Duyuru

Collapse
No announcement yet.

12 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 12 Kasým 2006 Haberler

  KAMYON YOLDAN ÇIKTI
  RÝZE- Rize'de, iþçi taþýyan bir kamyonun dereye uçmasý sonucu aracýn kasasýnda bulunanlarla birlikte toplam 11 kiþi yaralandý.
  Edinilen bilgiye göre, kaza dün sabah saatlerinde Rize merkeze baðlý Býldýrcýn Köyü'nde meydana geldi. Ramazan Demirci yönetimindeki 61 AV 788 plakalý kamyon, Býldýrcýn Köyü'nden Rize'ye giderken yoldaki buzlanmadan dolayý kayarak yoldan çýktý. Olayda kamyon dereye yuvarlanýrken, kamyon sürücüsü Ramazan Demirci ve aracýn kasasýnda bulunan Erol Gürüz, Fera ve Bahtiyar Dursun, Mehmet Atmaca, Yusuf Bolat, Ýbrahim Ünlü, Emrah Þahin, Þükrü ve Servet Ýnan ile Ýsmail Demir yaralandý. Yaralýlar Rize 82. Yýl Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnýrken, durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi.

 • #2
  HAMSÝ GERÇEK FÝYATINI BULDU
  TRABZON - Doðu Karadeniz Balýkçý Kooperatifleri Birliði Baþkaný Ahmet Mutlu, havalarýn ýsýnmasýna baðlý olarak avlanan hamsi miktarýnýn da düþtüðünü ve bu durumun hamsiyi gerçek deðerine ulaþtýrdýðýný söyledi. Avlanan hamsi miktarý azalýnca daha önce 1 YTL'ye satýlan hamsinin fiyatý 2 YTL'ye çýktý.
  "Avlanan hamsi miktarýnýn azalmasý, hamsiyi gerçek deðerine ulaþtýrmýþtýr" diyen Mutlu, soðuk havalarda bolca avlanan hamsinin gerçek deðerinin oldukça altýnda bir rakamdan satýþa sunulduðunu ve bu durumun hem maliyetler açýsýndan hem de oldukça riskli bir meslek olan balýkçýlýk açýsýndan olumsuz bir durum olduðunu ifade etti.
  Avlanmanýn bol olduðu dönemlerde yaklaþýk 20 kilogram aðýrlýðýndaki bir kasa hamsinin fiyatýnýn 5 YTL'ye kadar düþtüðüne, bunun neredeyse bir paket sigara fiyatýna karþýlýk geldiðine dikkat çeken Ahmet Mutlu, maliyetlerin kurtarýlmasý için bir kasa ha
  msinin fiyatýnýn en az 20 YTL olmasý gerektiðini kaydetti. Her þeye raðmen yine de havalarýn mevsim normallerine dönmesini ve avlanan hamsi miktarýnýn artmasýný istediklerini dile getiren Mutlu, "Biz her zaman vatandaþýn ucuz ve taze balýk yemesinden yanayýz. Ancak oldukça zor ve riskli bir meslek yapan balýkçýlarýmýzýn da bu durumda maðdur edilmesini istemeyiz" diye konuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   TÜRKÝYE'YÝ UCU AÇIK YOLCULAKTA KIVAMA GETÝRMEK ÝSTÝYORLAR!

   KKTC 1. Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan?ý üzdüðü için üzgün olduðunu ama bildiklerini ve gördüklerini söylemek zorunda olduðunu kaydetti. Kýbrýs?ýn müþterek milli dava olduðunun altýný çizen Denktaþ, "Kendi ülkesine gitsin" diyen Baþbakan?a þu cevabý verdi: "Sayýn Erdoðan, Amerikalýlar, Ýngilizler ve Rumlar gibi, beni uzlaþmaz olarak tanýmlamýþtýr."
   > DAVET ÜZERÝNE GELÝYORUM
   Denktaþ, "Baþbakan sizin için, (Televizyonlara çýkýp da benim halkýmýn kafasýný bulandýrmasýn, bunu özellikle kendisinden rica ediyorum. Þu ana kadar sabrettim, benim ülkeme gelip seçim kampanyasý yapacaðýna kendi ülkesinde yapacaðý kampanyalarý yapsýn, bunu özellikle istirham ediyorum) þeklinde açýklamasý konusunda düþüncelerini sormasý üzerine, "Baþbakan Erdoðan?ý üzdüðüm için üzgünüm, fakat ben buraya davet üzerine geliyorum. Kýbrýs nereye gidiyor diye merak eden halkýn
   aydýnlatýlmasý için, bildiklerimi ve gördüklerimi söylemek için dolaþýyorum" diye konuþtu. Türkiye?ye davet edildikçe geleceðini aktaran Denktaþ, Türk milletinin üzülmemesi için bildiklerini anlatmayý bir görev bildiðini vurguladý.
   > ÜZDÜÐÜM ÝÇÝN ÜZGÜNÜM
   Rauf Denktaþ, þunlarý söyledi: "Sayýn Baþbakan Erdoðan?ý üzdüðüme üzgünüm, ama bu milletin üzülmemesi için ve kendisini de daha fazla üzmemek için bildiklerimi ve gördüklerimi söylemek mecburiyetindeyim. Bunu görev biliyorum. Beni baðýþlasýn. Memleketime davet aldýkça geleceðim. Beni görmek isterse, düþündüklerimi kendisine söylemeyi görev bilirim." KKTC 1. Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, "Kýbrýs Türk halký da benim istediðim gibi referandumda (hayýr) demiþ olsaydý, bugün Avrupa Birliði, Türkiye?ye baský yapmayacaktý" diye konuþtu.
   > BÝZ ÝKAZ GÖREVÝMÝZÝ YAPIYORUZ
   Kýbrýs konusunda basýnýn pembe bir resim çizdiðini, karanlýklarý ve tehlikeleri göstermediðini ileri süren Denktaþ, þunlarý anlattý: "Rum?u ve Yunan?ý bilen, 60 yýldýr bunlarla mücadele ederek, her hilelerini görmüþ birisi olarak, ikaz görevimizi yapýyoruz. AB?ye, milli davamýzýn kýrmýzý çizgisi nedir söylenmedikçe, Türkiye üzerinde baskýlar artacak diye düþünüyoruz. Kýrmýzý çizgiyi Sayýn Cumhurbaþkaný Sezer dünyaya duyurmuþtur. Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi?nde de iki kez onaylanmýþ olan bu milli formülü, AB?ye niye duyurmadýðýný ve böylelikle baskýdan kurtulmadýðýný anlayamýyoruz. TBMM?de karara baðlanmýþ olan milli formül, konfederasyondur. Sayýn Sezer, bunu (Kýbrýs?ta iki eþit egemen halk vardýr, bunlarýn devletleri vardýr ve Kýbrýs üzerinde dengeler vardýr. Bu dengeler Türk-Yunan dengesidir, Lozan dengesidir. Bunlarý kaale almayan bir anlaþma kabul edilemez) demiþtir. Biz Annan Planý?na kadar bu milli davayý ve formülü müdafaa ettik. Hükümetin, Annan Planý?na ?evet? deyiþi ve bize de ?evet? dedirtmesi bu milli formülü ortadan kaldýrmýþtýr."
   BAÞBAKANIN SÖZÜNE GÜCENMEDÝM
   Hiçbir hükümetin, kendisini alenen Türk milletine, (Bozguncudur, uzlaþmaz ve Kýbrýs meselesini engelleyen adamdýr) diye þikayet etmediðini iddia eden Denktaþ, "Çünkü Türk hükümetleriyle birlikte yürüdüm. Sayýn Erdoðan Amerikalýlar, Ýngilizler ve Rumlar gibi, beni uzlaþmaz olarak tanýmlamýþtýr. Hiç gücenmedim, aldýrmadým, kendisine saygým ve sevgim devam ediyor. Kýbrýs meselesini halledeceðini sanmýþtý. Þimdi AB tarafýndan kandýrýldýðýný söylüyor. Sayýn Talat, Rumlar tarafýndan kandýrýldýðýný söylüyor. ABD, Ýngiltere, BM temsilcisi Rumlar tarafýndan kandýrýldýklarýný söylüyorlar. Ben kandýrýlmadým, her halde bu suç deðildir" dedi.
   ÝZOLASYONLAR SADECE LÝMANLARA DEÐÝL, HAYATIMIZIN HER SAFHASINA
   Hükümetin, AB?nin meþru hükümet olarak kabul ettiði ve Türkiye?ye de kabul ettirmek için baský yaptýðý, eli kanlý terörist idareye liman açtýðýný belirten Denktaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Elimizdeki izolasyon ve ambargolar sadece limanlara deðil, hayatýmýzýn her safhasýna... Böyle pazarlýk olmaz. AB?nin bu yakýþýksýz baskýsýna verilecek cevap, Türkiye?nin milli formülünü kararlýlýkla gündeme getirmesidir.
   Yoksa Türkiye en haklý, en güçlü olduðu bu davada yumuþak davranýr, askerini çekerse, KKTC?nin 23 yýllýk varlýðýný korumazsa, bunun kalýcýlýðýný savunmazsa, arkasýndan çorap söküðü gibi Ege, Ermeni, azýnlýklar, ekümenlik ve vilayetlere özerklik verilmesi meseleleri gelecektir.
   AB, Türkiye?yi tam üye yapmak niyetinde deðil ama ipi koparmak niyetinde de deðildir. Eski Ýngiliz Dýþiþleri Bakaný Jack Strow (Ayýnýn kürkünü almak isterseniz, bu sürecin baþlamasýna müsaade ediniz) demiþtir. Türkiye?yi böyle görüyorlar. Türkiye?den istediklerini söke söke alabileceklerini sanýyorlar. Türkiye?yi ucu açýk bir yolculukta, hazmedebilecek bir kývama getirmek istiyorlar."

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X