Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon, þirketlerini profilleriyle tanýtacak

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon, þirketlerini profilleriyle tanýtacak

  TRABZON, ÞÝRKETLERÝNÝ PROFÝLLERÝYLE TANITACAK

  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý, özellikle yabancý heyetlere olmak üzere, tanýtým amacýyla þirketlerin profillerini çýkartýyor. Hacýsalihoðlu, yaptýðý açýklamada, odalarýna kayýtlý aktif üyelerin profillerini ortaya koyacak bir çalýþma baþlattýklarýný belirtti.

  Oda üyelerinin yurt içi ve yurt dýþý baðlantýlarýnýn geliþmesine katký verecek olan çalýþma için 35 meslek komite baþkanýyla bir toplantý düzenlediklerini ifade eden Hacýsalihoðlu, Aktif oda üyelerimizin detaylandýrýlmýþ profillerini çýkartacaðýz.

  Þirketlerin sermayelerinden çalýþtýrdýðý elemana, üretimlerinden iþ birliði taleplerine kadar çok geniþ kapsamlý bilgiler, bir datada toplanacak.

  Oluþturulacak bilgiler de zaman içerisinde sürekli yenilenecek diye konuþtu. Trabzon'a ziyarette bulunan yabancý büyükelçiler, ticaret ataþeleri, ticaret ve sanayi odalarý ile benzeri kuruluþlarýn Trabzon TSO üyeleriyle ticaret yapma isteðinde bulunduklarýný dile getiren Hacýsalihoðlu, 'Bu baðlantýlarýn saðlýklý ve güçlü kurulabilmesi için Trabzon TSO'ya kayýtlý üye firmalarýn net verilerinin toplanmasý gerekiyor' dedi.

  Hacýsalihoðlu, yürütülen çalýþmayla þimdiye kadar 200 üyeye ait detaylý þirket profilinin elde edildiðini vurgulayarak,' Trabzon TSO'nun 4 bin 500 aktif üyesi var.

  Biz bütün üyelerimizin net bilgilerine ulaþmak istiyoruz.

  Bu çalýþma sonucunda üyelerimizle ticari baðlantý, iþ birliði, ortak yatýrým ve benzeri iliþki kurmak isteyenleri buluþturmak istiyoruz' diye konuþtu.

  5 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X