Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Vekil þehit annesiyle tartýþtý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Vekil þehit annesiyle tartýþtý

  VEKÝL ÞEHÝT ANNESÝYLE TARTIÞTI


  Trabzon Valiliði tarafýndan þehit ve gazi ailelerine verilen iftar yemeðine bir þehit annesinin AK Parti Trabzon Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e Kürt açýlýmýyla ilgili sorduðu soru gündeme oturdu.

  Oðlunu 1998 yýlýnda Tunceli'de PKK terör örgütü ile girilen çatýþmada þehit veren Nurdan Özer, milletvekili Erdöl'e "Kürt açýlýmýný" sordu. Þehit annesi "Neden Aysel Tuðluk'lar konuþuyor, Ýmralý'yý muhatap mý alýyorsunuz. PKK ile masaya mý oturuyorsunuz ?" sorusuna milletvekili Erdöl "Kafanýzdan ürettiklerinizi söylüyorsunuz. Basýndan yanlýþ duyuyorsunuz" cevabý üzerine þehit annesi Özer'de "Benim bu konuda tereddütlerim var. Halk nasýl düþünüyorsa ben de öyle düþünüyorum" þeklinde konuþtu.

  Þehit Annesi Nurdan Özer Baþbakan Erdoðan’a mektup yazdýðýný kendisini aydýnlatmasýný istediðini ifade ederek, “Bize yýlbaþlarýnda tebrik gönderiyor. Teþekkür ediyoruz ama 11 yýldýr benim bayramým yok” dedi.
  Öte yandan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sahil Tesisleri’nde düzenlenen yemeðe TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk hazýr bulundu.

  Yemekte bir konuþma yapan Vali Recep Kýzýlcýk, bu vatanýn her santiminin þehit kaný ile sulandýðýný hatýrlatarak bir þehit yakýnýnýn kendisine çekine çekine " Vatan bölünmesin" diye ifade ettiðini belirterek "Bu ülke evladýný, eþini þehit edebilmeyi göze almýþsa, bu ülkeyi bin yýldýr nasýl ayakta tutmuþsak ilelebet, bir ve bütün olarak idame ettireceðiz. Bu konuda dosta düþmana bunu hep beraber söylemiþ olalým. Bu konuda hiç kimsenin þüphesi ve tereddüdü olmasýn. Çünkü bizim kültürümüzde bizim inancýmýzda ancak ve ancak vatan için þehit olunur. Dolayýsý ile bu vatanýn bir milimi, her santimi dahi þehitlerin kaný ile sulanarak þehitlerin kaný ile tazelenerek vatan haline getirildi" dedi.

  Ýftar yemeðinin ardýndan Trabzon Ýl Müftüsü Ahmet Bulut, yemek duasýný okudu. Vali Kýzýlcýk eþi Sema Kýzýlcýk, þehit ve gazi ailelerinin masalarýný tek tek dolaþarak kendileriyle sohbet etti. Vali kýzýlcýk, daha sonra çocuklara oyuncak hediye etti.


  Kaynak: Günebakýþ 6 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X