Duyuru

Collapse
No announcement yet.

16 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 16 Aralýk 2006 Haberler

  TRABZON'DA 40 BÝN KÝÞÝ ÝCRALIK!
  Trabzon'da iþsizliðin ve ekonomik krizin geldiði nokta içler acýsý bir tabloyu gözler önüne seriyor. Son on yýlda 12 bin esnafýn kepenk kapadýðý Trabzon'da 2006 yýlýnýn ilk on ayýnda bu rakam 700'ü geçerken þehrin bel kemiðini oluþturan küçük esnaf tükenme noktasýna geldi.
  2005 ve 2006 yýlarý arasýnda cep telefonu ve banka kredi kartý borcundan dolayý icralýk olan 40 bin kiþi zor durumda.
  Trabzon Adliyesi bünyesinde yer alan 3 ayrý icra ve iflas müdürlüðünde 6 bin 92, 2.icra ve iflas müdürlüðünde 5 bin 675, 3.Ýcra ve Ýflas Müdürlüðünde ise 5 bin 417 dosyo olmak üzere toplam 17 bin 184 icra dosyasý bulunduðu belirtildi. Önceki yýllardan gelen sayýyla birlikte bu sayýnýn yaklaþýk olarak 40 bine yaklaþtýðý belirtilirken, özellikle ödenmeyen cep telefonu faturalarý ve kredi kartý borcu olduðu belirtildi.
  TESOB Baþkaný Halil Ýbrahim Kalfaoðlu kimse yalandan ekonomik anlamda
  tos-pembe tablo çizmesin, gidiþat vahim acil olarak önlem alýnmasý gerek dedi.Ekonomik sýkýntýlar yüzünden adli olaylardaki artýþa dikkat çeken Kalfaoðlu;"Bu ülkede artýk þansa yaþamamaya baþladýk" dedi.

 • #2
  7 KÝÞÝLÝK AÝLE SOKAKTA KALDI

  Giresun?un Görele Ýlçesi?ne baðlý Dikmen Köyü Gülpýnar Mahallesi?nde Mehmet Kâhya?ya (48) ait iki ev, elektrik kontaðýndan çýktýðý sanýlan yangýnda tamamen yanarken, 4 büyükbaþ hayvan da telef oldu.
  Önceki gece sabah namazýna kalkan Mehmet Kahya, evin mutfak bölümünden tutuþtuðunu görünce eþi Sevgi (35), oðullarý Þemsi (10), Ahmet (8), Özgür (7) ve kýzlarý Havva (9), Selin (4) isimli 5 çocuðu dýþarý çýkardý. Yangýný haber vermek için avazý çýktýðý kadar baðýrdýðýný ama sesini kimseye duyuramadýðýný ifade eden Kahya, ahýrdaki 4 büyükbaþ hayvanýn çýrpýnarak gözünün önünde yanmasýný gözyaþlarýyla seyrettiðini söyledi. Mehmet Kâhya, "Hiçbir gelirimiz yok, iþ olursa yevmiyeye gidiyor, geçimimizi temin ediyordum. Sýðýrlarýmýn da sütünden yararlanýyordum, ancak onlar da yangýnda telef oldu. Bu kýþ kýyamette 5 çocukla ortada kaldýk" dedi.
  Olay yerine giderek geçmiþ olsun
  dileklerini ileten Görele Belediye Baþkan Vekili Veysel Aydýn, "Evlerini bir yangýn sonucunda kaybeden 7 nüfuslu Kâhya ailesi, içinde bulunduðumuz kýþ mevsiminde dýþarýda kalma korkusuyla karþý karþýya... Ýlçenin Dikmen Köyü?nde oturan aileye ait iki evle birlikte 4 büyükbaþ hayvan elektrik kontaðýndan çýktýðý tahmin edilen yangýnda kül oldu. Maðdur aile þu sýralar komþularýnýn verdiði evde geçici olarak kalýyor. Biz belediye olarak imkânlarýmýz ölçüsünde üzerimize düþeni yapmaya hazýrýz" diye konuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   MÝRAPARK ÇEVREYÝ VE ÇEHREYÝ DEÐÝÞTÝRDÝ   16 Aralýk Cumartesi günü birinci yaþýný dolduracak olan Mirapark Alýþveriþ Merkezi, bugün için özel bir program hazýrlamýþ durumda.
   Yine bugün baþlayacak büyük bir alýþveriþ kampanyasý dâhilinde Mirapark, müþterilerine çekiliþ sonrasý otomobil, plazma televizyonlar, dijital fotoðraf makineleri, cep telefonlarý ve hediye çekleri armaðan edecek. Kampanyaya katýlma hakkýný elde edebilmek için Mirapark?ý ziyaret edenlerin gün içinde toplam 50 YTL?lik alýþveriþ yapmalarý yeterli olacak. Alýþveriþ merkezinde kurulacak þans çemberi standýndan her gün farklý hediyeler kazanma imkânýnýn da bulunduðu ve müþterilerin her 50 YTL?lik alýþveriþlerinde þanslarýný arttýrma fýrsatý bulacaklarý kampanya 18 Þubat tarihine kadar devam edecek.
   Birinci yýldönümü ve yeni yýl kutlamalarý çerçevesinde 16 Aralýk?tan baþlamak üzere Þubat ayý sonuna kadar çok özel promosyonlar ve programlar ha
   zýrladýklarýný bildiren Mirapark Alýþveriþ Merkezi Müdürü Erdinç Bulut, bu sevinci birlikte yaþamak üzere herkesi Mirapark Alýþveriþ Merkezine davet etti.
   Bir yýl içinde 750 bin kiþinin ziyaret ettiði Mirapark birinci yýl sonu deðerlendirmelerine göre, en fazla ziyaretçi giriþi Aralýk ve Ocak aylarýnda yaþandý.
   > YILDÖNÜMÜNDE PROMOSYON
   Yýldýzlý mevkiinde bulunan Mirapark Alýþveriþ Merkezi?ni ziyaret eden her yüz kiþiden yirmisi (Sinema ve fast-food hariç) alýþveriþ yaparken, yýl sonu itibarýyla AFM sinemalarýnýn 160 bin seyirci sayýsýna ulaþmasý bekleniyor. Gerek satýþ alanýnýn büyüklüðü, gerekse ürün çeþitliliði açýsýndan bölgenin en büyük marketi olan GÝMA cirosal ve fiþ baþýna ortalamada da yine bölgenin lideri konumunda... GÝMA birinci yýldönümü nedeniyle müþterilerine cazip indirim ve promosyon fýrsatlarý sunuyor. AFM sinemalarý 5 salon ve 400 koltuk kapasitesiyle Trabzon?daki sinema keyfinin yeni adresi haline geldi. AFM dünya ve Türkiye ile eþ zamanlý gösterime giren filmleri, gerek ses düzeni, gerekse müþterilerine saðladýðý konfor açýsýndan rakiplerinden ayrýlýyor. Özellikle Mayýs 2007 tarihine kadar devam etmesi planlanan Genç Turkcell iþ birliðindeki kampanya ile sinemaseverlerin ilgisini kazanmýþ ve Mirapark Alýþveriþ Merkezi?ne ivme kazandýrmýþ durumda.
   > MÝRAPARK ÇEVREYÝ DEÐÝÞTÝRDÝ
   Mirapark Alýþveriþ Merkezi?nin Trabzon?un sosyal ve kültürel yapýsýna saðladýðý katkýya dikkat çeken Bulut, özellikle Mirapark?ýn hizmete açýlmasý sonrasýnda Yýldýzlý ve çevresindeki deðiþimin daha da hýzlandýðýný belirterek, "Bölge insanýna hizmet anlayýþý ile hayata geçirilen Mirapark her þeyin de ötesinde 500 hemþehrimize istihdam olanaðý saðlamýþ ve ilk olmasý nedeniyle baþarýlý bir vizyon çizerek yeni yatýrýmcýlara daha büyük projeler için cesaret kaynaðý olmuþtur. Þehrimiz ticari yönden ekonomik deðerlerinin her geçen gün hýzla yükseldiði ve ulusal firmalarýn yatýrým yapmalarýna uygun bir kent haline gelmiþtir. Bunda Mirapark?ýn da bir payý varsa bu, Trabzon halkýnýn takdiridir. Ne mutlu bize!" dedi.
   Her geçen gün artan ilgi karþýsýnda müþteri memnuniyetini hedef alan sorumluluk bilinciyle çalýþmalarýna devam ettiklerini dile getiren Bulut, yine müþteri taleplerini göz önünde bulundurarak projeyi zenginleþtirmek için çaba gösterdiklerinin altýný çizdi.

   Journey ve Y-London maðazalarý yakýnda hizmete girecek

   Birçok ulusal marka ve bu markalarýn Trabzon?daki ilk þubelerinin Mirapark?ta bulunduðunu belirten Erdinç Bulut, bu ay için bayan giyim sektöründe önemli markalar olan Journey ve Y-London maðazalarýnýn hizmete gireceðini söyledi. Farklý sektörlere dair birçok marka ile görüþmelerinin devam ettiðini kaydeden Bulut, 2007 baþý itibariyle tüm maðazalarýnýn hizmete gireceðini aktardý.
   Akçaabat ve Trabzon-Meydan güzergâhýnda her yarým saatte bir üç servisle müþterilerine servis hizmeti verdiklerini kaydeden Bulut, müþteri talepleri doðrultusunda GÝMA maðazasý ile anlaþmalarý gereði 1 Ocak 2007?den itibaren market müþterilerine evlere servis uygulamasýna geçileceðini müjdeledi.

   Yorum yap


   • #4
    VAY UTANMAZ!

    Trabzon?un Fatih mahallesinde bir inþaat bodrumunda S.D adlý 19 yaþýnda ki erkek H.Y adlý genç kýzýn þantajda bulanarak yaklaþýk 2 gün önce Emniyet Müdürlüðüne yaptýðý þikâyet neticesinde ortaya çýktý. 19 yaþýnda S.D adlý genç kýz arkadaþý14 yaþýnda ki H.Y adlý genç kýzý þantaj ederek 200YTL para istedi vermezsen seni internet sitelerine veririm diyerek þantaj etti. 2 gün önce emniyet müdürlüðü?ne yaptýðý þikayette, S.D adlý 19 yaþýnda ki erkek arkadaþýnýn kendisinin çýplak görüntülerini çektiðini ve sürekli kendisine þantaj yaptýðýný iddia etti. Ahlak Büro Amirliði ekiplerince gözaltýna alýnan S.D. ise cep telefonunda kayýtlý bulunan görüntülerin þaka olsun diye çektiðini ifade ederken, kendisinin H.Y?den þantaj amacýyla para istemediðini, sadece borç para istediðini söyledi. H.Y ise görüntülerin nasýl çekildiðini hatýrlamadýðýný ifade ederek, "Bana ilaç veya baþka bir þey i
    çirmiþ olabilir. Görüntülerin çekildiði aný hatýrlamýyorum. Sürekli bana þantaj yapýyordu" iddialarýnda bulundu. S.D. Emniyetteki sorgusunun ardýndan çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
    Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 16.12.2006, 14:24 ) de?i?tirilmi?tir.

    Yorum yap


    • #5
     TRABZON'U FUAR KENTÝ YAPALIM


     TRABZON- Trabzon Belediyesi, TTSO, TTB, DKÝB, Kaþüstü Belediyesi organizasyonunda, Dünya Ticaret Merkezi'nde "7. Geleneksel Trabzon Tüccar ve Ýmalatçýlarý Ýndirim Günleri" etkinliði Trabzon Dünya Ticaret Merkezi'nde yapýldý.
     Ýndirim Günleri'nin açýlýþýnda konuþan Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, DTM olarak geçtiðimiz günlerde Dubai'ye düzenlenen inceleme gezisinde fuarcýlýðýn nasýl olduðunu gördüklerini söyledi. Yavuzdemir fuarcýlýkla ilgili kiþilerin bu tür yerleri gezmesi gerektiðine iþaret ederek, "Trabzon'da Karadeniz'de fuar düzeyinin istenen seviyede olmadýðýný açýklýkla ifade ediyorum. Fuarlar tüketici ile üreticilerin buluþtuðu mekanlardýr. Buralarda en kaliteli mallar sergilenmeli ve üreticiler de buralarda rekabet yapmalý. Çünkü tatlý bir rekabet çýkarsa bundan kalite ortaya çýkar. Biz Trabzon'umuzun bir fuar kenti olmasýný istiyoruz, o nedenle fuarcýlýðýn geliþmesi için toplumun her kesiminin üzerine düþen görevi yapmasý gerekiyor. Belediyemizin insanlarý buraya taþýyacak ulaþýmý saðlayacaklar.
     KOORDÝNELÝ HAREKET ETMELÝYÝZ
     Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, fuarcýlýðýn günümüzde önemli bir sektör haline geldiðini söyledi. Canalioðlu, "Trabzon'da DTM olarak bu tür faaliyetlere yön verecek olan bu mekanda sürekli fuar alanlarý þeklinde yeni deðiþimler sunulmaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn belirli günlerde gelip daha rahat alýþveriþ yapmasý amacýyla bu yýl da indirim günler yapýlmakta. Bu indirimli günler için esnafýmýz sitem etmiþ, bu fuarýn gerekli olmadýðýný söylemiþtir, bizde kendilerine buradaki esnafýnýn Trabzon esnafý olduðunu ve Trabzon esnafýnýn fuar alaný içinde de hizmet sunmasý gerektiðini söyledik. Ve birlikte daha koordineli hareket etmek anlamýnda katký saðlayacaðýmýzý ifade ettik. Trabzon'umuz ekonomik yönden çok güç durumda. Esnafýmýz siftah yapmadan kepengini kapatmaktadýr. Vatandaþlarýn alým gücü yok, bu yüzden bu gibi fuarlarda halka ucuz ve kaliteli ürün sunmak anlamýnda katký saðlanacaktýr" diye konuþtu.
     KALÝTE VE HESAP BÝR ARADA
     Tekstil, ev tekstili, hazýr giyim, deri, ayakkabý, çanta, aksesuar, hediyelik eþya, kozmetik ve züccaciye gibi bir yelpazede hazýrlanan Tüketici Günleri etkinliðinde, Trabzon'da faaliyet gösteren imalatçý ve satýcý firmalarýn stoklarýný eritmesi ve halkýn kaliteli ve hesaplý ürünlerle buluþturulmasý hedefleniyor. Çeþitli sektörlerden 77 firmanýn katýldýðý Ýndirim Günleri etkinliði 15-25 Aralýk 2006 tarihlerinde ziyarete açýk olacak.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X