Duyuru

Collapse
No announcement yet.

15 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 15 Aralýk 2006 Haberler

  GÜLÞAH ÖLÜYOR, MAGANDA GÜLÜYOR  Üniversite öðrencisi Gülþah, kýrmýzý ýþýða aldýrmayan sürücünün kullandýðý otomobilin altýnda kalarak aðýr yaralandý. Gülþah yoðun bakýmda ölümle pençeleþirken sürücü serbest kaldý
  Adý Gülþah Özkan..22 yaþýnda Trabzon Sürmeneli..Ýlçenin ileri gelen eþrafýndan Mehmet Akif Özkan'ýn kýzý Gülþah, KTÜ Fatih Eðitim Fakültesi Bilgisayar Öðretmenliði ikinci sýnýf öðrencisi.Pýrýl pýrýl yaþam dolu baþarýlý bir genç kýz.O þimdi gülemiyor, o þimdi konuþamýyor.O þimdi KTÜ Farabi Hastanesinde yoðun bakýmda makinalara baðlý olarak ölümle pençeleþiyor
  Peki ama Gülþah bu hale nasýl geldi? Trabzon'un Beþirli Mevkii Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü önünde bir arkadaþý ile birlikte yaya geçidinden yolun karþýna geçmek isteyen Gülþah, kýrmýzý ýþýða aldýrmayan N.U'nun kullandýðý özel bir otonun altýnda kaldý.
  Aracýn sol tampon ve cam kýsmý ile Gülþah'a çarpan oto genç kýzý ölümle buruna geti
  rdi.
  Okulun en baþarýlý öðrencisi olan Gülþah'ýn yeniden yaþama dönmesi mucizelere baðlý.Kýzlarýnýn baþlarýndan bir an olsun ayrýlmayan ve onun iyleþmesi için dua eden Özkan ailesi ise kýzlarýný bu hale getiren kiþinin 'Kýrmýzý ýþýklý trafik iþaretinde geçmek suretiyle' yüzde yüz suçlu olmasýna raðmen serbest kalmasýna isyan ediyorlar.

 • #2
  GENÇ ÝÞ ADAMI KALBÝNE YENÝLDÝ

  Trabzon?un Vakfýkebir Ýlçesi genç bir iþ adamýný kaybetmenin þokunu yaþarken, oðlunun tabutu baþýnda sinir krizi geçiren acýlý baba Muzaffer Küçük, "Allah?ým bu acýya nasýl dayanacaðým?" diye aðýtlar yaktý.
  Kirazlýk Yeni Mahalle?de oturan ve Vakfýkebir?de esnaflýk yapan 34 yaþýndaki Mehmet Küçük, geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný kaybetti.
  Önceki akþam Kirazlýk Halý Saha Tesisleri?nde arkadaþlarýyla top oynadýktan sonra eve gelen ve bir süre sonra rahatsýzlanan genç iþ adamý Mehmet Küçük, ailesi tarafýndan Vakfýkebir Devlet Hastanesi?ne kaldýrýldý ancak tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak saat 22.00 sýralarýnda yaþamýný kaybetti.
  > EÞÝ 3 AYLIK HAMÝLE
  Dört kardeþin en küçüðü olan Mehmet Küçük, evli ve 9 yaþýnda bir kýz çocuðu babasýydý. Bu arada eþi Leyla Küçük?ün de 3 aylýk hamile olduðu öðrenildi.
  Mehmet Küçük?ün cenazesi dün öðle namazýna
  müteakip Vakfýkebir Eski Camiinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Kirazlýk Yeni Mahalle?de sevenlerinin ve arkadaþlarýnýn gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.

  Yorum yap


  • #3
   BEÞÝKDÜZÜ'NDEN AB'YE DEV PROJE

   BEÞÝKDÜZÜ - Trabzon?un Beþikdüzü Ýlçesinde uzun yýllar muhasebecilik yapan ve tasarladýðý projelerle adýndan sýkça söz ettiren Salih Kalyon, Avrupa Birliði fonlarýndan (TR 90 projesi kapsamýnda) destek alacak yeni bir projeyi tanýtmak ve üniversitede okuyan öðrencileri bilgilendirmek amacýyla Beþikdüzü Meslek Yüksek Okulu?nda toplantý düzenledi.
   Müteþebbis Salih Kalyon, fýndýðý iþleyip dünya pazarýna satýlmasýný saðlayacak bir tesis kurmak için çalýþmalarýný her platformda deðerlendirip kamuoyunu bilgilendiriyor. Kalyon, üreticinin ortak olup hisse alabileceði bir anonim þirket oluþturmak, oluþturulacak bu þirketin hisse miktarý ve hisse oranlarýný üreticiye orantýlý olarak daðýtmak, fýndýðý iþleyecek fabrika, tesis ve depolarý oluþturmak için gerekli teknik çalýþmalarý yaparak Beþikdüzü Organize Sanayi Bölgesinden bu tesise yer tahsisini saðlamak, kuruluþu tamamlayarak modern mak
   ine ve teçhizatýn saðlanmasý için giriþimleri baþlatmak ve tesisleri kurmak, yapýlacak çalýþmalarla hissedarlarýn ürününü satýn alýp iþleyerek dünya pazarlarýna sunma düþüncesinde olduðunu ifade etti.
   > FINDIK TESÝSÝNE DESTEK
   Fiskobirlik?le ortaklaþa bazý çalýþmalar yapmayý planladýklarýný da kaydeden Kalyon, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bu amaçla her köyden bu oluþuma destek olabilecek üreticilerle beraber çalýþmak istiyoruz. Ýlgilenmek isteyen üreticiler, muhtarlar derneðine baþvurarak konya iliþkin bilgi alabilirler.
   OSB?de fýndýk fabrikasý düþünüyoruz. Ancak bu fabrikayý sýradan fabrikalar gibi düþünmüyoruz. Sivil toplum destekli anonim þirket olacak. Modern depoculuk sistemi kuracaðýz. Azatoksin oraný olayýný çözeceðiz. Ürettiðimiz ürünü depolayacaðýmýz tesisleri yapacaðýz. Bu çalýþmalar bu okulumuzdaki bölümleri ilgilendiren çalýþmalardýr. Buradan alýnacak olan sertifikalar ileride önemli bir referans olacaktýr."

   Yorum yap


   • #4
    KAHVECÝ ÝSTANBUL BEYEDÝYESÝNE BAÞKAN OLACAKTI!
    Kim bu adam? Yýlda birkaç kez Türkiye'nin en ünlü iþ, sanat ve siyaset dünyasýndan insanlarýný Sürmene Yardýmlaþma Vakfý adýna bir araya getirmeyi baþaran örgütçü bir insan.
    Kim bu adam? Ýþ dünyasýndan çok, Sürmene Vakfý ile tanýnan bir Sürmene sevdalýsý.
    Kim bu adam? Ýlerlemiþ yaþýna raðmen hala deli dolu, hala inatçý, hala hayatla mücadelesinde gençlik yýllarýndaki gibi.
    Kim bu adam? Her yerde ve her koþulda örgütçü olunmasý gerektiðini savunan yapýdaki bir Sürmene uþaðý.
    Kim bu adam? Sürmene için kendini feda etmiþ, malýný mülkünü harcamýþ, Sürmene Yardýmlaþma Vakfý ile Ýstanbul'da vakfa gayri mülkler kazandýrmýþ, Sürmene'nin sosyal geliþmiþliðine damgasýný vurmuþ, ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turizm potansiyelini deðerlendirdiðinde bunun istihdam yaratacaðýna inanmýþ, bunun için de vakfý adýna turizm yatýrýmlarýna giriþmiþ bir "Sürmene
    Don Kiþot?u mu?"
    Bu Sürmene Don Kiþot'unu havaalanýnda Arnavut asýllý eþiyle birlikte hafiften "demlenirken" yakaladýk. Muammer Yüceler; 9 yaþýnda býçakçý ustasý olmuþ, meþhur Sürmene býçaðýna þekil veren, el emeði göz nuru sanatý iliklerine kadar iþlemiþ biri. Ama o da göç denilen zorunlu mekan deðiþikliðinin kader yolculuðuna erken baþlayýp Ýstanbul'a demir atan genç bir Sürmene evladý.
    Ýstanbul'da bilgi birikimini giriþimci ruhunu ve de cesaretini bütünleþtirdiðinde plastik üretim alanýna girerek bu dalda Türkiye'nin en büyük firmalarýný yaratmýþ ihtiyar bir delikanlý.
    80'ine merdiven dayadýðý halde hala hayat dolu, hala çalýþan, hala üreten ve ürettiklerini sosyal manada paylaþan bir ruha sahip.
    Doyduðu yeri deðil, doðduðu yeri önemseyen bir anlayýþla çýktýðý yolda 1971 yýlýnda kurduðu Sürmene Yardýmlaþma Derneði?ni, Vehbi Koç'un eðitim vakfýndan esinlenerek Sürmene Yardýmlaþma Vakfý?na dönüþtürdüðü yýl 1978'den bu yana 2006'ya kadar Vakýf Sürmene'nin her anlamda hamlesinde motor güç olmuþ bir konuma geldi.
    > KAHVECÝ BANA DEDÝ KÝ: BAKANLIKTAN BIKTIM
    Muammer Yüceler, bütün siyasetçilere eþit mesafede durmayý baþarmýþ biri.
    Maliye Bakanlýðý döneminde Rahmetli Adnan Kahveci'nin makamýnda otururken bu zamana kadar Kahveci'nin bilinmeyen bir sýrrýný da bize açýkladý. Kahveci, Yüceler'le dertleþirken bakýn ne demiþ:
    "Elindeki notlara baktý. Beni bana anlattý. Sonra, (Abi, ben bakanlýktan býktým, Ýstanbul'a belediye baþkaný olmak istiyorum) dedi. Bana da bir ilçenin belediye baþkanlýðýný önerdi.
    Belediye baþkanlýðý konusunda müthiþ kararlýydý. Bakanlýk onun yaratýcýlýðýný engelliyordu sanki. Ýstanbul'a belediye baþkanlýðýný yüreðinin bir kenarýna koymuþtu ama o elim trafik kazasý bu hayalini gerçekleþtirmesine imkan vermedi."

    Burs verip okuttuðum çocuk iþ adamý oldu, vakfa yardým istedim, bir bilet dahi satamadým

    Muammer Yüceler özellikle vakýf kanalýyla burs verip öðrenci okutmayý son 10 yýldan bu yana askýya almýþ durumda. "Bunun hiçbir faydasýný görmedim" diyen Yüceler, nedenini ise bir anýsýyla dile getiriyor:
    "Lise ve üniversitede yurt dýþýnda vakfýmýzýn bursuyla okuyup iþ adamý olan bir hemþehrime gittim. Vakfý için bilet satýyordum. ?Kaç tane alacaksýn?? dedim. ?Bir tane bile alamam? dedi." Ýþte bu olayý yaþayan Yüceler, o anda kararýný verdi: "Bu vakýf artýk burs vermeyecek, okul yapacak, okullarýn ihtiyacýný karþýlayacak, Sürmene'de istihdam yaratacak alanlarda yatýrým yapacak." Bu fikri dönüþümden sonra Sürmene Vakfý, ilçenin turizm yatýrýmlarýnda öncü motor rolünü oynadý.

    Zarha Daðý'na yaptýðýmýz tesis bölgeyi ihya etti

    Sürmene Vakfý?nýn turizmle ilgili en önemli yatýrýmý Zarha Daðý Tesisleri... Otel, havuz, futbol sahalarý ve sosyal aktiviteleri ile daða bir renk getiren tesisler sayesinde daðdaki arazilerin deðerlendiðini, turizmin yan sektörlerinin canlandýðýný belirten Yüceler, "Bundan sonra da benzer yatýrýmlara yöneleceðiz. Zarha Daðý benzeri tesisler Sürmene'nin iç ve dýþ turizm potansiyelini harekete geçirecektir. Bundan böyle vakfýn asýl iþlevi bu olacaktýr" dedi.

    Yaþar Nuri Öztürk, politikaya girmekle büyük hata yaptý

    Muammer Yüceler, her partiye eþit mesafede olmasýna raðmen Yaþar Nuri Öztürk'ün Halkýn Yükseliþi Partisi'nin kurucusu olmasýný nasýl açýklayacaktý bize? Soruyu sorduk, güldü.
    "Yaþar Hoca?yý severim sayarým. Kurucu yaptý beni, kýramadým onu ama Yaþar Hoca siyasete girmekle hata etti. O, mevcut konumuyla halkýn aydýnýydý. Siyaset onun hiç de alýþýk olmadýðý bir alan... Baþarýlý olmasýný isterim ama hayatýn ve siyasetin gerçekleri de var" dedi.

    Elinde istihdam projesi olan hemen yanýma gelsin

    Muammer Yüceler'in bizim aracýlýðýmýzla özellikle Sürmeneli giriþimcilere ve ilçe yöneticilerine bir çaðrýsý var:
    "Vakfýmýza artýk (Þu okula yardým yap, þu kadar çocuðu giyindir) diyerek gelmeyin. Biz zaten onlarý yapacaðýz. Bize lütfen istihdam yaratacak projelerle gelin. Vakýf olarak da bunun önderliðini yapalým. Maddi manevi desteðimizi ortaya koyalým."

    Yorum yap


    • #5
     9. Duruþmada karar

     Trabzon’un Sürmene Ýlçesi, Çarþý Mahallesi’nde bir yýl önce yaþanan olayýn 9. duruþmasýnda karar verildi. Hüseyin Tuncer ve Erkan Çetinoðlu’nun yaþamlarýný yitirdiði olay sonrasý, amcalarý Hüseyin Tuncer’i öldürdüðü gerekçesi ile Erkan Çetinoðlu’nu öldürdükleri iddiasýyla yargýlanan zanlýlar Tuncay T. (22) ve Remzi T. (29) dün hakim karþýsýna çýktý.     Aðabeye tahliye

     Remzi T. “Sözle suç kararýný takviye niteliðinde bulunduðundan ve eylem, yardýmcý faillik olduðundan” yattýðý süre ve hafifletici nedenler dikkate alýnarak yapýlan indirimler sonrasý tahliye edildi. Adam öldürme iddiasýyla yargýlanan Tuncay T. ise hafifletici nedenlerle yapýlan indirimler ve cezaevinde yattýðý süre düþülerek, kalan cezasýný tamamlamak için Sürmene Cezaevi’ne gönderildi.
     Trabzon’un Sürmene ilçesi Çarþý Mahallesi’nde 23.11.2005 tarihinde dolmuþ taþýmacýlýðý yüzünden çýkan tartýþmada Erkan Çetinoðlu silahý ile Hüseyin Tuncer’i kurþunlamýþ, iddiaya göre olay yerinde bulunan Hüseyin Tuncer’in yeðenleri Tuncay T. ile Remzi T. olaya müdahale etmiþ ve silahlý saldýrýda aðýr yaralanan Erkan Çetinoðlu hastaneye yetiþemeden ölmüþtü. Sürmene’yi yasa boðan olay sonrasý arkada iki ölü ve 8 yetim çocuk kalmýþtý. Olay, uzun süre Trabzon’un gündemini iþgal etmiþti.

     Cinayetle ilgili dün Trabzon Adliyesi Aðýr Ceza Mahkemesi’nde görülen 9. celsede, R.T.(29) ve T.T (22) için son karar verildi. Ýddianamede, Erkan Çetinoðlu’nun tartýþtýðý Hüseyin Tuncer’i silahý ile vurduðu, yine iddiaya göre o sýrada olay yerinde bulunan ve Hüseyin Tuncer’in yeðenleri olan Tuncay T.’nin ve Remzi T.’nin Erkan Çetinoðlu’na müdahale ettikleri ve Erkan Çetinoðlu’nun kendi silahýyla vurulduðu ifadelerine yer veriliyor.

     Duruþma sonrasý alýnan kararda, Sanýk Remzi T.’nin "Sözle suç kararýný takviye niteliðinde bulunduðundan ve eylem yardýmcý faillik olduðundan" müebbet hapis istemi içerde yattýðý süre ve hafifletici nedenler dikkate alýnarak yapýlan indirimler sonrasý tahliyesine karar verildi. Ýddianamede, Erkan Çetinoðlu’na ateþ ettiði iddia edilen Remzi T.’nin ise kasten adam öldürme suçundan müebbet hapsine, hafifletici gerekçelerle bu cezasýnýn 10 yýl hapis cezasýna indirilmesine, yasak silah taþýmaktan on ay hapis ve 375 YTL para cezasýna karar verildi. R. T. ise içerde kaldýðý süre dikkate alýnarak, kalan cezasýný tamamlamak için Sürmene Cezaevi’ne götürüldü.

     Yorum yap


     • #6
      Memurlar alanlarda

      Karadeniz’de eylem

      Trabzon Ordu ve Giresun’da alanlara çýkan yüzlerce memur iþ býrakarak 2007 yýlý bütçesini ve Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nu protesto etti. Memurlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nun geri çekilmesini, eðitime ve saðlýða 2007 bütçesinden ayrýlan paylarýnýn artýrýlmasýný isterken haklarýný alana kadar meydanlarda eylemlerin süreceði mesajýný verdiler.      Islýklarla protesto edildi

      Trabzon Atatürk Alaný’nda toplanan memurlar hükümeti ýslýklarla protesto ederken KESK Dönem Sözcüsü Recep Gülay, “Bizler hak verilmez alýnýr diye yola çýktýk. Kamu çalýþanlarý olarak merhamet dilenmiyoruz. Onurumuzla meydanlara çýkýyoruz. Hükümettekiler koltuklarý kalmayýnca, demokrasiye ihtiyaç duyacaklar. AKP þunu görmeli, yolun sonu görüldü” dedi. Eyleme Büro Emekçileri Sendikasý(BES) Genel Baþkaný Mustafa Çýnar da katýldý.      Islýklar AKP’ye

      KESK üyesi memurlar yaptýklarý eylemle önümüzdeki yýl yürürlüðe girecek Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nu protesto etti. Tüm yurtta olduðu gibi Trabzon’da da KESK üyeleri iþ býrakma eylemi düzenledi. 2007 yýlý bütçesine tepki olarak meydanlara inen üyeler, Atatürk Anýtý Meydan Park’ýnda düzenledikleri basýn açýklamasý ile hükümeti eleþtirdiler. Yüzlerce KESK üyesinin hazýr olarak bulunduðu eyleme, ÖDP üyeleri, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði üyeleri gibi birçok dernek ve parti üyeleri de katýldý. Halkýn da yoðun ilgi gösterdiði eylemde AKP Hükümeti, anýt çevresinde toplanan kalabalýk tarafýndan ýslýklar eþliðinde yuhalandý.

      Yolun Sonu görüldü

      KESK Dönem Sözcüsü Recep Gülay, Hükümete merhamet etmediklerini, onurlarýyla meydanlara çýktýklarýný belirten açýklamasýnda;

      "Bizler hak verilmez alýnýr diye yola çýktýk. Kamu çalýþanlarý olarak merhamet dilenmiyoruz. Onurumuzla meydanlara çýkýyoruz. Hükümettekiler koltuklarý kalmayýnca demokrasiye ihtiyaç duyacaklar. AKP þunu görmeli, yolun sonu görüldü. Bunlarýn mutluluktan anladýklarý bir avuç azýnlýðýn mutluluðu. Bu ülke bizim. Saðcý, solcu, dinci, devrimci diyerek bizi bölmek ve oyuna getirmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceðiz. Mehmet Ali Þahinler, Mesut Yýlmazlar ne kadar tehdit ederse etsin bu memleket bizim. Ne olursa olsun bu alanlar bizim. Bu hükümeti iþbirlikçi sendikalarý bile kurtaramayacak." dedi.

      Gülay’ýn konuþmasý sýrasýnda birçok slogan atýlýrken, AKP Hükümeti ýslýklarla yuhalandý.

      Bu demokratik bir uyarýdýr

      2007 yýlý bütçesinin onaylanmasýnýn ardýndan Trabzon’a gelen Büro Emekçileri Sendikasý(BES) Genel Baþkaný Mustafa Çýnar, bu döneme girilmesindeki etkin rolün 2007 yýlý bütçesine yapýlan itiraz ve taleplerin dikkate alýnmamasý olduðunu söylerken, yaptýðý açýklamada:

      "Bugüne gelinmesinde 2007 bütçesine yaptýðýmýz itirazlarýn ve taleplerimizin dikkate alýnmamasý belirleyici rol oynamýþtýr. 5.si yapýlan toplu görüþmelerde ‘bu oyunun figüraný olmayacaðýz, görüþerek oyalanmayacaðýz dedik. Ve görüþmelerden çekildik. Aradan geçen zaman, haklýlýðýmýzý her gün daha da artýran geliþmelerle geçti. Milyonlarca kamu emekçisi %3-%4 zam ile açlýða mahkum edilmiþtir.

      1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüðe girmesi beklenen Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý ile saðlýkta yýkým süreci hýzlanacaktýr. AKP iktidarýnýn iþ baþýna geldiði günden buyana yapýlmak istenen deðiþikliklerin özünü biliyorsunuz. Kamusal alanýn daraltýlmasý, kamu personel sayýsýnýn azaltýlmasý, saðlýk, eðitim ve sosyal güvenliðin özelleþtirilmesi hedefleniyor.

      KESK olarak yeni bir süreç baþlattýk. Bu süreç TÝS ve grev hakkýmýzý yerine getirmek, getirtmektir. Bu süreci kararlýlýkla götüreceðimizi herkes görecektir.

      Bu demokratik bir uyarýdýr. Bu uyarýyý dikkate almayan yaklaþýmlar ve siyasal tercihler sürdürülürse, demokratik ve meþru yollardan eylemlerimizin devam edeceðinin bilinmesini isteriz."dedi.

      Halaylar çekildi

      KESK Giresun Þube binasý önünde toplanan yaklaþýk 100 kadar sendika üyesi, 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüðe girecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nun geri çekilmesiyle eðitim ve saðlýða bütçeden ayrýlan payý protesto etti. Ordu’daki eylemde ise þadýrvan önünde toplanan yaklaþýk 200 kiþilik grup, açtýklarý pankartlarla 2007 bütçesi ile eðitim ve saðlýk alanýndaki uygulamalarý protesto etti. KESK adýna açýklama yapan SES Ordu Þube Baþkaný Halil Bayramoðlu, "Bütçe verileri göstermektedir ki, zengin daha zenginleþecek, bizlerin hayatý ise daha da çekilmez hale gelecektir. KESK olarak yeni bir süreç baþlattýk. Bu süreç, toplu iþ sözleþmesi ve grev hakkýmýzýn gereðini yerine getirmek, getirtmektir. Bu süreci kararlýlýkla, sonuna kadar götüreceðimizi herkes görecektir" diye konuþtu

      Yorum yap


      • #7
       ÖZEL HAREKATÇILAR DA KATILDI       Trabzon’un Sürmene ilçesinde marketçi Aydýn Karataþ’ý öldürmekten aranan zanlý Mustafa B. daðda; polis, jandarma ve Özel Harekatçýlarýn yaptýðý müthiþ operasyonla yakalandý.       BUGÜN ADLÝYEYE ÇIKARILACAK

       Yakalanmasýnýn ardýndan ilçeye getirilen Mustafa B.’nin bugün mahkemeye çýkarýlmasý beklenirken, zanlýnýn yakalanmasýnda dün gözaltýna alýnan ve sorgulanan 3 kiþinin etkin olduðu öðrenildi.

       Yorum yap


       • #8
        4.Duruþmadan karar çýkmadý

        Zanlýlardan H.S, Mahkeme çýkýþýnda, Fatih Tekke’nin ifadesine sinirlenerek adliye çýkýþýnda tepki gösterdi. Mahkeme, Adli Týp raporunun beklenmesi ve yeni tanýk ifadeleri sebebiyle ertelendi. Trabzonspor'un milli futbolcularý Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'in ev ve iþyerleriyle eþlerinin araçlarýnýn silahla kurþunlanmasý ve Gökdeniz Karadeniz'den 500 bin dolar haraç istenmesi iddiasý olayýndan tutuklanan H.S, F.B ve E.K, Erzurum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 4. kez hakim karþýsýna çýktý.

        Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis istemiyle yargýlanan sanýklar H. S., F.B ve E. K.'nýn hazýr bulunduðu dünkü duruþmada, bir önceki mahkemede talimatla dinlenmelerine karar verilen tanýklar M.A, N.S, Y.K ve O.D ve Fatih Tekke'nin Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'ne verdiði ifadeleri okundu. Sanýklardan F.B‘nin iþ ortaðý olduðunu söyleyen M.A, "F.B benim iþ ortaðým. H.S'la inþaat iþi yapýyorlardý. F. B. bana geldi. Konuþuyorduk, 'Gökdeniz bana Veli Sezgin'i vurdurttu. Onu (Gökdeniz'i) vuracaðým' dedi. Fatih Teke de 'Çocuðun bahislerden dolayý elinde avucunda bir þey kalmadý. Ayrýca Gökdeniz böyle bir þey yaptýrmaz' dedi. Aramýzda bu konuþmalar geçti" dedi.

        Diðer tanýk N. S. ise, "Gökdeniz'in eþi Serra Karadeniz bana geldi. H.S’nin Oflu olduðunu benim de Oflu olduðumu hatýrlatarak, 'H.S konuþ bizi rahatsýz etmesini engelle. Konuþtuklarýmýz da lütfen aramýzda kalsýn, kimse duymasýn' dedi. Ben de Serra Karadeniz'e, 'H.S’yi tanýmam' dedim. Daha sonra o dönem Trabzonspor'un kulüp baþkaný olan Atay Aktuð'a giderek, Serra Karadeniz'in bana söylediklerini ilettim" diye konuþtu.

        Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alýnan Fatih Tekke ise Gökdeniz'i korumak için H.S görüþmesini ayarladýðýný savundu. Tekke, "Daha önce verdiðim ifadelerimi tekrarlýyorum. Ben F.B isimli þahsý tanýmam, herhangi bir arkadaþlýðým da yoktur. Ben Gökdeniz Karadeniz'i ýsrarla H.S ile buluþturmadým.H.S bana geldi, Gökdeniz ile görüþmek istediðini aksi halde onu vuracaðýný söyledi. Ben takým kaptanýydým. Takým kaptaný olarak Gökdeniz'i korumak için bu görüþmeyi ayarladým. H.S baþ baþa konuþsunlar diye benim gitmemi istediði içinde yanlarýndan ayrýldým" diye konuþtu.

        Diðer sanýk F.B ise suçunu kabul ederek Gökdeniz Karadeniz'in de kendisi kadar suçlu olduðunu iddia etti. F.B kendisini þöyle savundu:

        "Ýþlemiþ olduðum bir suç var. Bu suçu kabul ediyorum. Ancak Gökdeniz de benim kadar suçlu. Bir insanýn milli futbolcu olmasý, suç iþlemeyeceði anlamýna gelmez. Futbol Federasyonu'nun yeni almýþ olduðu bir karar var. Bu karara göre Gökdeniz ceza alýrsa futbolcu lisansý iptal edilecek. Bu nedenle herkes Gökdeniz'i koruyor".

        Son sanýk olarak savunma yapan H.S ile mahkeme heyeti arasýnda gerginlikler yaþandý. Mahkeme heyetine yönelerek, 'Beni ön yargýsýz dinleyecekseniz anlatmaya baþlayayým' diyen H.S mahkeme baþkaný tarafýndan 'Seni ön yargýsýz dinliyoruz' cevabý geldi. Bunun üzerine savunma yapan H.S, "Ben Gökdeniz'i tanýmam. Gökdeniz geldi ben ona sadece çay ýsmarladým. Gökdeniz'i korkutan ve tehdit eden Fatih Tekke. Yaþanan olaylar faili meçhul kalmasýn diye her olaya benim ismim yazýlmýþ. Futbolcularý kurtarmak için kurban bensem, size güvenmekten baþka çarem yok. Rezil oldum. Ben çeteymiþim, bir tane silahým yok. Gökdeniz bana geldiðinde çay ýsmarladým, haline üzüldüm. Yaþadýðýn olaylarý seneye unutursun diye teselli verdim. Gökdeniz'in Veli Sezgin'i vurdurduðunu, olayla ilgili beni sorguya alan polislere dahi söylemedim ki tutuklanmasýn" diye konuþtu.

        Yorum yap


        • #9
         Hakkýmýzý istiyoruz
         AKP Hükümetini eleþtiren ve pankart açan öðrenciler, “Öðrenci haklarýmýzý istiyoruz” adlý bir kampanya baþlattýklarýný açýkladýlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Gençlik Federasyonu üyesi öðrenciler dün Atatürk Alaný’nda bir eylem gerçekleþtirdiler. AKP Hükümetini eleþtiren ve pankart açan öðrenciler, "Öðrenci haklarýmýzý istiyoruz" adlý bir kampanya baþlattýklarýný açýkladýlar.

         Gençlik Federasyonu Öðrencileri adýna konuþan Dicle Ürünay, gerici eðitim sistemine maruz kaldýklarýný ve gelecek kaygýsýna düþtüklerini belirttiði açýklamasýnda "Ülkemizde üniversiteli olsun, liseli olsun tüm gençlik AKP iktidarýnýn uyguladýðý politikalarla yok edilmek isteniyor. Okuma hayali ile geldiðimiz üniversitelerde eðitim adete para ile satýlýyor. Kullandýðýmýz laboratuarlarda 30-40 yýllýk malzemelerle çalýþýyoruz. KTÜ öðrencileri olarak bir çok sorunla karþý karþýyayýz, adeta F tipi üniversitelerde okuyoruz. Biz demokratik halk üniversiteleri istiyoruz."dedi. Açýklamanýn ardýndan slogan atan öðrenciler olaysýz bir þekilde daðýldýlar.

         Yorum yap


         • #10
          Recep Çebi yeniden baþkan
          Anavatan Partisi Araklý Ýlçe Teþkilatý 9. Olaðan Kongresi’ni yaparak Recep Çebi’yi yeniden 3. kez yeniden baþkanlýða getirdi. Araklý Esnaf ve Kefalet Konferans Salonu’nda yapýlan kongrede Divan Baþkanlýðý’ný Anavatan Yozgat Milletvekili Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Erdemir yaparken kongreye katýlanlar arasýnda Anavatan Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Çebi, Ýl Baþkaný Fahrettin Aksoy, Merkez Ýlçe Baþkaný Mehmet Baþkaya, Maçka, Köpübaþý, Arsin, Sürmene, Of, Vakfýkebir, Çaykara, Atayurt, Yomra, Çarþýbaþý ve Tonya Anavatan ilçe baþkanlarý, Araklý Ak Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve DYP ilçe baþkanlarý, Ak Parti Ýl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Tellioðlu, Dursun Yüksel, Mustafa Haciabdioðlu ve Turan Yeþilyurt, Araklý Çankaya Belediye Baþkaný Burhan Akyýldýz ve delegeler katýldý. 1500 üyesi mevcut olan Araklý Ýlçe Teþkilatý’nýn 400 delegesi oy kullanýrken Recep Çebi, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden baþkan seçildi. Baþkanlýða sevilen Recep Çebi yaptýðý açýklamada, "Biz Anavatan olarak, yetkilileri ve yöneticileri Araklý ilçesinde her zaman iktidar olmuþuzdur. Bizlere bu gücü veren Araklý halkýna ilçe yönetim kurulum, gençlik kollarým ve kadýn kollarým olarak sonsuz teþekkürlerimi iletiyorum. Tüm halkýmýzýn gözlerinden hürmetle, saygýyla öpüyorum" dedi. Ýlçe Yönetim Kurulu’na þu isimler seçildi:

          Baþkan : Recep Çebi,Rafet Yýlmaz, Mehmet Özderya, Ýlyas Terzi, Mustafa Çebi, Mahmut Uzun, Burhanettin Bilgin, Asim Beþir, Alaattin Hasançebi, Hakki Halil, Necati Sarý, Rahman Aygün, Kamil Usta, Þaban Aygün, Ýbrahim Yalçýnyiðit.

          Yorum yap


          • #11
           ‘Belediye ekmek üretmesin’


           Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basýn toplantýsý düzenleyen Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu Genel Baþkaný Halil Ýbrahim Balcý, fýrýncý esnafýnýn sorunlarýný yerinde tespit etmek amacýyla Trabzon'da bulunduklarýný ifade ederek, "Ülke genelinde belediyelerin ekmek üretmesi fýrýncý esnafýmýzý maðdur etmektedir. Bunun yanýnda tüketici olan halkýmýz da kaliteli ekmek yemekten yoksun býrakýlmaktadýr. Baþta büyük þehirler olmak üzere halkýmýz kaliteli ve damak zevkinden uzak ekmek yiyorsa bunun baþlýca nedeni belediyelerin ekmek üretmesinden kaynaklanmaktadýr. Haksýz rekabet olduðu için fýrýncý esnafýmýz kaliteli ekmek üretmede tavizler vermek zorunda kalýyor" dedi. Ekmek üretimi yapan belediyelerin bu yanlýþtan bir an evvel dönmesi gerektiðini ifade eden Balcý, "Biz belediyelerimizin vatandaþýmýza ucuz ekmek üretimi konusunda yaptýðý çalýþmalara karþý deðiliz. Biz belediyelerimizin ekmek üretmesine karþýyýz. Belediyeler dar gelirli vatandaþa ekmek vermesi gerekiyorsa bunu fýrýncý esnafýyla birlikte vermesi gerekiyor" diye konuþtu.

           Yorum yap


           • #12
            Vakfýkebir Küçük’e aðladý
            Trabzon’un Vakfýkebir ilçesinde esnaflýk yapan Mehmet Küçük 34 yaþýnda geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný kaybetti. Ani bir þekilde ve genç yaþta yaþama veda eden Mehmet Küçük’ün ölümü ilçede derin üzüntü yarattý. Edinilen bilgilere göre önceki akþam halý sahada futbol oynayan Mehmet Küçük, evine gitmesinin ardýndan fenalaþtý. Yakýnlarý tarafýndan hemen Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlan talihsiz adam burada yapýlan bütün müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak yaþamýný kaybetti. Evli ve bir kýz çocuk babasý olan Mehmet Küçük Vakfýkebir Merkez Eski Cami’nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Kirazlýk Mahallesi’nde gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
            Bu haber 19 defa okundu.

            Yorum yap


            • #13
             Eðitim çýnarý veda etti

             Vakfýkebir’e baðlý Mýsýrlý Köyü’nde doðan Keleþ Ertuðrul Beþikdüzü Köy Enstitüsü’nden 1945 yýlýnda mezun oldu. Daha sonra görev aldýðý Milli Eðitim camiasýnda çeþitli köylerde ilkokul öðretmeni olarak görev yapan Keleþ Ertuðrul emeklilik dönemini çok sevdiði köyünde geçiriyordu. Keleþ Ertuðrul’un cenazesi dün Vakfýkebir Merkez Eski Camii’nde öðlen namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazý sonrasýnda arkadaþlarýnýn ve öðrencilerinin gözyaþlarý arasýnda Mýsýrlý Köyü’nde topraða verildi. Ertuðrul’un ölümü Vakfýkebir’de derin üzüntü yarattý.

             Yorum yap


             • #14
              Gümüþhane sallandý

              18.Bölge eczacý Odasý Gümüþhane il temsilciliði geliþmelerle ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklama þöyle:

              Temsilciliðimiz ulusal ve yerel basýnda çýkan haberlerle ilgili basýn açýklamasý yapma gerekliliði hissetmiþtir. Bilindiði gibi saðlýk müdürü, okul müdürü, bir hekim ve bir eczacý için tutuklama kararý çýkmýþtýr. Gazetelerde yayýmlanan haberler mesleðimiz için onur kýrýcýdýr. Bilinmesini isteriz ki haberler sadece ilgili eczane, eczacý ve onunla iliþkisi olan kiþileri baðlamakta olup mesleðini hakký ile sürdüren hiçbir arkadaþýmýzla ilgisi yoktur. Bu baðlamda etik þekilde çalýþan hiçbir meslektaþýmýzýn zan altýnda kalmamasý gerektiðini üzerine basarak belirtmek isteriz. Kaldý ki olay, 14 Þubat 2005 tarihinde bölgesel bir gazetemizde yayýmlanan ve Gümüþhane merkezde bir çöp konteynýrýnda bulunan yüklü miktarda küpürsüz ilaçlarla ilgili haber ile baþlamýþtýr. Savcýlýk haberi suç duyurusu olarak kabul etmiþ, soruþturma baþlatýlmýþ ve olaylar bu aþamaya kadar gelmiþtir. Çöpte bulunan ilaçlarýn ilimizde hangi eczanelere fatura edildiði ilimize ilaç veren depolardan araþtýrýlmýþ ve temsilciliðimiz tarafýndan eczasýnýn eczanesinin baþýnda bulunmadýðý hatta Gümüþhane’de ikamet ettiði bilinen iki eczacýnýn mesul müdürlüðündeki eczanelere yüklü miktarda giriþi olduðu tespit edilmiþtir. Ýlaçlarýn satýþý çok fazla olmayan ilaçlar olmasý eczanelerin tespitini kolaylaþtýrmýþtýr. Bunun üzerine ilgili eczanelerin fatura ettiði reçeteler geçmiþe dönük incelenerek ilaçlarýn yazýldýðý reçeteler belirlenmiþtir.

              Bizler Gümüþhane’ye hizmet veren eczacýlar olarak olaylarýn bu boyutlara geleceðinin bilincindeydik. 2002 seçimlerini müteakiben baþlayan sýkýntýlarýmýz ilerleyen zamanda giderek artmýþ, yatan hasta ve öðrenci reçetelerinin sýra ile verilmesi uygulamasý bozulmuþtur. Bu konuyla ilgili olarak Valilik, Saðlýk Müdürlüðü ve hastane baþhekimliði bazýnda yaptýðýmýz tüm giriþimler baþarýsýz kalmýþtýr. Çaldýðýmýz her kapý yüzümüze kapanmýþ ve bu þehirde oturmayan ancak eczaneleri þehrimizde faaliyet gösteren insanlar açýk olarak kollanmýþtýr. Bu olaylar eczacýsý olmayan ve mesleði eczacýlýk olmayan insanlarýn idare ettiði eczanelerden kaynaklanmaktadýr. Gelinen bu aþamada adaletin er ya da geç tecelli edeceðinin göstergesidir. Yargýya güvenimiz tamdýr."
              Bu haber 20 defa okundu.


              Yorum Ekle
              Arkadaþýna Gönder
              Çýktýsýný al


              Yorum yap


              • #15
               Neler oluyor þu hayatta...

               Gülþah kardeþimize ALLAH tan acil þifalar Diliyorum

               Mehmet küçük kardeþimize ALLAHtan rahmet acýlý ailesine sabýrlar niyaz ediyorum

               Neler oluyor þu yalancý dünyanýn yalancý oyunarýnda...

               Yorum yap

               Haz?rlan?yor...
               X