Duyuru

Collapse
No announcement yet.

28 Ocak 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 28 Ocak 2006 Haberler

  DEDIKODU VAHÞETI

  Önceki gün dedikodu tartýþmasý yüzünden 16 yerinden býçaklanarak öldürülen kadýn defnedildi eþi tutuklandý...

  Trabzon’un Bahçecik Mahallesi’nde ailevi sebeplerden dolayý çýkan tartýþma üzerine eþini 16 býçak darbesiyle öldüren Hasan Demircan, dün Trabzon Adliyesi’ne götürülerek hakim karþýsýna çýktý. Emniyet’te kafasýnýn çok karýþýk olduðunu belirterek ifade vermeyen Demircan, çýkartýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  Öte yandan eþi tarafýndan býçaklanarak öldürülen Türkan Demircan, Trabzon’un Of ilçesi Çarþý Mahallesi Büyük Camii’nde ikindi namazýna müteakip kýlýnan namazýn ardýndan ailesinin isteði üzerine Yemiþalan’daki aile mezarlýðýna defnedildi. Cenazede genç kadýnýn ailesi ve yakýnlarý gözyaþlarýný tutamazken, yakýnlarý tarafýndan güçlükle teskin edildiler.

 • #2
  PARA ÖLDÜRÜYORDU

  Trabzon''da madeni 1 YTL soluk borusuna kaçan çocuðun boðazýndaki para, baþarýlý bir operasyonla çýkartýldý...

  Güler Birsen (10), parayý aðzýna koyunca birden soluk borusuna kaçtý. Hastaneye kaldýrýlan minik Güler ameliyat edildi ve kurtarýldý.

  Deðirmendere Mahallesi'nde annesinden aldýðý parayla bakkala ekmek almaya giden Güler Birsen (10), parayý aðzýna koyunca birden soluk borusuna kaçtý. Durumu gören bakkal çalýþanlarý ve sokaktaki vatandaþlar, önce Birsen'e su verirken, daha sonra olay yerine ambulans çaðýrdý. Ambulansla Trabzon Numune Hastanesi Acil Servisi'ne kaldýrýlan Birsen, burada hemen ameliyata alýndý. Opr. Dr. Yýldýray Bekar tarafýndan ameliyat edilen kýz çocuðunun soluk borusundan 15 cm aþaðýya inen madeni para, bronkoskopi yöntemiyle bulunduðu yerden çýkartýldý.

  Dr. Bekar, paranýn dik olarak soluk borusunda bulunmasýnýn bir þans olduðunu belirterek, "Para bulunduðu yerde dik vaziyetteydi. Soluk borusunu tam olarak kapatmamýþtý. Tersi durumunda hasta kaybedilebilirdi" dedi.


  Yorum yap


  • #3
   1 GECEDE 4 EV SOYDULAR

   Trabzon’un Of Ýlçesinde dün gece dört evin soyulduðu bildirildi...

   Edinilen bilgiye göre ilçenin muhtelif caddelerinde bulunan meskenlere giren kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler þiddetli kar yaðýþý olmasýna raðmen görevlerini ihmal etmeyerek girdikleri evlerden çaldýklarý eþyalarla dört vatandaþýn canýný yaktýlar. Çaykara yolu üzerinde Ulusoy Endüstri meslek Lisesi civarýnda oturan Bülent Reisoðlu, "Dün ailece Trabzon’daydýk. Akþam da eve geç geldim. Bunu fýrsat bilen kiþiler evime girerek eþimin ziynet eþyalarý, bir miktar para ile bilgisayarýmý alýp götürdüler. Þehrin göbeðinde akþam saat 19-21 saatleri arasýnda hýrsýzlýk olaylarýnýn olmasý endiþe vericidir. Sadece benim evim olsa neyse. Ayný gece benden sonra üç kiþinin daha evi soyulmuþ. Þehirde emniyet güçlerinin kar yaðýþý nedeniyle trafiðe çýkamayacaðýný fýrsat bilen kiþi veya kiþiler çaldýklarý eþyalarý nasýl taþýdýklarýna da anlam veremiyorum. Ýlçede bu tür olaylarýn zaman zaman tekerrür etmesi bizi halk olarak tedirgin etmektedir" dedi.

   Yorum yap


   • #4
    FIL GIBI OLAY... KAÇIRILDIÐI SANILDI

    Neemelo, Türkiye’ye gelir gelmez kendini film gibi geliþmelerin içinde buldu...

    Estonyalý golcü Ýstanbul Atatürk Havalimaný’nda Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Hacýosmanoðlu tarafýndan görevlendirilen kiþiler tarafýndan karþýlanacaktý. Oyuncunun konaklayacaðý Dedeman Oteli görevlileri de, yanlýþlýkla genç oyuncuyu otele götürmek için araca bindirince, Hacýosmanoðlu’nun görevlendirdiði kiþiler durumu fark edip, aracý buldu ve oyuncuyu teslim aldý. Genç oyuncu olayýn þokunda uzun süre kurtulamadý.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X