Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon yaþanýlabilir 5. il çýktý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon yaþanýlabilir 5. il çýktý


  TRABZON YAÞANILABÝLÝR 5. ÝL ÇIKTI  Türkiye'nin en yaþanabilir illerinin baþýnda Ankara geliyor. Listenin sonunda ise Aðrý ili yer alýyor. CNBC-e Bussines dergisi tarafýndan 34 kriter esas alýnarak hazýrlanan ''Türkiye'nin yaþanabilir illeri araþtýrmasý''nýn sonuçlarý açýklandý.

  Açýklamada, geçen seneki araþtýrmada listenin baþýnda yer alan Ankara ile sonundaki Aðrý'nýn bu senede yerlerini koruduklarý belirtilerek, ''Metropollerin yükseliþi bütün açýklýðýyla görülüyor. Ýstanbul, Antalya ve Ýzmir'in basamaklarý beþer onar týrmandýðýna þahit oluyoruz. Baþta Kýrklareli, Karaman, Kayseri ve Gümüþhane olmak üzere pek çok flaþ þehir bulunuyor. Geçen yýlýn en kötü durumdaki 10 ili, yine listenin son 10'unu paylaþtý ancak kendi aralarýnda yer deðiþtirmeler var'' deðerlendirmesine yer verildi.Araþtýrmaya göre yaþamak için ideal görülen 10 il ve gerekçeleri sýrasýyla þöyle:

  - Ankara: Baþkent ekonomi, saðlýk ve eðitim altyapýsý en geliþmiþ il. Sanatla ilgili aktivitelerde ikinci sýrada. Ekonomik olarak güçlü, araç yoðunluðu Ýstanbul'dan daha yüksek. Hava kalitesi orta düzeyde, trafiði Ýstanbul'dan kötü durumda. Suç oraný çok yüksek deðil.

  - Eskiþehir: Okur-yazar oraný en yüksek üçüncü il olan Eskiþehir'de en dikkat çekici olan sanata ilgi. Þehir, sinema izleyici sýralamasýnda beþinci sýrada ve kentte yeni sinema ve tiyatro sahnelerine ihtiyaç var. Zengin bir kent, suç ve trafik dýþýnda tüm verileri iyi görünüyor. Belediyecilikte son beþ yýlda önemli adýmlar atan kent, iki basamak yükselerek ikinci sýraya yerleþti.

  - Ýstanbul: Türkiye'nin en pahalý kenti ve ülkedeki toplam banka mevduatýnýn yüzde 45,6'sýna sahip. Suç oraný sanýldýðý gibi yüksek deðil. Hava kalitesi açýsýndan ilk 10 þehir arasýnda ve üç yetiþkinden biri araç sahibi. Ýþsizlik, Ankara ve Ýzmir'e göre daha az.

  - Antalya: Türkiye'de nüfusa oranla en çok araç Antalya'da. Ýki yetiþkinden birine otomobil düþüyor, buna raðmen trafiði kötü deðil. Turizmin gözdesi, ekonomik parametrelere göre gayet iyi sýrada ancak kiþi baþýna vergide ilk 10'da yok. Hava kalitesi en yüksek ikinci il. Opera ve baleye olan ilgide ise üçüncü il konumunda.
  - Trabzon: Trabzon'da eðitim verileri orta düzeyde. Yalnýz, acilen anaokulu öðretmenine ihtiyacý var. Anaokulu öðretmeni açýðýnýn en yüksek olduðu ikinci il. Kent kilometre kare baþýna en uzun asfalt yola sahip. Buna raðmen trafiði kötü. Sinemaya ilgi sýralamasýnda Türkiye'nin dördüncü ili.

  - Edirne: Edirne'de can sýkýcý tek þey suç oraný. 2007'de cezaevine giren kiþi sayýsý bin 414'tü. Bu sayý nüfusa oranlandýðýnda Edirne'yi suç oraný en yüksek ikinci il yapýyor. Eðitim ve saðlýk altyapýsýnda ilk 5 kentten biri olmasý en büyük avantajý. Hava kalitesi kötü, orman alaný az. En çok vergi veren iller arasýnda 19. sýrada.
  - Isparta: Kent özellikle eðitim ve saðlýk altyapýsýnýn iyiliðiyle öne çýkýyor. Trafiði rahat, eðitim düzeyi Türkiye ortalamasýnýn üstünde. Sinemaya ilgi iyi ama tiyatroya ilgi konusunda ayný þeyi söylemek mümkün deðil. Hava kalitesini iyileþtirirse listede daha da yükseleceði kesin. En çok vergi veren iller sýralamasýnda 19. sýrayý paylaþýyor.

  -Ýzmir: Ýzmir'in kiþi baþýna mevduatta üçüncü sýrada, ancak mevduat tutarý Ýstanbul'un yarýsý kadar deðil. Kiþi baþýna kamu yatýrýmýnda da Ýstanbul'un yarýsýný ancak alýyor. Yine de ekonomik parametreleri iyi. En çok hane elektriðini Ýzmirliler tüketiyor. 10 yetiþkinden biri üniversite mezunu, suç ciddi problem.
  - Artvin: Artvin kiþi baþýna kamu harcamasýnda Türkiye'nin lideri. Devlet geçen yýl her Artvinliye 1.710 lira yatýrým yaptý. Ekonomik verileri Türkiye ortalamasýnýn biraz üzerinde olan Artvin'de iþsizlik oraný çok düþük. Kentin tek problemi pahalý olmasý gibi görünüyor.

  - Kýrklareli: Türkiye'nin en iyi eðitim altyapýsýna sahip ikinci ili olan Kýrklareli, ayný zamanda anaokulu öðretmeninin en yoðun olduðu yer. Okur-yazar oranýnda ikinci sýradaki kent, sanat etkinliklerine çok duyarlý. Türkiye'de tiyatroya ilginin en yoðun olduðu kent konumunda. Ulaþým imkanlarýnýn kara yoluyla sýnýrlý olmasý dýþýnda kentin önemli bir problemi yok.

  Araþtýrmada esas alýnan kriterler üzerinden yaþamak için ''ideal bulunmayan'' 10 il ise þöyle; Aðrý, Diyarbakýr, Hakkari, Þanlýurfa, Þýrnak, Batman, Muþ, Kars, Ardahan,Mardin


  Kaynak: Günebakýþ 6 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X