Duyuru

Collapse
No announcement yet.

30 Ocak 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 30 Ocak 2006 Haberler

  BÖYLE OLUR VATAN SEVGISI

  Ülkemizin AB süreci içerisinde önemli bazý deðerlerinden taviz verilmesinin ne sýnýrý kaldý ne de rengi..
  Þimdi de son günlerin moda deyimi ile vicdaný retçiler ortaya çýktý. Vatan borcu yani askerlik yapmak istemeyenlerin görüþlerine verilen ad olan vicdani retçilere inat, Trabzon'lu baba Halil Ýbrahim Kalfa, 4 oðlunun da ayný anda vatan borcu olarak askere alýnmasýnda hiçbir sakýnca görmedi. Hatta, Genel Kurmayýn bu konuda kolaylýk saðlamasýna raðmen baba Kalfa, 4 oðlunun da birden askerlik yapmasýna izin verdi. Kalfa, "4 oðlum da vatana feda olsun" diyerek silah altýna alýnmasýnda gönüllü rýza gösterdi.
  Halil Ýbrahim Kalfa, "Benim canlarým çiðerlerim" dediði 4 oðlunun silah altýnda vatan nöbetinde olmalarýndan gurur duyduðunu belirtirken "Hepsi de seve seve askere gittiler. Bir 4 oðlum daha olsa yine askere yollardým. Onlarýn sayesinde rahat uyuyorum" dedi.
  Kalfa, son günlerde Türkiye'de de baþ gösteren viçdani retçi anlayýþa inat bu kararlýlýðý ile vatan sevgisini dýþa vururken Kalfa ailesinin askerdeki 4 çocuðu
  Emre Kalfa; Hakkari'de vatan nöbetindi.
  Eser Kalfa ise; Aðrý'da vatan borcunu ödüyor.
  Emre'nin ikizi, Emrah; Ýstanbul'da stratejik önemi olan bir bölükte görevli
  Hüseyin de; Sivas'de þafak günlerini sayýyor...
  4 oðlunun da askerde olmasýndan zerre kadar sýkýntýsý olmadýðýný belirten Baba Halil Ýbrahim Kalfa özellikle vicdani retçilere seslenerek "Bugün bu rahatlýkta askerlik yapmak istemiyor diyenlerin bu rahatlýðýný askerlik yapan Türk evlatlarý gerçekleþtiriyor. Onlarýn sayesinde geziyorlar onlarýn seyesinde yaþýyorlar. Eðer Türk ordusu olmasaydý vicdaný retçilerin ne anasý ne de babasý belli olurdu" dedi.

 • #2
  MÜHENDISLER KENETLENDI

  Dün Trabzon Mühendis Odalarýnýný üçünde seçim heyecaný vardý. Ýnþaat, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odasý'nda yapýlan seçimlerde oda üyeleri sandýða gitti. Tek listeyle girilen seçimlerde Ýnþaat ve Jeoloji Mühendisleri baþkan adaylarý deðiþmezken, Jeofizik Mühendisleri Odasý Eski Baþkaný Nurettin Tandoðan'ýn yerine Rýdvan Yanýk aday oldu. Seçimlerde ÝMO'da 1505 delege, Jeofizik'te 124 üye ve Jeoloji'de 417 üye bulunuyor.
  ÇALIÞMALARA DEVAM
  Bu dönem tek listeyle seçime katýlan ÝMO Trabzon Þube Baþkaný Ýbrahim Usta, "Her zaman olduðu gibi seminerlere ve kurslara devam edeceðiz. Meslektaþlarýmýzýn hayata adapte olabilmelerini saðlayacaðýz ve kent sorunlarýnýn çözümü noktasýnda baþarýlý projeler ortaya koyacaðýz" dedi.
  ÝMO Trabzon Þube Baþkanlýðý Yönetim Listesi: Baþkan Ýbrahim Usta, Arslan Dilaver, Abdülaziz Bahadýr, Ali Bahat, Þeref Oruç, Mustafa Yaylalý ve Þenol Adanur.
  TANDOÐAN KATILMADI
  Bir baþka seçim heyecaný Jeofizik Mühendisleri Odasý'nda yaþandý. Bu seçimin diðer seçimlerden tek farký eski baþkan Nurettin Tandoðan'ýn görevi býrakmasý oldu. Ýþinin yoðunluðundan Jeofizik Mühendisleri Odasý Baþkanlýðý'ndan çekildiðini, ve aday olmadýðýný belirten Eski Baþkan Nurettin Tandoðan, "Görevimin yoðunluðundan dolayý baþkan adayý olmadým. Bulunduðum görev nedeniyle odamýza pek fazla zaman ayýramadým. Ancak gözümüz arkada kalmayacak. Seçilecek olan baþkanýmýz da çok deðerli bir kiþidir. Her konuda kendisine yardýmcý olacaðýma söz veriyorum" dedi.
  Jeofizik Mühendisleri Odasý Baþkanlýðý seçimlerinde farklý bir heyecan vardý. Seçime tek listeyle katýlan yeni baþkan Rýdvan Yanýk ise kendisine bu görevi ve sorumluluðu yükleyen üyelere teþekkür ederek, "Meslektaþlarýmýzýn yararý için çaba sarfedeceðiz. Aldýklarý komik rakamlardaki maaþlarýný istenilen seviyelere taþýyabilmek için mücadele edeðiz" diye mesaj verdi. Seçimde bir baþka durum daha vardý. Jeofizik Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný A.Uður Gönülalan da Trabzon'a gelerek seçimleri izledi. Genel Baþkan Trabzon'u çok önemsediklerini belirterek, "Trabzon þubemiz en son kurulan þubemizdir. Bunun için Trabzon'u çok önemsiyoruz" dedi.
  Jeofizik Mühendisleri Odasý Trabzon Þubesi Yönetim Kurul Listesi: Baþkan Rýdvan Yanýk, Hakan Karslý, Aysel Þeren, Ömer Duman, Nuh Demirbaþ, Þener Ulusoy ve Kürþat Bekar.
  GÜNDEM YARATACAÐIZ
  Jeoloji Münendisleri Trabzon Þubesi Baþkanlðýnda ise yapýlan seçimlere yine tek listeyle katýlan Mevcut Baþkan Tuncay Özarman 4. kez seçilmenin mutluluðunu yaþadýðýný belirterek, kendisine bu görevi layýk görenlere teþekkür etti. Özarman, "Bir meslek örgütü olan odamýzýn amacý meslektaþlarýmýzla bütünleþmek ve sorunlarýna çözüm aramaktýr. Yönetim kurulumuz gücünü üyelerin bilgi ve iliþki birikimi ile dayanýþmasýndan alan demokratik, katýlýmcý, kurumsallaþmýþ ve üretken bir arayýþ içinde olmuþtur. Çalýþma dönemimizde mesleðimizin onur ve saygýnlýðýný korurken, tüm meslektaþlarýmýzýn desteði ile meslek disiplinimiz altýndaki konularda eðitim ve sosyal etkinliklerle ilimiz, bölgemiz ve ülke gündemindeki önemli konularda gündem yaratacaðýz" diye konuþtu.
  JMO Trabzon Þubesi Yöretim Kurulu Listesi: Baþkan Tuncay Özarman, Torun Yýlmaz, Erdem Nejat Yazýcý, Semih Peker, Fatma Gültekin, Mehmet Baki ve Ahmet Þirin.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X