Duyuru

Collapse
No announcement yet.

17 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 17 Aralýk 2006 Haberler

  NE OLUR YIKIN MAHALLEMÝZÝ
  TRABZON- Trabzon'un Çömlekçi Mahallesi sakinleri Zaðnos ve Tabakhane Dönüþüm Projesinde olduðu gibi kendi mahallelerini de kapsayan çalýþmalarýn bir an önce baþlamasý için yetkililere seslendi.
  Çömlekçi Mahalle Muhtarý Refik Günaydýn, Çömlekçi'nin Trabzon'un aynasý olduðunu ifade ederek, "Þehrimize gelecek herkes buradan gelip geçecektir" dedi. Çömlekçi Dönüþüm Projesi için daha önce kendilerinin bir takým çalýþmalarý olduðunu ancak Tabakhane ve Zaðnos Projesinin ardýndan bunun da bir programa alýnýp mahallelerinin modern bir görünüme kavuþturulmasý için giriþimlerde bulunduklarýný söyledi.
  EV VE ARSA TESPÝTLERÝ TAMAM
  Günaydýn, "Ýlk etapta Avrasya Pazarý buradan kaldýrýldý. Çömlekçi'de þu anda mevcut binalarýn sahipleri, arsa sahiplerinin ne kadar arsaya sahip olduðu ve bunun gibi bütün tespitler yapýlýp tamamlandý. Þimdi sýra Belediyemizin Mahallemize yeniden ima
  r vermesinde.
  Bayýndýrlýk Bakanýmýz Faruk Özak da bu olaya sýcak bakýyor, TOKÝ Baþkaný hemþehrimiz Erdoðan Bayraktar ile de görüþtük, Belediye ile yapacaðýmýz çalýþmalara destek vereceðini söyledi bize. Burada birinci derecede çalýþma Belediye'ye ait. Bu büyük bir proje. Buraya güçlü müteahhitler gelip biran önce bitirmeli, bu da Devletin ve belediyenin denetiminde olursa kýsa bir sürede bitirilebilir. Tabakhane ve Zaðnos gibi deðil, Çömlekçi yeniden imar edilecek ve burada herkes payýný alacak. Çömlekçi sonuçta modern bir semt olarak yapýlacak" diye konuþtu.
  Mahallenin çok eski bir yerleþim yeri olduðundan dolayý büyük sýkýntýlar yaþadýklarýný söyleyen Muhtar Günaydýn, "Sokaklarýmýz dar, gereken hizmeti mahalleye alamýyoruz, vasýtalar mahallemize giremiyor, bir çöp veya itfaiye aracý dahi giremiyor mahalle aralarýna. Halk kendilerini fare yuvalarýndan kurtarýlmasýný bekliyor, mahalleli her gün muhtarlýðýmýzýn kapýsýný aþýndýrýyor, vatandaþlar artýk evlerini tamir bile etmiyor, yýkýmý bekliyor, yeni binalarla halkýmýz refah ve huzura kavuþmak istiyor" dedi.

 • #2
  FINDIK ÜRETÝCÝSÝNÝN PARASINI NEDEN VERMÝYORSUNUZ?
  CUMHURÝYET Halk Partisi Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, TBMM'de görüþülen 2007 yýlý bütçesi üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptýðý konuþmada fýndýk üreticisinin maðduriyetinin henüz giderilmediðini belirterek, hükümete sert çýktý.
  Hamzaçebi, yaptýðý konuþmada; "Biz burada üç yýldýr söylüyoruz, dondan zarar gören fýndýk üreticisinin 252 trilyon liralýk alacaðýný hala bu bütçede göremiyoruz. Hatýrlayýn; 2004 yýlýndan beri fýndýk üreticisinin alacaðý olan 252 trilyon lirayý 2005, 2006 bütçelerine koymadýnýz. 2007 bütçesine de koymadýnýz. Ben bunu, üreticinin alacaðýný Hükümet gasp etmiþtir olarak yorumluyorum dedim, sizler itiraz ettiniz. Söz veriyorum arkadaþlar, ben "gasp" kelimesini deðiþtirmeye hazýrým. Siz bir kelime bulun, bir cümle bulun. Bunun adý nedir? Sayýn Bakan, bir cümle söylerse, bunun adý nedir? Ödenek öergesini o gün verdik. Kabul etmediniz" dedi.
  r>> SARP KAPISI ÜVEY MÝ?
  Milletvekili Hamzaçebi, ÖTV'siz yakýtýn uygulanacaðý sýnýr kapýlarýnýn arasýnda Sarp Sýnýr Kapýsý'nýn yer almamasýna da tepki göstererek, "20/4/2006 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5493 sayýlý, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda deðiþiklik yapan bir kanun var.
  Bu kanunla Türkiye'nin yurt dýþýna yaptýðý yük taþýmalarýndaki maliyetin indirilebilmesi amacýyla sýnýr kapýlarýnda yurt dýþýna yük taþýyan araçlara ÖTV'siz yakýt verilme uygulamasý baþlatýldý. Bu çerçevede bir kararnameyle bu ÖTV'siz yakýtýn uygulanacaðý sýnýr kapýlarý Ambarlý, Pendik, Tekirdað ve Kapýkule ve Hamzabeyli olarak belirlenmiþtir, ama bir Sarp Sýnýr Kapýsý yoktur.
  Doðu Karadeniz'deki ihracatçýlarýn o yönlü bir talebi var. Olmamasýnýn teknik açýklamalarý yapýlabilir. Ama, en azýndan bu talebin de dikkate alýnmasý gerekirdi" diye konuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   BU HÜKÜMETÝN MÝLLÝ HASSASÝYETÝ ZAYIF

   GENÇ Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýstanbul Milletvekili Emin Þirin, ekonomiden siyasete, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden, Papa'nýn Türkiye ziyaretine kadar birçok konuda ilginç deðerlendirmelerde bulundu.
   Ankara'da temsilcimiz Osman Terzi'nin sorularýný yanýtlayan Genel Baþkan Yardýmcýsý Þirin ilginç ve çarpýcý açýklamalarýyla dikkat çekti. Ýþte Þirin'in Karadeniz'e yaptýðý deðerlendirmeler...
   > ERDOÐAN CUMHURBAÞKANI OLUP KAÇMAK ÝSTÝYOR
   KARADENÝZ: Bugünkü siyasi durumu nasýl görüyorsunuz?
   ÞÝRÝN: Seçimler senesine girdik. Tayyip Erdoðan panik halinde Cumhurbaþkaný olup, daha doðrusu Cumhurbaþkaný olmak, kaçmak ve kurtulmak istiyor. AKP hala muhtemelen birinci parti durumunda ama zayýfladý. Arkasýndan CHP, MHP, Genç Parti ve DYP geliyor. Tayyip Erdoðan Cumhurbaþkanlýðý seçimini býrakmayacaktýr. Arkasýndan gelecek genel seçimlerde de AKP'nin hýzla eriyeceði ve ort
   aya milli duruþlu bir hükümetin çýkacaðýný bekliyorum. Biz Genç Parti olarak bir bölen deðil, bir birleþtiren olacaðýz. Konu barajý geçmek mi, geçmedik mi konusu deðildir. Konu milli hassasiyeti ve milli duruþu olan partilerin beraber hareket etmeleri meselesidir.
   > BAÞBAKAN BAÞDANIÞMANININ BANYOSUNA JAKUZÝ KOYDURUYOR
   KARADENÝZ: Ýktidar ekonominin iyi gittiðini her fýrsatta dile getiriyor. Sizce ekonomi Türkiye'de nasýl gidiyor?
   ÞÝRÝN: Ekonominin iyi gittiði bir "Tayyip Erdoðan masalý". Hoþ, rantiyeler, Ali Dibocular, belediye müteaahhitleri, yandaþ müteahhitler, düþük kurlu ithalattan para kazananlar için "ekonomi iyi gidiyor"dur. Baksanýza Baþbakanýn baþ danýþmanlarýndan biri "Bereketli milletvekili maaþý"yla banyosuna jakuzi koyduruyor. Geri kalan herkes için ekonominin iyi gitmediði ortada.
   KARADENÝZ: Genç Parti olarak esnafýmýzýn, memurumuzun, emeklimizin, çiftçimizin durumunu nasýl görüyorsunuz?
   ÞÝRÝN: Peki tabii iç açýcý deðil. Onun için emekliye ekstra iki maaþ sözü, çiftçiyenakliyeciye mazotu 1 YTL yapacaðýmýz sözü ve taahhüdünü, gýdada KDV'yi kaldýracaðýmýzý, kabuklu fýndýða asgari 8 YTL vereceðimizi söylüyoruz. Ýþ bilen, namuslu insanlar bu konularý hemen halleder.
   > HER HAFTA BÝR KAÇ ÞEHÝT VERMEYE DEVAM EDÝYORUZ
   KARADENÝZ: Son aylarda terör olaylarýnda bir artma oldu. Bazý güçler PKK'nýn ateþkesmesi için dolaylý yoldan oyalama taktiði yapýyor. Bu konuda görüþleriniz nelerdir?
   ÞÝRÝN: Tayyip Erdoðan kendisine en yakýn milletvekillerinden birini Kuzey Irak'a yollayarak, Barzani ve PKK ile pazarlýk yaptý; Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve genel seçimlere kadar PKK'nýn huzursuzluk çýkarmamasýný istedi. PKK da sözde ateþ kesti. Ona raðmen her hafta PKK'nýn mayýnlarý ile birkaç þehit vermeye devam ediyoruz. Hükümet ve Silahlý Kuvvetler de eli kolu baðlý oturuyor. Bir emekli Orgeneralimiz de ABD'nin oyalama taktiðinin maalesef bir parçasý olarak dolaylý müzaerelere devam ediyor. Bu hükümetin milli hassasiyetleri zayýftýr. PKK konusunda kattiyen netice alamaz.

   Ayasofya?yý müze yaptýðýmýz gibi
   patrikaneyi de müze yapacaðýz

   KARADENÝZ: Papa'nýn Türkiye'ye geliþi iktidar tarafýndan baþarý olarak gösteriliyor. Genç Parti olarak sizin bakýþ açýnýz nedir?
   ÞÝRÝN: Papa'nýn seyahati hem Papa, hem de Patrik için çok baþarýlý oldu. Biz de siyaseten kaybetmemize raðmen, yani "Ekümenik Patriðe" ses çýkarmamamýza raðmen büyük turistik baþarý kazandýk d iye neredeyse davul zurna çalacaktýk. Zaten AKP zamanýnda baþýmýza ne geliyorsa bu hafiflikten geliyor. "Tüccar devlet", "Tüccar Baþbakan" diye diye meselelerin siyasi aðýrlýklarýný tamamen unutarak, günlük gülümsemelerden ve sýrt sývazlamalardan medet umuyoruz.
   Rum Ortadoks Patriði'nin taa Fatih'in döneminden beri Osmanlý açýsýndan Ekümenik, yani evrensel kabul edildiði doðrudur. Cumhuriyet'in kuruluþ antlaþmasý olan Lozan'da da ana metinde Patrikhane ile ilgili bir madde mevcut deðildir. Ancak, Lozan'daki uluslararasý konferansýn görüþme tutanaklarýnda Patrikhane konusu ciddi olarak görüþülmüþ, Türkiye'yi temsil eden delegelerden Rýza Nur, yeni kurulmakta olan Türk Devleti'nin laik bir devlet olacaðýný açýkça belirtmiþ, Patrikhane gibi bir müessesenin yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde olamayacaðýný anlatmýþ; buna mukabil baþta Yunan ve Ýngiliz delegeleri olmak üzere yalvarýrcasýna Patrikhane'nin Ýstanbul'da kalmasýný istemiþler ve Patrikhane'nin sadece dini bir sýfat ve görevi olacaðýný, buna mukabil siyasi ve idari hiçbir iþlevi olmayacaðýný söylemiþlerdir. Türk Heyeti Baþkaný Ýsmet Paþa da, "Peki sizin bu sözlerinizi taahhüt kabul ediyorum" diyerek Patrikhane'nin Ýstanbul'da kalmasýna müsaade etmiþtir.
   > PATRÝKANENÝN HÜKÜKÝ STATÜSÜNÜ DÜZENLEYEN KANUN ÇIKMAMIÞTIR
   Problem bundan sonra baþlýyor. Zira bu güne kadar Türkiye Cumhuriyeti, Patrikhane'nin hukuki statüsünü düzenleyen bir kanun çýkartmamýþtýr. Ortada çýkartýlmýþ bir kanun olmayýnca da Patrikhane ve dýþ ülkeler Osmanlý döneminin statüsünü geçerli kabul etmekte ve Patrikhaneye "Ekünemik" sýfatýyla hitap etmektedirler. Türkiye'nin bu aþamada yapmasý gereken bu deve kuþu politikasýndan vazgeçmektir. Yani; ya Lozan tutanaklarýnýn ruhuna ve sözüne uygun bir þekilde Ýstanbul Rum Patriði'ni sadece Ýstanbul'da kalmýþ olan Ortodoks Rumlar'ýn dini hizmetlerini gören bir din görevlisi haline getiren bir kanun çýkartacaðýz ve Patrik'in bu kanuna uymasýný temin edeceðiz.
   Ya, Patriðin evrenselliðini kabul edeceðiz ancak bu sýfatý nerede, nasýl kullanacaðýný, isminin Constantinapolis Patriði mi, Ýstanbul Patriði mi olduðunu bir kanunla düzenleyeceðiz. Yani hem Lozan'ýn ruhuna uygun, hem de tarihi geçmiþi dikkate alan bir düzenleme yapacaðýz,
   Ya bugünkü deve kuþu politikasýna devam edip, dünyanýn gözünde ne yaptýðýný bilmeyen, edilgen bir görüntü sergilemeye devam edeceðiz,
   Ya da, Türkiye'de kala kala 2-3 bin Rum kaldýðýna göre, Patriðin esas ilgi alanlarý Yunanistan, Kýbrýs Rum Kesimi baþta olmak üzere Ortadoks dünyasý olduðuna göre, kendisini Türkiye'den Ortodoks dünyasýna dönmeye davet edeceðiz; Cami olan Ayasofya'yý müze yaptýðýmýz gibi, Patrikhaneyi de tarihi geçmiþi yansýtan þirin bir müze haline getireceðiz.
   Türkiye?nin AB?ye girmesinde hiçbir
   menfaati yoktur

   Hükümet AB ve Kýbrýs konusunda bugüne kadar her þeyiyüzüne gözüne bulaþtýrdý. Bizim tavrýmýz çok açýk ve belli. Biz AB'ye girmek istemiyoruz; Türkiye'nin AB'ye girmesinde de hiçbir menfaat görmüyoruz.
   Zira 17 Aralýk'ta AKP Hükümeti'nin kabul ettiði þartlarla AB üyeliði Türkiye'ye bir þey vermeyen, ama birþey vermeden çok þey alan bir iliþki haline geldi. Ýnsanlar serbest dolaþamadýkça hiçbir hususun manasý yok.
   Hele hele örneðin tarým politikasýný AB izniyle tespit etmenin veya Gürcistan'la yapýlacak ticareti Brüksel'e sormanýn hiçbir manasý yok. AB'ye adaylýðý iptal ettikten sonra da idamý kaldýrma mecburiyeti ortadan kalkacaðýndan referanduma giderek halka idamýn geri gelip gelmemesini soracaðýz, halk isterse idam cezasý da geri gelecek.

   Denktaþ?a ?Türkiye?de gezinme?
   diyen tek Baþbakan, Erdoðan?dýr

   KARADENÝZ: Ýktidarýn ulusalcýlýk politikasýný nasýl görüyorsunuz?
   ÞÝRÝN: Doðrusu soruyu yanlýþ buldum. Hükümetin ulusalcýlýðý yok ki. Bu hükümet, hiçbir konuda dik duramadý. Hele ulusal konularda hiç dik duramadý. Devamlý taviz verdi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduðundan beri, Türklüðü Türkiye'de alt kimlik olarak gören, Türkiyelilikten bahseden, Öcalan ile ayný söylemleri paylaþan tek hükümet bu hükümettir. 73 milyon Türk'ün içinde de Denktaþ'a laf söyleyen, Denktaþ'a "Türkiye'de gezinme" diyen tek kiþi de Baþbakan Erdoðan'dýr.


   Yorum yap


   • #4
    ORMAN BÖLGE'DE DEVÝR TESLÝM    TRABZON - Trabzon Orman Bölge Müdürü Sýrrý Köstereli, geçici görevle Bolu Orman Bölge Müdürlüðü görevine tayin oldu.
    Trabzon'a 7 ay önce Bolu Orman Bölge Müdürlüðü görevinden tayin olan Bölge Müdürü Köstereli, tekrar eski görev yerine dönerken, mesai arkadaþlarýndan ayrýlmanýn üzüntüsünü, eski görev yerine dönecek olmanýn ise sevincini yaþadýðýný söyledi. Köstereli'nin yerine Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ýpek geçici görevle görevlendirilirken, devir teslim töreni önceki gün yapýldý. Ýpek, görevi Köstereli'den devralýrken, mesai arkadaþlarý ile de tanýþtý.
    Öte yandan Giresun Bölge Müdürlüðü'ne geçici olarak Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Ahmet Ceylan getirilirken, Bolu Orman Bölge Müdürü Veli Baraklý da merkeze alýndý.

    Yorum yap


    • #5
     GÝDÝLMEYECEK YER BIRAKILMAYACAK     TRABZON- Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Ýl Yöneticileri seçim çalýþmalarý çerçevesinde Pelitli beldesinde basýn toplantýsý düzenledikten sonra sivil toplum kuruluþlarý ile esnaf ziyaretinde bulundu.
     MHP Trabzon Ýl Baþkaný Muhammet Öztürk, MHP olarak kendilerinin olasý bir erken seçime hazýrlýk anlamýnda Trabzon'da ilçe ve beldeleri, köyleri program dahilinde vatandaþlarla bir araya gelerek gezdiklerini söyledi. Esnafýn derdini dinlemek için böyle bir program yaptýklarýnýn altýný çizen Öztürk, "Yoðun bir çalýþma temposu içinde haftada en az 3 kez olmak üzere mutlaka bir köy veya beldemizde vatandaþlarýmýzla bir araya gelerek memleketin içinde bulunduðu meseleleri konuþuyoruz, MHP'nin ülkenin çýkýþ noktasýndaki çözüm önerilerini vatandaþlara anlatýyoruz. Vatandaþlarýmýzdan gördüðümüz ilgi bizi memnun etmekte þevkimizi ve heyecanýmýzý artýrmaktadýr. Trabzon'da birinci parti olmak için bütün þartlarý ve imkanlarý zorluyoruz, böyle bir gayretin içindeyiz, bu amaçla da koþturuyoruz" diye konuþtu.
     GÝDÝLMEYEN YER KALMAYACAK
     Öztürk, "Tamamen bütün ilçe ve beldeleri programladýk, bu program dahilinde MHP'nin sandýk, oy oranýnda güçlü yada güçsüzlüðü gibi bir ayrýmýný yapmadýk, gidilmeyen köy, ulaþýlmadýk kasaba ve belde býrakmamanýn gayreti içindeyiz, özel bir ayrým, özel bir sýnýflandýrmamýz yok, heryer bizim, güçsüzlük diye bir olguyu kabul etmiyorum, her yerbizim. MHP Trabzon'un her noktasýnda kendini hissettiren bir yapýya sahip, milletimizin ilgisi MHP'ye olan teveccühü de bunu gösteriyor" ifadelerini kullandý.
     Öztürk, "Birinci öncelik Türkiye'de olduðu gibi Trabzon'da da ülkenin güvenliði ile ilgili, ikinci öncelik mahalli olarak iþsizlik ön plana çýkýyor. Gittiðimiz heryerde vatandaþlarýmýzýn birinci öncelik olarak Türk milletinin ve Türk devletinin karþý karþýya bulunduðu bölücü terör hadisesine baðlý olarak milli sýnýrlarýmýzýn güvenliði önce çýkýyor ama bölgesel olarak deðerlendirdiðimizde Trabzon'da yoðun bir iþsizlik görülüyor. Bu sadece Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumun'nda kayýtlý olan insan sayýsýna baðlý deðil. Bu çok þekil deðiþtirmiþtir. Siftah yapmadan kapatan esnafý da iþsizler hanesine yazmak lazým. Bu çok farklý bir durum" dedi.

     Yorum yap


     • #6
      YOL-ÝÞ'ÝN KILIÇ'I VAR      Yol-Ýþ Sendikasý Trabzon 1 Nolu Þubesi 8. Olaðan Genel Kurulu Genel Baþkan Fikret Barýn'ýn da katýlýmýyla dün gerçekleþtirildi.
      Mevcut Baþkan Ahmet Kýlýç'ýn tek listesi ile gerçekleþtirilen seçimde Kýlýç yeniden baþkanlýða geirildi. Kýlýç Genel Kurulda yaptýðý konuþmada Türkiye'de devletin gücünün ve ulusun bütünlüðünün temel kaynaðý olan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn büyük ölçüde tasfiye edildiðini ileri sürdü. Kýlýç, "Taþeronlaþma ve hizmet alýmýnýn diðer biçimleri, örgütlü iþçiye ve sendikalar adarbe üzerine darbe indirmektedir. Ýþsizlik ve kaçak çalýþtýrma ise sendikacýlýk hareketini sürekli olarak zayýflatmaktadýr. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü kaldýrýlmýþtýr. Sendikamýzýn izlediði akýllý politika sayesinde, Köy Hizmetlerinin kapatýlmasýnýn üyemize verdiði zararýn asgariye indirilmesi ise üzüntümüzü azaltmaktadýr. Mecliste gücümüz ve etkimiz yoksa, yalnýzca meydanlarda toplanarak ve taleplerimizi dile getirerek sorun çözme günleri geride kalmýþtýr. Sendikamýz bu alanda da daha faal olmalýdýr" dedi.
      Bugün, sendikalarýn siyasi alandaki faaliyetinin önünde hemen hemen hiçbir engel kalmadýðýna iþaret eden Kýlýç, þöyle konuþtu: "Sendikalarýmýz isterse bir siyasi partiyi veya bir adayý her açýdan destekler, isterse bir siyasi partiye karþý açýk tavýr alýr, isterse bir siyasi partiyi kurabilir. Sendikalarýn siyasi faaliyeti açýsýndan tarihimizin en serbest dönemini yaþamaktadýr, ancak siyasi alanda iþçi sýnýfýnýn gücünü örgütlemek ve kullanmak için hiçbir þey yapýlmamaktadýr. Sendikacýlýk hareketi olarak, bu eksikliðimiz de demokratik bir biçimde giderilmesi gerektiðini düþünüyoruz."
      Ahmet Kýlýç'ýn tek listesinin gittiði seçim sonucunda liste þu þekilde oluþtu: Þube Genel Sekreterliðine Hasan Basri Hatipoðlu, Þube Teþkilatlandýrma Sekreterliðine Ýbrahim Danýþoðlu, Þube Yönetim Kurulu Asýl Üyeliðine Gökhan Gedikli, Yýldýrým Saka, Ýsmail Özer, Adil Alemdað. Þube Denetim Kurulu Asýl Üyeliðine Recep Mollahüseyinoðlu, Necmettin Muhcu, Ahmet Nuroðlu. Þube Disiplin Kurulu Asýl Üyeliðine Muzaffer Armutçu, Necip Köklü, Engin Sarý, Ziya GÜven, Önder Odabaþ. Üst Kurul Delege Üyeliðine Ahmet Kýlýþ, H.Basri Hatipoðlu, Necmi Sezgin, Sadýk Gürpýnar, Seymen Komar.

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X