Duyuru

Collapse
No announcement yet.

1 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 1 Þubat 2006 Haberler

  OLAYLAR ÇÖZÜLÜYOR

  Olaylarda kullanýlan mermilerden alýnan numunelerin sonucu: Tüm olaylarda ayný silah kullanýlmýþ...

  Trabzon’da önceki gün yaþanan sýradýþý kurþunlama olaylarý ve Arsin’deki cinayet olayýyla ilgili olarak yapýlan çalýþmalar ayný kiþiler üzerine yoðunlaþtý. Trabzon’da önceki gün Fatih Tekke ve eþinin arabasý, Gökdeniz Karadeniz’in ise arabasý ve iþyerinin kurþunlanmasý, Ýskele Caddesi’nde bir kiþinin silahla yaralanmasý, Arsin’de ise otel görevlisinin öldürülmesi olaylarýna karýþtýðý iddia edilen 1 kiþinin arandýðý öðrenildi.

  Polisin yapýlan inceleme ve soruþturmalarda olaylarýn faili olduðu gerekçesiyle bir kiþiyi aradýðý öðrenilirken, Samsun’a gönderilen kovan ve mermi çekirdeklerinden de sonucun geldiði ve ayný silahýn kullanýldýðý öðrenildi. Olaylarýn gerekçesi olarak 500 bin dolarlýk bir paranýn istenmesi ve verilmemesi olduðu iddia edilirken futbolcularýn bu yönde bir beyaný olmadýðý öðrenildi.
  Gökdeniz ve Fatih Tekke'nin park halindeki araçlarýna yapýlan silahlý saldýrýnýn esrar perdesi aralanamazken polis, haraç çetesi iddiasýna yoðunlaþtý. Futbolcu da ifadelerinde kimseden þüphelenmediklerini belirtti. Ýki futbolcu ve eþlerinin kullandýklarý tüm telefonlarla yapýlan görüþmeler, geçmiþe dönük incelelemeye alýndý.

  Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye yönelik kurþunlama olayýnýn sýrrý, polisin tüm çabalarýna karþýn henüz çözülemedi. Hedefteki Trabzonsporlu futbolcular cumhuriyet baþsavcýsýna verdikleri ifadede kimseden þüphelenmediklerini söylerken, polis, gazetelerin gündeme getirdiði saldýrý senaryolarýný araþtýrarak failleri yakalamaya çalýþýyor. Soruþturmayý çok yönlü sürdüren polis, þüpheliler H.S. üzerinde yoðunlaþtý.

  DELÝL ARANIYOR
  Trabzon, pazar gecesinden bu yana 2 milli futbolcuya yönelen saldýrýnýn þokunu yaþýyor. Gece yarýsý milli futbolcular Fatih Tekke ve eþi Müge Tekke'nin otomobilleri, Gökdeniz Karadeniz'in eþi Serra Karadeniz'in otomobili ve Vakko'nun bayiliðini yaptýðý maðazasýnýn yarým saat içinde peþpeþe kurþunlanmasý olaylarýný soruþturan polis, saldýrýyý gerçekleþtirenleri yakalamak için ipucu arýyor.

  ÝFADE VERDÝLER
  Araç ve iþyerine yönelen silahlý saldýrýlar, Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'e gözdaðý vermek amacýný taþýdýðý yorumlarý yapýlýrken, futbolcular susuyor. Ýstanbul'da 18 Aralýk'ta oynanan Beþiktaþ maçý için Ýstanbul'a Trabzonspor kafilesiyle geldiðinde tabancasýyla objektiflere yakalanan Fatih Tekke, pazar günkü saldýrýdan sonra, polise hiç kimseden þüphelenmediðini söyledi. Fatih Tekke, kendisine yönelik bir tehdit olmadýðýný söyledi. Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz bugün saat 16.00 sýralarýnda adliyeye giderek olayý soruþturan Cumhuriyet Baþsavcýsý Burhanettin Çobanoðlu'na ifade verdiler. Gökdeniz Karadeniz’in de týpký Fatih Tekke gibi "Kimseden þüphelenmiyorum" dediði belirtildi. 2 futbolcu da adliye çýkýþýnda yöneltilen sorularý yanýtsýz býraktý. Futbolcular Trabzonspor kulübüne ait araçla adliyeden ayrýldý.

  TELEFON GÖRÜÞMELERÝ
  ÝNCELENÝYOR
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube ile Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi'nin ortaklaþa yürüttüðü soruþturmada, olayýn ‘haraç çetesi’nin iþi olduðu ihtimali aðýrlýk kazandý. Saldýrýyý gerçekleþtirenlerin Fatih Tekke’den 500 bin ve Gökdeniz Karadeniz’ den 500 bin olmak üzere toplam 1 milyon euro haraç istedikleri, bunu alamayýnca da gözdaðý vermek amacýyla seri kurþunlama olayýný gerçekleþtirdikleri ileri sürüldü. Trabzon Emniyet Müdürlüðü, olayla ilgili elde edilen tüm bilgileri Emniyet Genel Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý’na bildirdi. Ýki futbolcu ve eþlerinin kullandýklarý tüm telefonlarla yapýlan görüþmeler, geçmiþe dönük incelelemeye aldýðý öðrenildi.

 • #2
  ARANIYOR

  Trabzon''da, bir restoranda meydana gelen kurþunlanma olayýnda bir kiþi hafif þekilde yaralandý...

  Y.Ö. isimli kiþi hafif þekilde yaralanýrken, olayla ilgili olarak Hakan S'nin arandýðý bildirildi. Polis, olay yerinde yaptýðý incelemede 1 adet 9 milimetre çapýnda boþ kovan buldu.

  Ýskenderpaþa Mahallesi Ýskele Caddesi'ndeki bir restoranda gece saat 01.00 sýralarýnda, yüzleri kaþkolla kapalý 2 kiþiden biri, silahýný ateþleyerek çevreye rastgele 3-4 el ateþ etti. Y.Ö. isimli kiþi hafif þekilde yaralanýrken, olayla ilgili olarak Hakan S'nin arandýðý bildirildi. Polis, olay yerinde yaptýðý incelemede 1 adet 9 milimetre çapýnda boþ kovan buldu. Kurþunlama olayýný gerçekleþtirenlerin, önceki gece Trabzonsporlu futbolcular Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'in araçlarýnýn kurþunlanmasý olayýyla ilgili baðlantýlarý olup olmadýðýnýn ise araþtýrýldýðý öðrenildi.

  Yorum yap


  • #3
   BOMBALAMALARI TIKKO USTLENDI

   Trabzon’da MHP Ýl Binasý, Rize Belediyesi ve Amasya Merzifon’daki patlamalarý terör örgütü TKP/ML TÝKKO (KONFERANS) örgütü üyelerinin üstlendiðini belirten Vali Hüseyin Yavuzdemir...

   Trabzon’da MHP Ýl Binasý, Rize Belediyesi ve Amasya Merzifon’daki patlamalarý terör örgütü TKP/ML TÝKKO (KONFERANS) örgütü üyelerinin üstlendiðini belirten Vali Hüseyin Yavuzdemir, üç bombalama olayýnda da TNT kullanýldýðýnýn ortaya çýktýðýný belirtti.
   Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon, Rize ve Amasya'nýn Merzifon Ýlçesi'ndeki patlamalarý terör örgütü TKP/ML TÝKKO (KONFERANS) örgütü üyelerinin üstlendiðini bildirdi. Vali Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon'da MHP il ve ilçe baþkanlýklarý ile Ülkü Ocaðý Dergisi Ýl Temsilciliði'nin bulunduðu binanýn birinci katýnýn koridorunda, Rize Belediyesi'nin 3. katýnda temizlik malzemelerinin bulunduðu oda ile Amasya'nýn Merzifon Ýlçesi Kaymakamlýk binasýnýn kadýnlar tuvaletinde 25 Ocak 2006'da meydana 3 bombalama eylemini terör örgütü TKP/ML TÝKKO (KONFERANS) örgütünün Ýstanbul'da daðýttýðý bildirilerle üstlendiðini belirtti. Bu arada, Trabzon, Rize ve Merzifon'da meydana gelen patlamalarýn ardýndan olay yerlerinden toplanan numunelerin Samsun'daki Laboratuar Bölge Müdürlüðü'nde yapýlan incelemesinde 3 bombalama eyleminde de TNT kullanýldýðý ortaya çýktý.

   Yorum yap


   • #4
    YEDI ILÇENIN KALBI TONYADA ATACAK

    Trabzon’un Tonya Ýlçesi büyük bir organizasyona daha ev sahipliði yapacak ve yedi ilçenin kalbi 1 Þubat Çarþamba günü Tonya’da atacak.
    Tonya Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 2006 yýlý Kaymakamlýk Kupasý Halkoyunlarý yarýþmasý, 7 ilçenin oklarýnýn katýlýmýyla 1 Þubat Çarþamba günü saat 10’da Tonya Kapalý Spor Salonu’nda yapýlacak ve yarýþmaya Akçaabat, Beþikdüzü, Çarþýbaþý, Düzköy, Þalpazarý, Tonya ve Vakfýkebir ilçelerinin halkoyunlarý ekipleri katýlacaklar.
    Tonya Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yarýþma programý resmen açýklandý. Buna göre, yarýþma kurallarý açýklandýktan sonra jüri üyeleri tanýtýlacak ve yarýþma sýrasý için kura çekimi yapýlacak.
    Yetkililerin açýkladýðý yarýþma programýna göre, yarýþmalar iki kategoride yapýlacak. Birinci kategoride Ýlköðretim okullarý minikler ve yýldýzlar; ikinci kategoride ise Liseler gençler arasý Kaymakamlýk Kupasý Halkoyunlarý Yarýþmalarý yer alacak.
    Yarýþmacýlarýn ödülleri ise, ilçeler kendi aralarýnda yarýþtýktan sonra verilecek.
    Ayrýca yarýþma günü, yarýþmacý ekiplerin yaný sýra çok sayýda öðrenci, veli ve davetlinin Tonya’ya gelmesi bekleniyor.

    Yorum yap


    • #5
     ÞIMDIDE MARKET SOYDULAR


     Trabzon'da bir markete giren hýrsýzlar, yaklaþýk 100 milyon lira deðerinde sigara çalarak kaçtý.
     Edinilen bilgiye göre, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler gece, Yeni Mahalle Maraþ Caddesi üzerindeki Sabri Kurt'a ait marketin kapýsýný sert bir cisimle açarak içeri girdi. Marketten yaklaþýk 100 milyon lira deðerinde sigara çalan hýrsýzlar kaçtý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlatýrken, market sahibi Sabri Kurt, 2005 Mayýs ayýnda marketinin soyulduðunu, hýrsýzlarýn yaklaþýk 600 milyon lira deðerindeki cep telefonu kontörlerini çalarak kaçtýðýný söyledi.
     Öte yandan, marketin 5 metre ilerisindeki bir kýrtasiye dükkanýndan da bir miktar kontör çalýndý.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X