Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11 Aralýk 2006 Haberler

  KTÜ'NÜN YARDIM GÖNÜLLÜLERÝ

  Karadeniz Tekinki Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Özen'in eþi Ayla Özen önderliðinde oluþan KTÜ Yarýdm Gönüllülerinin çalýþýmlarý aralýksýz sürüyor. Bu çalýþmalar çerçevesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öðrenim gören muhtaç öðrencilere yardým amaçlý 17 Aralýk'ta KTÜ Sahil Tesislerin'nde çay düzeleniyor.
  Ayla Özen yapmýþ olduklarý yardýmlarýn kýsa bir aralýk diliminde olmadýðýný ve yýl içerisinde de devam ettiðini belirterek, "Çalýþmalarýmýz ikinci yýlýnda. Arkadaþlarýmýzla birlikte baþlattýðýmýz KTÜ'de öðrenim gören muhtaç öðrencilere yardým amaçlý çalýþmalarýmýz aralýksýz sürüyor. Geçen yýl 4 bin öðrencimize destek olduk. Bu yýl ise ailelerinden uzakta yardýma muhtaç çocuklarýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için elele verdik.
  Bu çalýþma bu sene daha sistemli, daha içerikli oluyor. Baþlangýçta bizler belirleyici olduk, burs isteðinde olan öðrenciler bize baþvurdular. Bizde onlara sadece bir aracý olarak onlarý rektörlüðe ilettik. Buna benzer ramazan kampanyasý yaptýk. Onun dýþýnda malzeme, ders kitaplarý alma güçlüðü çeken öðrencilerimizin kitaplarýný temin ettik. Þimdi de bu kampanyada baþlangýç için bize 600 öðrenci baþvurdu, buda iyi bir rakam. Bu rakam daha da artacaktýr. Bize de baþvurular artacaktýr diye tahmin ediyorum" dedi.

 • #2
  MÝSYONERLER ÝYÝCE AZITTILAR MÝSYONERLER ÝYÝCE AZITTILAR


  Yeryüzünde güçlü bir Hristiyan topluluðu kurmak için yola çýkan misyonerlerin Anadolu'daki faliyetleri sessiz-sedasýz devam ediyor. Misyoner faliyetlerinin yapýlmak istendiði iller arasýnda yer alan Trabzon'da ise tahrik boyutlarýna dayanan geliþmeler yaþanýyor
  Önceki gece kimliði tespit edilemeyen kiþi yada kiþiler tarafýndan Trabzon'un Moloz semtinde bulunan iþyerlerinin önüne çok sayýda incil kitap ve kasetler býrakýldý. Dün sabah saatlerinde iþyerlerini açmaya gelen esnaf iþyerinin önünde bu malzemeleri görünce þaþkýna döndü.
  536 sayfadan oluþan ve Türkçe'ye çevrilen 'Ýncil' kitabýnda kiliselerin ve hristiyanlýðýn övüldüðünü dinimizin ise küçük düþürülmek istendiðini belirten esnaflardan Atilla Þengül;'Bu tür yayýnlarýn daðýtýlmasýnýn önüne geçilmeli, bunu yapanlar bulunmalý' dedi.
  ÝYÝ BÝR TOPLULUÐA KATILIN
  Ýþyerleninin önüne býrakýlan Türkçeleþmiþ kitabýn son kýsmýnda yer alan sözlere dikkat:
  "Tanrý sözü,toplantýlarý ihmal etmemeniz konusunda bizi uyarmaktadýr(Ýbraniler 10:25)
  Bir çok odun bir arad güzel bir þekilde yanar,ama tek bir odun parçasýnýn ateþi hemen sönüverir.Ýþte bizim diðer imanlýlalarla olan iliþkimiz böyledir.
  Eðer Rab'bi kabul etmiþ henüz bir topluluða (Kilise) katýlmýyorsanýz, çaðrýlmaz için beklemeyin.Bu sorumluulðu kendiniz yüklenin. Yakýnýnýzda tanýdýðýnýz gerçek bir Mesih inanlýsýna katýbaliceðiniz topluluðu sorun. Bu topluluk Ýsa Mesih'in yüceltildiði, onun sözünün vaaz edildiði bir topluluksa hiç kuþku duymadan sürekli katýlmaya kararlý olun
  Misyoner kimdir?
  Misyoner, bir dini özellikle hristiyanlýðý yaymakla görevli rahip, papaz vb.din adamýdýr. Misyonerlik, misyonerin yaptýðý iþtir. Misyonerliðin amacý yeryüzünde güçlü bir Hristiyan topluluðu kurmak. Ýlk misyonerler havarilerdir.

  Yorum yap


  • #3
   22 YILLIK ÝÞKENCE


   Trabzon'un Üniversite Mahallesi'ne balý Konak Caddesi'nde yaklaþýk 13 aileyi ilgilendiren ve 22 yýldýr bitmeyen istimlak meselesi mahalleliyi adeta canýndan bezdirdi.
   Cadde sakinleri 22 yýl önce Trabzon Belediyesi'nin kendilerine ait olan araziyi Üniversite'ye istimlak ettiklerini ifade ettiðini ve o tarihten beri hiçbir geliþmenin yaþanmadýðý gibi kendilerinin de arazileri üzerinde herhangi bir iþ yapamadýklarýný ifade ettiler. Konak Caddesi sakinlerinden Kemal Þahin, 1991 yýlýnda konuyu yine Karadeniz Gazetesi'nin ilk kez gündeme getirdiðini ve bu dönemde Üniversite'nin bir genelge yayýnlayarak sözkonusu araziyi alacaklarýný belirtip 300-400 dönümlük bir araziyi istimlak edip bununla kaldýklarýný söyledi. Þahin, "Daha sonra yine 1997 yýlýnda Karadeniz gazetesinin haberi üzerine bu kez dere kenarýnda 3-4 dönüm bir arazi istimlak edip býraktýlar. Ondan sonra bir daha da gündeme gelmedi. Hiç kimseden ne olacaðý konusunda bir netlik öðrenemiyoruz. Ýþimizi bilelim biz de ona göre hareket edelim" diye konuþtu.
   Konak Caddesi sakini bayanlar ise, 22 yýldýr devam eden bu sürüncemeden en çok kendilerinin zarar gördüðünü belirterek, "Burasý Üniversite Mahallesi olduðu için kiralar da haliyle çok yüksek. Herkesin en az 3 tane evlenecek yaþta çocuðu var ve bizler de çocuklarýmýzýn bu hayat pahalýlýðýnda kirada oturmasýný istemiyoruz. Arazimiz olduðu halde arazimize ev de yapamýyoruz. Býrakýn evi oturduðumuz evler dökülüyor onlarý tamir edemiyoruz. Bu devirde kim ayný evde geliniyle veya kayýnvalidesiyle birlikte oturmak ister, çok zor durumdayýz. Bizler maðdur oluyoruz. Hem Üniversite yönetimi hem de Belediye bizim sesimize kulak verip biran önce bu maðduriyetimize son vermelidir" diye konuþtular.
   KTÜ'NÜN AÇIKLAMASI
   KTÜ Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Necati Tüysüz sözkonusu alanýn Üniversitenin geliþme sahasý içinde yer aldýðýný söyledi. Tüysüz, Üniversitenin daracýk bir yer içinde sýkýþtýðýný belirterek, bugün Üniversite'nin içinde kampüs alanýnda bina yapacak arazinin yok denecek kadar az olduðunu söyledi.
   ONLAR DA HAKLI BÝZ DE
   Konak Caddesi sakinlerinin haklý olduðunu ifade eden Tüysüz, "Onlar da sonuç olarak bu problemin biran önce çözümlenmesini istiyor. Biz de Üniversite olarak elimizden geleni yapýyoruz. Ancak Üniversite'nin genel bütçesi devlet tarafýndan saðlanýyor. Bunun %10'una yakýn bir kýsmý yatýrým bütçesi olarak veriliyor, bunun içinde de çok düþük miktarlarda kamulaþtýrma bedelleri veriliyor. Biz her bütçeye gidiþimizde bu kamulaþtýrmanýn yapýlmasýný, bu arazilerin biran önce üniversiteye katýlmasýný saðlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Son beþ yýl içerisinde biz orada 18 parseli yani 30 dönümlük araziyi kamulaþtýrýp vatandaþýn bütün parasýný ödedik, kimsenin bizden alacaðý yok. Ýyi niyetimizin bir göstergesi de oralarda kamulaþtýrma yapmamýza raðmen hala evlerde oturuyorlar, bunlar kamulaþtýrýlmýþ alan içinde üniversitenin malý, biz onlarý maðdur etmek istemiyoruz. Bunun yanýnda orada kamulaþtýrýlmasý beklenen 8 parsel daha var onlarý da biran önce kamulaþtýrmak için DPT'den her yýl büyük bir uðraþ içindeyiz, bütün takdir DPT'nin. Ve Trabzon'da araziler çok kýymetli m2'ler çok yüksek, oradaki insanlarýn çoðu bunun bu kadar yüksek olduðunu anlayamýyor. Geçen yýl bize kamulaþtýrma adý altýnda 100 milyar para koydular, bununla ne kadar arazi alýnýr, bunun takdiri ortada" diye konuþtu.
   BELEDÝYE: YENÝ DÜZENLEME OLAMAZ
   Trabzon Beledyesi Ýmar Müdürü Cengiz Çolak ise, sözkonusu alanýn kamulaþtýrýlmýþ saha olarak imar planýna iþlendiðini belirterek, "Üniversite parasý oldukça alacaktýr, þu an bütçeleri yeterli olmadýðý için demekki hepsini alamýyor. Ancak bu konuda Belediye olarak yeni bir düzenlemeye gidilmesi sözkonusu deðil" diye konuþtu.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X