Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Elektrik Zammýna Tepki

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Elektrik Zammýna Tepki

  ELEKTRÝK ZAMMINA TEPKÝ
  Odabaþ, elektriðe yapýlan zammýn haksýz ve yersiz olduðunu, geri çekilmesi gerektiðini ifade etti
  Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Elektrik Mühendisleri Odasý Trabzon Þube Baþkaný Mustafa Yýlmaz Odabaþ, elektriðe yapýlan zammýn haksýz ve yersiz olduðunu, geri çekilmesi gerektiðini ifade etti.
  Odabaþ, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'nin elektrik enerjisi üretiminde yüzde 28.35 taþ kömürü ve ithal kömür, yüzde 51.68 doðalgaz, yüzde 18.77 hidrolik ve yüzde 1.2 diðer birincil kaynaklarý kullandýðýný, bu kaynaklardan yüzde 60'dan fazlasýnýn fosil yakýt türlerinden oluþan birincil enerji kaynaklarý olduðunu belirtti.
  Tamamen dýþa baðýmlý olan bu kaynaklarýn birim fiyatlarýndaki artýþ ve dolar fiyatýndaki yükseliþin elektrik enerjisinin birim fiyatýný olumsuz etkilediðini, 2009 yýlýnda dolarda bir dalgalanma, doðalgaz fiyatlarýnda bir yükselmenin þu ana kadar olmadýðýný ifade eden Odabaþ, þöyle devam etti:
  ''Türkiye'deki mevcut hidrolik santrallerinin tam kapasite ile çalýþmalarýnýn saðlanmasý yerine, daha kolay ve çabuk inþa edilebilen fosil yakýtlarýn kullanýldýðý termik santrallerin kurulmasý ve bu santrallerin daha çok özel sektör elinde olmasý ve bu sektörlerin yüksek kar talepleri elektriðe sürekli ve yüksek oranda zam isteklerini gündeme getirmektedir. Bazý illerde enerji kayýp kaçaklarýnýn yüzde 80 seviyelerinde olmasýný önlemek için þu ana kadar hiçbir tedbir alýnmamýþtýr ve alýnmayacaðý da düþünülmektedir. Diðer taraftan hükümet çoðu kalemden almasý gereken vergiyi toplayamamasý ve vergi gelirlerindeki düþüþü kolay yoldan kapatma isteði, daha kolay vergi toplama yolu olan petrol, doðalgaz ve elektrik enerjisine zammý seçmektedir.''
  Odabaþ, Türkiye'deki tüm sularý kullanarak daha ucuz elektrik enerjisi üretilmesi ve bunun tüketiciye yansýtýlmasý beklenirken, elektriðe zam yapýlmasýnýn kabul edilebilecek bir durum olmadýðýný, aslýnda elektriðe yapýlan zammýn A'dan Z'ye tüm tüketim mallarýna yapýldýðý anlamýna geldiðini belirtti.
  Bu zamlarýn ekonomik kriz nedeniyle zaten zor durumda olan dar gelirli büyük bir kitlenin en temel yemek ihtiyacýný bile karþýlayamamasý anlamýna geldiðini vurgulayan Odabaþ, þunlarý kaydetti:
  ''Elektrik enerjisi farklý enerji türlerine dönüþtürülebilen bir enerji olduðundan, stratejik bir özelliðe sahiptir. Bir taraftan sanayi üretiminin düþtüðünden ve ihracatýn yavaþladýðýndan bahsedeceksiniz diðer taraftan buna neden olan elektrik enerjisinin 2009 yýlýnda tüketimi yüzde 5.5 düþmesine raðmen fiyatýný düþürme yerine daha da arttýrmak yoluna gideceksiniz. Bu politika doðru bir politika deðildir. Türk sanayicisini, küçük ölçekli esnaf sanatkarý ve imalat sektörünü büyük bir darboðaza sürükleyecek ve Türkiye ithal mallarýn cenneti olacaktýr. Bir taraftan enflasyonun tek haneli olacaðýndan bahsedilirken, diðer taraftan bir kalemde elektriðe yüzde 21 zam yapýlmaktadýr. Yüksek elektrik zammý ile tüm vatandaþlarýmýz adeta elektriðe çarptýrýlmaktadýr. Bu ne vicdana ne de büyük bir devletin hükümetine yakýþýr. Bazý enerji sektör yetkililerinin yüksek kar taleplerini yerine getirmek için elektriðe yapýlan zam haksýzdýr, yetersizdir ve geri çekilmelidir.''  04.09.2009
Haz?rlan?yor...
X