Duyuru

Collapse
No announcement yet.

8 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 8 Aralýk 2006 Haberler

  KEPENKLER ÖFKE ÝÇÝN ÝNDÝ

  Trabzon'un Sürmene Ýlçesi'nde önceki akþam kendisine ait markette uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Aydýn Karataþ için ilçe esnafý, yaþanan cinayeti protesto etmek amacýyla bugün kepenk kapama eylemine gitti.
  Ýlçenin Çarþý Mahallesi Meydan mevkiinde önceki akþam Aydýn Karataþ'ýn iþlettiði markete gelen þahýslar, düzenledikleri silahlý saldýrý sonucu Karataþ'ý oðlunun gözü önünde silahla vurarak öldürmüþtü. Olayla ilgili olarak gözaltýna alýnan ve marketteki güvenlik kamerasý tarafýndan tespit edilen 3 zanlýdan Sefer H. (26) çýkartýldýðý mahkemece tutuklanýrken, diðer zanlýlardan Ö.B. ve V.K. serbest kaldý. Olayla ilgili bir kiþinin de arandýðý öðrenildi.
  Karataþ'ýn yaklaþýk 1 yýl önce marketinin önünde meydana gelen bir olayda görgü tanýðý olarak ifade verdiði ve sonrasýnda tehdit almaya baþladýðý belirtildi. Ýþyeri 3 kez kurþunlanan Kara
  taþ'ýn tehditler nedeniyle savcýlýða suç duyurusunda bulunduðu ve polisten koruma talep ettiði, önlem için de sürekli çelik yelek giydiði ortaya çýktý. Karataþ'ýn olay akþamý çelik yeleði giymediði belirlenirken, yaþanan cinayeti protesto eden çevre esnafý ise dün saat 11.00-13.00 arasýnda 2 saatlik kepenk kapama eylemi yaptý.
  Esnaf Emniyet yetkililerine seslenerek, "Bugün arkadaþýmýzýn baþýna gelen yarýn bizim baþýmýza gelebilir, bizler can güvenliði istiyoruz. Arkadaþýmýzýn durumu bizi çok derinden üzmüþ ve etkilemiþtir. Sürmene'mizde huzurumuzu bozmak isteyenlere Emniyet yetkilileri geçit vermemelidir" dediler. Esnaf ayrýca esnaf arkadaþlarýnýn bu þekilde hayatýný kaybetmesinden dolayý duyduklarý üzüntüyü dile getirerek, "Bizler aslýnda bu protestoyu 10 güne kadar da uzatmak istiyorduk ancak burada maðdur olacak olan halkýmýz olduðu için bunu yapmadýk" dediler.
  Sürmene Esnaf Odasý Baþkan Yardýmcýsý ayný zamanda Koyuncular Köyü Muhtarý olan Aydýn Öksüz, olaydan duyduðu üzüntüyü dile getirerek, "Emniyet yetkilileri bu konuda çok daha duyarlý olmalý, bizler can güvenliði istiyoruz. Arkadaþýmýz ölmeden önce sürekli, 'Ben öldükten sonra mý tedbir alýnacak' diyordu ve dediði gibi oldu, bizler ölüm olmadan tedbir alýnmasýný istiyoruz" diye konuþtu.
  Esnaf arkadaþlarý, yaþanan cinayetin kendilerini üzdüðünü belirterek Aydýn Karataþ'ýn baþta savcýlýk olmak üzere Cumhurbaþkanlýðý'na kadar dilekçe vererek koruma talep ettiðini belirtti.
  Öte yandan 3 çocuk babasý Aydýn Karataþ'ýn cenazesi dün öðle namazý sonrasýnda Sürmene Ýlçesi Aksuhanlar Köyü'nde topraða verildi.

 • #2
  AMATÖR HEYECANLA PROFESYONEL UÐRAÞ VERÝYORUZ

  Trabzon Sanat Tiyatrosu?nun kuruluþuna can veren ve onu yaþatan Necati Zengin'le Trabzon ve tiyatroyu konuþtuk. Ýþte Zengin'in açýklamalarý:
  Trabzon Sanat Tiyatrosu'nun (TST) kuruluþ öyküsü gerçekten ilginç... Bilimsel bir eðitim almama raðmen hiçbir zaman isteyerek ve severek mühendislik yapmadým. Bu biraz da ülkemiz koþullarýnýn getirdiði bir zorunluluktu. Üniversite yýllarýndan baþlayýp aralýklarla kýsa süren birkaç tiyatro deneyiminden sonra kafamda oluþan bir düþünce vardý. Trabzon'da geçmiþte kurulan birçok tiyatro grubundan farklý özellikleri olan bir tiyatro sanatýnýn 'insancýl' olma özelliðinden kaynaklanan toplumcu bir dünya görüþü, çaðdaþ ve de yenilikçi bir repertuar çizgisi ile insan yüreðinin derinliklerine inen bir duygu alýþveriþini hissettiren, yaþatan bir grup anlayýþý vardý.
  > Her þeyi anlatmak çok zor
  Biz amatör heyecanla profesyonel uðr
  aþ veriyoruz. Trabzon'un kültür ve sanattan mahrum býrakýlmasý, bir insanýn ekmeðinin elinden alýnmasý kadar üzücü... Bu anlamda Trabzon Kültür Merkezi?ne sahip çýkan bu ruhun sergilediði tavýr çok önemli. Burada aslolan, binaya sahip çýkmak deðil; kültüre, sanata sahip çýkmaktýr. Çaðdaþ ve yenilikçi anlayýþ doðrultusunda on yýldýr sahnedeyiz. Dile kolay, on yýl... Her þeyi anlatmak o kadar zor ki... Alýnteri, heyecan, coþku, paylaþým ve mutluluk eþittir tiyatro diyelim isterseniz.
  > Trabzon?un tiyatroyla tanýþmasý
  Dört bin yýllýk bir tarihi olan Trabzon'un tiyatro ile tanýþmasý M.S. 6. yüzyýla kadar gider. Kommen dönemi imparatorlarýndan Adrýen'ýn, Trabzon'a geldiðinde "Kral saraylarýnýn arasýna bir tiyatro yapýlsýn" diye emrettiði bilinir. 1404 yýlýnda Trabzon'a gelen Ýspanya elçisi Ruy Gonzalez?in anallarýnda "Kalenin çevresi çukurlarla sarýlmýþtý. Spor alanlarý, yarýþ yerleri, tiyatrolar, toplantý yerleri vardý" diye yazmaktadýr. Bu anallardan anlaþýldýðý üzere, Trabzon'da birçok antik tiyatro vardýr. Kent ve yöresi, tarih boyunca birçok etnik ulusun yaþam sürdüðü bir bölgedir. Bu etnik uluslar güçlü bir kültürel mozaik oluþturmuþtur.
  Fatih'in 1461 yýlýnda kenti fethediþinden 'mübadele' yýllarýna kadar baþýný Rumlarýn çektiði geleneksel halk tiyatrosu varlýðýný sürdürmüþtür.
  Temsiller þehirde gece, köylerde ise gündüz sunulurdu. Çeþitlemelerin içeriði genel olarak güldürücü ve eleþtireldir. Amaç, derebeylerinin baskýcý yönetimini alaya almak ve buna tepki göstermektir. 1880'lerde ileri görüþlü bir devlet adamý, tiyatro ve mizaha meraklý bir insan; Ali Bey, Trabzon?a vali olarak atanýr. Ali Bey, Batý'dan adapte ettiði oyunlarla ünlüdür. Tutucularýn baskýlarýna raðmen yýlmadý ve sosyal hayatý geliþtirmeye çalýþtý. Onun valiliði döneminde Osmanlý tiyatrosunun tanýnmýþ oyuncularý Ermeni asýllý Bayzar ve Tomas Fasulyeciyan Trabzon'a turneye gelip birçok oyun oynamýþlardýr. Þehrin kültür alanýna büyük bir canlýlýðýn geldiði bu yýllar 1914'teki Birinci Dünya Savaþýna kadar sürer.

  Sanat Tiyatrosu?nda ilk oyun: Duvarlarýn Ötesi
  Bu yýllardan sonra Halkevlerinin faliyetleri durdurulmuþ olduðundan 1953'te artýk Trabzon'da son oyunlar oynanýr. Sonraki yýllarda turnelere çýkan Ankara ve Ýstanbul tiyatrolarý Trabzon'a gelirler. Devlet ve özel tiyatro oyunlarý ilgiyle izlenir. 1962 yýlýnda bir grup tiyatro sevdalýsý genç, Haluk Ongan önderliðinde "Amatör Tiyatro Kulübü"nü kurar. Ýlk oyun Turgut Özakman'ýn yazdýðý "Duvarlarýn Ötesi"dir. Kulübün kapandýðý 1976 yýlýna kadar bu tiyatro toplam 15 oyun sahneye koyar.
  KTÜ'deki tiyatro çalýþmalarý ise üniversitenin kuruluþ yýllarýna rastlar. Burada sahnelenen ilk oyunun Cahit Atay'ýn yazdýðý "Pusuda" olduðu söylenir.

  Spor sanata sahip çýkmalý

  Büyük bir toplumsal trajedinin yaþandýðý "muhacirlik yýllarýndan" sonra Cumhuriyetle birlikte yeni bir heyecan yaþanýr. Tiyatro alanýnda ilk hareket spor külüplerinden gelir ve 1922'de Ýdman Ocaðý Temsil Kolu kurulur. Bu olay, sporla sanatýn birlikteliðinin güzel bir göstergesi olarak ülkemizde ve dünyamýzda benzeri olmayan bir baþlangýçtýr. Birçok amatör spor kulübü spordaki rekabeti tiyatro sahnesine taþýmýþ ve böylece 1950'li yýllara kadar kentte tiyatro adýna güzel þeyler üretilmiþtir.
  Bu dönemin akýllarda kalan bazý ayrýntýlarýný þöyle sýralayabiliriz: 1922 yýlýnda sahlenenen ilk oyun, Ýdmanocaðý Temsil Kolunun sunduðu "Sultan Osman'ýn Mezarýndadýr" adlý oyundur. 1933'te Halkevi Temsil Kolu kurulur. Ýlk oyun F.Nafiz Çamlýbel'in yazdýðý "Akýn" dýr. Oyunu 3 bin kiþi izler. 1939 yýlýnda Trabzon bin kiþilik tiyatro salonuna kavuþur ve Halkevi Temsil Kolu, oyunlarýný burada sahneler.
  1940'ta çeþitli gruplarýn sunduðu oyun sayýsý onbeþtir. 1944 yýlýnda Trabzon'da ilk kez iki önemli klasik; 'Shakespeare'in 'Romeo ve Juilet' ile Sofokles'in "Kral Oidipus" sahnelenir. 1948-50 yýllarýnda toplam 16 oyunun oynandýðýný görüyoruz.
  Boþ Beþik

  1974-1978 yýllarýnda Ýsmail Akçay, 1980-1984 yýllarýnda Murat Çelikel ve 1987 yýlýndan itibaren günümüze kadar da Ahmet Akyol yönetiminde birçok oyun sahneye konulmuþ ve bu oyunlar turnelere çýkmýþ, kentin kültür yaþamýna katkýda bulunmuþtur.
  1987 yýlý tiyatro bazýnda Trabzon için çok önemlidir. Çünkü bu yýl Trabzon Devlet Tiyatrosu kurulur. Ýlk müdür Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçýsý Erhan Gökgücü, ilk oyun ise Necati Cumalý'nýn yazýp Mahir Canova'nýn yönettiði "Boþ Beþik"tir.
  Trabzon Devlet Tiyatrosu, oyunlarýný Atapark?taki Haluk Ongan Sahnesi?nde oynamaktadýr. Bazý oyunlar Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde ve Hamamizade Ýhsan Bey Kültür Merkezi?nin Oda Tiyatrosu?nda seyirci karþýsýna çýkmýþtýr. Bölge ve ülke genelinde turnelere çýkýlmýþtýr. Yöre halkýna birçok yerli ve yabancý klasik oyun sunulmuþ, bu oyunlar beðeniyle izlenmiþtir. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun bölge kültürüne sunduðu çok önemli bir katký da 2000 yýlýndan itibaren gerçekleþtirdiði ve bundan böyle her yýl geleneksel hale getirdiði "Uluslararasý Karadeniz'e Kýyýsý Olan Ülkelerin Tiyatro Buluþmasý"na ev sahipliði yapmasýdýr.
  > BELEDÝYE TÝYATROSU
  Bu arada 90'lý yýllara doðru Trabzon Belediyesi'nin tiyatro ile ilgili birtakým iyi niyetleri sonucu kurulan "Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi"nde benim yönetimimde iki oyun sahnelendi.
  Daha sonra "Belediye Tiyatrosu" adý altýnda iki oyun daha sahnelenmiþ, fakat günümüzde artýk böyle bir tiyatro çalýþmalarýný sürdürmemektedir. Bölgede uzun yýllardan beri Kültür Bakanlýðýndan da maddi destek alan Trabzon Sanat Tiyatrosu her yýl yeni ve deðiþik oyunlarla sahnelenmektedir.

  Necati Zengin kimdir?

  Trabzon'da doðdu. 1973 yýlýnda Trabzon Lisesi?ni bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliði Bölümü?nden 1978 yýlýnda mezun oldu. Ýlk rol aldýðý tiyatro, KTÜ Tiyatrosunun (1975) kuruluþunda da görev aldý.
  Kuruluþunda görev aldýðý ve yönetmenlik yaptýðý tiyatrolar sýrasýyla; Çukurçayýr Gençler Tiyatrosu, Trabzon TLYD Tiyatrosu, Trabzon Deneme Sahnesi ve son olarak Trabzon Sanat Tiyatrosu'dur. Tiyatro ve sinema üzerine yayýnlanmýþ yazýlarý vardýr.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X