çýkartýlan bir yönetmelikti, þimdi ise 5393 sayýlý Belediye Kanunu'nun 52. maddesine dayanýlarak bir yönetmelik hazýrlandý, bu yönetmelik bizim bazý ihtiyaçlarýmýza cevap veriyor. Temin noktasýnda sýkýntýlar var ancak belki de bir aþama olarak da görülebilir. Ýtfaiyelere daha önce yardýmcý olma anlamýnda görevler verilmiþti, þimdi ise bir fiil içinde.
    Örneðin, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzer
    i durumlarda teknik kurtarmayý gerektiren olaylara müdahale etmek. Bu daha önce yardýmcý olmak idi. Bunun anlamý, kurtarma ekibin olacak ve o ekip kaza, patlama alanýnda her türlü ekipmaný da yanýnda bulunduracak. Mevcut ekipmanlarýmýzda bunlar var ancak takviye edilmesi gerekiyor. Baþkanýmýz da bu konuya gayet iyi yaklaþýyor ve itfaiyeye önem veriyor. 2007 yýlýnda hem kurtarma amaçlý bir merdiven alacaðýz hemde kurtarma ekipmanlarýna takviye yapacaðýz.
    > Ateþe ve yüksekliðe karþý korkuyu önlemeliyiz
    Su baskýnlarýna müdahale etmek önceden de vardý, þimdi ise buna katýlmak anlamýnda iþin içindeyiz. Daha önce var olan ancak þimdi resmileþen kimyasal ve biyolojik silahlarýn serpintilerini temizleme ve müdahale etmek. Servis mükelleflerini eðitmek, nükleer biyolojik kimyasal maddelerle kirlenmelerde arýtma iþlerine yardýmcý olmak da resmen yönetmeliðe girmiþ oldu. Ýtfaiye servis mükelleflerini eðitmek geçmiþte de vardý þimdi de var. Ýtfaiyecilikte ateþe karþý, yüksekliðe karþý korkuyu önlememiz gerekiyor. Bunlar çok önemli konulardýr itfaiyecilikte.
    Belediye bacalarý ile ilgili görevlerimiz devam ediyor. Bacalarýn temizletilmesi gerekiyor, 2002 yýlýnda çýkan binalarda yangýn koruma yönetmeliði var. Bu bütün konutlarý kapsayan bir yönetmeliktir. Bacalarýn en azýndan altý ayda bir temizletilmesi gerektiði ifade ediliyor. Kýþa girerken ve kýþtan çýkarken.
    Biz Trabzon Belediyesi olarak tarifelerimizi çok cüzi artýrýyoruz, bir dairenin bacasýnýn temizlenmesi 5 milyon YTL. Bacalarýn yapýlmasý ile ilgili binalarda sorunlar var. Baca ustalýðý diye bir meslek vardýr, bir tuðlacýya siz bacayý ördüremezsiniz.Baca ustasýnýn da özel olmasý gerekiyor, teknik bilgilere sahip olmasý gerekiyor. Trabzon'da binalarýn bacalarý yapýlýrken, tekniðe, yönetmeliðe uygun baca ustalarýna yaptýrýlmasý gerekiyor. Biz baca temizliðini yapýyoruz, bizden günlük olarak talepte bulunan herkese o günü talebini yerine geteriyoruz.

    Her þey eðitime dayanmaktadýr

    Evlerinizde 6 kg'lýk kuru kimyevi toz yangýn söndürücüyü bulundurun. Genelde hava kaçmasý, tüp yangýný olabiliyor. Bazen ev hanýmlarýnýn baþýna yemek yangýnlarý gelebiliyor. Burada tedbirli ve dikkatli olmasý gereken yine ev hanýmlarýdýr. Olabilecek kazalarýn ve yangýnlarýn önüne geçmek çok basit ve kolay. Toplumdaki duyarlýlýk geliþiyor bunun daha da geliþmesi gerekiyor. Bizim evlerimizde bu önlemleri almamýzda fayda var. Bunun maliyeti de 30-35 YTL civarýndadýr. Herþeyin baþý yine eðitime dayanýyor. Okullarýmýzda da bu sýralar bir faaliyet var. Beþikdüzü Saðlýk Meslek Lisesi 100'e yakýn öðrencisiyle gelip bize geldi. Bir hemþirenin, bir ebenin yangýnla ilgili bilgisi de olmalý, biz kendilerine bu eðitimi verdik ve çok memnun kaldýlar.

    Araç ve personel durumu

    Norm kadroya göre personel sayýmýz 90 civarýnda. Buna amirler de dahildir. Trabzon Ýtfaiye Müdürlüðü'nün araç sayýsý 14. Yakýn iller de dahil bölge olarak güçlü bir araç filosuna sahibiz. Bunu güçlendirmemiz gerektiðini Belediye Baþkanýmýz da dile getirmiþtir. Önümüzdeki yýl 2 tane daha yangýn arazözü devreye sokuyoruz. En önemlisi yüksek katlý binalarda, söndürme ve kurtarma, trafik kazalarýndaki þehir dýþýnda kullanacaðýmýz 42 m uzunluðundaki aracý alacaðýz, bu 2007 bütçesine konulmuþtur, Belediye Meclisimiz kabul etmiþtir.
    2007 yýlýnda Ýtfaiye Müdürlüðü'ne Belediye olarak üç aracý kazandýrmýþ olacaðýz. Þu anda bizim 26 metrelik merdivenimiz var, bu konuda da zengin sayýlýrýz çünkü üç tane merdivenimiz var. Bizim daha önce yaptýðýmýz bir tespit var, 1510 sokak ve caddemiz var bunun 500'e yakýný yani üçte biri problemli sokak. Dar sokaklarda söndürme ve kurtarmaya 12 metrelik ile diðer yerlerde 8 m. olanla müdahale ediyoruz. Bu 46 m.'lik merdiven geçmiþ dönemde bu bütçeye konulmuþ bir þekilde alýnamamýþtýr, bu kez Baþkanýmýza nasip olacak bunu almak.

    Ýlginç kurtarma olaylarý yaþýyoruz

    Trabzon'da yaptýðýmýz kurtarmalardan birisi de asansör kurtarmalarý. Genelde elektrik kesintilerinde, bakýmsýz asansörlerde meydana gelebiliyor. Eksiklikler bir araya gelince asansörlerde mahsur kalmalar oluyor
    Aracýmýzla anahtar konusunda, müdahale konusunda olsun, ekipmanlarýmýzla Trabzon'da bugüne kadar hiç olumsuzluk olmadý, deðiþik bütün asansörlerin anahtarlarýný topladýk. Biz anýnda ekipmanlarýmýzla müdahale edebiliyoruz. Hayvan kurtarmalar oluyor. Martý'nýn ayaðýna ip takýlmýþ. Vatandaþ bunu bize bildirdiðinde cana verdiðimiz deðerden dolayý özel kurtarma ipleri ile arkadaþlarýmýzý tuvalet boþluðundan indirip o martýyý veya kedileri kurtarýyoruz.

    Rakamlarla 2005 ve 2006

    2005 yýlýnda 414 yangýn yapmýþýz. Tahmini hasar 2 trilyon 426 milyon 420 bin YTL, ölü insan olmadý 7 yaralý insan oldu bu olaylarda. 2005 yýlýnda yapmýþ olduðumuz istatistiklerde birinci sýrada baca yangýnlarý yer almýþtýr. Halkýmýzýn bu konuda duyarlý olmasýný istiyoruz. Bu gece de sizi sinsi bir þekilde yakalayabilir. Baca yangýnlarý çatý yangýnlarýna da sebebiyet verebiliyor. Ýzolasyonu tam yapmadýðýnýz ve ahþapl birleþtirdiðiniz zaman. 2006 yýlýnýn bugün itibariyle 351 yangýn yaptýk, bu sayýda 2005 yýlýna göre düþme var. Ýnsanlar yaþadýðý, konut, hava, su elektrik, ateþ olduðu sürece bu iþler oluyor. Ancak insanlara tedbir alýn diye ilgililerin demesi gerekiyor. Önlem alýndýðý sürece siz bir afeti büyük bir afete dönüþmeden önleyebilirsiniz.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X