Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon 3G'de Beþinci Sýrada

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon 3G'de Beþinci Sýrada

  TRABZON 3G'DE BEÞÝNCÝ SIRADA

  Süreyya Ciliv þirketin 3G abone sayýsýnýn yaklaþýk 5 haftada 3 milyona ulaþtýðýný bildirdi.
  Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv þirketin 3G abone sayýsýnýn yaklaþýk 5 haftada 3 milyona ulaþtýðýný bildirdi.

  Süreyya Ciliv, gazetecilerle yaptýðý sohbette Türkiye'de 1 ayýný dolduran 3G uygulamasýnýn ilk sonuçlarýný ve ekonomiye yaptýðý katkýlarý deðerlendirdi.

  A tipi lisans için devlete yaklaþýk 1 milyar lira kaynak aktardýklarýný tüm yatýrýmlarla birlikte Türk ekonomisine küresel mali kriz döneminde 3G ile 5 milyar liraya yakýn katký saðlandýðýný belirten Ciliv, ayný zamanda krizin maliyet fiyatlarýný aþaðý çekmesi nedeni ile özellikle yatýrýmlarda kullanýlan ekipmanlarda 3 yýl öncesine oranla yüzde 50 tasarruf saðladýklarýný kaydetti.

  Eylül 2007'de ilk düzenlenen 3G ihalesinde devletin belirlediði bedelin yüzde 30 üzerinde bir teklif yaptýklarýný fakat diðer operatörler ihaleye katýlmayýnca ihalenin iptal edildiðini hatýrlatan Ciliv, 2 yýl sonra yapýlan ihalede ise kendilerinin daha önce yaptýklarý teklifin minimum bedel olarak belirlendiðini bu nedenle lisans ücretinin oldukça arttýðýný ifade etti.

  Turkcell olarak Türkiye'de 3G altyapýsýný kurarken dünyada kullanýlan en son teknolojiyi getirdiklerini anlatan Ciliv, dünyada halen 120 ülkede 3G olduðunu ancak HSPA olarak tanýmlanan son teknolojiyi Türkiye ile birlikte sadece 9 ülkenin kullandýðýný belirtti. Turkcell'in 3G'de kýsa sürede 81 il merkezi ve nüfusun yüzde 60'ýný kapsama alanýna aldýðýný söyleyen Ciliv, uluslararasý kuruluþlara yaptýrdýklarý testler ile Turkcell 3G altyapýsýnýn þuanda diðer operatörlere oranla 2 kat kadar daha hýzlý olduðunu bir sertifika ile belgelediklerini de aktardý.

  3G'YE TALEP BEKLENTÝLERÝ AÞTI

  Uygulamanýn baþladýðý günden bu yana geçen yaklaþýk 5 haftada 3G'ye talebin tahminlerinin çok üzerine çýktýðýný belirten Ciliv, kýsa sürede 3 milyon abonenin 3G'ye geçmek için baþvuru yaptýðýný, 'laptop'larýn 3G internete baðlanmasýný saðlayan 'VINN' modemlerin ''yok sattýðýný'', stoklarýn 3-4 günde tükendiðini ve bayilerde kuyruklar oluþtuðunu anlattý. Ýnternet baðlantýsý saðlayan SIM kartýn cihaza gömülü olduðu netbook satýþlarýnýn da ''patladýðýný'' ifade eden Ciliv, netbook için ilk sipariþin Batman'dan geldiðini söyledi.

  3G'nin ekonomiye kýsa zamanda olumlu etki yapmaya baþladýðýný belirten Ciliv Türkiye'yi ziyarete gelen yabancý turistlerden de 3G kullanýmý için yüksek talep olduðunu, uygulamanýn ilerleyen dönemde baþta saðlýk olmak üzere birçok deðiþik alana da deðer katacaðýna inandýklarýný ifade etti.

  Gazetecilerin sorularýný da yanýtlayan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, 3G2de yaþanan yoðun talep ve satýþlarýn doðal olarak þirketin gelirleri üzerinde pozitif etki oluþturacaðýný fakat detaylarý üçüncü çeyrek bilanço sonuçlarýnda aktaracaklarýný bildirdi.

  Gelirlerin yaklaþýk yüzde 50'sini çeþitli vergiler ile devlete aktardýklarýný kaydeden Ciliv, yeni dönemde rakip þirketlerle ortak yatýrýma açýk olduklarýný özellikle kule gibi yatýrýmlarý paylaþmaya hazýr olduklarýný ifade etti.


  GÖRÜNTÜLÜ KONUÞMADA LÝDER DÝYARBAKIR VE ELAZIÐ

  Turkcell 3G Program Yöneticisi Sertan Eratay da uygulamanýn teknik detaylarý ve bir aylýk sonuçlarý hakkýnda gazetecilere bir sunum yaptý.

  Turkcell'in toplam 36 milyon abonesinin yaklaþýk 3.6 milyonunda 3G uyumlu telefon bulunduðunu ve bu müþterilerin 3 milyonunun 3G'ye abone olduðunu anlatan Eratay, data trafiðinin 2.3 kat kiþi baþý data kullanýmýnýn ise 2 kat arttýðýný belirterek bu miktarýn yüzde 50'den fazlasýnýn 3G üzerinden geçtiðini aktardý.

  Eratay, 3 milyon yeni 3G abonesinin yüzde 50'sinin 35 yaþ altý gençlerden oluþtuðunu, kadýn-erkek daðýlýmýnýn eþit olduðunu ve yeni abonelerin daha çok 3 büyük ilde yoðunlaþtýðýný ifade etti.
  Satýn alýnan internet paketlerinin yüzde 90'ýnýn 4 GB olduðunu, Turkcell'in 2008'de yaptýðý toplam modem satýþýnýn 2.3 katýnýn sadece 1 ayda gerçekleþtirildiði belirten Eratay, 1 ayda 60 bin'den fazla VINN modem ve notebook sattýklarýný kaydetti.
  Sertan Eratay, 3G kullanýmýnda yüzde 60 ile en çok cepten internet kullanýldýðýný, cepten 1 ayda 100 binden fazla video izlendiðini, ayrýca Mobil TV kullanýmýna iliþkin olarak da en çok futbol, haber ve yarýþma programlarýnýn izlendiði bilgilerini aktardý.

  3G ile gerçekleþtirilebilen görüntülü konuþma hakkýnda da istatistikleri açýklayan Eratay, en çok görüntülü konuþma yapýlan ilk 5 ilin Diyarbakýr, Elazýð, Ýstanbul, Malatya, Trabzon olarak sýralandýðýný, toplam 5 milyon dakika görüntülü konuþma yapýldýðýný bildirdi.

  3G kapsamýnda daha önce tanýttýklarý görüntülü çaðrý merkezi hizmetinin özellikle iþitme engelli yurttaþlar için büyük kolaylýk saðladýðýný belirten Eratay, iþitme engelli vatandaþlarýn görüntülü çaðrý merkezini aramalarýnýn ücretsiz olduðunu söyledi. Görüntülü çaðrý merkezi uygulamasýnýn ilk günlerinde ilginç vakalarla da karþýlaþtýklarýný anlatan Eratay, bazý müþterilerin tüm ev halkýný görüntülü çaðrý merkezi operatörlerine tek tek tanýþtýrdýðýný dile getirdi.

  3G'nin medya alanýnda da önemli yenilikler getirdiðini belirten Eratay, bir televizyon kanalýnýn 30 Aðustos resepsiyonunun ayrýntýlarýný 3G'li telefonlar aracýðý ile izleyicilerine canlý olarak aktardýðýný hatýrlattý.  04.09.2009


Haz?rlan?yor...
X