Duyuru

Collapse
No announcement yet.

YÖK talimatý sökmüyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • YÖK talimatý sökmüyor

  YÖK TALÝMATI SÖKMÜYOR


  KTÜ Rektörlüðü, YÖK’ün kesin yasaðýna raðmen üniversiteye kayýt olan öðrencilerden “Öðrenim Katký Payý” adý altýnda 100 Lira almaya devam ediyor. Kayýt yaptýrmak için gelen öðrencilere verilen bilgi broþüründe “Kesin kayýt belgeleri” adý altýnda 10 maddelik evraklar arasýnda KTÜ Vakfý’na yatýrýlacak 100 TL’lik banka makbuzu da 8. madde olarak yer alýyor.

  KTÜ Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ýrfan Candaþ, ek ücretlerin öðrenciler için verilen bazý hizmetlere harcandýðýný iddia ederek, “Zorla almýyoruz. Ýsteyen öðrenciler üniversitenin vakýf hesabýna baðýþ olarak yatýrýyor. Bize de dekontu getiriyorlar” þeklinde savunma yaptý. Öðrenciler ise, “Bize verilen kayýt evraklarý arasýnda bu makbuz da isteniyor. Getirmeyince kayýt etmiyorlar” dediler.

  KTÜ Vakfý tarafýndan her yýl ortalama 5 bin öðrenciden alýnan ve yaklaþýk 5 milyon TL’lik bir rakama ulaþan bu bütçe ile öðretim görevlilerinin odalarýnýn altý döþeniyor. Rektörün yakýn çevresinin öðrenim gören çocuklarýna kredi olarak veriliyor. Yine bazý STÖ’lerin rektörlüðe liste verdiði ve bu listeye göre burs daðýtýldýðý iddia ediliyor.

  Yükseköðrenim Kurulu (YÖK) yasaklamasýna raðmen üniversiteler kayýt sýrasýnda öðrencilerden öðrenim katký payý dýþýnda deðiþik adlar altýnda para talep ediyor. Üniversiteye göre 15 ila 110 TL arasýnda deðiþen ücretler, "hizmet bedeli, etkinlik ve sosyal faaliyet bedeli, zarf ücreti" gibi adlar altýnda alýnýyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi de üniversiteye kayýt yaptýran öðrencilerden öðrenci harcýnýn dýþýnda; öðrenci hizmetlerine katký payý adý altýnda 100 YTL talep ediyor.

  KTÜ Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ýrfan Candaþ söz konusu paranýn zorla alýnmadýðýný, isteyen öðrencinin baðýþ yaptýðýný öne sürerken, dün görüþtüðümüz bazý öðrenciler ise kayýt için yapýlmasý gereken zorunlu iþlemler içinde bu paranýn ödenmesinin þart koþulduðunu belirterek, "Ýstisnasýz her öðrenci bu parayý ödemenin zorunlu olduðunu zannediyor. Söz konusu ücretler bankalar aracýlýðý ile katký payý ile birlikte tahsil ediliyor" dedi.

  EK ÜCRETÝ ÖÐRENCÝLER ZORUNLU ZANNEDÝYOR

  Üniversitelerde 2009-2010 eðitim dönemi kayýtlarý 31 Aðustos'ta baþlarken 7 Eylül’de sona erecek. Bu yýl üniversiteyi kazanan yüz binlerce öðrenci de o tarihten itibaren kayýt için üniversitelerin kayýt bürolarýna koþtu. Yeni üniversiteliler her eðitim öðretim dönemi öncesinde ilk ve orta dereceli okullarda yaþanan 'kayýt parasý' iddialarýnýn bir benzeriyle bu kez üniversite kapýsýnda karþýlaþtý. Kayýt için sadece katký payý ödeyeceðini bilen yüz binlerce öðrenci, ek ücret talepleri karþýsýnda neye uðradýðýný þaþýrýyor. Üniversiteler, YÖK'ün "Katký paylarý dýþýnda kayýt için öðrencilerden her ne ad altýnda olursa olsun mevzuat dayanaklarý olmayan hiç bir ücretin istenmemesi" genelgesine raðmen öðrencilerden katký payý dýþýnda deðiþik adlar altýnda para talep ediyor. Söz konusu uygulama hemen her üniversitede olmakla birlikte ücretler ve gerekçesi deðiþkenlik gösteriyor. Rize Üniversitesi "etkinlik ve sosyal faaliyet" adý altýnda 100 TL, Karadeniz Teknik Üniversitesi "hizmet bedeli" olarak 100 TL, Ordu Üniversitesi "dosya ücreti" adý altýnda 110 TL, On dokuz Mayýs Üniversitesi "dosya ücreti" olarak 30 TL katký payý dýþýnda ek ücret alýyor. Atatürk Üniversitesi de ilk gün kayýt yaptýran öðrencilerden "kimlik kartý ve Ýngilizce sýnav bedeli" olarak 15 TL alýnýrken, þikâyetler üzerine rektörlüðün uygulamayý kaldýrdýðý bildirildi. Söz konusu ücretler bankalar aracýlýðý ile katký payý ile birlikte tahsil ediliyor. Bu bedeli yatýrmadan katký payý da yatýrýlamýyor. Yýllardýr devam ettiði öðrenilen uygulamanýn YÖK'ün yasaklamasýna raðmen devam ettirilmesi ise dikkat çekiyor.

  "ZORLA ALINMIYOR, ÝSTEYEN BAÐIÞ YAPIYOR"

  Konuyla ilgili görüþtüðümüz üniversitelerin yetkilileri, ücretlerin zorla alýnmadýðýný, isteyen öðrencilerin baðýþta bulunduðunu öne sürdü. Ek ücretlerin öðrenciler için verilen bazý hizmetlere harcandýðýný belirten yetkililer, hizmetlerin yürümesi için de buna ihtiyaç duyulduðunu kaydetti.
  KTÜ Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ýrfan Candaþ, söz konusu ücreti isteyen öðrencilerin ödediðini savundu. Zorla para alýnmasý gibi bir durumun söz konusu olmadýðýný iddia eden Candaþ, "Ýsteyen öðrenciler vakýf hesabýna baðýþ olarak yatýrýyor. Bize de bankaya dekontunu getiriyorlar. Bu ücrette yine öðrencilere verilen dosya, evraklar, kimlikler, çanta gibi kýrtasiye hizmetlerine harcanýyor" diye konuþtu.

  KTÜ’de dün kayýt yaptýran öðrencilerle yaptýðýmýz görüþmelerde ise öðrencilerden alýnan ek ücretin farklý bir þekilde tahsil edilme yoluna gidildiði ortaya çýktý. Kayýt yaptýracak öðrencilere verilen kayýt iþlemleri için yapýlmasý gerekenler isimli belgede ek ücret zorunlu olarak þart koþuluyor.

  Üniversiteye dün kayýt yaptýran Ali Ferhat Atay, Berhat Þen, Esra Gör, Esranur Canbaz isimli öðrenciler kendilerine verilen dosyada öðrenci harcý dýþýnda ek ücretin talep edildiðini belirterek, " Üniversite yetkililerinin "Ýsteyen yatýrýyor" açýklamalarý gerçeði yansýtmýyor. Kayýt için gerekli olan evraklarý temin edebilmek için üniversite tarafýndan bize verilen belgede neler yapmamýz gerektiði yazýyor. Bunlar içinde öðrenci hizmetlerine katký payýnýn ödendiðine iliþkin banka makbuzu da var. Harç makbuzu ile birlikte kayýt sýrasýnda teslim edilmesi zorunlu kýlýnýyor. Harç parasý dýþýnda ikinci kez para istenmesinin mantýklý bir açýklamasý yok. Bankaya gittiðimizde katký payý ve istenen ek ücretin toplamý isteniyor. Katký payýnýn o kadar olmadýðýný söylediðimizde ise harç parasýný eksik verdiðimizi, ücretin tamamý yatýrýlmadan iþlem yapamadýklarýný söylüyorlar " þeklinde konuþtu.


  Kaynak: Günebakýþ 5 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X