Duyuru

Collapse
No announcement yet.

23 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 23 Aralýk 2006 Haberler

  ÝÞTE TRABZON'UN ÖLÜM NOKTALARI

  EKÝP OLUÞTURULDU
  TRABZON Emniyet Müdürlüðü baþkanlýðýnda Karayollarý, Sahil Yolu Projesi Yapým müteahhit firma MAPA Ýnþ. Belediye, Trafik Þube Müdürlüðü ve Bölge Trafik Müdürlüðü bir araya gelerek trafik kazalarýnýn en çok meydana geldiði alanlar tespit edilerek bu noktalar üzerinde alýnacak tedbirler kararlaþtýrýldý.
  ? EKÝP OLUÞTURULDU
  TESPÝTLER yeni Sahil Yolu üzerinde yoðunlaþýrken,"Tali yollarýn giriþinde bulunan levhalarýn ölçeklerinin büyütülerek görüþün daha iyi saðlanmasý, Sahil güzergahýnda yaþanacak yoðunluk nedeniyle oluþabilecek ve can kayýplarýyla sonuçlanabilecek kazalarýn engellenebilmesi için güzergah boyunca orta refüjün bariyerle kapatýlmasý gibi tedbirler karara baðlandý.
  Tehlike
  saçan yollar:

  ? Sahil Yolu kavþak baðlantýlarý
  ? Üniversite kavþaðý
  ? Maçka Yol ayrýmý
  ? Terminal kavþaðý
  ? Ayasofya kavþaðý
  ? Tünel g
  iriþ çýkýþlarý
  ? Tanjant Yavuz Selim Bulvarý
  ? Çömlekçi Liman kavþaðý
  ? Eski Akyazý kavþaðý-Beþirli kavþaðý
  ? Ýtfaiye kavþaðý
  ? Atapark kavþaðý
  TRABZON- Karadeniz Sahil Geçiþ Yolu'nun fiilen trafiðe açýlmasýnýn ardýndan yolun getirisinin yanýnda pek çok trafik kazasýný da beraberinde getirdi. Yolun fiilen açýlmasýna karþýn altyapýnýn hazýr olmamasý ise kazalar için en büyük risk olarak deðerlendirildi kamuoyunda.
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü baþkanlýðýnda Karayollarý, Sahil Yolu Projesi Yapým müteahhit firma MAPA Ýnþ. Belediye, Trafik Þube Müdürlüðü ve Bölge Trafik Müdürlüðü bir araya gelerek trafik kazalarýnýn en çok meydana geldiði alanlar tespit edildi. Bu çalýþmanýn ardýndan yine ayný kadro tespit edilen noktalarý tek tek dolaþýp yapýlmasý gerekenleri belirledi. Buna göre hazýrlanan yazýda,
  Ulaþýmýn daha rahat ve güvenli saðlanmasý adýna yýpýmýna devam edilmekte olan Ýlimiz Beþirli Mahallesi-KTÜ Yabancý Diller Okulu arasýndaki Yeni Devlet Sahil Yolu ve Devlet Sahil Yolu üzerinde yapmýþ olduðumuz kontrollerde trafik ikaz ve bilgi levhalarý yönünden eksiklikler ve yanlýþlýklar ile bazý yol düzenlemeleriyle ilgili tavsiyeler maddeler halinde sýralanmýþtýr" denilerek þu tespitler sýralandý:
  SAHÝL YOLU'NA TEDBÝR
  "Tali yollarýn giriþinde bulunan levhalarýn ölçeklerinin büyütülerek görüþün daha iyi saðlanmasý, güzergah boyunca yayalarýn geçiþi için yapýlmýþ olan yaya alt geçitlerinin yanýna 'Yala alt geçidi' ve 'Sayýn yayalar, lütfen yaya alt geçidini kullanýnýz' levhalarý konulmasý. Tünelin her iki istikamette giriþine de Tünel giriþi olduðunu belirten levha konulmasý, Sahil güzergahýnda yaþanacak yoðunluk nedeniyle oluþabilecek ve can kayýplarýyla sonuçlanabilecek kazalarýn engellenebilmesi için tüm güzergah boyunca orta refüjün-Yavuz Selim Bulvarýndaki gibi-bariyerle kapatýlmasý, Yeni Sahil Yolu Tanjant (Beþirli kýsmýnda kalan), Sanayi ve Üniversite baðlantý yollarýnýn tamamlanarak yol çizgilerinin çizilmesi, levha çalýþmalarý yapýlarak yollarýn trafiðe açýlmasý, trafiðin yoðun olduðu noktalarýn giriþlerine refüj baþý levhalarý ile mecburi yönleri gösteren levhalarýn takýlmasý, Yeni Sahil Yolundaki alt geçitlerin tamamlanarak yaya trafiðine açýlmasý, viyadüklerin ve alt geçitlerin tamamýna (maksimum yükseklik) levhalarýnýn takýlmasý, tünelin içindeki kaldýrýmlara korkuluk konulmasý, Cumhuriyet Köprüsü üzerindeki korkuluklarýn da en kýsa sürede tamamlanmasý.

 • #2
  TEÞEKKÜRLER TUNALAR
  Türkiye'nin en büyük Arçelik maðazasý "Tunalar Town" muhteþem bir organizasyonla dün Pendik'te açýldý. Ýþ dünyasýndan çok sayýda davetlinin de hazýr bulunduðu törende, maðazanýn açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.Törende konuþan Semahat Arsel, "Erol Bey çalýþkan, giriþimci bayimiz. Kendisini takdir ediyoruz. Bu sefer de Ýstanbul'da böyle bir giriþim yapmýþ. Her iþin 3 safhasý var. Planlama safhasý, realiteye geçirme safhasý ve devam ettirme safhasý. Erol Bey çok güzel planlamýþ, realiteye geçirmiþ. Eminiz ki çok güzel devam ettirecek, baþarýlý olacak. Baþarýlar diliyoruz, hayýrlý uðurlu olmasýný diliyoruz" dedi.
  Koç Holding A.Þ Kurumsal Ýletiþim ve Bilgi Grubu Baþkaný Ali Koç da, "Kendimi Trabzon'da hissediyorum. Tüm Trabzon buraya gelmiþ. Bu yeni müessese hayýrlý olsun. Erol Bey ve ailesine teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Ali Koç, törene katýlanlarýn Kurban Bayramý'
  ný da kutladý.
  Törende son olarak Arçelik A.Þ. Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir ve Tunalar Þirketler Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Tuna söz aldý. Özdemir, "Arçelik, beyaz eþyanýn yaný sýra mobilya üretimine de baþladý. Onlarý da burada görmektesiniz. Arçelik, 1 milyon 100 bin kiþinin geçim saðladýðý bir yer. 15 bin kiþi istihdam saðlýyor. Arçelik'in Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri var" ifadelerini kullandý. Erol Tuna ise, "Burayý 18 ayda tamamladýk. Burasý, Arçelik'in Ýstanbul'daki en büyük maðazalarýndan biri. Arçelik ürünlerinin tümünü satmaktayýz. Elektronik ürün maðazamýza T-tech de yer alýyor. En üst katýmýzda Karadeniz yemekleri ve Akçaabat köftemiz de bulunmakta. Katýlýmcýlara buraya gelmelerinden dolayý teþekkür ederim" açýklamasýnda bulundu.
  Törenin ardýndan açýlýþý gerçekleþtirilen maðaza, davetliler tarafýndan gezildi.
  10 bin metrekare alan üzerine inþa edilen Tunalar Town, Türkiye'nin en büyük Arçelik maðazasý olma özelliðine sahip. Geniþ bir alanda alýþveriþ imkaný sunmasýnýn yaný sýra, maðazayý ayrýcalýklý kýlan diðer özelliði de Arçelik fabrikasýnda üretilen tüm ürünlerin burada eksiksiz olarak satýþa sunulmasý.

  Yorum yap


  • #3
   KURTULUÞUMUZ BATUM DEMÝRYOLUDUR

   Yeni dünya düzeni...
   Bu düzenin getirdikleri ve götürdükleri...
   Ülkelerin ve þehirlerin bu yeni dünya düzeninde üstlendikleri görevler...
   Hem ülkelerin hem de þehirlerin coðrafi konumlarý ile kendiliðinden önemli görevler üstlenecek konumlarý da buna eklenince, yeni dünya düzeninin yepyeni üretkenliði de gündeme geldi.
   Nedir bu yeni dünya düzeni?
   Artýk iki kutuplu dünya yok.
   Berlin duvarýnýn yýkýlmasýndan sonra tek kutuplu dünyanýn aðabeyi kendi evinin bahçesinde istikrar ararken, istikrarý ihraç ederek dünyaya istikrar yayma kararlýlýðý; yeni dünya düzeninin tanýmý...
   Yeni dünya düzeninin siyasi yönü var. Buna baðlý olarak da ekonomik... Her ikisi ayný teknede birbirini yoðuruyor.
   Ekonomik teknik analizler ise yeni dünya düzeninin gelecek belki de 100 yýlýnýn hesaplandýðý bir platformda tartýþýlýyor.
   Artýk hem ülkeler hem de þehirler yarýný deðil yarýndan da öte 50 yýllýk geleceklerini planlarken yeni dünya düzeninde kendilerine bir pozisyon belirliyorlar.
   Trabzon da bu anlamda kendine ne tür bir pozisyon belirleyecek?
   Trabzon gelecek 50 yýlda ne kenti olacak? Sanayi, tarým ya da bir baþka alanda Trabzon ne olacak? "Ülke ne olacak?"tan sýyrýlarak "Trabzon ne olacak?" sorusuna cevap aranýrken kuþkusuz kötü bir haberimiz var size.
   Trabzon?un 50 yýllýk geleceði ile ilgili ne olacaðý konusunda elimizde kesin ve net bir proje yok. Bu da günübirlik politikalarla kamuoyu oluþturulmasýný beraberinde getiriyor. Oluþan kamuoyu da doðru hedefe yöneltilmediði için hem zaman hem de ekonomik kayýp gündeme geliyor.
   Bu anlamda röportaj konuðumuz ekonomik strateji uzmaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinin danýþmaný, ayný zamanda birliðin üniversitesinde kürsüsü olan bir akademisyen Güven Sak.
   Güven Sak, Trabzon?a gelip burada bir dizi konferans verdi. Onun söylemlerinden derlediðimize göre, þehir olarak Trabzon?un önceliði belirlenirken "50 yýl sonra ne olacak?" sorusuna cevap bulunmalý.
   > DOKAP?IN ADI HEYECAN VERÝCÝ AMA ÝNCELEMEDÝM
   Güven Sak, DOKAP?ýn adýný Trabzon?da yeni duydu. Adýnýn mükemmel ve heyecan verici olduðunun dile getiren Sak?a göre, bu tür projelerde, kamunun yer almamasý projenin hayata geçirilebilirliði konusunda ciddi sýkýntýlarý da beraberinde getiriyor. DOKAP projesini enine boyuna incelemediðinden bir deðerlendirmede bulunamayacaðýný belirten Sak, "Bu tür projelerin artýk bölgesel kalkýnma ajanslarý ile birlikte daha da iþlerliði olduðuna inanýyorum" dedi.
   > TRABZON?UN ÖNCELÝÐÝ BATUM DEMÝRYOLU?DUR
   Þehirlerde, öncelik sýralamasýnýn da yapýlmasý gerektiðini kaydeden Sak, þöyle devam etti: "Bu bir planlamadýr. Ama bizde hem ülke hem de þehir olarak ciddi bir planlama yoktur. Siyaset adamý ve siyaset devreye girer ve planlama delinir.
   Öncelik belirlemede kýstas gelecek 50 yýldýr ve görünen o ki gelecek 50 yýlda büyüyen dev Çin?in ürettiklerinin küresel güç bölgelerine pazarlanmasý, Çine?e ucuz hammadde taþýnmasý da modern Ýpek Yolu?nu gündeme getiriyor. Ve iþte Trabzon bu aþamada çok kritik coðrafi bir üstünlüðü elinde tutuyor. Trabzon-Batum Demiryolu entegrasyonu ile ta o bölgeler Trabzon?a baðlanmýþ olur. Bu da ilin küresel güç bölgelerine üretilen Orta Asya mamullerinin taþýnmasý demektir."
   > BÝRDEN FAZLA ÖNCELÝK AKILCILIK DEÐÝLDÝR
   "Trabzon?un Trabzon-Erzincan-Erzurum Demiryolu baðlantýsýnýn GAP?a akacaðý ya da güney çevre yoluyla güneye doðru büyüyeceði stratejileri de doðru bir tespittir. Ama önceliklerle ilgili akýlcý tercihler de gereklidir" diyen Sak, bu öncelik sýralamasýnda kamuoyunun ve þehrin Batum-Trabzon Demiryoluna entegrasyonuna motive olmalarý gerektiðini de ýsrarla vurguladý.

   Limanýnýz açýk liman olmalý

   Batum-Trabzon Demiryolunun bütünleþmesiyle Trabzon Limanýnýn önemli bir stratejik konuma sahip olacaðýnýn altýný çizen Sak, "Ortaya þu çýkýyor: Gelecek 50 yýl için limanýnýzýn açýk deniz limaný olmasý. Bu konuda Mersin þansýný kaybetti. Pire Limaný açýk deniz limaný oldu. Trabzon?un demiryolu bütünleþmesiyle ikinci önceliði de açýk liman olmasýndan geçer. Hem demiryolu hem de açýk liman bütünleþmesi þehrin albenisini doruða çýkarýr" dedi.

   Ne olacaðýnýzý þimdiden belirleyin

   "Trabzon ne olacak? Tarým, turizm ya da sanayi þehri mi?... Sanayi þehri olma þansýnýz yok" diyen Sak, "Bu belki 100 yýllýk gelecekle ilgili bir öngörü olabilir.
   Tarým kenti de olamazsýnýz, çünkü fýndýk ve çay ile tütünde rekabetle ilgili bir iyileþme, fýndýkta özellikle dünya ile rekabette ciddi bir sýkýntý var, o da Orta Asya üretim verimliliðini, küresel güç bölgelerine taþýmak. Trabzon çok iyi bir konumda... Bütün gücünüzü bu anlamda yaratýcýlýða veriniz." diye konuþtu.

   Yorum yap


   • #4
    ALT YAPI YETERLÝ OLMALI


    Trabzon Tabibler Odasý Baþkaný Dr.Aydýn Aydýn alt yapýsý ve teknik düzeyi iyi belirlenmeden Trabzon merkez ve ilçelerine yapýlan yeni hastanelerin bir faydasý olmayacaðýný belirterek;'Salt istihdam yaratýlsýn diye hastane kurulmasý doðru deðil.Yeterli personel olmadan kurulan hastaneler ihtiyaca cevap vermemekte ve hastalar maðdur býrakýlmaktadýr' dedi.
    Trabzon'un saðlýk alanýnda çok ciddi sorunlarýn olmadýðýný fakat saðlýk merkezi düþünül

    Yorum yap


    • #5
     KAMYON ÞOFÖRÜNÜN ACI SONU

     Feci kaza bir ocaða daha ateþ düþürdü. Samsunlu kamyon þoförü Trabzon?da can verdi
     TRABZON- Çömlekçi Mahallesi Devlet Karayolu?nda meydana gelen kazada nakliyecilik yaptýðý belirlenen ve Trabzon Limaný?nda bulunan aracýný almak için yolun karþýsýna geçmek isteyen kamyon þoförü feci þekilde can verdi. Rusya?ya narenciye sevkýyatý yaptýðý öðrenilen 42 yaþýndaki Samsun?un Terme ilçesi Oðuzlu köyü nüfusuna kayýtlý Mustafa Türe 06 VF 488 plakalý beto

     Yorum yap


     • #6
      HÜKÜMET KONAÐI ONARILDI

      Hükümet Konaðý?nýn onarýmý için 128.620 YTL harcandý.
      VAKFIKEBÝR- Trabzon?un Vakfýkebir Ýlçesi?nde Hükümet Konaðý toplam 128.620 YTL harcanarak onarýldý ve özellikle binanýn iç kýsmýndaki hizmet birimleri ile diðer birimler daha modern hale getirildi.
      Edinilen bilgilere göre, binanýn çatýsý komple deðiþtirilerek altýna izolasyon döþendi ve kýrýk kiremitler yenilendi.
      Ayrýca bina içindeki tüm lavabo ve WC?lerin seramik ve kapýlarý ile su

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X