Duyuru

Collapse
No announcement yet.

26 Ocak 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 26 Ocak 2006 Haberler

  ALARM

  Dün akþam saatlerinde Trabzon Emniyet Müdürlüðü arkasýnda bulunan çöp kutusu önüne býrakýlan boþ bond çanta Emniyeti harekete geçirdi. Yol trafiðe kapatýldý...

  Valilik ve Adliye’den araç çýkmasýna izin verilmedi. Bomba imha uzmaný tarafýndan fünye ile patlatýlan çanta boþ çýktý.


 • #2
  VALI NEDEN AÐLADI?

  Bahçecik Camii’nin yapýmýna ömrünü veren Mehmet Bayramoðlu Trabzon eski Valisi Aslan Yýldýrým’ýn camiyi ziyaretinde hüngür hüngür aðladýðýný açýkladý...

  Bayramoðlu Vali bey, ‘Benim böyle bir eserim yok deyip aðlamaya baþladý’ dedi.
  Eskiden ibadet yapta nerede yaparsan yap denirdi!.Ama bugün öyle deðil. Vatandaþ mekan seçiyor. Nerede ibadetini rahat yapabiliyorsa oraya gidiyor. Trabzon’da valisinden, yargý mensuplarýna kadar çok kiþinin Cuma günleri uðrak yeri Bahçecik Mehmet Akif Ersoy Cami artýk. Mehmet Akif Camii’nin yapýmý tam 20 yýl önce baþladý. O gün yükün altýna giren Bahçecik mahallesi sakini Mehmet Bayramoðlu, tüm Trabzon’u cami yapýmýna katmayý baþardý. Trabzon’un dört bir yanýndan yardým toplandý ve sonunda ortaya muhteþem bir abide çýktý. Bahçecik Camii’nin bir görünen yaný bir de görünmeyen detaylarý var. Þadýrvanlarý, makam odalarý ve oturma mekanlarý. Mehmet Bayramoðlu’nu bir kez daha tebrik ettik. Ama cami ona göre bitmemiþ. Halen sýkýntýlarý var. Ve yaklaþýk olarak 300 milyarlýk bir paraya daha ihtiyaç duyulduðunu söyledi.

  Yorum yap


  • #3
   VIZE IHLALINE GEÇIT YOK

   Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekiperince yapýlan operasyonlarda yaklaþýk 10 yabancý uyruklu bayan gözaltýna alýndý. Trabzon'un çeþitli otellerine geceyarýsý baskýný düzenleyen emniyet, vize ihlali yaptýðý belirlenen yabancý uyruklu kadýnlarý yakalayarak emniyete götürdü.
   Yapýlan kontrollerde vize ihlali yaptýklarý anlaþýlan yabancý uyruklu bayanlar sýnýrdýþý edilmek haklarýnda iþlem yapýldý. Emniyet, vize ihlali yapanlara göz aþtýrmayacaklarýný belirterek, operasyonlarýn vatandaþýn huzuru için olduðunu ve çalýþmalarýn aralýksýz devam edeceði yönünde bilgi verdi. Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne getirilerek

   Yorum yap


   • #4
    ÇIRKIN SALDIRILAR

    Trabzon'da birlik ve beraberliði baltalamak isteyen karanlýk güçler yine devrede.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon Ýl Baþkanlýðý'nýn bulunduðu binada dün akþam saatlerinde meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Ýskenderpaþa Mahallesi'nde bulunan MHP Trabzon Ýl Baþkanlýðý'nýn bulunduðu binada akþam saatlerinde patlama meydana geldi. Bina giriþindeki koridorda meydana patlamada ölen ya da yaralanan olmadý
    Öte yandan, ayný saatlerde Trabzon Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Adliyesinin yanýndaki yolda bulunan bond çanta sebebiyle de bomba ekiplerine haber verildi ve yol trafiðe kapatýldý.
    Fünye ile patlatýlan bond çantanýn içi boþ çýktý
    YUNUSOÐLU: KÜÇÜK OYUNLAR
    MHP Trabzon Ýl Baþkanlýðýndaki patlama sonrasý il binasýnda bir açýklama yapan MHP Trabzon Ýl Baþkaný Süleyman Latif Yunusoðlu, olay sonrasý yaptýðý açýklamada yapýlan saldýrýyý esefle kýnadýðýný belirterek; "Emniyet güçleri olayýn aydýnlanmasý için gerekli çalýþmayý yapýyor. Biz yolumuza devam edeceðiz. Ve asla böyle pis oyunlarýn içinde olmayacaðýz" dedi.
    "Partimizin yükseliþini hazmedemeyenler böyle bir saldýrýyý yapmýþ olabilir, bütün partililerimizi ve Trabzonlu hemþehrilerimi sað duyulu olmaya çaðýrýyorum" diyen Yunusoðlu; "MHP'liler olarak iktidar yürüyüþüne demokratik ve hukuk kurallarý içinde varacaðýz. Küçük düþünen insanlar böyle bir olayý gerçekleþtirir" dedi.

    Yorum yap


    • #5
     GEREKSIZ PANIK YARATILDI


     Trabzon Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan Avian Ýnfluenza Kuþ Gribi (Tavuk Vebasý) Hastalýðý ile ilgili seminer düzenlendi.
     Seminer de konuþan Þahin, Tarým Bakanlýðý'nýn halen bu konuda hastalýk olduðu belirlenen 13 ilde mücadele halinde olduðunu söyledi. Þahin, Türkiye'de doðal olarak kriz havasý yaratýldýðýný ifade ederek 6 Ocak itibariyle de Tarým Ýl Teþkilatý'na Müsteþarlýk imzasýyla gelen bir yazýyla da bütün izinlerin kaldýrýldýðýný ifade etti. Þahin þöyle konuþtu: "Neredeyse 24 saat konu ile ilgili elemenlar konuyla alakadar, vatandaþlardan gelen yoðun taleplere istinaden hem vatandaþýn tedirginliðini yatýþtýrmak hem de gelen talepleri deðerlendirmek þeklinde çalýþmalarýn Türkiye genelinde devam ediyor. Banim düþünceme göre Türkiye'de çok gereksiz bir panik havasý oluþturuldu. Resmi açýklamalar çok fazla dikkate alýnmadý, yer yer yazýlý ve görsel basýnda yer alan haberler bilgi kirliliðine de yol açtý toplumda. Bu bilgi kirliliði bir nevi toplumda panik havasýnýn oluþturulmasýna da neden oldu. Sürekli olarak yapýlan açýklamalarda tedbirin elden býrakýlmamasý gerektiði yolunda açýklamalar yapýldý. Doðal olarak vatandaþlarda oluþan bu bilgi kirliliði sonuç olarak Tarým teþkilatýnýn bir nevi felç olmasýna da sebep oldu. Çünkü önceden dikkat çekmeyen doðal ürünler artýk vatandaþýmýzýn dikkatini çeker oldu, kanatlý hayvanýn yanýndan geçen vatandaþ 'acaba ben grip oldum mu' endiþesiyle tarým teþkilatýný arar hale geldiler. Hatta 112'ye gelen insanlarý ilgilendiren saðlýk vakalarý da artýk Tarým il teþkilatlarýna yönlendirilir oldu. Bu bilgi kirliliðini ortadan kaldýrmak, vatandaþýn tedirginlik ve paniðini ortadan kaldýrmak adýna Samsun Veteriner Kontrol Araþtýrma Enstitüsü ile birlikte bu tür eðitim çalýþmalarý baþlatýldý."

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X