Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ýhtilale karþý çýkan Trabzonlu kurmay öldü

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ýhtilale karþý çýkan Trabzonlu kurmay öldü

  ÝHTÝLALE KARÞI ÇIKAN TRABZONLU KURMAY ÖLDÜ


  Ahmet Yýldýz, 12 Eylül’de yargýlanmýþ ve Ýhtilal önderi Kenan Evren’i suçlamýþtý...
  Trabzonlu Kurmay Albay Ahmet Yýldýz (88) 12 Eylül’e de, 27 Mayýs’taki idamlara da karþý çýkmýþtý
  Önceki gün ölen Milli Birlik Komitesi üyesi, eski senatör, eski Halkevleri Genel Baþkaný emekli Kurmay Albay Ahmet Yýldýz (88) 12 Eylül’e de, 27 Mayýs’taki idamlara da karþý çýkmýþtý.

  Tedavi gördüðü Ýstanbul Týp Fakültesi Genel Cerrahi Yoðun Bakým Ünitesi’nde solunum yetersizliði nedeniyle önceki gün yaþamýný yitiren Milli Birlik Komitesi üyesi, eski senatör, eski Halkevleri Genel Baþkaný emekli Kurmay Albay Ahmet Yýldýz (88), bugün Selimiye’de düzenlenecek askeri törenden sonra, Selimiye Camii’nde kýlýnacak öðle namazýnýn ardýndan Karacaahmet Mezarlýðý’nda topraða verilecek.

  Trabzon’un Sürmene ilçesine baðlý Konuklu köyünde 1921 yýlýnda dünyaya gelen Yýldýz, Bursa Askeri Lisesi ve Harbiye’yi bitirdi. Orduda çeþitli görevlerde bulunan Yýldýz, 27 Mayýs 1960 ihtilalinin örgütleyicilerinden biri oldu. Milli Birlik Komitesi (MBK) üyesi olarak görev yaptý. Yýldýz, 27 Mayýs 1960-25 Ekim 1961 tarihleri arasýnda Milli Birlik Komitesi; 25 Ekim 1961-12 Eylül 1980 tarihleri arasýnda da Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliði görevinde bulundu. 1976’da yapýlan Halkevleri Genel Kurulu’nda devrimci halkevcilerin adayý olarak genel baþkanlýk görevine seçilen Yýldýz, bu görevini 12 Eylül 1980’e kadar sürdürdü. 12 Eylül askeri darbesinde tutuklanarak 354 gün hapis yattý.

  Ýþkencenin her türlüsü
  Yýldýz, dört yýl süren yargýlanmasýnýn ardýndan hakkýnda açýlan 16 davanýn tümünden beraat etti. Yýldýz, daha sonra bu haksýz tutuklama nedeniyle Hazine aleyhine 100 milyon liralýk tazminat davasý açtý. Yýldýz dava dilekçesinde, ad vermeden dönemin devlet baþkaný Kenan Evren’i suçladý; tutuklu kaldýðý dönemde iþkencenin her türlüsüyle karþýlaþtýðýný söyledi. Yýldýz’ýn, ayrýca Evren’e gönderdiði mektupta, idam da dahil olmak üzere Halkevleri’nin cezasýnýn kendisine verilmesini ve Atatürk’ün kurduðu Halkevleri’nin kapatýlmamasýný istediði de belirtildi. Yýldýz, daha sonra Halkevleri’nin 1988’de yapýlan 10. Kongresi’nde yeniden genel baþkan seçildi.

  “Ýdamlara karþýydý”
  27 Mayýs’ýn mimarlarýndan Milli Birlik Komitesi (MBK) üyesi emekli Kurmay Yarbay Mustafa Kaplan, daha önce darbe süreciyle ilgili yaptýðý bazý açýklamalarda, Yýldýz’ýn idamlara karþý olan 11 kiþilik grubun içinde yer aldýðýný söyledi.

  Yýldýz’ýn, 2002 yýlýnda yayýmlanan “Ýhtilalin Ýçinden Anýlar, Deðerlendirmeler” adlý kitabýnda, Türkiye siyasal tarihinde çok önemli bir yer tutan 27 Mayýs ihtilalinin örgütleniþi, yapýlýþý, iç çeliþkiler, Yassýada yargýlamalarý, yeni bir anayasa ve sivilleþme çalýþmalarý anlatýlýyor. Tarihsel belge deðerini taþýyan bu anýlarda, dönemin çarpýcý olaylarý da yer alýyor.


Haz?rlan?yor...
X