Duyuru

Collapse
No announcement yet.

3 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 3 Þubat 2006 Haberler

  KURÞUNLARIN ADRESI BU KEZ MOLOZ

  Ýki balýkçýnýn yer kavgasý kanlý bitti...

  Trabzon Belediyesi’ne ait balýk satýþ yerinde yer tutma yüzünden tartýþan iki balýkçý arasýnda çýkan tartýþma sonucu Mustafa T. isimli þahýs silahýný çekerek Emre Ertaþ’a kurþun yaðdýrdý. 8 kurþundan ikisi Ertaþ’a isabet etti. Göðsünden aðýr yara alan Emre Ertaþ, kaldýrýldýðý Farabi Hastanesi’nde yaþam savaþý veriyor.
  n Olayýn sanýðý silahýyla birlikte firar etti. Polis bir kez daha alarma geçti. Olay yerine gelen Olay Yeri Ýnceleme ekipleri 8 boþ kovan tespit etti. Bunlardan ikisinin Ertaþ’a isabet ettiði de belirlendi. Sanýðýn yakalanmasýnýn an meselesi olduðu bildirildi. Moloz’da daha önce de bir otelci ve lokantacý iki ayrý olayda öldürülmüþtü.
  Trabzon'un Pazarkapý Mahallesi Moloz Mevkii'nde balýkçýlar arasýnda çýkan yer kavgasý nedeniyle bir kiþi silahla vurularak aðýr þekilde yaralandý. Ýddiaya göre, Mustafa.T. isimli þahýs bir süre önce yine yer meselesi yüzünden tartýþtýðý henüz 24 yaþýndaki Emre Ertaþ’ý tabancasýyla kurþun yaðmuruna tuttu. Vücuduna 2 kurþun isabet eden Ertaþ aðýr yaralandý. Sanýk ise firar etti.
  Edinilen bilgilere göre, dün saat 17.45 sýralarýnda Moloz Mevki’ndeki Trabzon Belediyesi’ne ait balýk satýþ yerinde Mustafa T. ve Emre Ertaþ arasýnda yer tutma tartýþmasý yaþandý. Tartýþma giderek büyüdü ve kavgaya dönüþtü. Çevre esnafýnýn ifadelerine göre daha önce ayný kiþiler arasýnda yine yer yüzünden tartýþma yaþanmýþtý. Dün akþamki tartýþmanýn þiddeti daha da büyük oldu. Sinirlerine hakim olamayan M. T. isimli þahýs, belindeki silahý çýkartarak ardý ardýna ateþledi. Göðsünden aðýr yaralanan balýkçý Emre Ertaþ, olay yerine çaðrýlan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldýrýldý. Emre Ertaþ hemen ameliyata alýnýrken, durumunun aðýr olduðu bildirildi. Ertaþ’ýn göðsüne ve ayaðýna iki kurþun yediði anlaþýldý.
  FÝRAR ETTÝ
  Olay sonrasý yine balýkçý olan Mustafa T. isimli þahýs silahýyla birlikte firar etti. Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý ekipler sanýðý yakalamak için harekete geçti. Þahsýn aranmasýna devam edildiði ve yakalanmasýnýn an meselesi olduðu bildirildi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý Olay Yeri Ýnceleme ekipleri, 8 adet boþ kovan tespit etti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcýlýðý da soruþturma baþlattý.
  DAHA ÖNCE OLAY
  Moloz’da daha önce de gece yarýsý meydana gelen iki ayrý olayda bir otelci ile yine bir lokanta iþletmecisi baþlarýndan vurularak öldürülmüþtü. Eski balýkçý halinin önünde ve
  yine balýkhane kavþaðýnda silahlý saldýrýlar sonucu yaralanmalar meydana gelmiþti.

 • #2
  KEÇI KRIZI

  Orman Bakanlýðý, fidanlýk sahalarýna zarar verdiði gerekçesiyle keçilerin ormana giriþini yasakladý...

  Keçi besiciliði yapan çiftçiler, bu karar karþýsýnda adeta þok oldu. Besiciler, "Bakan Pepe’den yardým bekliyoruz"dediler.
  Orman Bakanlýðý’nýn ormana ve özellikle fidanlýk alanlara zarar verdiði gerekçesiyle keçilere getirdiði yasak çiftçilerini üzdü. Keçilerini satabilmek için çare arayan çiftçiler, Orman Bakaný Osman Pepe’den destek bekliyor.
  Trabzon’un Maçka Ýlçesi’nin orman köyleri olan Çayýrlar, Kuþçu, Yüzüncü Yýl köylerinde ikamet eden çiftçiler adýna açýklamalarda bulunan Kazým Ekþi, "Ormanlarýmýza zarar vermek istemeyiz. Ancak keçiler yaþamlarýný orada sürdürürler. Bizim burada geçimimizi saðlayacak baþka bir geçim kaynaðýmýz yok. Koyun besiciliði yapsak yýlýn yarýsýnda içeride yatarlar, hazýr yerler. Ýklim koþullarý ve meralar koyun besiciliðine müsait deðil ve büyükbaþ hayvancýlýkta da sorunlar daha fazladýr. Bu yüzden yýllardýr keçi besiciliði yap yapýyorduk ve dýþarýya göç etmemek için bu yolla uðraþ veriyorduk"dedi.
  ÇOK CEZA YEDÝK
  Keçileri yüzünden çok kez ceza yemek durumunda kaldýklarýný vurgulayan besici Kazým Ekþi, çiftçilerle birlikte anlaþarak bir bölümünü veresiye satmak zorunda kaldýklarýný vurguladý. Ellerinin kollarýnýn ormana keçi yasaðý nedeniyle baðlandýðýný ifade eden Kazým Ekþi, "Çaresiz kaldýk. Keçilerimizi satmaya razýyýz. Ancak sayýn bakanýmýz Osman Pepe’den güvence istiyoruz. Ne olacak bizim halimiz"diye dert yandý.


  Yorum yap


  • #3
   YIKIMA YASAL YAPIM


   Liman yanýndaki 40 yýllýk iþ yeri yýkýlan esnaf dert yandý...

   Trabzon Limaný yanýnda sahil yolunun geçtiði bölge ile kayýkçý barakalarýn olduðu küçük liman arasýnda kalan arsada 40 yýldýr briket tuðla üretimi yapan iþ yeri sahibi Ýbrahim Topuz iþyerinin yýkýlmasýnda yasal prosedürün izlenmediðini savunuyor. Arsanýn Sahil Saðlýk Tabipler Birliði’ne tahsisli olduðunu belirten Ýbrahim Topuz "Tahsisli bu arsayý yýkmak istiyorlar tamam. Ama yýkým sonrasý arsa tahsisli olduðu iþ için kullanýlmayacak" diyor.
   Sahil Saðlýk Tabipler Birliðine saðlýk ocaðý yapýmý için tahsis edilmiþ arsada 40 yýldýr kiracý olarak imalat yaptýðýný belirten Ýbrahim Topuz " Ýþ yerimin yýkýlmasýna karþý çýkamýyorum. Çünkü mahkemeye baþvurma yetkim yok. Ama zoruma giden bu arsanýn yýkým sonrasý amacý için kullanýlmayacak olmasý. Bu arsa tahsisli ama benim imalathanem yýkýldýktan sonra arsaya saðlýk ocaðý yapýlmayacak limana devredilecek. Limanýn projesini gördüm, Trabzon’un geliþmesini bende istiyorum. Ama burasý da benim ekmek teknem. Kimse bana yeni bir yer göstermiyor" diyerek serzeniþte bulundu. Konuyla ilgili yetkililerle görüþtüðünü belirten Topuz, iþ yerinin yýkýmý için limanýn iþ makinesinin gelmesine de tepki gösterdi. Ýbrahim Topuz " Burasý limana verilecek o yüzden limanýn vinci yýkýma geliyor. Ben belediyenin vincinin gelmesini istiyorum" dedi. Tedaþ ekiplerinin elektrik hattýnýn kesilmesi için yazýlý emir olmadan gelmesi de ayrý bir tartýþma konusu oldu. Sonuç olarak yýkým dün gerçekleþmezken iþ yerinin elektrik hattý kesildi.

   Yorum yap


   • #4
    TARIMA TEÞVIK GELMEDI

    TOBB Bölge Baþkanlarý Trabzon’da toplandý...

    TTSO'da düzenlenen, ''TOBB Doðu Karadeniz Bölge Toplantýsý''na, TOBB Daire Baþkaný Mehmet Karabay ile bölgede faaliyet gösteren 24 ticaret ve sanayi odasýnýn baþkanlarý katýldý.
    nToplantýnýn ardýndan konuþan TTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, Doðu Karadeniz'in tarýmsal teþvik kapsamýna alýnarak, fýndýk ve çay konseyleri oluþturulmasý gerektiðini söyledi.
    TTSO Baþkaný Þadan Eren, toplantýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, TOBB tarafýndan 14 Þubat'ta Ankara'da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla düzenlenecek ''Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Þurasý''nda, bölgenin sorunlarýyla ilgili konuþmayý yapmasý için Giresun Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ýbrahim Yamak'ý sözcü olarak seçtiklerini belirtti.Eren, toplantýda, her oda baþkanýnýn bölgenin sorunlarýyla ilgili görüþ ve çözüm önerisi sunduðunu ifade ederek, ''Bölgenin her türlü sorununu görüþmeye çalýþtýk. Bu sorunlarý ve çözüm önerilerini rapor haline getirerek yetkililere sunacaðýz'' dedi.
    Bölgenin en önemli sorunlarýnýn baþýnda iþsizlik ve istihdam sorunu geldiðine dikkati çeken Eren, sorunlarý þöyle sýraladý: ''Karadeniz, demiryolu ve karayolu ile GAP'a baðlanmalýdýr. Yeniay- Çamburnu Tersane Projesi bir an önce hayata geçirilmelidir. Bölge için önemli bir sektör olan denizyolu taþýmacýlýðýnýn geliþtirilmesi ve teþvik edilmesi saðlanmalýdýr. Ayrýca Karadeniz Sahil Yolu inþaatýnýn da bir an önce tamamlanmasýný istiyoruz.'' Eren, Doðu Karadeniz'in orta ve uzun vadede ihtisaslaþmýþ bir eðitim ve saðlýk hizmetleri merkezi olmasýnýn hedeflenmesi gerektiðini vurgulayarak, þunlarý söyledi: ''Güney Çevre Yolu Projesi en kýsa zamanda hayata geçirilmelidir. Mevcut sanayi kuruluþlarý desteklenmeli ve yeni ürün iþletmelerinin kurulmasý teþvik edilmelidir. Bölge tarýmsal teþvik kapsamýna alýnarak, fýndýk ve çay konseyleri oluþturulmalýdýr. Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði'ne iþlerlik kazandýrýlmalýdýr. Hayvancýlýk teþvik edilmeli ve desteklenmelidir. Balýkçýlýk ve deniz taþýmacýlýðýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý gerekmektedir. Dað ve yayla turizmine gereken önem verilmeli ve bölgesel kalkýnma ajanslarý hayata geçirilmelidir. Yöre için önemli bir turizm hareketini baþlatacak Çakýrgöl Projesi'ne hýz verilmelidir.''
    Eren, toplantýda ayrýca, ulaþým, altyapý, tarým, çevre, turizm, eðitim ve ihracat alanýndaki sorunlarýn da tek tek belirlendiðini söyledi.


    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X