Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'a Motosikletli Doktor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'a Motosikletli Doktor

  TRABZON'A MOTOSÝKLETLÝ DOKTOR
  Büyük Þehirlerde Trafiðin Yoðun Olduðu Sabah ve Akþam Saatlerinde, Kazalara Motosikletli Doktorlar Müdahale Edecek.
  Büyük þehirlerde trafiðin yoðun olduðu sabah ve akþam saatlerinde, turizm bölgelerinde ve dar yollarýn bulunduðu yerlerde kara ambulanslarýyla ulaþýlmasýnda güçlük çekilen vakalara motosikletli doktorlar müdahale edecek. Bunun için oluþturulan ekipler için özellikle motosiklet tutkunu hekimler seçildi.
  Saðlýk Bakanlýðý Ýlk Yardým ve Acil Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkaný Fazýl Ýnan, bu yýl içinde acil saðlýk hizmetlerinde kullanýlmak üzere satýn alýnan 30 motosikletin 16 ile daðýtýldýðýný bildirdi.

  Bu hizmetin 3 büyük ilin yaný sýra, tarihi ve turistik yerlerde ve dar yollarýn bulunduðu bölgelerde verileceðini anlatan Ýnan, motosikletli saðlýk ekiplerinin Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir, Adana, Muðla, Antalya, Mersin, Konya, Nevþehir, Samsun, Aydýn, Denizli, Trabzon ve Van'da görev yapacaðýný belirtti. Ýnan, Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de bu görevi üstlenecek 4-5 ekip oluþturulduðunu bildirdi.

  Ambulans motosikletlerin olay yerinde her türlü acil týbbi müdahaleyi yapacak donanýma sahip olduðunu anlatan Ýnan, bu araçlarda kalbi duran bir hastanýn elektroþokla yeniden canlandýrýlabilmesini saðlayacak cihaz, solunumu duran bir hastanýn desteklenebileceði ventilatör, kýrýk ve travmalarda kullanýlacak boyunluk ve atel, yanýklarda kullanýlacak setler bulunduðunu belirtti.

  Uygulamayý geri bildirimlere baðlý olarak yaygýnlaþtýrabileceklerini ifade eden Saðlýk Bakanlýðý Ýlk Yardým ve Acil Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkaný Fazýl Ýnan, ''5 dakikanýn altýnda intikal süresi yakalayabilirsek ölümleri yüzde 25 oranýnda azaltmayý planlýyoruz'' diye konuþtu.


  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X