KIZILAY TABZON'DA TOPLANACAK
Tekin Küçükali'nin katýlýmýyla yarýn Trabzon'da toplantý yapýlacak.
Türk Kýzýlayý Bölge Toplantýsý, Genel Baþkan Tekin Küçükali'nin katýlýmýyla yarýn Trabzon'da yapýlacak.

Türk Kýzýlayý Trabzon Þubesi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, yapýlan çalýþmalarý aktarmak, þubelerin bölgelerine yönelik hizmetlerini geliþtirmek, genel merkez ile þubeler arasýnda bilgi paylaþýmýný saðlamak ve görüþ alýþveriþinde bulunmak amacýyla bölge toplantýlarý düzenlendiði belirtildi.

Açýklamada, bölge toplantýlarýnýn Trabzon bölümünün 5 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'de Park Restoran'da yapýlacaðý ve akþam ayný mekanda iftar yemeði verileceði ifade edilerek, toplantýya Küçükali'nin yaný sýra genel merkez yönetim kurulu üyeleri, Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüþhane il ve ilçe þubelerinden baþkanlar ve yönetim kurulu üyelerinin katýlacaðý kaydedildi.04.09.2009