Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Adli Vakalar Trabzon'a gelmeyecek

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Adli Vakalar Trabzon'a gelmeyecek

  ADLÝ VAKALAR TRABZON'A GELMEYECEK


  "

  Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað, Bölge Eðitim Hastanesi’nin bulunduðu bölgede 5 yeni hastane daha inþa edileceðini söyledi.
  Erzurum Bölge Eðitim ve Araþtýrma hastanesinin bulunduðu komplekste Kadýn Doðum ve çocuk, Kalp Damar Hastalýklarý, Kanser, Ruh ve Sinir hastalýklarý hastaneleri olmak üzere 5 yeni hastane daha inþa edeceklerini belirten Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað, önümüzdeki yýl bu inþaatlarýn yapýmýna baþlanacaðýný bildirdi.
  Erzurum Valiliðini ziyareti sýrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplandýran Saðlýk Bakaný prof. Dr. Recep Akdað, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araþtýrma Hastanesinde Adli Týp Kurumu baþkanlýðýnýn oluþturulacaðýný belirterek, daha önce Trabzon’da yapýlan adli vaka çalýþmalarýnýn artýk bu merkezde yapýlabileceðini söyledi.
  2011 Dünya Üniversite Kýþ Oyunlarýna yönelik hazýrlýklarýn büyük bir titizlikle sürdürüldüðünü söyleyen Bakan Akdað, inþaat çalýþmalarýnýn yüzde 60 seviyesine geldiði tesis çalýþmalarýnýn tamamlanmasý ile Erzurum’un ülkenin en modern kayak sporlarý merkezine sahip bir kent olacaðýný kaydetti.
  Maden Teknik Arama Genel Müdürlüðü’nce uzun bir süredir il genelinde sürdürülen yeni termal kaynaklar araþtýrmasýnda 2 yeni kaynak tespit edildiðini söyleyen Bakan Akdað, Erzurumlu yatýrýmcýlara iki kaynaða sahip çýkmaya ve yatýrým yapmaya davet etti.
  Depreme dayanýklý olmadýðý için yýkýlan Aziziye Kadýn Doðu ve Çocuk hastanesi binasýnda yýkým çalýþmalarýna baþlandýðýný ve bu binanýn Müftülük binasý olarak yapýlacaðýný anlatan Bakan Prof. Dr. Akdað, ülkenin en modern müftülük komplekslerinden birinin burada inþa edileceðini dile getirdi.
  Bakan Akdað, Numune Hastanesi’nin çevresinde bulunan eski bloklarýn tamamen yýkýlarak çocuk parký yapýlmasý için Büyükþehir belediye baþkanlýðýna devredileceðini anlatarak, “Mevcut yeni yapýlan bina, halen Aile hekimliði merkezi olarak kullandýðýmýz tarihi taþ binanýn dýþýndaki tüm bloklarý temizleyerek oyun olanýna dönüþtüreceðiz. Bu semtte böyle bir alana ihtiyaç var.Büyükþehir Belediyemizde burayý çocuklarýmýzýn oynayabileceði güzel bir para dönüþtürecek” diye konuþtu.  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X