Duyuru

Collapse
No announcement yet.

18 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 18 Aralýk 2006 Haberler

  BÖYLE MÝ SAÐLIK KENTÝ OLACAÐIZ
  Sadece Trabzon deðil bölgemizin gözbeði konumundaki KTÜ Farabi Hastanesinde yaþanan personel ihtiyacý rezaletine kim dur diyecek .2006 yýlýnýn ilk 11 ayýnda 22 bin 600 hastanýn tedavi gördüðü hastanede onca hasta yer yokluðu yüzünden geri çevrilmek durumunda kalýnýrken 104 yataklý Yoðun bakým ünitelerinin personel sýkýntýsý yüzünden 1.5 yýldan beri hizmete giremediði ortaya çýktý. Bütün hertürlü malzemelerin tamam olmasýna raðmen 130 hemþire ve 38 personel yokluðu yüzünden hizmete giremeyen Dahiliye, Nöroloji ve Pediatrik gibi yoðun üniteleri sanki hiç yokmuþ gibi kaderine terk edilmiþ durumda. Hastane yetkilileri personel sýkýntýsýný doðrularken gereki yazýþmalarýn yapýldýðýný fakat olumlu cevap alamadýklarýný belirtiyorlar
  ÝÞTE ÝHTÝYAÇ DUYULAN BÖLÜMLER
  Özel Kat: Yatak sayýsý 17, ihtiyaç duyulan hemþire 12, personel ihtiyacý 2
  Dahilile Yoðun Bakým: Yatak sayýsý 8,ihtiyaç
  duyulan hemþire 24, personel ihtiyacý 6
  Nöroloji Yoðun Bakým:Yatak sayýsý 16, ihtiyaç duyulan hemþire 24, personel ihtiyacý 10
  Pediatrik Yoðun Bakým:Yatak sayýsý 16, ihtiyaç duyulan hemþire 14, pernosel ihtiyacý 2
  Göðüs Cerrahisi:(A-Blok) Yatak sayýsý 17,ihtiyaç duyulan hemþire 14,personel ihtiyacý 2
  Anjiyo: (Gündüz için) Yatak sayýsý 5, ihtiyaç duyulan hemþire sayýsý 5, personel ihtiyacý 3
  Yanýk Ünitesi:Yatak sayýsý 5, ihtiyaç duyulan hemþire sayýsý 15,personel ihtiyacý 3.


 • #2
  BÝR AÝLE SOBAYA KURBAN OLUYORDU
  BAYBURT- Bayburt'ta yeni aldýklarý sobayý yakan aile, boyanýn yanmasý sonucu çýkan duman ve kokudan zehirlendi.
  Edinilen bilgiye göre, Veysel Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, aldýklarý yeni sobayý yakan Bayrak ailesi, bir müddet sonra boyanýn yanmasý sonucu ortaya çýkan duman ve kokudan zehirlendi. Baba Abdullah (29), eþi Ayten, çocuklarý Selim (7) ve Aslý Bayrak (2) ile akrabalarýnýn çocuklarý Murat (4), Ayþegül (5) ve Ýsmail Bayram (7) Bayburt Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Erzurum Numune ve Aziziye Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Zehirlenen aile fertleri, oksijen verilerek bir müddet müþahede altýnda tutuldu.
  Yeni aldýklarý sobayý yaktýktan sonra duman çýktýðýný, bu sebeple kapý ve pencereleri açtýklarýný ifade eden Abdullah Bayrak, "Gece saat 23.00'a doðru çocuklardan ikisi rahatsýzlandý. Hastalandýklarýný sandýk. Ancak bir
  müddet sonra bizde de kusma ve baþ aðrýsý gibi belirtiler ortaya çýktý. Bir yakýnýmýzý arayýp bizi hastaneye götürmesini istedik" dedi.

  Yorum yap


  • #3
   FINDIK ÜRETÝCÝLERÝ ÖRGÜTLENÝYOR

   GÝRESUN- Karadeniz Fýndýk Üreticilerini Geliþtirme, Bilinçlendirme, Koruma ve Dayanýþma Derneði (KARFÜDER) Baþkaný Ýsa Çaký, fýndýk üreticilerini örgütlemek için dernek kurduklarýný söyledi.
   Çaký, yaptýðý açýklamada, genel merkezi Giresun'da olan KARFÜDER'in kurucularýnýn ise tamamen fýndýk üreticileri olduðunu belirtti. Fýndýk üreticilerinin tarým politikalarý, FÝSKOBÝRLÝK ve TMO arasýna sýkýþtýðýný savunan Çaký, KARFÜDER'in bu durumdan çýkýþ arandýðý sýrada ortaya çýktýðýný aktardý.
   Çaký, "Fýndýk tarýmý yapan üreticiyi bilinçlendirmek, geliþtirmek ve bilinçli bir þekilde fýndýk tarýmýný yapmasýný saðlamaya çalýþacaðýz. Uluslararasý konferans ve sempozyumlar organize ederek Türk fýndýðýnýn hak ettiði deðeri bulmasý için tanýtýcý çalýþmalar yapacaðýz. Dünya genelinde açýlacak gýda fuarlarýna katýlarak fýndýðýn tanýtýmý ve en iyi þekilde dünya fýndýk pazarýndan pay almasý
   ný saðlayama çalýþacaðýz. Fýndýk üretim bölgelerinde ve tanýtým için büyük illerde festivaller düzenleyerek üreticiyle tüketiciyi kaynaþtýrma çalýþmalarýnda bulunacaðýz.
   Fýndýk üreticisinin ve dernek üyelerinin eþit þartlarda ortak olacaðý anonim þirketler veya kooperatifler kurulmasýna öncülük edici çalýþmalar yapacaðýz. Fýndýk üreticisinin haklarýný korumak, ürünlerini deðerlendirmek amacýyla kurulmuþ kurum ve kuruluþlarýn üreticiyi hasat mevsiminde maðdur edici fiillerde bulunmalarýný önleyeceðiz. Alternatifler geliþtirerek mevcut kurumlar üzerinde etkili olmayý saðlayacaðýz. Fýndýk üreticilerinin eðitim ve kültür seviyelerinin yükselterek, toplum içerisinde hak ettiði yeri almalarý için gerekli eðitim çalýþmalarýnda bulunacaðýz" diye konuþtu. Çaký, KARFÜDER olarak ilk Giresun'da örgütlendiklerini, hedeflerinin tüm fýndýk bölgelerinde örgütlenerek federasyon halini almak olduðunu sözlerine ekledi.

   Yorum yap


   • #4
    NE EMEÐÝMÝZDEN NE DE EKMEÐÝMÝZDEN VAZGEÇERÝZ

    TRABZON - Türk fýrýncýsýný Türkiye'de ve dünya federasyonunda en iyi þekilde temsil eden Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu Genel Baþkaný hemþehrimiz Halil Ýbrahim Balcý?yla, sofralarýmýzýn vazgeçilmez ürünü olan ekmeði, fýrýncý esnafýnýn sýkýntýlarýný ve çözüm önerilerini konuþtuk.
    Fýrýncý esnafýnýn sorunlarýný yerinde tespit etmek üzere Trabzon'a gelen ve burada çeþitli temaslarda bulunan Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu Genel Baþkaný Halil Ýbrahim Balcý, sofralarýmýzýn vazgeçilmez gýdasý olan ekmeðin yönetiminin bir ülke yönetimi kadar ciddi ve sorumluluk isteyen önemli bir unsur olduðunu vurguladý.
    Her konuda olduðu gibi ekmek konusunda da ciddi bir eðitimin ve bilinçlendirmenin þart olduðunu kaydeden Balcý, þunlarý dile getirdi: "Halkýmýzýn kaliteli, saðlýklý ve ucuz ekmek yemesi için fýrýncý esnafý bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da her türlü özveriyi gösterecektir. Z
    ira kaliteli ve güvenli gýdayý tüketmek herkesin hakký... Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Ama her geçen gün artan maliyetler karþýsýnda dayanacak gücü kalmayan fýrýncý esnafýnýn da içinde olduðu durumu yetkililer görmezden gelmesin. Esnafýmýzýn içinde olduðu durumu zaten fazla anlatmaya gerek yok, zira her þey ortada... Biz bu noktada yaþanan tüm sorunlarý gerekli bütün makamlarla paylaþýyor, gereken tavrýmýzý koyuyoruz. Türk fýrýncýsý ne emeðinden ne de ekmeðinden vazgeçer.
    > EKMEK ÝÞÝNÝ BIRAKIN EKMEKÇÝ YAPSIN
    ?Halk ekmek? ya da ?belediye ekmek? adý altýnda kaliteden ve damak tadýndan yoksun üretimler var.
    Ekmek iþini ekmekçi yapmalý. Madem ki fýrýncý kesmi var, býrakýnýz ekmeði o fýrýncý yapsýn. Belediyeler ise asýl iþleri olan belediyecilik faaliyetleriyle ilgilensinler. Biz hiçbir zaman ucuz ekmeðe karþý olmadýk, bu iþi bilmeyen ve halkýn saðlýðýyla oynayanlara karþý olduk. Haksýz rekabet ekmeðin kalitesini düþürüyor. Ülke genelinde belediyelerin ekmek üretmesi fýrýncý esnafýmýzý maðdur etmektedir.
    Bunun yanýnda, tüketici olan halkýmýz da kaliteli ekmek yemekten yoksun býrakýlmaktadýr. Baþta büyük þehirler olmak üzere halkýmýz kaliteli ve damak zevkinden uzak ekmek yiyorsa bunun baþlýca nedeni belediyelerin ekmek üretmesinden kaynaklanmaktadýr. Haksýz rekabet olduðu için fýrýncý esnafýmýz kaliteli ekmek üretmede tavizler vermek zorunda kalýyor."

    Haksýz üretimden kurtulmalýyýz

    "Trabzon'da üretilen ekmeðin damak tadý tartýþýlmaz. Bunun Türkiye geneline yayýlmasýný hedefliyoruz. Bu yönde öncelikli olarak toplumu haksýz rekabetten kurtarmak gerekiyor. Ucuz ekmek vereceðiz sevdasýyla, toplu üretim yaparak halkýmýza damak tadýndan uzak ekmek yedirmemeliyiz. Trabzon Fýrýncýlar Odasý Baþkanýmýz Yahya Baþ ve yönetim kurulu Trabzon'daki fýrýnlarla birlikte ortak bir mücadele içindedir.
    Büyük bir özveride bulunan fýrýncý arkadaþlarýmýz uzun zamandan beri ekmeðe zam yapmadan halkýn hem ucuz hem de kaliteli ekmek yemesini saðlamaktadýr. Bu konuda yerel basýnýn hassasiyeti de çok önemli... Burada bunu da gördüm, kendilerine sizin aracýlýðýnýzla teþekkür ediyorum."

    Geleceðe umutla bakýyoruz

    "Türkiye zorlu bir yolculuða çýkmýþ bulunmaktadýr. Tabii sivil toplum kuruluþlarý da... Ancak bizler birlik ve beraberliðimizi dün olduðu gibi, bugün ve yarýn da sürdürebilirsek baþarý kaçýnýlmazdýr. Bizler esnaf teþkilatlarýmýzý daha iyi ortamlara, esnaflarýmýzý yaþanabilir bir hayat seviyesine ulaþtýrmanýn gayreti içerisinde olacak ve bu yöndeki çabalarýmýzý artýrarak devam ettireceðiz.
    Önümüzdeki dönem, bilginin aðýrlýðýnýn hissedildiði, beraberliðin gücününün gösterildiði, hoþgörünün aðýrlýk kazandýðý bir dönem olacaktýr. Önümüzdeki dönem, esnaf teþkilatlarýnýn þahlandýðý, çalýþanlarýn geleceðe umutla baktýklarý bir dönem olacak."

    Belediyelerin ekmek üretmesine karþýyýz

    Biz, belediyelerimizin vatandaþýmýza ucuz ekmek üretimi konusunda yaptýðý çalýþmalara karþý deðiliz, aksine belediyelerimizin ekmek üretmesine karþýyýz. Belediyeler dar gelirli vatandaþa ekmek vermesi gerekiyorsa bunu fýrýncý esnafýyla birlikte vermeli.
    Bu üretimin fýrýnlarýmýzda yapýlmasý gerekiyor. Eðer dar gelirli vatandaþlarýmýza kolaylýk saðlayacaklarsa, kendi alanlarýnda bulunan suda kolaylýk saðlasýnlar. Bunun Türkiye geneline yayýlmasýný hedefliyoruz. Bunun için de toplumu haksýz rekabetten kurtarmak gerekir. Ucuz ekmek vereceðiz sevdasýyla toplu üretim yaparak halkýmýza damak tadýndan uzak ekmek yedirmemeliyiz.
    > HER ÝLDE EÐÝTÝM YAPTIK
    Türkiye'de eðitim faaliyeti gerçekleþtirmediðimiz il kalmadý. Eðitimlerin sýk sýk yapýlmasý gerekiyor. Yapýlan eðitsel çalýþmalarý ise yeterli görmüyoruz. Ankara?da eðitim amaçlý bir okul yapýlmasýný hedefliyoruz. Gerekli bütçeyi bulduðumuz takdirde federasyonumuz eðitim amaçlý bir okula kavuþacak. Hocalarýmýz, Türkiye genelinden gelecek ustalara yeni ürünlerin tanýtýmý ve yeni teknolojileri uygulamalarý konusunda eðitimler verecekler. Bu mesleðe atýlacak genç meslektaþlarýmýz bu sayede kalifiye birer eleman olarak yetiþtirilecekler.

    Yönetmelikler ikilik yaratmamalý

    Hizmetin neticelenmesinde birliktelik þart. Yönetmeliklerin esnafýn önünü açmasý ve kafalarda ikilem yaratmamasý gerekiyor.
    Ýnanýyorum ki bürokrasimiz, esnaf teþkilatlarý ile ikili diyaloglar kurduðunda, her kesimi rahatlatacak kararlarý öncelikli olarak alacaktýr. Biz doðrunun ortaya çýkmasýný istiyoruz. Kamu kurumlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþ sacayaðýnýn birlikteliðinden yanayýz.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X