Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Sürücülere, güvenlikleri için ''zorunlu mola''

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Sürücülere, güvenlikleri için ''zorunlu mola''

  SÜRÜCÜLERE, GÜVENLÝKLERÝ ÝÇÝN "ZORUNLU MOLA"


  Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürü Þentürk Külekçi, yaptýðý açýklamada, alýnan tüm trafik önlemlerine raðmen ölümle ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarýnýn genellikle 04.00 ila 06.00 saatleri arasýnda gerçekleþtiðinin tespit edildiðini belirtti.

  Bunun, özellikle gün doðarken doðu yönüne seyreden sürücülerin güneþin etkisiyle rehavete girmesi, dalgýn, yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmasýndan kaynaklandýðýný anlatan Külekçi, þöyle devam etti: ''Saatlerce ayný pozisyonda oturmak kan dolaþýmýný yavaþlatmakta, bel aðrýsý ve yorgunlukla birlikte sürücülerin performansýný olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluklarýn önüne geçilebilmesi için söz konusu 04.00 ila 06.00 saatlerinde sürücülerin düzenli aralýklarla mola verip yeniden yola devam etmelerini amaçlýyoruz. Bu kapsamda Ayvasýl mevkisi ile Keþap Ýlçesi’nin Yolaðzý Köyü mevkisinde sürücüleri 5-10 dakika dinlenmeleri konusunda uyarýyoruz. Bununla birlikte hem aracýn içindeki havanýn deðiþmesini hem de sürücülerin kan dolaþýmýnýn düzenlenmesini, güvenli yolculuk yapmalarýný saðlýyoruz.''

  SÜRÜCÜLER MEMNUN

  Ayvasýl mevkisinde trafik polisi ekiplerince mola verdirilen otomobilin sürücüsü Mehmet Arslan, uygulamanýn çok güzel olduðunu ve bunu takdir ettiklerini ifade ederek, ''Allah razý olsun, bizleri uyarýyorlar. Bunu bizim canýmýz ve malýmýz için yapýyorlar. Tüm görevlilere teþekkür ederiz'' dedi.

  Sürücü Mehmet Demir ise özellikle uzun yol kateden sürücülerin uygulamanýn yapýldýðý saatlerde uykusunun geldiðini belirterek þöyle devam etti: ''Ben ilk defa böyle bir uygulamaya muhatap oldum. Bence bu uygulama yararlý olabilir. Bu sürdürülürse, devam ederse, arkasý gelirse iyi bir uygulama. Çünkü en yoðun uyku saatinde yapýlýyor. Bu saatlerde insanlarýn alýkonulmasý, uyanýk hale gelmesi güzel bir þey. Ayrýca insan hayatýna, mala, cana verilen deðeri gösteriyor. Sürdürülmesinden yanayým.''

  Uygulamayý Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði'nin birlikte gerçekleþtirdiði bildirildi.


  Kaynak: Günebakýþ 5 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X