Duyuru

Collapse
No announcement yet.

27 Ocak 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 27 Ocak 2006 Haberler

  EMNIYETTEN SIKI TAKIP
  MHP Trabzon Ýl Teþkilatý ve Ülkü Ocaklarýna gerçekleþtirilen saldýrý sonrasý emniyet birimleri tüm delilleri inceliyor...

  Henüz bir terör olayý olduðuna dair net bir kanýt olmadýðý belirten yetkililer labaratuar sonuçlarýný bekliyor.
  Dün MHP Trabzon Teþkilatýna ve Ülkü Ocaklarýna gerçekleþtirilen saldýrý sonrasý emniyet birimleri olayý detaylý biçimde araþtýrdýklarýný belirterek, gelecek laboratuar sonuçlarý doðrultusunda konuyla ilgili incelemenin derinleþeceðini bildirdiler. Bu olayýn abartýlmasýnýn teröre prim saðlayacaðý vurgulanýrken, basýnýn olaylarý yansýtýrken bu noktaya dikkat etmesi gerektiði ifade edildi. Her türlü teknik ekipmanla olayýn incelendiðini, ancak daha önce yaþanan olaylarla bu olay arasýnda direkt bir baðýn kanýtlar olmadan kurulamayacaðýný söylediler. Vatandaþlarýn saðduyulu olmasý gerektiðini ve basýnýnda olayý bilinçli yansýtmasý gerektiðini söyleyen emniyet, sorumlularý gerekli çalýþmalarýn yapýlarak faillerin en kýsa zamanda yakalanacaðýný da eklediler. Olayýn net bir þekilde aydýnlanmasý için yakalanacak failin ifadesine gerek olduðunu, ya da kanýt teþkil edecek bir bulgunun ortaya çýkmasý gerektiðini söyleyen emniyet güçleri,henüz bir terör olayý olduðuna dair net bir kanýt olmadýðý belirtiler. Geniþ çaplý araþtýrmanýn sürdüðü bildirildi. Bu gibi olaylarda eðer gerçekten bir terör baðlantýsý varsa oluþturulmaya çalýþýlan bu panik havasýnýn, olayý gerçekleþtirenlere prim saðlayacaðý bildirildi. Basýnda bu gibi olaylarýn sürekli yer almasýnýn insanlarda huzursuzluk yaratacaðý ve gerçekte yaþanan olayýn o kadar vahim boyutta deðerlendirilmemesi gerekildiði bildirildi.


 • #2
  BEKLENEN KARAR AÇIKLANDI

  Ýki ülke arasýnda çok zamandýr beklenen karar sonunda açýklandý...

  Türkiye ile Gürcistan devleti arasýnda üç aylýk giriþ-çýkýþlarý serbest býrakacak karar Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanýp taraflara bildirildi. Böylece vize kaldýrýldý.
  Gürcistan’ýn Türkiye’ye uyguladýðý vizenin kaldýrýlmasýna iliþkin açýklama yapan Türkiye Batum Baþkonsolosu Þevki Mütevellioðlu son zamanlarda "vize kalkmýyor" þeklinde çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný yalnýzca gecikme yaþandýðýný ifade ederek "Biz taraflar olarak tüm hazýrlýklarýmýzý tamamlamýþtýk. Sadece Bakanlar Kurulu’nun kararýný bekliyorduk. Karar dün itibariyle taraflara bildirildi. Bizler hem gümrükler olarak hem de iki ülke olarak tüm hazýrlýklarýmýzý tamamlamýþtýk ve kararýn açýklanmasýyla vize bugünden itibaren kalktý" dedi. Gürcistan Trabzon Baþkonsolosu Nikoloz Gogitidze de taraflarýn tüm hazýrlýklarý önceden tamamladýðýný yalnýzca ufak bazý pürüzler kaldýðýný ifade ederek, "Bu beklenen bir karardý. Basýnda vizeyi kaldýramýyoruz diye çýkan yazýnlara anýnda cevap olarak bu karar açýklanmýþtýr. Biz zaten kararýn bu þekilde çýkacaðýný bekliyorduk. Sadece karar Bakanlar Kurulu’nda biraz gecikmiþtir" dedi.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X