Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fýndýk fiyatý borsa gibi iniþ çýkýþlý oldu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fýndýk fiyatý borsa gibi iniþ çýkýþlý oldu

  FINDIK FÝYATI BORSA GÝBÝ ÝNÝÞ ÇIKIÞLI OLDU  Yeni fýndýk stratejisinin açýklanmasýnýn ardýndan serbest piyasada belirlenen fýndýk fiyatlarýnýn, rekoltenin önceki yýllara göre az olmasý ve pazara fýndýðýn az gelmesi nedeniyle yükseliþe geçtiði bildirildi.
  Geçen ay sonunda 3,30 liradan alýnmaya baþlayan Giresun kalite tombul fýndýk 55 kuruþ artýþla 3,85 liraya yükselirken, 3,20 lira olarak belirlenen levant kalite tombul fýndýk ise 3,50 liradan iþlem görüyor.
  En fazla ürünün pazara indiði ayýn Eylül olmasýna karþýn üreticiler, fiyatlarýn daha da yükseleceðini düþünerek fýndýklarýný pazara indirmiyor.


  Giresun Ziraat Odasý Baþkaný Özer Akbaþlý, yaptýðý açýklamada, bu yýl hem fýndýk rekoltesinin az oluþu hem de üreticinin fýndýðýný pazara indirmemesi nedeniyle fiyatlarýn yükseliþe geçtiðini belirtti.

  Fýndýk üreticisinin her sene yaptýðýný bu yýl yapmamak zorunda olduðunu anlatan Akbaþlý, 'Bu yýl fýndýk yok. Üretici fýndýðýný pazara indirmemek için kafa tutmak zorunda. Tüccarlar köye gelip alým yapmalý. Üretici de iþine gelen fiyata fýndýðýný vermelidir'' dedi.

  Üreticinin bu tavrýný sürdürmesi halinde fiyatlarýn yükseleceðini savunan Akbaþlý, þunlarý söyledi: ''Bayram yaklaþýyor, okullar da açýlacak. Dolayýsýyla ihtiyacý olan üretici, bu dönemlerde pazara fýndýðýný getirebilir. Ama bayramdan sonra ben pazara hiç fýndýk gelmeyeceðini düþünüyorum. Bayramdan sonra birkaç aylýk dönem içerisinde fýndýðýn 5 lira ve üzerinde bir fiyata çýkacaðýný tahmin ediyorum.''

  Akbaþlý, FÝSKOBÝRLÝK'in de piyasaya girmesinin fiyatlarýn artýþý konusunda faydalý olacaðýný ifade ederek, ''FÝSKOBÝRLÝK, piyasaya girip fýndýða peþin para verirse fiyatlarýn yükselmesi daha da hýzlanýr'' diye konuþtu.

  PÝYASADA SESSÝZLÝK

  Trabzon'da fýndýk ticaretiyle uðraþan tüccarlar, Eylül ayý olmasýna karþýn geçen yýllara oranla piyasaya çok daha az ürün geldiðini belirttiler.

  Fýndýk tüccarý Halil Kýlýç, yeni fýndýk stratejisinde üreticiye büyük iþ düþtüðünü belirterek, ''Son dönemlerde özellikle ziraat odalarýnýn da telkinleriyle üreticiler bilinçlendi. Bu yýl fiyatlarýn yüksek olacaðý beklentisi ve az fýndýk oluþu nedeniyle üretici pazara fýndýðýný indirmiyor'' dedi.

  Bu yýl 500 bin ton civarýnda rekolte beklendiðini kaydeden Kýlýç, ''Bu da ancak ihraç edilen rakamýn karþýlýðý. Ýç tüketimi de dikkate aldýðýmýzda bu yýlki ürün ihracata zor yeter. Üretici de bunu iyi deðerlendirmeli'' diye konuþtu.

  Fýndýk fiyatlarýnda artýþ sürecinin yaþandýðýný anlatan Kýlýç, þöyle devam etti: ''Eylül ayý en fazla ürünün pazara indiði aydýr. Ancak piyasada fazla bir hareketlilik yok. Önceki yýllarda ürün de boldu ve pazara daha fazla ürün inmiþti. Bu faktörlere baðlý olarak fiyatlar artýþ gösterdi. Sezon açýlýþýna göre fiyatlar 30 ile 50 kuruþ arasýnda yükseldi. Normalde biz bu dönemlerde fazla fýndýk pazara ineceðini düþünerek, düþüþ olabileceðinden endiþe ediyorduk.

  Eðer böyle devam eder ve fýndýk bir anda pazara inmezse fýndýkta düþüþ yaþanmaz. 4 lira üzerindeki bir fiyat da iyi fiyat olarak kabul edilebilir. Çünkü dekar baþýna devletin destekleme primiyle birlikte üreticinin eline bir kilo fýndýkta 5.50 lira para geçmiþ olur.''

  Fýndýk üreticisi Ersel Taþdemir ise ürününü pazara indirmek için acele etmeyeceðini kaydederek, ''Her yýl fýndýðýmý Eylül ayýnda satýyordum. Ancak bu yýl köylüde fýndýðýn 5 lira olacaðý beklentisi var. Bu nedenle fýndýðýmý bekletiyorum'' dedi.


  Kaynak: Günebakýþ 7 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X