Duyuru

Collapse
No announcement yet.

2 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 2 Þubat 2006 Haberler

  POLIS IZ PEÞINDE

  Silahlý saldýrýlar ile ilgili soruþturma polis ve savcýlýk tarafýndan sürerken futbolculara moral desteði veriliyor...

  Esrar perdesi aralanmadý
  Trabzon’un Beþirli Mahallesi’nde Gökdeniz ve Fatih Tekke'nin park halindeki araçlarýna yapýlan silahlý saldýrýnýn esrar perdesi aralanamazken polis, bir yandan þüphelileri arýyor diðer yandan da delil toplamaya çalýþýyor. Dün olaylarda kullanýlan silahýn ayný olduðu yönünde bilgi ulaþmasý üzerine polis soruþturmayý bu yöne kaydýrdý.
  Þehirde þok sürüyor
  Olayda görgü tanýðý olmamasý sebebiyle soruþturmanýn zora girebileceði de ifade edildi. Futbolcularýn ifadelerinde kimseden þikayetçi olmamasý ve delillerin yeterli olmamasý sebebiyle þüpheliler hakkýnda yakalama kararýnýn da olmadýðý öðrenildi. Olayýn þoku þehirde sürürken sivil toplum örgütü temsilcileri de Trabzonspor ve futbolcularý ziyaret etti.
  Trabzon’un Beþirli Mahallesi’nde Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz’in araçlarýnýn kurþunlanmasý ile ilgili olarak soruþturma polis ve savcýlýk tarafýndan çok yönlü olarak sürdürülüyor. Polis þüphelileri aramaya devam ederken, olayla ilgili delilleri toplamak için çalýþmalarýný da sürdürüyor.
  Olaylarda görgü tanýðý olmamasý sebebiyle polisin soruþturmayý sürdürmekte güçlük çektiði ifade edilirken, þüpheliler hakkýnda da yakalama kararý çýkmadýðý öðrenildi.
  Hedefteki Trabzonsporlu futbolcular cumhuriyet baþsavcýsýna verdikleri ifadede kimseden þüphelenmediklerini söylerken, polis, gazetelerin gündeme getirdiði saldýrý senaryolarýný araþtýrarak failleri yakalamaya çalýþýyor. Soruþturmayý çok yönlü sürdüren polis, þüpheliler üzerinde yoðunlaþtý.
  Trabzon, pazar gecesinden bu yana 2 milli futbolcuya yönelen saldýrýnýn þokunu yaþýyor. Gece yarýsý milli futbolcular Fatih Tekke ve eþi Müge Tekke'nin otomobilleri, Gökdeniz Karadeniz'in eþi Serra Karadeniz'in otomobili ve Vakko'nun bayiliðini yaptýðý maðazasýnýn yarým saat içinde peþpeþe kurþunlanmasý olaylarýný soruþturan polis, saldýrýyý gerçekleþtirenleri yakalamak için ipucu arýyor.
  FUTBOLCULAR SUSKUN
  Araç ve iþyerine yönelen silahlý saldýrýlar, Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'e gözdaðý vermek amacýný taþýdýðý yorumlarý yapýlýrken, futbolcular susuyor.
  SONUÇLAR GELDÝ
  Fatih Tekke'nin aracýna 5, eþi Müge Tekke'nin aracýna 5, Gökdeniz Karadeniz'in eþi Serra Karadeniz'in otomobiline 4 ve iþyerine 2 kurþun sýkan saldýrganlarý kimsenin görmemesi, polisin iþini güçleþtirdi. Eþkallleri saptanamayan saldýrganlarýn tek tabanca kullandýðý balistik sonuçlarýyla ortaya çýktý.
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü, olayla ilgili elde edilen tüm bilgileri Emniyet Genel Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý’na bildirdi. Ýki futbolcu ve eþlerinin kullandýklarý tüm telefonlarla yapýlan görüþmeler, geçmiþe dönük incelelemeye aldýðý öðrenildi. Polis yetkilileri, Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýsý Burhan Ço-
  banoðlu ile de sýk sýk görüþ alýþveriþinde bulunuyor.
  Öte yandan Arsin’deki cinayet olayýyla ilgili olarak mahkemenin telefon dinleme kararý verdiði öðrenildi. Polis yetkilileri þüphelinin yakalanmasýnýn an meselesi olduðunu ifade ederek, "Çalýþmalarýmýz sürüyor" dediler.
  AYNI SÝLAH OLDUÐU KESÝNLEÞTÝ
  Taka Gazetesi’nin dün duyurduðu balistik sonuçlarýnda olaylarda kullanýlan silahýn ayný olduðu yönündeki bulgu dün doðrulandý. Trabzonspor'un kaptaný Fatih Tekke ve eþinin otomobilleri ile Gökdeniz Karadeniz'in eþi Serra Karadeniz'in otomobili ve iþyerine yönelik silahlý saldýrý olaylarýnýn ardýndan toplanan boþ kovanlarýn, ayný silahtan çýktýðý belirlendi.
  Alýnan bilgiye göre, önceki gece 1 No'lu Beþirli Mahallesi'nde Fatih Tekke'ye ait 06 FT 610 plakalý cip, eþi Müge Tekke'ye ait 34 PEK 80 plakalý otomobil ile Gökdeniz Karadeniz'in eþi Serra Karadeniz'e ait 61 EH 226 plakalý otomobil ve Gazipaþa Caddesi'ndeki giyim maðazasýna düzenlenen silahlý saldýrýnýn ardýndan olay yerlerinden toplanan 7 boþ kovan ile deforme olmuþ bazý mermi çekirdeklerinin balistik incelemesi Samsun'daki Laboratuvar Bölge Müdürlüðü'nde tamamlandý. Ýnceleme sonucunda, 7 boþ kovanýn ayný tabancadan çýktýðý belirlendi.
  Bu arada, güvenlik güçlerinin, futbolcularýn araçlarýnýn kurþunlanmasý olayý ile ayný gece Trabzon'un Ýskenderpaþa Mahallesi'nde Yaþar Öksüz'ün (30) tabancayla vurularak yaralanmasý, Arsin Ýlçesi'ne baðlý Yeþilyalý Beldesi'nde Müjdat Üçüncü'nün (34) tabancayla vurularak öldürülmesi olaylarýnýn faillerinin de ayný kiþiler olup olmadýðýný deðerlendirdiði öðrenildi. Yeþilyalý Beldesi ile Ýskenderpaþa Mahallesi'nde olay yerlerinden toplanan boþ kovanlarýn balistik incelemesinin sürdüðünü ifade eden yetkililer, olaylarýn baðlantýlý olup olmadýðýnýn balistik inceleme sonucunda netlik kazanacaðýný kaydettiler.


 • #2
  KORUNUYORLAR

  Milli futbolcularýmýz Gökdeniz ve Fatih’in polis tarafýndan yakýndan takip edildiði öðrenildi...

  Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, her vatandaþýn olduðu gibi Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'in korunmasý için de gerekli çalýþmalarý yaptýklarýný söyledi. Akyürek, ''Her vatandaþýmýzýn olduðu gibi onlarýn da korunmasý için gerekli çalýþmalarý yapýyoruz" dedi.
  Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, her vatandaþýn olduðu gibi Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'in korunmasý için de gerekli çalýþmalarý yaptýklarýný söyledi. Akyürek, ''Her vatandaþýmýzýn olduðu gibi onlarýn da korunmasý için gerekli çalýþmalarý yapýyoruz" dedi.
  Akyürek, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Trabzonsporlu futbolcular Fatih Tekke ve eþi ile Gökdeniz Karadeniz'in eþinin araçlarý ve iþyerine düzenlenen silahlý saldýrý olayý ile çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirtti.
  Tekke ve Karadeniz'in özel olarak korunma talep etmediklerini ifade eden Akyürek, ''Ancak her vatandaþýmýzýn olduðu gibi onlarýn da korunmasý için gerekli çalýþmalarý yapýyoruz. Olaydan sorumlu olanlarý en kýsa sürede yakalayacaðýz'' dedi.

  Yorum yap


  • #3
   EVLERINE KAVUÞTULAR

   Çýkan yangýnda 3 evladýný yitiren aileye destek verildi...

   Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesine baðlý Deregözü Köyünde 22 Aralýk 2004 gecesi çýkan feci yangýn sonucunda, evleriyle birlikte üç evladý yanan Menteþe ailesi için yapýlan yeni evin anahtarý Vakfýkebir Kaymakamý Hüseyin Nail Atay tarafýndan aileye teslim edildi.
   AK Parti Ýlçe Baþkaný Recep Somoðlu, Deregözü Köyü Muhtarý Ahmet Hacýfettahoðlu ve mütevelli heyeti üyeleriyle birlikte köye çýkarak evin anahtarýný aileye teslim eden Vakfýkebir Kaymakamý Hüseyin Nail Atay "Bu köyümüzde elektrik kontaðýnda çýkan yangýn sonucunda üç evladýmýzý kaybettik. Bunun büyük üzüntüsünü yaþadýk. Evsiz kalan aileye Sosyal Yardýmlaþma Vakfý aðýrlýklý olmak üzere üç kat üzerine bir ev yaptýrdýk. Ýnþallah bu tür facialar bir daha yaþanmaz. Buraya emeði geçen Sayýn Valimiz Hüseyin Yavuzdemir’e, köy muhtarýmýza, Ýrfan Çakar Bey’e ve katkýsý olan herkese teþekkür ediyorum" dedi. Deregözü Köyü Muhtarý Ahmet Hacýfettahoðlu ise þunlarý söyledi:
   "Yangýnýn ardýndan evsiz kalan aileye ev yapabilmek için yoðun bir çalýþmanýn içerisine girdik. Bu çalýþmada bize destek veren baþta Kaymakamýmýz Hüseyin Nail Atay olmak üzere Eynesil Belediye Baþkaný Coþkun Somuncuoðlu’na, Mersin Belediye Baþkaný Hasan Ali Çanakçý’ya, Ýrfan Çakar’a, Mehmet Birinciye, Nurcan Ofluoðlu’na ve Mustafa Yanmýþ’a þükranlarýmý sunuyorum. Büyük bir acý yaþayan bu ailemize sýcak bir yuva kazandýrmanýn huzurunu yaþýyoruz" dedi. Yaklaþýk olarak 13 ay önce çok büyük bir acý yaþayan ve Melehat (14), Koray (10) ve Fatma (8) isimli üç yavrusunu kaybeden Menteþe ailesinin babasý Þevket Menteþe ise, "Devletimiz sað olsun. Bize yardým elini uzatan herkesten Allah razý olsun. Yavrularýmýzýn acýsý yüreklerimizi yakýyor" diyerek göz yaþlarýna boðuldu. Üç kat üzerine inþa edilen evin büyük bölümü Vakfýkebir Ssoyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan yaptýrýldý. Bunun yaný sýra Eynesil, Mersin Belediyeleri ve bazý hayýr sever iþ adamlarýndan katkýlar saðlandý.   Yorum yap


   • #4
    SAHTE PARA ALARMI

    Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðünce yürütülen çalýþmalarda 26 adet sahte 100 YTL’lik banknot ele geçirildi...

    G.D. ve Ý.A. isimli þahýslarýn Ýstanbul ilinden getirdikleri belirlenen yüklü miktardaki sahte paralarý, Trabzon’da piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine, G.D. ve Ý.A. isimli þahýslar 30 Ocak akþamý yapýlan bir operasyonla ele geçirildi. Ýki þüpheli piyasaya sürmek istedikleri 26 adet sahte 100’lük banknokla yakayý ele verirken, haklarýnda yasal iþlemler baþlatýldý. Bilindiði gibi bir süre önce de yine Trabzon’da2 þahýs piyasaya sahte 20 YTL’lik sürmek isterken yakalanmýþlardý.

    Yorum yap


    • #5
     ZABITA'DAN ÞAFAK OPERASYONU

     Trabzon Belediyesi Zabýta ekipleri sabah saat 04.00'de ekmek fýrýnlarýna yönelik operasyon düzenledi. 29 ekmek fýrýný hakkýnda tutanak tutuldu.
     TRABZON- Trabzon Belediyesi Zabýta ekipleri denetimlerini aralýksýz sürdürüyor. Vatandaþýn saðlýklý gýda ve temiz bir ortamda yaþamýný sürdürmesi için denetimlerine devam eden Zabýta ekipleri önceki gece ekmek fýrýnlarýný denetledi.
     Zabýta Müdürü Mustafa Uzun, vatandaþlarýn saðlýklý ortamlarda üretilmiþ gýda maddeleri almalarý için denetimlerin devam ettiðini söyledi. Uzun, sabah 04.00-08.00 saatleri arasýnda fýrýnlara yönelik gerçekleþtirilen operasyonlarda ekmek fýrýnlarýnýn temizlik-gramaj ve ücret tarifeleri konusunda denetim yaptýklarýný belirterek, "Görüldü ki; genelde fýrýncý esnafýmýzýn bu konulara uyduklarý, ancak daha önce uyarýlmalarýna raðmen bazý fýrýncý esnafýmýzýn bu kurallara yeterince uymadýklarý tespit edilmiþtir. Bu nedenle 29 ekmek fýrýný hakkýnda tutanak tutulmuþtur. Ayrýca sokak ve cadde üzerine açýk olarak býrakýlan 241 adet ekmek ve 20 adet simit toplanmýþtýr" dedi. Miktarý belirtilen ekmeklerin imha edildiðine iþaret eden Zabýta Müdürü Mustafa Uzun þöyle devam etti:
     "Vatandaþlarýmýzýn saðlýklý ortamlarda alýþveriþ yapmalarýný, açýkta satýlan özellike unlu gýda maddelerini ekmek, simit, pasta, börek v.s almamalarýný ve bu konudaki þikayetlerini Zabýta Müdürlüðümüzün 24 saat görevli 188 ve 321 16 28 nolu telefonlarýn yapmalarýný, fýrýncý esnafýmýzýn da saðlýklý ortamlarda ekmek üretmelerini, ücret, gramaj ve temizlik kurallarýna uymalarýný, cadde ve sokaklarda üzerleri açýk ekmek býrakmamalarýný rica ediyoruz."

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X