Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Gürcistan 4 mürettebatý serbest býraktý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Gürcistan 4 mürettebatý serbest býraktý

  GÜRCÝSTAN 4 MÜRETTEBATI SERBEST BIRAKTI


  Abhazya açýklarýnda Gürcistan sahil güvenliði tarafýndan alýkonulan Türk gemisi Buket'in serbest býrakýlan mürettebatý Türkiye'ye döndü. 12 gemici, Atatürk Havalimaný'nda aileleri tarafýndan gözyaþlarý içinde karþýlandý.

  Gürcistan sahil güvenliði tarafýndan 15 Aðustos 2009'da Karadeniz'in uluslararasý sularýnda alýkonularak Poti Limaný'na götürülen Densa Tanker Ýþletmeciliði'ne ait Buket adlý Türk gemisinin 12 Türk ve 4 Azerbaycanlý'dan oluþan 16 kiþilik personeli, önceki gün çýkartýldýklarý mahkemece kefaret ile serbest býrakýlmýþtý. 23 gündür alýkonulan geminin 12 Türk personeli, Türk Hava Yollarý'nýn TK 1391 sefer sayýlý uçaðý ile Batum'dan Ýstanbul'a geldi. 12 Türk denizci, Atatürk Havaalaný'nda yakýnlarý tarafýndan gözyaþlarý içinde karþýlandý.

  Yüksek Denizcilik Okulu'nda okuyan ve staj yaptýðý geminin kaçýrýlmasý sonucunda mahsur kalan Özlem Akýncý, kendilerine çok iyi davranýldýðýný belirterek, "Bir bayan olarak söylüyorum, iþkence yapmadýlar ve çok kibarlardý. Kötü olan sadece tutukluyduk. Orada bir an önce buraya gelip, vatanýma kavuþmayý düþündüm" diye konuþtu.

  4 ay önce evlendiði eþini düðünden sonra geride býrakarak Gürcistan'a giden Hüseyin Koray Ergün ise, psikolojik baský olduðunu ve kendilerine bir iþkence yapýlmadýðýný vurguladý. Gemi kaptaný Coþkun Mehmet Öztürk'ün bugün mahkemesi olduðunu anlatan Ergün, "Halen tutuklu. Yaþananlar tabii ki zor. Biz denizciyiz, ailemizden, eþimizden ayrý olmaya alýþkýnýz. Fakat silahaltýnda olmak çok zordu. Ben eþim için de çok zor olduðunu bildiðim için içlerini rahatlatmak için bir mektup yazdým. Ýlk yakalandýðýmýzda þirket temsilcilerinden biri gelmiþti. Ona verdim mektubu ve iyi olduðumu kendi el yazýmla bildirdim" þeklinde konuþtu.
  Ergün'ün eþi Elif Ergün ise, "Daha yeni evlenmiþtik, ilk görev yeri burasý çýktý ve gemi kaçýrýldý. Þu an tek istediðim þey bir an evvel kocama sarýlmak, baþka hiçbir þey istemiyorum. Bu geçen günlerde yaþadýklarýmýzý anlatmak mümkün deðil. Bir an önce gelse ona kavuþsam, baþka bir þey istemiyorum" dedi.

  Densa Tanker Ýþletmeciliði Genel Müdürü Hüseyin Avni Þen, Buket adlý gemilerinin Gürcistan sahil güvenliði tarafýndan alýkonulduðunu ve mürettebatýn kefaletle serbest býrakýldýðýný hatýrlattý. Þen, "Dýþiþleri Bakaný Sayýn Ahmet Davutoðlu bölgeye gittiðinde gemi kaptanýnýn, geminin ve gemideki yükün durumunu görüþerek bir sonuca baðlayacaðýný umut ediyoruz" diye konuþtu.

  24 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan gemi kaptaný Coþkun Mehmet Öztürk'ün dün yapýlan duruþmada tutukluluk halinin devamýna karar verilmiþti. Öztürk'ün durumuna iliþkin pazartesi günü Tiflis yönetiminden gelecek olan kararýn beklendiði belirtildi.


  Kaynak: Günebakýþ 7 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X