Duyuru

Collapse
No announcement yet.

20 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 20 Aralýk 2006 Haberler

  ÝÞ FIRSATINI DEÐERLENDÝRMEDÝLER  TRABZON- Ne iþ olursa yaparým, diyerek Trabzon'da iþ arayan her eðitim düzeyindeki gençler, ayaklarýnýn ucuna kadar gelen iþi elleriyle ittiler
  > Garip ama gerçek
  Bu bir þaka deðil. Turizm sektöründe çok önemli atýlýmlarý ve alt yapýsý olan ve 4 bin yataklý beþ yýldýzlýk oteller iþleten Sýlence Akademik yetkilileri Trabzon'dan 150 gence iþ garantili bir eðitim seminerinin tanýtýmýný yaptý.
  TSÝAD ile ortaklaþa düzenlenen eðitim seminerinde organizasyona katýlacak gençlerden hiçbir ücret talep edilmeyeceði, aksine ilkokul mezunlarýna 2, lise mezunlarýna 1 yýl olmak üzere verilecek eðitim sonucunda turizim sektöründe kalýcý iþ sahibi olacaklarý þeklinde garanti verildi.
  Toplantýya 150'ye yakýn kýz-erkek gençler katýldý. Toplantý sonunda ise iþin Antalya'da olduðu ortaya çýkýnca 150 iþsiz gençten sadece 4'ü böyle bir imkaný kullanacaklarýný belirterek kayýtlarýný yapt
  ýrdý, diðerleri ise, Trabzon özelinde "Ne iþ olursa yaparým" kýsýrdöngüsünde kendilerine iþ bulmak için salondan ayrýldý.
  Ýlgili firma yetkilisi Sýlence Beach Personel ve Eðitim Müdürü Adnan Aktuð, "Böyle bir avantajýn deðerlendirilmemiþ olmasý iþsiz gençler adýna bir talihsizlik" dedi. Türkiye genelinde iþsizliðin büyük boyutta olduðu bir ilde böyle bir iþe sýcak bakýlmamasýna þaþýrdýklarýný belirten Aktuð, "Demek Trabzon'da gençler lüks iþsiz!" dediler.
  Organizasyonun Antalya ayaðýnda yer alan Antalya SÝAD'ýn Baþkan Yardýmcýsý ayný zamanda Proje Koordinatörü Iþýk Yargýn da "Türkiye'deki en büyük sorun iþsizlik olmasý nedeniyle böyle bir projenin geliþtirilmesini bir sosyal giriþimcilik olarak üstlendik. Bu mevcut bir yasadan hareket ediyor. Trabzon'da da iþsizlik önemli bir sorun. Biz mesleksiz gençlerin mesleðini edindirirken blok eðitimi de uyguluyoruz." dedi.

 • #2
  KADRO VAR PERSONEL YOK ÝÞSÝZ VAR ÝÞE ALAN YOK

  Sadece Trabzon deðil, bölgemizde her gün yüzlerce insanýn þifa bulmak için geldiði KTÜ Farabi Hastanesi'nde yaþanan personel sýkýntýsýyla ilgili haberimiz gündeme bomba gibi düþtü. 104 yataklý yoðun bakým ünitelerinin her þeyi hazýr olmasýna raðmen hemþire ve personel yokluðu nedeniyle açýlamamalarýnýn perde arkasýnda hükümet ile YÖK arasýnda yaþanan kavga olduðu ileri sürüldü.
  > BÝNLERCE GENÇ ÝÞSÝZ
  Trabzon'da saðlýk yüksek okulu ve üniversitelerden mezun olan yüzlerce hemþire ve saðlýk personeli, branþlarýnda talep olmasýna raðmen kadro açýlmamasýna isyan ederek, "Bildiklerimizi de unuttuk zaten. Yýllardýr boþ geziyoruz. Bizi hiç düþünmüyorlar mý?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
  KTÜ Farabi Hastanesinde halen 138 hemþire ve 38 personele ihtiyaç var
  Ýþte Farabi'nin ihtiyaç kadrosu
  Özel Kat: Yatak sayýsý 17, ihtiyaç du
  yulan hemþire 12, personel 2
  Dahilile Yoðun Bakým: Yatak sayýsý 8, ihtiyaç duyulan hemþire 24, personel 6
  Nöroloji Yoðun Bakým: Yatak sayýsý 16, ihtiyaç duyulan hemþire 24, personel 10
  Pediatrik Yoðun Bakým: Yatak sayýsý 16, ihtiyaç duyulan hemþire 14, personel 2
  Göðüs Cerrahisi: (A-Blok) Yatak sayýsý 17, ihtiyaç duyulan hemþire 14, personel 2
  Anjiyo: (Gündüz için) Yatak sayýsý 5, ihtiyaç duyulan hemþire sayýsý 5, personel 3
  Yanýk Ünitesi: Yatak sayýsý 5, ihtiyaç duyulan hemþire sayýsý 15, personel 3

  Yorum yap


  • #3
   KARADENÝZ ÝNSANI ARTIK ÇALIÞKANLIÐINI KULLANMALI

   Giriþimcilik Haftasý dolayýsýyla Trabzon'a gelen Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði Baþkaný Timur Erg, 21 yýl önce kurulan Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði'nin reel sektör derneði olduðunu söyledi.
   Bütün amaçlarýnýn sektörün sorunlarýna çözüm önerisi getirmek olduðunu aktaran Erg, AB'de üst kuruluþlarý olan AB Kimya Sanayi Konseyi'ne üye olduklarýný, Türkiye'de 1994'ten beri üçlü sorumlulukla (Ýnsan saðlýðý, iþ güvenliði ve doðanýn korunmasý) ilgili bütün konulara sahip çýkmaya çalýþtýklarýný söyledi.
   Türkiye bazýnda derneðin 65 üyesi olduðunu söyleyen Erg, "Türkiye'deki toplam üretimden satýþlar ki, bunlar 16 milyar dolardýr, bunun yüzde 60'ýný bizim 65 üyemiz yerine getiriyor" dedi. Türkiye'de kimya sanayii ve bölgemizde yapýlabilecekler konusunda Erg ile yaptýðýmýz söyleþide ilginç tespitleri de bulmak mümkün:
   > KARADENÝZ BÖLGE
   SÝ ÝÇÝN MEGA PROJE
   Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði olduðumuz için Türkiye'nin muhtelif üretim merkezlerinde hem üyelerimiz hem de orda temsilciliklerimiz var. Bunlar: Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit, Bursa, Adana, Mersin ve Adana. Kimya Sanayii ne yazýk ki Karadeniz Bölgesinde yok. Karadeniz Bölgesi için mega bir proje var bizim aklýmýzda. Samsun'da bir hem rafineri hem de petrokimya tesisi düþünmek lazým. Artýk Bakü-Ceyhan projesi geliþti, fiilen çalýþýyor, bunun da bir bacaðý Samsun Limaný, arkasýnda demiryolu, havalimaný var, bir de artýk duble yok ve ana arterlere baðlýlýk söz konusu...
   Esasýnda Samsun bu iþ için biçilmiþ kaftan, bu da yöreye gerekli istihdamý ve katma deðeri saðlayacaktýr. Ham petrol boru hattýndan alýnacak, oraya rafineriye gidecek, rafineride bunu petrokimyanýn ana girdisi olan nafta çýkacak, bir boru hattýyla hammadde olarak petrokimya tesisine girecek ve burda 500 dolarlýk nafta 2 bin 3 bin dolara çýkarýlmaya çalýþýlacak.
   > BÖLGE ÝNSANI ÇOK ÇALIÞKAN
   Bu bölgenin insaný çok çalýþkan. Böyle çok eðimli arazilerde neler yaptýklarý görünüyor. Yöre insaný çalýþkan olduðuna göre dolayýsýyla burada mutlaka istihdam geliþtirici yeni yatýrýmlara ihtiyaç var, yeni yatýrýmlar için de kendi sektörümle ilgili düþüncem, burada orman ürünleri yeterli miktarda var.
   Mesela, niye bir yonga levha fabrikasý, bir sunta fabrikasý olmasýn? Niye formika fabrikalarý artmasýn, niye bunla ilgili sentetik reçine üreten kimya tesisleri olmasýn vede buna benzer imkanlar olmasýn?
   Bunun haricinde birtakým bitkisel ürünleriniz, doðadan yetiþen bitkisel ürünleri ilaç sanayine hammadde olarak kazandýrabilirsiniz diye düþünüyorum.
   Sivil toplum kuruluþlarý giriþimcilik ruhunu bilinçlendirmek üzere çalýþma yapabilirler.
   Bizim insanýmýz gerektiðinde riski üstlenebilir, sivil toplum kuruluþlarý da bunu yönlendirmesi lazým. Yani risk yüklenmeyi, risk üstlenmeyi ve giriþimci olmayý yönlendirmeli.

   Türkiye'de bütün meslek okullarýnda kalifiye eleman yetiþmiyor
   Türkiye'de kimya eðitimi için yeterli üniversiteler var. Kimya mühendisleri ve kimya olarak mutlaka yeterli, hatta arzýn üzerinde bir arz var. O konuda bir sýkýntý yok. Sýkýntýmýz, kimya teknisyeninden, yani kimya ara insan giriþinde. Bunda ciddi sýkýntý var.
   Biz 5-10 yýldan beri branþ meslek okullarýna yöneldik, boya sanayicilerimizin kurmuþ olduðu boya meslek okulumuz var, deterjan sanayicilerimizin desteði ile kurulmuþ deterjan meslek okulumuz var. Gittikçe bütün alt sektörlerde ara insan gücünü yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Türkiye'de bütün meslek okullarýnda kalifiye eleman yetiþmiyor, hem onlarý yetiþtirmek hem de istihdam saðlamak için bu giriþmelere baþladýk.

   Giriþimciliði yönlendirecek, ruhu oluþturacak bir eðitim modelini benimsemiþler
   Bundan 40-45 sene önce doða imkanlarý olan ama bir ana gýda temel hammaddesi olan patatesin rekolte bozukluðu olan bir ortamda açlýktan binlerce hatta onbinlerce insanýn öldüðü bir Ýrlanda 40-45 senede nereye gelmiþ. Son 15 yýl önce karar verip demiþler ki, biz bir ulusal mutabakat yapalým, ona göre her þeyin baþý eðitim, eðitim ve eðitim deyip eðitime aðýrlýk vermiþler.
   Bu arada giriþimciliðin ruhunu yaratacak arge inovasyon vede giriþimciliði yönlendirecek ruhu oluþturacak bir eðitim modelini benimsemiþler, her þey için bütün kaynaklarýný býrakmýþlar, bir arge ve inovasyon politikasý gütmüþler, ulusal mutabakatla beraber de bütün kýt kaynaklarýný buna çevirerek kamuoyu üzerindeki vergileri minimize etmiþler. Kurumlar vergisi þu anda dünyadaki en az ülkelerden bir tanesi ve de yatýrýmý Mevlana gibi hareket edip çaðýrmýþlar.
   Þu anda yabancý sermayenin en çok gittiði ülkelerden bir tanesi. 40 sene önce patates rekoltesi iyi olmadýðý için ölen insanlar þimdi Avrupa'nýn en zengini. Fert baþýna düþen milli gelir 30 bin euro.

   Kimya sanayiinde giriþimcilik zordur
   Kimya sanayiinde giriþimcilik zordur, çünkü bizde sermaye yoðun, teknoloji yoðun, emek yoðun olmayan bir sektörüz. Sermaye yoðun; demek ki sermaye, kaynak, bilgi ve teknoloji gerekli.
   Türkiye'de henüz bilgi toplumu olmuþ deðiliz. Geliþmekte olan bir ülke olarak Türkiye?de ve geliþmekte olan bir kimya sanayii mevcut.
   Ne yapmak lazým? Eðitimi daha çaðdaþ hale getirmek lazým. Giriþimcilik için ana konu, ezbercilikten daha ziyade çaðdaþ bir eðitim modeli, yani yaratýcýlýðý ön gören bir eðitim modeli... Bu olmadan giriþimcilik olmaz, ikisi birbirine baðlý, demek ki oradan baþlamak lazým, bu konuda da birtakým giriþimler var.
   Ben Trabzon'da Giriþimcilik Haftasýnýn yapýlmasýný fikir açýsýndan dolayý bile kutluyorum. Bu giriþimcilik ruhu bugünden yarýna geliþecek bir ruh deðil, ilk defa bir kültür deðiþimi gerekli.

   Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 20.12.2006, 13:08 ) de?i?tirilmi?tir.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X