Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Sera gölü tabiat parký oluyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Sera gölü tabiat parký oluyor

  SERA GÖLÜ TABÝAT PARKI OLUYOR


  AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur, Sera Gölü'nün Tabiat Parký olmasý için Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn çalýþma yaptýðýný ve 6 bakanlýktan bu konuda görüþ istediðini söyledi.

  Sera Gölü'nün Tabiat Parký olmasýndan sonra yürüyüþ alanlarý ve doðal güzellikleri ile ön plana çýkacaðýný ve bir turizm merkezine dönüþeceðini ifade eden Cumur, "Bizim bildiðimiz ama Türkiye'nin ve dünyanýn yeterince bilmediði Sera Gölü artýk bir turizm merkezi haline gelecek" dedi. Konunun birkaç hafta içerisinde sonuçlanmasýný beklediklerini kaydeden Cumur, "Çevre ve Orman Bakanlýðý ülkemizin doðal, kültürel ve rekreasyonel kaynak deðerlerine sahip yörelerin 2873 Sayýlý Milli Parklar Kanunu'na göre milli park, tabiat parký, tabiatý koruma alaný ve tabiat anýtý olarak ayýrýp koruma altýna almýþtýr. Bu kapsamda Sera Gölü ve çevresindeki 22 hektar büyüklüðündeki alanýn taþýdýðý peyzaj kaynak deðeri ve rekreasyonel potansiyeli nedeniyle 2873 Sayýlý Milli Parklar Kanunu'na göre Sera Gölü Tabiat Parký ilan edilmesi için Çevre ve Orman Bakanlýðý bir rapor hazýrladý. Sera Gölü ve çevresinin Tabiat Parký olarak ilan edilmesi için kanunun Bakanlar Kurulu'nun gündemine geleceði ve bu konularda öncelikli olarak Maliye Bakanlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý ve Milli Savunma Bakanlýðý'nýn baðlý birimlerinin görüþü istendi. Bu görüþlerin gelmesinden sonra Sera Gölü Tabiat Parký olacak ve koruma altýna alýnacak" dedi.


  Kaynak: Günebakýþ 6 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X