TRABZON'DAN KISA KISA HABER

Trabzon'da meydana gelen olaylar
TRABZON'DA ÝÞ YERÝNDEN HIRSIZLIK
Trabzon'da bir iþ yerinden para çalýndý. Alýnan bilgiye göre, Çarþý Mahallesi Bedesten Caddesi'nde, Þenol Gedikli'ye ait iþ yerine kepenk kilidini kýrarak giren kimliði henüz belirlenemeyen kiþi ya da kiþiler, 600 lirayý alarak kaçtýlar. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

BEÞÝKDÜZÜ'NDE KONTÖR DOLANDIRICILIÐI

Beþikdüzü'nde bir kiþi dolandýrýldýðý iddiasýyla þikayette bulundu.
Alýnan bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaþayan Ahmet Remzi Tan (75), polis merkezine baþvurarak, tanýmadýðý bir kiþi tarafýndan cep telefonundan arandýðýný, kendisini emniyet görevlisi olarak tanýtan bu kiþinin, þahsýna ait telefonun þifresinin bir suç örgütünün eline geçtiðini söylediðini belirtti. Arayan kiþinin durumu düzeltmek için kontör istemesi üzerine bu kiþiye 316 liralýk kontör yolladýðýný, ancak daha sonra dolandýrýldýðýný anladýðýný belirten Tan, suç duyurusunda bulundu.

ELEKTRÝK AKIMINA KAPILAN KÝÞÝ YARALANDI

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruþturma baþlattý. Trabzon'da elektrik akýmýna kapýlan kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Köprübaþý ilçesinin Gündoðan Mahallesi'nde yaþayan Mustafa Naci Ýmamoðlu (23), þebeke çekmek üzere evinin önünde bulunan TEDAÞ'a ait elektrik direðine çýktýðý sýrada akýma kapýldý. Yaralanan Ýmamoðlu'nun, Sürmene Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndýðý, saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.

TRABZON'DA TRAFÝK KONTROLLERÝ

Trabzon'daki kontrollerde hatalý sürücülere 12 bin 221 lira ceza uygulandý. Alýnan bilgiye göre, trafik ekiplerinin son 1 günde þehir içi ve þehirler arasý yollarda yaptýklarý denetimlerde, 502 araç kontrol edildi.
Denetimlerde, hatalý bulunan 99 sürücüye 12 bin 221 lira ceza uygulandýðý, 7 aracýn ise trafikten men edildiði öðrenildi.


04.09.2009