TRABZON'DA AÇIK ARTIRMALI SATIÞ

Trabzon Ýl Genel Meclisi'nin kararý ile Ýl Özel Ýdaresinde hurdaya çýkan araçlarýn açýk artýrýmý ile satýþlarý yapýldý.
Trabzon Ýl Genel Meclisi'nin kararý ile Ýl Özel Ýdaresinde hurdaya çýkan araçlarýn açýk artýrýmý ile satýþlarý yapýldý. Satýþlardan yatýrým bütçesine 113 bin lira ek gelir saðlandý

Trabzon Ýl Genel Meclisi'nin kararý ile il özel idaresinde, ekonomik ömrünü bitiren araçlarýn açýk arttýrma ile satýlmasýna dair karar hayata geçti. Ýl Özel Ýdaresince hurda satýþý yapýlan kamptreyler, yükleyici, kamyon, binek taþýtý ve diðer benzeri hurda araçlardan elde gedilen 113 bin liralýk gelir, Ýl Özel Ýdaresi'nin yatýrým bütçesine girdi.

Ýl Genel Meclisi Baþkaný Haydar Revi, bu tür hurda satýþlarýnýn yýl içerisinde devam edeceðini ve satýþ ihalelerinin encümen kararý ile hayata geçirildiðini belirtti. Hurda satýþýndan gelen gelirlerin personel giderlerine deðil yatýrýmlarda kullanýlacaðýný belirten Revi, ekonomik ömrünü bitirmiþ her türlü araçlarýn elde tutulmasýnýn kamuoyuna daha aðýr maliyet çýkardýðýný da belirtti. Satýlan iþ makineleri ile yatýrým bütçesine kaydýrýlan 113 bin liralýk gelir daha çok köy yollarýnýn standartýnýn yükseltilmesi faslýnda kullanýlacak.4.09.2009