Duyuru

Collapse
No announcement yet.

14 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 14 Aralýk 2006 Haberler

  MADENLERÝMÝZ YABAN ELLERDE


  Yabancý maden þirketlerinin nasýl topraklarýmýza göz diktiðini ve bunun hangi yönletmer uygulayarak elde etmek istediðini belgelerle yayýnlamaya devam ediyoruz
  2003 yýlýndaki köy kanundaki deðiþiklikle beraber yabancý þirketler daha önceden belirlenmiþ olan sahalarý kiralamak yoluyla kapatmaya baþladý. Yabancý þirketler bu sahalarda arama ruhsatý alarak 90 yýla varan sürelerle bölgemizdeki illerde bulunan topraklarý tek tek kiralýyor.
  Topraklarýmýzýn 'Maden arama' altýnda parsel parsel kiralanmasý yönündeki haberimiz gündeme bomba gibi düþtü. Uluslarasý maden þirketlerinin arama ruhsatý alarak bölgemizdeki arazileri önce beþ yýlýðýna kiraladýðý, ardýndan da bu süre içerisinde hiçbir iþlem yapmayarak 90 yýla varan yeni bir kira anlaþmasý yaparak toprak sahibi olmasý gerçeði belgelerle ortaya çýktý.
  Artvin, Rize, Trabzon ,Bayburt ve Gümüþhane'de maden aramasý yapan kürese
  l maden þirketlerinin daha önceden belirlenmiþ olan sahalarý çok cüzzi miktarda kiraladýðý ortaya çýktý.
  MTA tarafýndan Trabzon'un maden haritasý 1977 yýlýnda Japonlara ihale edilmiþti. Uluslararasý yabancý þirketler bu haritayla nerede hangi madenin olduðunu kolayca tespit edebiliyorlar
  ÝÞTE TRABZON'UN MADEN HARÝTASI
  Trabzon-Vakfýkebir-Tonya (Fol deresi): Maden arayan þirket New Anatolia Minerals Inc
  7.840.000 hektar.Baþlangýç tarihi: 12.9.2002/ Bitiþ tarihi 12.9.2007
  Trabzon merkez Maçka (Akoluk-Çaðlayan): Maden arayan þirket New Anatolia Minerals Inc
  19, 573,25 hektar.Baþlangýç tarihi: 12.9.2002/ Bitiþ tarihi 12.9.2007
  Trabzon-Araklý-Yomra-Arsin: Maden arayan þirket New Anatolia Minerals Inc
  24.360.24 hektar.Baþlangýç tarihi: 12.9.2002/ Bitiþ tarihi 12.9.2007
  Arsin/Trabzon: Maden arayan þirket Teck Cominco arama ve madencilik
  4.792.90 hektar.Baþlangýç tarihi 19.11.2002/ Bitiþ tarihi 19.11.2007
  Trabzon-Araklý:Maden arayan þirket: Eldoragold Madencilik
  1,799,35 hektar Baþlangýç tarihi 22.03.2004/ Bitiþ tarihi:22.03.2009


 • #2
  RÝZE'DEN KAÇIRDILAR ÝZMÝR'DE YAKALANDILAR
  Ýzmir'de, Rize'den getirdikleri kalitesiz çayý aðaç yapraklarýyla karýþtýrarak Çaykur ambalajý içerisinde 7 ilde anlaþmalý olduðu marketlere pazarlayan þebeke çökertildi. Þebeke liderinin Rizeli olduðu ve Çaykur'un yetkili bayisi olduðu belirlendi.
  Ýzmir Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri tarafýndan yaklaþýk 3 aydýr sürdürülen çalýþma sonrasý gerçekleþtirilen operasyonda, Kaynaklar'daki Yýldýz Mahallesi 306 numaralý eve baskýn düzenlendi. Evin deposunda, Çaykur ambalajýna konulmuþ ve Çaykur barkodu basýlmýþ binlerce çay paketi ile çuvallar içerisinde ve açýkta paketlenmeye hazýr tonlarca çay ele geçirildi.
  Çaykur paket ve barkodlarýnýn Ýstanbul'da basýlarak Ýzmir'e gönderildiði tespit edilirken, Ýstanbul'daki matbaaya da eþ zamanlý baskýn düzenlendi. Operasyonda, þebeke lideri olan ve Gýda Çarþýsý'nda Çaykur'un yetkil
  i bayisi olarak çalýþan Yeþim Çay'ýn sahibi Rizeli M.Ö., yine Çaykur'un bayiliðini yaptýklarý tespit edilen A.Y. ve B.Ç. ile bu þahýslarla birlikte çalýþtýklarý tespit edilen Ý.G., L.T., A.A. ve T.A. adlý 7 kiþi gözaltýna alýndý.
  Þebeke üyesi olduklarý anlaþýlan Ý.L.Ü.'nün þu anda cezaevinde olduðu, Ö.G. isimli þahsýn da yakalanmasýna çalýþýldýðý bildirildi

  Yorum yap


  • #3
   JANDARMA'DAN AKARYAKIT OPERASYONU

   Trabzon il jandarma ile Samsun il jandarma komutanlýðýnca ortaklaþa sürdürülen operasyon kapsamýnda Akçaabat?ýn Söðütlü beldesi Honda bayii karþýsýnda kaçak akaryakýt taþýdýklarý tespit edilen Mehmet E.yönetimindeki 55 K1808 plakalý araç ile Zekariya Ö.nün kullandýðý 55 K1810 plakalý araç, Abdullah D.nin kullandýðý 55 K 1807 plakalý araç ve Erdoðan G.?nin kullandýðý 55 K 1809 plakalý araçlara el konuldu. Ayrýca, bu fuel-oilin taþýnmasýnda da Samsun'da baþka bir firma ihaleyi kazandý. Bir ay önce yapýlan ihale sonucu bugüne kadar yaklaþýk 650 bin YTL deðerinde 500 ton fuel-oil alýmý yaptýldý. Olayla ilgili olarak tanker sürücüleri gözaltýna alýnarak hazýrlanan tutanaklarla birlikte Samsun Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna gönderildi.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X