Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Forum Trabzon Ýlk Üçe Girdi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Forum Trabzon Ýlk Üçe Girdi

  FORUM TRABZON ÝLK 3'E GÝRDÝ
  Trabzon Forum alýþveriþ merkezi ilk üçe girdi
  Doðu Karadeniz bölgesinin en büyük alýþveriþ merkezi olan Forum Trabzon Alýþveriþ Merkezi'nin Müdürü Erdinç Bulut, Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Esma Sezeroðlu, Multi Turkmall temsilcisi Sibel Taþ ve Per Ajans temsilcisi Renan Yýldýrým, Trabzon'da hizmet veren yerel gazete temsilcileriyle Forum Trabzon Alýþveriþ Merkezi Harran Restaurant'ta bir araya geldi.
  Trabzon Forum'un açýldýðý günkü hedeflerini tutturarak Türkiye'deki 6 Forum arasýnda ilk üçe girdiðini ifade eden Forum Trabzon Müdürü Erdinç Bulut, "AVM hizmete açýlýrken Türkiye Ceo'muz Levent Eyüboðlu'nun söylediði yýllýk 8 milyon müþteri hedefimizi tutturduk.
  Hafta sonlarý 30 bin hafta içinde ise 17 bin müþteriyi aðýrlýyoruz. Þu anda bin 500'e yakýn personel istihdam ediyoruz ve bu personelin yýllýk maaþ tutarý 10 milyon TL. Bu küçümsenecek bir rakam deðil. Ýlerleyen günlerde bu sayý artacaktýr" dedi.

  KAPALI MAÐAZALAR AÇILACAK
  Forum Alýþveriþ Merkezi'ndeki kapalý iþyerlerinin sürekli dile getirildiðini fakat iddia edildiði gibi Forum Trabzon'un kötü bir noktada olmadýðýnýn altýný çizen Ýþletme Müdürü Erdinç Bulut, "AVM'de 170 adet dükkan bulunuyor. Þu anda bu iþletmelerimizden 19'u boþ. 6 þirketten üçüyle kontrat imzaladýk, diðer 3'üyle de imza aþamasýna geldik.
  Sene sonuna kadar aksi bir durum olmazsa kapalý maðaza sayýmýz 4'e kadar düþecektir. Þimdiki haliyle de 170 maðazadan kontratý yapýlan 3'ünü saymazsan 16 tanesinin kapalý olmasý, yüzde 10'a tekabül eder. Bu da alýþveriþ merkezleri için normal bir rakamdýr. Tabii ki biz bunun böyle kalmasýna göz yummayacaðýz. Yine etkili markalarla görüþmelerimiz devam ediyor. Bazý markalarý Trabzon'a getirmekte zorlanýyoruz" dedi


  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X