Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da Ishal Vakalarýnda Artýþ

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da Ishal Vakalarýnda Artýþ

  TRABZON'DA ISHAL VAKALARINDAN ARTIÞ

  Trabzon'da son günlerde çocuklarda ishal vakalarýnda artýþ yaþanýyor. Hastanelerin çocuk polikliniklerinde sýkça ishal vakalarýna rastlanýrken, Trabzon Özel Ýmperial hastanesi Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Nevzat Akkol, "Ýshal, özellikle ilk 2 yaþtaki ölüm sebeplerinin baþýnda gelen bir hastalýktýr" dedi.

  Çocuklara mutlaka temiz olduðuna inanýlan sularýn içirilmesi gerektiðini belirten Dr. Akyol, banyo sularýnýn da temiz olmasý gerektiðini kaydetti. Dr. Akkol, "Ýshal, özellikle ilk 2 yaþtaki ölüm sebeplerinin baþýnda gelen bir hastalýktýr. Günde 3 kereden fazla sayýda sulu dýþkýlama, ishal olarak kabul edilir. Yalnýzca sýk dýþkýlama, kývam bozuk deðilse ishal sayýlmaz. 7 güne kadar iyileþen ishaller akut, 14 güne kadar uzayan ishaller inatçý, 14 günden uzun süren veya yinelenen ishaller kronik ishal

  olarak deðerlendirilir. Her 3 tip ishalin yaklaþým ve tedavisi farklýdýr. En sýk rastlanan ishal tipi 7 günden az süren, akut olarak adlandýrýlan ishallerdir. Ülkemizde mevsimsel deðiþiklikler göstermekle birlikte, akut ishallere sýklýkla virüsler, bakteriler ve daha az sýklýkla parazitler sebep olmaktadýr. Bu mikroorganizmalar kirli sulardan (klorlanmamýþ içme suyu, kirli havuz ve deniz sularý), iyi yýkanmamýþ sebze ve meyvelerden, hijyenik olarak iyi saklanmamýþ yiyeceklerden bulaþtýðýndan ishalden

  korunmak öncelikle alýnmasý gereken tedbir olmalýdýr. Bunun için de yapýlabilecek iþlemler þunlardýr: Çocuðunuza temiz olduðuna inandýðýnýz sularý içirin ve banyo ettirdiðiniz sularýn da temiz olup olmadýðýna dikkat edin. Eðer temizliðinden emin deðilseniz, suyu en az 10 dakika kaynatýn ve ýlýdýktan sonra kullanýn. Çocuðunuza pastörize süt ve þiþelenmiþ meyve suyu verin veya normal sütü kaynama noktasýna geldikten sonra 5-10 dakika daha kaynatýn ve soðuduktan sonra içirin. Taze meyve ve sebzeleri iyice ve

  temiz suyla yýkamadan yedirmeyin. Et, balýk ve deniz ürünlerini iyice piþirerek yedirin. Pastörize sütten yapýlmýþ peynir, yoðurt, dondurma gibi ürünler yedirin. Açýkta satýlan yiyecek almamaya dikkat edin. Sýcakta beklemiþ yiyeceklerden yedirmeyin. Yemekten önce ve tuvaletten sonra ellerini en az 10 kez oðuþturarak yýkamasýna özen gösterin" dedi.

  Buzdolabýndan çýkarýlan yiyeceklerin buhar çýkýncaya kadar kaynatýlarak yenir duruma getirilmesi gerektiðini ifade eden Dr. Akkol, "Akut ishallerde en sýk ölüm sebebi, hayatýn devamý için gerekli olan su ve minerallerin vücuttan çok fazla miktarlarda kaybedilmesidir. Dolayýsý ile kaybedilen su ve minerallerin yerine konulmasý hayati öneme sahiptir. Hafif sývý kaybý olan bebeklere, aðýzdan sývý tedavisini saðlayan tuzlu þekerli toz poþetleri hazýrlanarak, her ishal sonrasýnda 100-200 ml içirilir.

  Böylece bebeklerin sývý, enerji ve mineral ihtiyacý karþýlanabilir. Beraberinde ishal diyeti olarak verilebilecek yiyecekler yoðurt, meyvelerden muz, þeftali, elma, çið havuç, patates püresi, yaðsýz pilavdýr. Ancak günde 10'dan fazla kusma, yüksek ateþ, genel durum bozukluðu ve beslenme problemi olan çocuklar vakit geçirmeden hastaneye ulaþtýrýlmalýdýr" ifadelerinde bulundu.

  6 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X