TRABZON OLÝMPÝYAT ÞEHRÝ OLACAK
Trabzon'da düzenlenecek 2011 Avrupa Gençlik Oyunlarý'nýn Koordinatörü Nihat Doker, Trabzon'u bir olimpiyat þehri yapacaklarýný söyledi.
Trabzon Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne ait sporcu kamp eðitim merkezinde, oyunlarýn ana ofisini kurma çalýþmalarýyla hazýrlýklarýna baþlayan Doker, AA muhabirine, faaliyetlerle ilgili bilgi verdi, hedeflerini anlattý.

Trabzon'da Avrupa Gençlik Oyunlarýnýn hazýrlýklarýnýn startýný verdiklerini belirten Doker, ''Trabzon'da çalýþma ofislerimizi, eðitim yerimizi kamp eðitim merkezi olarak belirledik. Bulunduðumuz ortam buna çok müsait. Valimizi, belediye baþkanýmýzý, rektörümüzü ve de sporun patronu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðümüzü bir araya alarak yapmýþ olduðumuz görüþmeler sonunda bu iþ baþladý'' dedi.

Doker, Trabzon'un bir olimpiyat þehri olacaðýný kaydederek, þöyle konuþtu:
''Bu organizasyonla Türkiye'de olimpiyat düzenleyen tek þehir Trabzon olacak. Trabzon'a 4 bin dolayýnda sporcu bekliyoruz. Sporcu kafilelerinde yer alacak diðer kiþiler de olacak. Ayrýca yapacaðýmýz çalýþmalarla bu rakamý 8-9 binlere çýkarmayý hedefliyoruz. Trabzon bir spor þehri... Biz Trabzon'u, ayný zamanda Avrupa þehri ve olimpiyat þehri yapacaz. Trabzonlularý da olimpiyat ruhuyla birleþtireceðiz.''

-TESÝSLERÝN DURUMU-

Doker, oyunlarda kullanýlacak tesisler yönünden de çalýþmalarýnýn devam ettiðini dile getirerek, sözlerini þöyle sürdürdü:
''Mevcut tesislerimizin bir kýsmý revize olurken, Türkiye'de ilk açýlýr kapanýr yüzme havuzu Trabzon'da yapýlacak. Pelitli'de 5 bin kiþilik bir salonu olacak. Söðütlü atletizm sahasýnýn tribünleri kapatýlacak, diðer tesislerde de revizeler yapýlacak. Kredi ve Yurtlar Kurumunun yapacaðý yurtlarla konaklama sorunumuzu da aþacaðýz. Trabzon'da çýtayý daha yukarlara çýkaracaðýz.

Ýzmir UNIVERSIAD'da çýtayý en yukarýya çýkarttý. Biz de bunu Avrupa Gençlik Oyunlarýnda en üst seviyeye getireceðiz. Avrupa Gençlik Oyunlarý'nýn en iyisini yapacaðýz ve bütün katýlýmcýlarýn Trabzon'dan unutulmayacak, güzel anýlarla ayrýlmalarýný saðlayacaðýz. Bütün kesimlerle görüþmelerimiz devam ediyor. Sadece bir amacýmýz var, en iyisini nasýl yaparýz.''

Temmuz ayýnda Finlandiya'nýn Tampere kentinde de yapýlan Avrupa Gençlik Oyunlarý'na Trabzon'dan kalabalýk bir ekiple gittiklerini anýmsatan Doker, sözlerini þöyle tamamladý:
''Amacýmýz Trabzon'u orada tanýtmak ve ayný zamanda Trabzon'da görev almasý muhtemel kiþilerin bilgi ve tecrübelerini artýrmaktý. Tampere'de, Avrupa Olimpiyat Komitesi Eðitim Kurulunca ulaþým, konaklama, güvenlik, akreditasyon çalýþmalarý konusunda seminerler verildi. Hem teorik bilgi aldýk, hem de icra içinde bulunduk. 8 gün boyunca Tampere'de Trabzon'u hamsisiyle, fýndýðýyla, turistik yerleriyle çok iyi tanýttýk.''03.09.2009