Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Rize'ye Trabzonlu vali atandý.

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Rize'ye Trabzonlu vali atandý.

  RÝZE'YE TRABZONLU VALÝ ATANDI
  Rize Valiliði görevine Baþbakanlýk Müsteþar Yardýmcýsý Trabzonlu Seyfullah Hacýmüftüoðlu atandý.

  Herkes Hacýmüftüoðlu’nu, Trabzonspor’un kongresini iptal etmesiyle tanýdý.

  Bilindiði gibi Hacýmüftüoðlu15-16 Aralýk 2007 tarihinde yapýlacak Trabzonspor Kongresi’ni yaptýðý itiraz sonucunda ileri bir tarihe erteletmiþti. Hacýmüftüoðlu, Ýçiþleri Bakanlýðý’na verdiði dilekçesinde, “2007 yýlý aidatýný yatýrmamýþ olmam nedeniyle genel kurul toplantýsýna katýlacaklar listesinde yer almýyorum. Bu uygulama yanlýþtýr” dedi. Konuyu inceleyen Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý olayý Trabzon Valiliði’ne aktardý.

  Yaþanan geliþmeleri Trabzonspor Yönetim Kurulu, resmi internet sitesinden o dönem þöyle duyurmuþtu: Trabzon Valiliði'nin Daire Baþkanlýðý görüþü doðrultusunda tüzük deðiþikliði yapýlmasýnýn istenmesi iþlemi, kulübümüz tarafýndan hukuki görülmeyerek Trabzon Ýdare Mahkemesi'nde dava konusu edilmiþtir. Böylesi kritik bir konuda yaþanan geliþmeler ve Bölge Ýdare Mahkemesi'nin dava süreci devam ederken valilikten görüþ istemesi, valiliðin de konuyu tekrar kulübümüze aksettirmesi genel kuruldan önce kararýn kesinleþmeyeceði gerçeðini ortaya koymuþtur. Yaþanan geliþmeler bu seviyedeyken gerek kulübümüzün genel kurul sonrasý muhtemel bir kaos ortamýna sürüklenmemesi, gerekse de borsada olan þirketin organizasyon yapýsý düþünülerek, ileride telafisi imkansýz, zararlarýn doðmasýný engellemek bakýmýndan, 15-16 Aralýk 2007 tarihinde yapýlmasý gereken kulübümüz kongresinin, Dernekler Yönetmeliði 14. maddesi gereðince, ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliðiyle karar verilmiþtir."


  Trabzonlu hemþerimiz Hacýmüftüoðlu, dün akþam Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan imzalanan valiler kararnamesiyle Rize Valilið görevine atand.

  Medyatrabzon’a konuþan Seyfullah Hacýmüftüoðlu, “Trabzonspor’daki kongre iptaliyle gündeme gelme iþim baþka, Rize Valiliði’ne atanmam baþka. O dönemde ben Trabzonspor’u karýþtýrmak için deðil aksine oy kullanma hakkýmýn elimden alýnmasýný engelleyenlere yönelik hukuki giriþim baþlattým. Bunda da haklý çýktým. Trabzonsporlu doðdum, Trabzonsporlu öleceðim. Þimdi memleketimizin hemen yaný baþýndaki kardeþ þehrimiz olan Rize’de valilik yapacaðým. Bu görevi bana layýk gören herkese çok teþekkür ediyorum. Allah utandýrmasýn” dedi.

  Rize Valiliðine atanan Seyfullah Hacýmüftüoðlu 1960 Trabzon-Çaykara doðumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden 1984 yýlýnda mezun olan Hacýmüftüoðlu; 1985 yýlýnda Trabzon Valiliði'nde Kaymakam Adayý olarak göreve baþladý. Sýrasý ile Sakarya-Taraklý Kaymakamlýðý, Hakkari-Þemdinli Kaymakamlýðý, Kastamonu-Doðanyurt Kaymakamlýðý, Þanlýurfa-Ceylanpýnar Kaymakamlýðý, Denizli-Serinhisar Kaymakamlýðý, Manisa-Akhisar Kaymakamlýðý görevlerinde bulundu. 2005 yýlýnda Devlet Personel Baþkanlýðý Baþkan Yardýmcýlýðý görevine atanan Hacýmüftüoðlu, son olarak Baþbakanlýk Müsteþar Yardýmcýlýðý görevini yürütüyordu.


  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X