Duyuru

Collapse
No announcement yet.

22 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 22 Aralýk 2006 Haberler

  [ÞEFFAT BÝR YÖNETÝM ANLAYIÞI UYGULUYORUZ  TRABZON - Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nin baþarýlý Baþhekimi Atilla Yýlmaz, saðlýk ve hastane hakkýnda çarpýcý açýklamalarda bulundu.
  Ýþte Baþhekim Yýlmaz'ýn açýklamalarý:
  "Çok hýzlý bir deðiþim yaþanýyor, bu deðiþime ayak uyduran sektörlerin baþýnda saðlýk geliyor. Hem teknik açýdan hem de saðlýk açýsýndan Saðlýk Bakanlýðýnýn da desteðiyle özellikle eski SSK'larýn kabuk deðiþtirdiðini görüyoruz. Biz de bu deðiþim neticesinde hasta odaklý, hastanýn memnuniyetine yönelik hizmet anlayýþýna baþladýk, hastalarýmýzýn memnuniyetini artýrmaya yönelik çalýþma içerisine girdik. Bu anlamda tam otomasyona geçerek iþlemlerin hýzlanmasýný saðladýk. Hasta yoðunluðu nedeniyle iþlemlerin hýzlanmasý konusunda asansör yaptýrdýk. Poliklinik sayýsýný arttýrdýk. Uzman hekimlerimizle hastalarýmýza daha çabuk ulaþmayý saðladýk.
  > Yeni birimlerimizi hizmete açtýk
  Hastanemizin eksiði
  olan yoðun bakým konusunda da çalýþmalarýmýz oldu. Özellikle yeni doðan yoðun bakýmý, kardiyoloji ve nöroloji yoðun bakýmýn konularýnda ihtiyaç hissediyorduk, üç yýl içerisinde bunlarý gerçekleþtirdik. Hasta memnuniyetimizin artmasý bizi de memnun etti. Çalýþmalarýmýz devam edecek. Saðlýk hizmeti verilen kuruluþlarda beklentiler bitmez. Beklentiler her yaptýðýnýz iþten sonra artýyor. Hastalarýmýz artýk 5 yýldýzlý otel konforu bekliyorlar ve bu beklentilerinde de haklýlar. Þimdiki hedefimiz, ek inþaat yaparak 80 odalý, tuvaletli, banyolu tek kiþilik suit odalar yapmak. Bunun için gerekli projeleri hazýrladýk Saðlýk Bakanlýðý ile istiþare içindeyiz. Trabzon ve Türkiye'deki bütün hastanelerde deðiþim var. Gerek Saðlýk Bakanlýðýmýz gerekse SSK hastanelerimizde olsun bakanlýðýmýzýn dönüþüm projelerinden sonra müthiþ deðiþim içerisine girdiler. Hastalarýmýza adeta müþteri gözüyle bakýyoruz. Bu yanlýþ anlaþýlmasýn; soyulacak, para kazanýlacak müþteri gözüyle deðil, tatmin edilecek insan gözüyle bakýyoruz. Bütün çalýþmalarýmýz da bu doðrultuda devam ediyor.
  > Eksiklerimizi görmeliyiz
  Eskiden bir þikâyet geldiði zaman korkardým, ürkerdim; ama þimdi istiyoruz ki þikâyet gelsin biz de eksiklerimizi görelim. Çünkü yönetici körlüðü diye bir þey vardýr. Bir müddet sonra yönetici olarak eksikleri görmeyebilirsiniz. Ýþi en iyi, yaþayan bilir. Yönetim olarak da herkese açýk, þeffaf bir yönetim anlayýþý uyguluyoruz. Hizmet verdiðimiz kiþiler annelerimiz, amcalarýmýz, halalarýmýz neticede önemli olan, hiç kimsesi olmayan garip ihtiyaç sahibi vatandaþýmýz gelip kimseye ihtiyacý olmadan hizmetini alýp muayenesini olup gidecek. Bizim istediðimiz bu. Önemli olan kriter bu.

  Hastanemizde herkes kendini kurumla özdeþleþtirmiþtir
  Personel ihtiyacý Türkiye'nin bütün hastanelerinde genel bir sorundur. Bizim hastanemizde de bu sorun mevcuttur. Yalnýz, çok personeli olup da rantabl çalýþmayan yerler var, bunun akýþýný çok iyi yapmak gerekir.
  Hastanemizde kurumsallaþma adýna çok iyi bir mesafe gösteriyoruz. Burada herkes kendini kurumla özdeþleþtirmiþtir. Hizmet derken insan faktörünü unutmayacaðýz, bu konuda güler yüz çok önemli.
  Rakamlarla devlet hastanesi
  Biz günlük 2300 hastaya bakýyoruz, yýlda 600 bin hasta muayene ediyoruz, 20 bin hastayý yatarak tedavi ediyoruz. Yýlda 8 bin hastayý ameliyat ediyoruz. Þu anda 10 dakika içerisinde hasta kaydý, kan verme iþlemi veya muayenesi bitmekte.
  Otomasyondan önce bu iþlemler iki saat sürüyordu. Tomografide, MR'da gün vermiyoruz. Ultrasonda da 1 ya da 2 gün veriyoruz. Kan vermede 3?4 saatte sonuçlarý veriyoruz. Bunun neticesinde hasta muayenede ve tedavisinde zaman kaybetmiyoruz. Burada hasta sayýsý önemli deðil. Onar onar, yirmiþer yirmiþer de 5000 hasta bakabilirsiniz. Kalite daha önemlidir.

  Saðlýklý bir hayat için spor þart
  Spor konusunda þu mesajý vermek istedik: "Sporla saðlýk bir arada gider." Saha ve skor sonuçlarýmýz þu anda iyi deðil, fakat Türkiye'de örneði olmayacak þekilde þu anda voleybol takýmýmýz birinci ligde mücadele ediyor. Voleyboldaki hedefimiz, alt yapýyý kurarak çocuklarýmýza, gençlerimize ortam oluþturmak, daha önemlisi de kurumsallýðý ortaya çýkarmaktýr. Kurumsallýðý gerçekleþtirdiðiniz takdirde kiþiler gidebilir fakat kim gelirse gelsin koymuþ olduðunuz çýtayý daha da yükseðe çýkarmak zorunda kalýr. Olimpiyatlar konusunda çok mutlu oldum.
  Emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Sayýn Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Gençlik Spor Genel Müdürümüz Mehmet Atalay çok gayret etti. Fakat bir þahsiyeti de göz ardý etmek istemem: KTÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Necati Tüysüz. Çünkü onun çalýþmalarýný yakýndan gördüm.
  Olimpiyatlar þehir açýsýndan büyük bir kazanç... 2011'e kadar yapýlacak spor tesisleri bir kazanç olacak. 2011'e kadar herkes Ýngilizceyi öðrenmeli. Liseli çocuklarýmýz, evlatlarýmýz da bir hedef koymalý kendilerine; çünkü 2011'de büyük bir grup gelecek þehrimize, herkes yabancý dili öðrenebilir; bilenler geliþtirmeli, bilmeyenler öðrenmeli. Bakkalý, manavý, esnafý hepsi bunu hedef seçmeli. Bu olimpiyatlarda centilmenlik, sportmenlik çok önemli. Trabzon'un bunu hak ettiðine ve hakkýyla da bu görevi yerine getireceðine yürekten inanýyorum.

  Çevreye duyarlý bir hastaneyiz

  Hastanemizin ÝSO belgeli, çevreye duyarlý olmasýndan dolayý da çevre dostu belgesi aldýk. Týbbi atýklarý ayrý, kâðýt atýklarýný ayrý topluyoruz. Çevreye duyarlý bir hastaneyiz. Personelimizin eðitimine de önem veriyoruz.
  Hastanemize yatýrým yaparken, Týp Fakültesi gibi bir hastane var þehrimizde, bunun da misyonunu düþünerek hastanemize yatýrým yapmalýyýz.
  Gelen hastanýn, hizmet aldýktan sonra "Allah razý olsun, çok iyi ilgilendiler, memnun kaldýk" demesi bizim için çok önemli. Saðlýkta hedef bitmez.

  Önce saðlýðýmýzý korumalýyýz
  Hastalarý ziyaret etmek hem dinimizce hem de sosyal anlamda çok güzel bir davranýþ. Ancak hasta ziyaretlerinde ziyaret saatlerine uymak çok önemli, bu konuda özellikle rica ediyorum ziyaret saatlerine lütfen uyulsun. Hastalarýn yorulmamasýna da dikkat edilmeli. Bir de hastalarýmýz demokratik haklarýný çekinmeden aramalý, onlarýn talepleri, þikâyetleri bizi geliþtirecektir. Ýnsanlarýmýz hasta olmadan önce de bazý þeylere dikkat etmelidir.
  Sigara da bu konuda dikkat edilmesi gereken bir durum, sigara saðlýðýmýzý kötü etkiliyor. Hasta olmadan yapýlmasý gerekenlerin maliyeti çok düþük ancak insanlarýmýzýn hasta olmasýndan iyileþmelerinin maliyetleri çok yüksektir.
  Hasta olmadan önce 10-20 liraya düzenli beslenmeyle saðlýklarýný koruyabilirler. Onun için koruyucu hekimliði çok önemsiyoruz. Tedavi maliyetleri daha yüksek, saðlýmýza dikkat etmeliyiz.

 • #2
  Fatura yoksul halka çýkacak
  Eðitim-Ýþ Sendikasý Trabzon Þube Baþkaný Cevdet Öztürk, TBMM’de görüþülmeye devam eden 2007 bütçe tasarýsýný eleþtirerek, “Zengini koruyan, yoksulu ezen bu bütçe; kayýt dýþýlýðý teþvik edecek, ekonomide yapýsal, kalýcý sorunlarýn oluþmasýna neden olacak sakýncalar taþýmaktadýr”dedi. TBMM’de görüþülmeye devam eden 2007 bütçe tasarýsý ile ilgili açýklama yapan Eðitim Ýþ Sendikasý Trabzon Þube Baþkaný Cevdet Öztürk AKP’yi eleþtirerek, AKP’nin iktidara geldiði yýldan bu yana yoksul halký ezdiðini savundu. Öztürk þunlarý söyledi:"IMF ve Dünya Bankasý icazetli 2007 yýlý bütçesi iyice irdelendiðinde yine yoksul halk kesimlerinin sýrtýna aðýr yükler getireceði anlaþýlmaktadýr. Zengini koruyan, yoksulu ezen bu bütçe; kayýt dýþýlýðý teþvik edecek, ekonomide yapýsal, kalýcý sorunlarýn oluþmasýna neden olacak sakýncalar taþýmaktadýr. Bir an önce bu bütçe geri çekilmelidir. IMF’nin dayattýðý ekonomi politikalarý terk edilmeli, halk içinde halktan yana bütçeler oluþturulmalýdýr"dedi.

  Eðitim Ýþ Sendikasý olarak AKP’den taleplerini de dile getiren Öztürk, " Derhal IMF dayatmasý ekonomik programlarý terk ediniz. Özelleþtirme politikalarýnýza son verin. Bütçe olanaklarýný sosyal devlet ilkesine uygun olarak paylaþtýrýn. Ýþsizliðe ve yoksulluða çare olacak politikalar izleyin. Eðitim ve Saðlýk hizmetleri herkese eþit ve parasýz saðlayýn. Herkes kazancýna göre vergilendirilsin. Memurun toplu sözleþme ve grev hakký tanýnsýn"þeklinde konuþtu.

  Bu haber 33 defa okundu.

  Yorum yap


  • #3
   Otel basarak turizme açýlacaðýz!
   Water Paradise Otel Genel Müdürü Orhan Aksoy, 8 Aralýk Cuma günü jandarma tarafýndan otellerine yapýlan baskýný eleþtirerek, “Bu turizm anlayýþý ile olimpiyatlar bize hayal olur” dedi. Uygulama yüzünden müþterilerine karþý maðdur duruma düþtüðünün de dile getiren Aksoy, “Geleceðe dönük, ekonomisi geliþen, dinamik sektörün hareketli olduðu Trabzon’da, yaklaþýmýn turizme yakýþýr bir düzeyde olmasý gerekir” dedi. Water Paradise Otel’in Genel Müdürü Orhan Aksoy, 8 Aralýk Cuma akþamý Jandarma ekipleri tarafýndan Water Paradise Otel’e düzenlenen uygulamanýn ardýndan TAKA Gazetesi’ni ziyaret ederek maðduriyetini dile getirdi. Böyle bir uygulamaya dünyanýn hiçbir yerinde rastlamadýðýný dile getiren Aksoy, turizme gerektiði deðerin verilmediðini, bu tip olaylarýn turizme köstek olduðunu söyledi. Aksoy gazetemize yaptýðý açýklamada;

   "Aramanýn da bir usulü var. Biz de daðdan gelmedik. New York’ta üniversite eðitimi almýþ, Ýstanbul, Ankara, Mersin Hilton Otellerinde müdürlük yapmýþ, kanunlara saygýlý biriyim. Trabzon’a 2005’in Eylül ayýnda, yatýrýmcýlarýn talebi ve Trabzon’da ki turizm oluþumuna katkýda bulunmak üzere geldim. 8 Aralýk Cuma Akþamý dünyanýn hiçbir yerinde rastlamadýðým bir uygulama ile karþýlaþtým. Jandarma Ekipleri oda oda dolaþarak müþterilerimizi rahatsýz ettiler. Müþterilerime karþý maðdur duruma düþtüm. Bu uygulamalarýn faydadan çok zarar getireceðine inanýyorum.

   Geleceðe dönük, ekonomisi geliþen, dinamik sektörün hareketli olduðu Trabzon’da, yaklaþýmýn turizme yakýþýr bir düzeyde olmasý gerektiðini sanýyorum.

   Bu uygulama dýþarýdan getirttiðim elemanlarýn ve bazý organizasyonlarýn kaybýna neden oldu. Bu turizm anlayýþý ile olimpiyatlar bize hayal olur,"þeklinde konuþtu.

   Yorum yap


   • #4
    Avrupa Trabzon’a taþýnacak!

    KTÜ Farabi Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Haluk Uluutku, giderek yaþlanan ve kronik rahatsýzlýklara sahip Avrupa nüfusunun tedavi sürecini aksatmadan tatil yapabilmesine imkan saðlandýðý takdirde Trabzon'un hem saðlýktan hem de turizmden çok iyi gelirler elde edebileceðini söyledi. Yaklaþýk 1 yýldýr KTÜ Farabi Hastanesi Baþhekimliði görevini yürüten Doç. Dr. Haluk Uluutku, hastanede son yýllarda saðlýktaki büyük dönüþümün de etkisiyle ciddi geliþmeler yaþandýðýný kaydetti. Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ettiklerini ancak aðýrlýklý olarak Trabzon ve çevresindeki yaklaþýk 5 milyonluk bir nüfusa hizmet verdiklerini belirten Uluutku, 3. basamak bir saðlýk kuruluþu olan Farabi Hastanesi'nin sahip olduðu bilgi, birikim, tecrübe ve teknolojik donamým imkanlarýyla saðlýkta adeta son istasyon görevi gördüðünü dile getirdi.

    Týbbi bilginin ve bu alanda kullanýlan teknolojinin çok hýzlý bir þekilde deðiþtiðine ve yenilendiðine iþaret eden Uluutku, kendilerinin de bu deðiþim ve geliþmeleri çok yakýndan takip ettiklerinin altýný çizdi. Farabi Hastanesi'nin bu açýdan bakýldýðýnda Türkiye'de ilk sýralarda geldiðini vurgulayan Uluutku, hastanede birçok hastalýðýn tedavisinin mümkün olduðunu ve hastalarda geçmiþte varolan ve ancak Ankara ve Ýstanbul gibi büyük þehirlerde hastalýðýna çare bulunabileceði yönündeki psikolojik beklentinin de kýrýldýðýný ifade etti.

    AVRUPA YAÞLANIYOR

    Trabzon'un geliþmesi için ileri sürülen 'kentin saðlýk merkezi olmasý' tezinin de ciddi bir þekilde ele alýnýp deðerlendirilmesi gerektiðine inanan Uluutku, bunun sonuç verebilmesinin bütün kesimlerin birlikte çalýþmasýna, saðlýklý bir planlama ve koordinasyona baðlý olduðunu dile getirdi. Avrupa ülkelerindeki nüfusun giderek yaþlandýðýný ve bu insanlarýn önemli bir kýsmýnýn da kronik rahatsýzlýklara sahip olduðunu belirten Uluutku, "Bu insanlar tedavilerini aksatmadan tatil yapabilecek yerler arýyorlar. Eðer gerekli þartlarý sunabilirsek, kentin hem saðlýk hem de turizm gelirleri elde etmemesi için bir neden kalmaz. Ancak bunun için çok ciddi bir planlama ve bu iþi profesyonel olarak yapabilecek organizasyon þirketlerine ihtiyaç var. Bunlar yapýlabilirse Trabzon bu iþten çok iyi gelir elde edebilir. Fakat uzun vadeli düþünerek hareket edilmeli ve paylaþým sonraya býrakýlmalý. Bunun için de gelecek hastalara bir takým avantajlar sunulmalý. Kalite ve hizmet kadar ucuzluk da önemli bu aþamada" diye konuþtu.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X