Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da niçin yaþanýlýr?

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da niçin yaþanýlýr?

  TRABZON'DA NÝÇÝN YAÞANILIR?
  Herkesin cenneti farklý, kiminin hayallerini balýkçý kasabalarý, kimininkini ýþýltýlý metropoller süslüyor. Bazýlarýnýnkini de pahalý olmayan bir ortadirek kenti...
  ÇOÐUMUZUN aklýnda ayný soru var: Nerede yaþayabilirim? Herkesin cenneti farklý, kiminin hayallerini balýkçý kasabalarý, kimininkini ýþýltýlý metropoller süslüyor. Bazýlarýnýnkini de pahalý olmayan bir ortadirek kenti...

  Peki, Türkiye'nin en yaþanabilir ili hangisi? Hangi iller, hangi özellikleriyle öne çýkýyor? Hangileri geçen yýla göre daha iyi, hangileri daha kötü düzeyde?

  CNBC-e Business'ýn Ýlkini geçen sene yaptýðý “Türkiye'nin Yaþanabilir Ýller Araþtýrmasý” bu sene ikinci kez hayata geçti. Bir önceki araþtýrmada sýralamayý belirleyen 28 kriterden bazýlarýný elendi ve yerlerine yenilerini eklendi. Bu yýlki araþtýrma 34 kritere dayanýyor.

  Ýstanbul, Antalya ve Ýzmir'in basamaklarý beþer onar týrmandýðýna þahit oluyoruz. Baþta Kýrklareli, Karaman, Kayseri ve Gümüþhane olmak üzere pek çok flaþ þehir var. Ama en alttakilerin kýpýrdanamadýðýný da görüyoruz. Geçen yýlýn en kötü durumundaki 10 ili bu yýl da ayný yerdeydiler. Hareketlenmeleri kendi aralarýnda yer deðiþtirmekten ibaretti.

  YAÞAMAK ÝÇÝN EN ÝDEAL 10 ÝLK
  (LÝSTENÝN ÝLK 10'U)


  1 ANKARA

  Baþkent ekonomi, saðlýk ve eðitim altyapýsý en geliþmiþ il. Sanatla ilgili aktivitelerde ikinci sýrada. Ekonomik olarak güçlü, araç yoðunluðu Ýstanbul'dan daha yüksek. Kiþi baþýna düþen kamu yatýrýmýnda Ýstanbul'la baþabaþ, mevduatta Ýstanbul'un önünde. Hava kalitesi orta düzeyde, trafiði Ýstanbul'dan kötü durumda. Suç oraný çok yüksek deðil.

  2 ESKÝÞEHÝR

  Okur-yazar oraný en yüksek üçüncü il olan Eskiþehir'de en dikkat çekici olan sanata olan ilgi. Þehir, sinema izleyici sýralamasýnda beþinci sýrada ve kentte yeni sinema ve tiyatro sahnelerine ihtiyaç var. Zengin bir kent, suç ve trafik dýþýnda tüm verileri iyi görünüyor. Belediyecilikte son beþ yýlda önemli adýmlar atan kent, iki basamak yükselerek ikinci sýraya yerleþti.

  3 ÝSTANBUL

  Türkiye'nin en pahalý kenti ve ülkedeki toplam banka mevduatýnýn yüzde 45.6'sýna sahip. Suç oraný sanýldýðý gibi yüksek deðil. Hava kalitesi açýsýndan ilk 10 þehir arasýnda ve üç yetiþkinden biri araç sahibi. Ýþsizlik Ankara ve Ýzmir'e göre daha az.

  4 ANTALYA

  Türkiye'de nüfusa oranla en çok araç Antalya'da. Ýki yetiþkinden birine otomobil düþüyor, buna raðmen trafiði kötü deðil. Turizmin gözdesi ekonomik parametrelere göre gayet iyi sýrada ancak kiþi baþýna vergide ilk 10'da yok. Hava kalitesi en yüksek ikinci il. Opera ve baleye olan ilgide ise üçüncü il konumunda.


  5 TRABZON

  Trabzon'da eðitim verileri orta düzeyde. Yalnýz, acilen anaokulu öðretmenine ihtiyacý var. Anaokulu öðretmeni açýðýnýn en yüksek olduðu ikinci il. Kent kilometrekare baþýna en uzun asfalt yola sahip. Buna raðmen trafiði kötü. Sinemaya ilgi sýralamasýnda Türkiye'nin dördüncü ili. Kent hayatýndaki ve ekonomik verilerindeki geliþimle ön plana çýkýyor.

  6 EDÝRNE

  Edirne'de can sýkýcý tek þey suç oraný. 2007'de cezaevine giren kiþi sayýsý bin 414'tü. Bu sayý nüfusa oranlandýðýnda Edirne'yi suç oraný en yüksek ikinci il yapýyor. Eðitim ve saðlýk altyapýsýnda ilk 5 kentten biri olmasý en büyük avantajý. Hava kalitesi kötü, orman alaný az. En çok vergi veren iller arasýnda 19'uncu sýrada.

  7 ISPARTA

  Kent özellikle eðitim ve saðlýk altyapýsýnýn iyiliðiyle öne çýkýyor. Trafiði rahat, eðitim düzeyi Türkiye ortalamasýnýn üstünde. Sinemaya ilgi iyi ama tiyatroya ilgi konusunda ayný þeyi söylemek mümkün deðil. Hava kalitesini iyileþtirirse listede daha da yükseleceði kesin. En çok vergi veren iller sýralamasýnda 19'uncu sýrada yer alýyor.

  8 ÝZMÝR

  Ýzmir'in kiþi baþýna mevduatta üçüncü sýrada olduðuna aldanmayýn, mevduat tutarý Ýstanbul'un yarýsý kadar bile deðil. Kiþi baþýna kamu yatýrýmýnda da Ýstanbul'un yarýsýný ancak alýyor. Yine de ekonomik parametreleri iyi. En çok hane elektriðini Ýzmirliler tüketiyor. 10 yetiþkinden biri üniversite mezunu, suç ciddi problem.

  9 ARTVÝN

  Artvin kiþi baþýna kamu harcamasýnda Türkiye'nin lideri. Devlet geçen yýl her Artvinli'ye 1710 lira yatýrým yaptý. Ekonomik verileri Türkiye ortalamasýnýn biraz üzerinde olan Artvin'de iþsizlik oraný da çok düþük. Kentin tek problemi pahalý olmasý gibi görünüyor.

  10 KIRKLARELÝ

  Türkiye'nin en iyi eðitim altyapýsýna sahip ikinci ili olan Kýrklareli, ayný zamanda anaokulu öðretmeninin en yoðun olduðu yer. Okur-yazar oranýnda ikinci sýradaki kent, sanat etkinliklerine çok duyarlý. Öyle ki, Türkiye'de tiyatroya ilginin en yoðun olduðu kent konumunda. Ulaþým imkanlarýnýn karayoluyla sýnýrlý olmasý dýþýnda kentin önemli bir problemi yok.

  YAÞAMAK ÝÇÝN ÝDEAL OLMAYAN 10 ÝL
  (LÝSTENÝN SON 10'U)


  72 MARDÝN

  Muhteþem mimarisi ve turizm potansiyeline raðmen yoksulluðu bir türlü kýramadý. Rakamlar olumlu þeyler söylemiyor. Konutlarda en az elektrik tüketimi bu kentte. Ýþsizliðin en yoðun olduðu dört kentten biri. En olumlu tarafý, suç oranýnýn en düþük olduðu il olmasý.

  73 ARDAHAN

  Ardahan iþsizliðin en düþük olduðu dört ilden biri ama yine de çok yoksul. Türkiye'de kiþi baþýna banka mevduatýnýn en düþük olduðu üçüncü kent. Ancak bu yoksulluk suçu tetiklememiþ, suç oraný epey düþük. Kentin ucuzluk ve istihdam oraný dýþýnda olumlu bir verisi yok gibi...

  74 KARS

  Þaþýrtýcý bir veri: Türkiye'de tiyatroya olan ilginin en yoðun olduðu kent. Genelde kültüre önem veren kentler zengin olur. Ama Kars örneðinde durum böyle deðil. Toplam mevduatýn ancak binde biri bu kentte. Devlet de pek elini uzatmamýþ. En çok kamu yatýrýmý yapýlan kentler arasýnda 44'üncü sýrada.

  75 MUÞ

  Yoksulluktan spor yapmaya vakit var mý? Muþ, sporcu sayýsý en seyrek olan üçüncü il. Diðer parametrelerine de bakýldýðýnda iyimser olmak güç. Evlerde en az elektrik tüketilen ikinci il. Kiþi baþýna en az vergi ödeyen il. Üniversite mezunu oraný en düþük ikinci il. Tek avuntusu suç oranýnýn düþüklüðü...

  76 BATMAN

  Türkiye petrollerinin kalbi Batman'da zenginlik ve yoksulluk birarada. Petrol kuyularýndan çýkan servete raðmen iþsizliðin en yüksek olduðu dört ilden biri. Sekiz yetiþkinden biri otomobil sahibi olabiliyor. Türkiye'nin en ucuz dört kentinden birisi ve suç oraný düþük.

  77 ÞIRNAK

  Bitlis gibi ilgiye muhtaç. Kiþi baþýna en az vergi ödeyen üçüncü il. Ýþsizliðin en yüksek olduðu dört kentten biri. Eðitim açýsýndan da kötü durumda. Okur yazar oraný en düþük ikinci, ilkokul öðretmeninin en az olduðu üçüncü, ortaöðrenim öðretmeni sayýsýnýn en yetersiz olduðu ikinci il.

  78 ÞANLIURFA

  Türkiye'nin en ucuz illerinden biri. Fiyatlar ortalamanýn yüzde 4.4 gerisinde. Kiþi baþýna mevduat sadece 477 lira. Konut sahipliðinde yoksulluðun izleri açýkça görülüyor. 10 kiþiden biri konut sahibi. Ýþsizlik yüksek, okur-yazar oraný düþük. Ýlkokul öðretmeni sayýsýnýn en yetersiz, sporcu sayýsýnýn en az olduðu il.

  79 HAKKARÝ

  Hava kalitesinin en kötü olduðu il olan Hakkari'nin ekonomik verileri hiç parlak deðil. Kiþi baþýna en düþük kamu yatýrýmý Hakkari'ye yapýlýyor. Öðretmen açýðý var, ortaöðretim öðretmen sayýsýnýn en yetersiz olduðu il. Bir yandan da okur yazar oraný en düþük olan üçüncü il.

  80 DÝYARBAKIR

  Acil “açýlým” gerekiyor. Diyarbakýrlý tüm olumsuz þartlara raðmen sanata yoðun ilgi gösteriyor. Tiyatroya ilgide 15'inci, sinemada 19'uncu sýrada. Sorunlarýn baþýnda eðitim ve saðlýk altyapýsý geliyor. Kent eðitimde 73'üncü, saðlýkta ise 76'ncý sýrada yer alýyor. Kaza oraný da yüksek ve trafiðe bir çözüm bulunmasý gerekiyor.

  81 AÐRI

  Eðitim altyapýsý en kötü þehir. Ekonomi parametresinden bakýldýðýnda sondan bir önceki sýrada. Üniversite mezunu oranýnýn da en düþük olduðu il. Her 47 yetiþkinden ancak biri üniversite bitirebilmiþ. Okur-yazar oraný en düþük il de Aðrý. En iyi iki özelliði, iþsizlik oranýnýn düþüklüðü ve ucuzluk.

  HANGÝ ÞEHÝR KAÇINCI SIRADA
  ÝLLER 2008 SIRA 2007 SIRA


  Ankara 1 1
  Eskiþehir 2 4
  Ýstanbul 3 28
  Antalya 4 9
  Trabzon 5 6
  Edirne 6 5
  Isparta 7 2
  Ýzmir 8 14
  Artvin 9 16
  Kýrklareli 10 24
  Kýrýkkale 11 7
  Bolu 12 3
  Kocaeli 12 13
  Karabük 13 38
  Karaman 13 31
  Sinop 16 20
  Elazýð 17 10
  Mersin 18 22
  Kayseri 19 35
  Zonguldak 20 17
  Muðla 21 21
  Bursa 22 49
  Çanakkale 23 11
  Samsun 24 43
  Kastamonu 25 15
  Adana 26 45
  Uþak 27 39
  Balýkesir 28 36
  Denizli 29 25
  Gümüþhane 30 50
  Rize 31 26
  Burdur 32 8
  Yalova 33 47
  Nevþehir 34 30
  Erzurum 35 18
  Kütahya 36 19
  Aydýn 37 37
  Giresun 38 41
  Tekirdað 39 59
  Bartýn 40 56
  Malatya 41 53
  Manisa 42 42
  Niðde 43 12
  Kýrþehir 44 34
  Sivas 45 33
  Çankýrý 46 29
  Ordu 47 55
  Erzincan 48 23
  Çorum 49 48
  Tunceli 50 32
  Amasya 51 27
  Adýyaman 52 70
  Kahramanmaraþ 53 67
  Bilecik 54 54
  Kilis 55 64
  Tokat 56 57
  Konya 57 46
  Sakarya 58 44
  Osmaniye 59 68
  Bayburt 60 51
  Hatay 61 62
  Gaziantep 62 40
  Düzce 63 61
  Aksaray 64 65
  Afyonkarahisar 65 52
  Bingöl 66 66
  Yozgat 67 63
  Van 68 60
  Iðdýr 69 73
  Siirt 70 72
  Bitlis 71 69
  Mardin 72 74
  Ardahan 73 71
  Kars 74 58
  Muþ 75 77
  Batman 76 78
  Þýrnak 77 75
  Þanlýurfa 78 80
  Hakkari 79 76
  Diyarbakýr 80 79
  Aðrý 81 81

  ARAÞTIRMA HANGÝ KRÝTERLERLE YAPILDI?
  PARAMETRE AÐIRLIÐI %


  EKONOMÝ 25
  Kiþi baþýna düþen kamu harcamasý 2.5
  Kiþi baþýna düþen araç sayýsý 1.25
  Kiþi baþýna düþen konut sayýsý 1.25
  Kiþi baþýna düþen ortalama kira geliri 1.25
  Havayolu kullaným oraný 1.25
  Kiþi baþýna ödenen vergi 3.75
  Satýn alma gücü 3.75
  Kiþi baþýna düþen hane elektriði tüketimi 1.25
  Kiþi baþýna düþen mevduat miktarý 3.75
  Yaratýcý sermaye reytingi 2.5
  Fiziki altyapý reytingi 2.5

  EÐÝTÝM 20

  Bir anaokulu öðretmenine düþen öðrenci 3
  Bir ilköðretim öðretmenine düþen öðrenci 3
  Bir ortaöðretim öðretmenine düþen öðrenci 3
  Üniversite mezunlarýnýn yetiþkin nüfusa oraný 8
  Okur yazarlýk oraný 3

  SAÐLIK 20

  Kiþi baþýna düþen saðlýk doktor sayýsý 10
  Kiþi baþýna düþen hastane yatak sayýsý 10

  GÜVENLÝK 15
  Suç oraný 7.5
  Deprem riski 7.5

  KENT HAYATI 12

  Spor tesisi kapasitesinin nüfusa oraný 1.2
  Lisanslý sporcu sayýsýnýn nüfusa oraný 1.2
  Araç baþýna düþen kaza sayýsý 2.4
  Ormanlýk alanlarýn kent alanýna oraný 2.4
  Hava kalitesi 2.4
  Alýþveriþ merkezi sayýsýnýn nüfusa oraný 2.4

  KÜLTÜR SANAT 8

  Tiyatro seyircisinin nüfusa oraný 0.8
  Tiyatro koltuk kapasitesinin nüfusa oraný 0.8
  Sinema seyircisinin nüfusa oraný 0.8
  Sinema koltuk kapasitesinin nüfusa oraný 0.8
  Opera ve bale seyircisinin nüfusa oraný 0.8
  Opera ve bale koltuk kapasitesinin nüfusa oraný 0.8
  Kütüphane ve eser sayýsýnýn nüfusa oraný 1.6
  Müze ziyaretçi sayýsýnýn nüfusa oraný 1.6


  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X