Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kýzýlay’a arsa tahsisi yapýldý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kýzýlay’a arsa tahsisi yapýldý

  KIZILAY'A ARSA TAHSÝSÝ YAPILDI


  Trabzon Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’ne kavuþuyor. Trabzon Ýl Genel Meclisi, yaklaþýk 1 saat süren tartýþmalar sonunda 3 adet depoyu 10 yýllýðýna Kýzýlay’a tahsis etti.

  Trabzon Ýl Özel Ýdaresi ve Kýzýlay’ýn merkeze baðlý Yalýncak beldesinde yapmayý planladýðý Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi için Ýl Genel Meclisi 2 bin 100 metrekarelik arsa tahsisine karar verdi. Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu’nun bu doðrultudaki raporu uzun tartýþmalar sonucu kabul edilirken, oylamada CHP’li ve SP’li birer üyenin yaný sýra iki AK Parti’li üyenin ret oyu vermesi de dikkat çekti.Bazý AK Partili üyeler ise çekimser kaldý.
  Ýl Genel Sekreteri Ýbrahim Kul, Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü’nün lað edilmesi ile illerde Sivil Savunma Müdürlükleri’nin Ýl Özel Ýdaresi bünyesi içerisine katýldýðýna dikkat çekerek yapýlacak Trabzon Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nin önemine dikkat çekti. Kýzýlay ile birlikte yapýlacak olan merkezin en geliþmiþ teknoloji ile donatýlacaðýný kaydeden Kul, Ýl Özel Ýdaresi’nin Yalýncak beldesinde eski Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüðü’nün olduðu alanda tahsis edilen arsaya yapýlacak merkezin inþaatýnýn en kýsa sürede baþlayacaðýný söyledi.
  Ýl Genel Meclisi Baþkaný Haydar Revi ise özellikle bu merkezin kurulmasýnýn bölgeyi de kapsayacak þekilde organize edileceðini belirterek, "Kuþkusuz önemli bir hizmet gelecek. Ýl Genel Meclisi olarak bu tür hizmetlerin Trabzon’a gelmesinde katkýmýzý koyarýz. Eðer bu arsa tahsisini yapmasaydýk merkez baþka illere kayabilirdi" dedi.


  Kaynak: Günebakýþ 5 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X