Duyuru

Collapse
No announcement yet.

7 Aralýk 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 7 Aralýk 2006 Haberler

  OÐLUNUN GÖZLERÝ ÖNÜNDE VURULDU
  Trabzon'un Sürmene Ýlçesi'nde önceki akþam iki el üst üste patlayan silah ilçeye uzun süredir hakim olan huzurun bozulmasýna neden oldu. Sürmene Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi ve ilçenin sevilen esnafý Aydýn Karataþ önceki gece kimliði belirlenemeyen kiþiler tarafýndan iþyerinde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybetti.
  Meydan Sokak'ta meydana gelen olay herkesi þok ederken 3 çocuk babasý Aydýn Karataþ'ýn iþyerinin bir yýl öncede kurþunlandýðý öðrenildi. Bu olay sonrasý iþyerine kamera taktýran Karataþ'ýn Cumhuriyet Savcýlýðý'na da baþvurarak koruma talebinde bulunduðu belirtildi.
  1966 Köprübaþý doðumlu Aydýn Karataþ'ýn Oðlu Hacý Ali Karataþ'ýn gözleri önünde vurularak öldürülmesi Sürmene esnafýnýda üzüntüye boðdu. Yaþanan bu olay ilçede asayiþ sorunlarýnýn yeniden gözden geçirilmesinide gündeme getirdi.
  Olay sonrasý Karataþ'ýn iþyerinde b
  ulunan kamera görüntüleri savcýlýk tarafýndan incelemeye alýndý.40 yaþýndaki Aydýn Karataþ'ý vurduðu iddia edilen üç kiþinin emniyet tarafýndan sorgulandýktan sonra Adliye çýkartýldý. Aydýn Karataþ'ý M.S adlý kiþinin silahýndan çýkan kurþunlarla öldüðü ileri sürülülüyor.
  Olayla ilgili soruþturma sürerken öldürülen Aydýn Karataþ'ýn bugün Köprübaþý Ýlçesi Göneþli Köyü'nden öðle namazý sonrasý kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek.

 • #2
  SIKIÞARAK CAN VERDÝ
  Ordu'nun Ünye Ýlçesi'nde, Trabzon istikametine yolcu taþýyan Yunus B. yönetimindeki 61 S 0329 plakalý otobüsün motor bölümünde yangýn çýktý.
  Yangýn nedeniyle Yüceler Köyü mevkiinde emniyet þeridinde durdurulan yolcu otobüsündeki yangýna, arkadan gelen ayný firmaya ait Haydar Çakýrsoy'un kullandýðý yolcu otobüsündeki görevliler de yanan aracýn arkasýna otobüsü park ederek müdahale etti. Her iki otobüs emniyet þeridinde durduðu sýrada, ayný istikamete seyreden Recep Ali O.'nun kullandýðý kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yanan otobüse yardým etmek için duran otobüse çarptý.
  Kamyonun otobüse arkadan çarpmasý sýrasýnda iki otobüsün arasýnda bulunan ve yanan otobüsün yedek þoförü olduðu öðrenilen Fatih Kayaþ (25), iki otobüsün arasýnda sýkýþarak hayatýný kaybetti. Kazada, ayný otobüsün muavini Onur Ö. (18), yolculardan Nurhan G. (57) ve yardý
  m için duran otobüsün sürücüsü Haydar Çakýrsoy da yaralandý. Yaralýlar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazada hayatýný kaybeden Fatih Kayaþ'ýn cesedi ise otopsisi yapýlmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.

  Yorum yap


  • #3
   VÝCDANSIZLAR


   Trabzon'da 13 yaþýndaki genç bir kýzý para karþýlýðý erkeklere pazarlayan ve fuhþa zorlayan üç kiþi tutuklanarak Bahçecik ceza evine konuldu.
   Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Araklý Ýlçesi'ne baðlý Ortaköy Köyü'ndeki evinden 1 yýl önce kaçan G.A. (13) isimli genç kýz, S.Y.U. (55) isimli þahýsla tanýþtý. Bu þahsýn aracýlýðýyla erkeklerle para karþýlýðý birlikte olmaya baþlayan G.A, Deðirmendere Mahallesi'nde bir restoranda ve Maçka Ýlçesi'nde bir tesiste erkeklerle buluþmayý ve birlikte olmayý sürdürdü.
   Zorla erkeklere pazarlanan genç kýz, Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne baþvurarak kendisini erkeklere pazarlayan þahýslar hakkýnda þikayette bulundu. Trabzon Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi ekipleri, yapýlan þikayet üzerine restoran sahibi Ý.S. (34) ve F.P. (33) ile S.Y.U isimli 3 kiþiyi gözaltýna alýndý. Polisdeki ilk soruþturmanýn ardýndan dün akþam savcýlýða sevk edildiler. Savcýlýk soruþturmasýnýn ardýndan 3 kiþi tutuklanarak Bahçecik ceza evine konuldu?

   Yorum yap


   • #4
    BU YASA HAYAL


    Anavatan Partisi Trabzon Ýl Baþkaný Fahrettin Aksoy, hükümeti eleþtirerek, ''Sosyal Sigortalar Ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý, detaylar üzerinde fazla çalýþýlmadan hazýrlanmýþ bir yasadýr. Bu tip hayali yasalarý deðiþtireceðiz'' dedi.
    Aksoy, düzenlediði basýn toplantýsýnda, hükümeti fýndýk konusunda eleþtirerek, ''Fýndýk parasýný çar çur eden iktidar, emeklilerin üç-beþ kuruþuna göz dikmiþtir'' dedi.
    Sosyal devlet yapýsýnda en önce zayýflarýn korunmasýnýn düþünülmesi gerektiðini belirten Aksoy, þunlarý kaydetti:
    ''Ne yazýk ki halkýn oylarýyla iktidara gelenler bugün halkýn özlemleriyle çeliþir olmuþlardýr. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüðe girecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý, detaylar üzerinde fazla çalýþýlmadan hazýrlanmýþ bir yasadýr. Emeklilerin çalýþmalarý halinde ödemek zorunda býrakýldýklarý yüzde 33,5?lik sosyal güvenlik destek primi, emeklileri kayýt dýþý çalýþmaya zorlamaktan baþka bir iþe yaramayacaktýr. Ýktidara geldiðimiz gün, hazýr olan mevcut plan ve programlarýmýz çerçevesinde halkýn belini büken bu tip hayalî yasalarý deðiþtireceðiz ya da iyileþtireceðiz.''
    KONGRELER BAÞLIYOR
    Aksoy ilçe kongrelerine 11 Aralýk?ta Vakfýkebir kongresiyle start vereceklerini belirterek, kongrelerin 2007 yýlýnda yapýlacak genel seçim öncesi partinin ivme kazanmasýnda önemli bir yere sahip olduðunu söyledi.

    Yorum yap


    • #5
     3 GÜNDÜR ÖLÜMLE BOÐUÞUYOR     Trabzon?un Tanjant yolu üzerinde 3 gün önce akþam saatlerinde bir aracýn çarpmasý sonucu yaralanan ilköðretim okulu öðrencisi Mehmet Fýrat Özdemir, kaldýrýldýðý KTÜ Týp Fakültesi Hastanesinde yaþam mücadelesini sürdürüyor. Annesi Ýlkay ve babasý Salih Özdemir ile yakýnlarý hastanede gözyaþý döküyor. Yoðun bakýmda tedavi altýna alýnan küçük Mehmet?in saðlýk durumunun iyiye gittiði belirtilirken, kafatasýnda kýrýklarýn oluþtuðu öðrenildi. Beyin kanamasý geçiren Özdemir?in kanamasýnýn da durduðu bildirildi. Ailesi minik Mehmet için herkesin dua etmesini istedi.

     Yorum yap


     • #6
      SU HAYATIMIZI KARARTMASIN      Trabzon Ýl Genel Meclisi?nde DSÝ 22. Bölge Müdürü Bahri Ege, Doðu Karadeniz Bölgesindeki en önemli sorunlarýn baþýnda yer alan sel ve heyelanlarla ilgili sunum verdi. Ege, taþkýnlarla ilgili yapýlan faaliyetler, dikkat edilmesi gereken hususlar ve Baþbakanlýðýn konuya iliþkin genelgesi ile bu konudaki uygulamada meydana gelen aksaklýklarý anlattý. Bir saate yakýn görüntülü ve fotoðraflý sunumunda, Bölge Müdürü Ege, "Su hayattýr ama hayatýmýz su ile son bulmasýn" diyerek teknik anlamda önerilen bütün tedbirlerin harfiyen yerine getirilmesi gerektiðini ifade etti..
      DSÝ'nin Trabzon'da bugüne kadar 100 adet taþkýn koruma tesisi yaptýðýný, halen de 20'ye yakýn tesisin yapýmýnýn devam ettiðini ifade ederek,"Geçen yýl bu taþkýnlardan sonra 4 yeni iþ programýmýza girmiþtir. Bu konuyla ilgili olarak Bayýndýrlýk ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanýmýz Doðu Karadeniz Bölgesi'nin kýsa, orta ve uzun vadede taþkýn problemlerinin daha kýsa sürede halledilmesine yönelik çalýþma Karayollarý Genel Müdürlüðü'nde ortaklaþa bir çalýþma yapýlmýþ ve buraya ödenek temin edilerek bu önlemlerin daha kýsa sürede alýnmasýna yönelik çalýþmalarýmýz devam ediyor.
      Bölgenin Türkiye yaðýþ ortalamasýnýn çok üzerinde yaðýþ alan bir bölge olduðuna iþaret eden Ege þöyle konuþtu: "Son 30 yýlda Türkiye'de meydana gelen taþkýnlarda 600'e yakýn vatandaþýmýz heyelan ve taþkýnlarda hayatýný kaybetmiþ, bunlarýn 200'e yakýný Doðu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelmiþtir.
      NELER YAPILMALI?
      DSÝ 22. Bölge Müdürü Bahri Ege, DSÝ Genel Müdürlüðü'nün olayýn üzerine giderek Baþbakanlýk tarafýndan Taþkýn Genelgesi çýkarýlmasýný saðladýðýný belirterek, "Sadece DSÝ veya Özel Ýdare'nin konuya bakýþ açýsý ile sorun çözülmez. Burada yerel yönetimlerin tüm birimlerinin, belediye baþkanlarý, kaymakamlar, meclis üyeleri, mülki amirler, vatandaþlar bu olayýn üzerine ayný hassasiyetle gidilirse bu sorun çözülür, yoksa bu olaylar tekerrür eder. Ancak bazý þeylerin deðiþtiðini görüyoruz. Epeyce bir mesafe gidilmiþ. Genelgede zaruri olmadýkça derelerin üzerlerinin kapatýlmamasý, su kesitini daraltýcý engeller yapýlmayacak, köprülere 750 m, 1 km'den fazla olmayacak.
      BU MANTIK SONA ERMELÝ
      Dere yataklarýnýn yapýlaþmaya açýlmamasýný, dere yataklarýnda yapýlacak olan köprü ve menfez gibi sanat yapýlarýnýn inþasýnda DSÝ'den kesinlikle teknik yardým istenmesinin zaruriyetine deðinen Ege "Artýk kumu çakýlý verdim köprüyü sen yap" mantýðý son bulmalý þeklinde bir anlayýþýnda sone ermesi gerektiðini belirtti.
      Ege, fotoðraflar ve video görüntüsü ile güçlendirdiði sunumunda Meclis Üyelerine sorumlu olduklarý bölgelerdeki tüm dere yataklarýnýn organizasyonunda kesinlikle kendilerine müracaat edilmesi halinde gerekli her türlü teknik yardým konusunda danýþmanlýk yapabileceklerini de belirtti. Bölgedeki ana dere yataklarýnýn taþkýnlardan çevresine zarar vermemesi için gerekli her türlü çalýþmalarýn organize edildiðini de ifade etti..
      Ege, özellikle Yerel Meclislerin kýrsal alanlardaki yapýlaþmalarda ruhsat iþlemleri ile ilgili önemli yetkileri olduðunu belirterek "Bu konuda her türlü rizikoya girilerek ciddi tedbirler alýnmalý"dedi. Ege"nin Meclise verdiði sunumun ardýndan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ahmet Aslanoðlu, göz yumulan bir hatanýn ardýndan aðýr faturalarýn ödenmesine mahküm olduklarýný belirterek " acý ve göz yaþý istemiyorsak radikal kararlarý cesaretle alabilme kararlýlýðýmýzý göstermeliyiz"dedi?

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X