Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Karadeniz Bu Hastalýða Teslim

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Karadeniz Bu Hastalýða Teslim

  KARADENÝZ BU HASTALIÐA TESLÝM
  Koroner Arter Hastalýðý'nýn dünyada ve Türkiye'de en sýk görülen ölüm nedenleri arasýnda bulunduðu belirtildi.
  Koroner Arter Hastalýðý'nýn dünyada ve Türkiye'de en sýk görülen ölüm nedenleri arasýnda bulunduðu, Karadeniz Bölgesi'nin de Türkiye'de Koroner Arter Hastalýðý'nýn en sýk görüldüðü bölgelerden birisi olduðu belirtildi.

  Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Ahi Evren Göðüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Þükrü Çelik, Koroner Arter Hastalýðý'nda koroner damarlarda (kalbi besleyen damarlar) daralma yada týkanmanýn söz konusu olduðunu söyledi.

  Koroner Arter Hastalýðý'nýn dünyada ve Türkiye'de en sýk görülen ölüm nedenleri arasýnda bulunduðunu kaydeden Prof. Dr. Þükrü Çelik, Karadeniz Bölgesi'nin de Türkiye'de Koroner Arter Hastalýðý'nýn en sýk görüldüðü bölgelerden birisi olduðunu belirtti. Bu hastalýðýn Ege ve Akdeniz bölgesinde ise en düþük düzeyde seyrettiðini kaydeden Çelik “Bölgemizdeki sýklýðýn nedenini anlamak için hastalýða yol açan faktörlere bakmak gerekir. Koroner Arter Hastalýðý'na yol açan onlarca faktörlere bakmak gerekir. Genetik eðilim, sigara, hipertansiyon, kolesterol yüksekliði, diabet, fazla kilo gibi faktörlere bakýldýðýnda pek çoðunun bölgemizde oldukça yoðun olduðu görülmektedir. Bu risk faktörlerinin önemli bir kýsmý diyetle yakýndan iliþkilidir ( hipertansiyon, yüksek kolesterol, diabet, fazla kilo gibi). Diyette de 2 nokta önemlidir. Birincisi fazla kilo almak ve aþýrý yemek, ikincisi ise diyetin muhtevasý. Bölgemiz insanýnda her iki noktada da sýkýntý mevcuttur. Fazla yemek yeme ve aþýrý kilo bölgemizde oldukça yaygýndýr. Buna baðlý olarak da kolesterol yüksekliði, tansiyon yüksekliði ve þeker hastalýðý artmaktadýr. Bunun yanýnda diyet muhtevasý olarak da bölgemiz kalp hastalarýnýn daha az görüldüðü Akdeniz ve Ege'den farklý olarak zeytinyaðý ve sebzeyi daha az buna karþýlýk et ve katý yaðlarý daha fazla tüketmektedir. Yine bölgemizde sigara içimi oldukça yaygýndýr. Bu nedenlere baðlý olarak kalp hastalýklarý bölgemizde daha sýk görülmektedir” dedi.

  Hastanelerinin 6 ay önce Trabzon'da hizmete girdiðini ve bu geçen sürede yaklaþýk 8 bin hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini kaydeden Baþhekim Prof. Dr. Þükrü Çelik, “Hastanemiz açýldýðý günden bugüne kadar toplam bin 512 Tomografi, 7 bin 915 Poliklinik, bin 782 Koroner Anjio, 473 Stent+ASD, 61 Kalp Pili, 150 Açýk Kalp Ameliyatý ve 393 Damar Vakasý yapýlmýþtýr. 8+2 katlý olan hastanemizde 42 oda ve 106 yatak bulunmaktadýr. Hastanemizde 5 ameliyathane, 1 Anjio ünitesi, 1 Tomografi, USG, Röntgen, EKO-EFOR-EKG, Acil Servis, 1 KVC Yoðun Bakým, 1 Koroner Yoðun Bakým ve 5 servis katý bulunmaktadýr. Hastanemizde 2 Kardiyoloji Profesörü, 2 KVC Dalýnda Doçent, 7 Kardiyoloji uzmaný, 9 KVC Uzmaný, 3 Anestezi Uzmaný, 1 Göðüs Cerrahý, 1 Diþ Hekimi, 2 Radyoloji Uzmaný, 1 Mikrobiyoloji Uzmaný, 1 Enfeksiyon Uzmaný ve 1 Diyetisyen bulunmaktadýr” diye konuþtu.  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X