Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Vali Kýzýlcýk projecilerle buluþtu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Vali Kýzýlcýk projecilerle buluþtu

  VALÝ KIZILCIK PROJECÝLERLE BULUÞTU
  Trabzon Valisi Dr. Recep Kýzýlcýk, Karadeniz Ýþ Adamlarý Derneði ile bir araya geldi
  Trabzon Valisi Dr. Recep Kýzýlcýk, Karadeniz Ýþ Adamlarý Derneði (KARGÝD) Baþkan Yardýmcýsý Ali Yaþar Bayram, dernek yöneticileri ve Avrupa Birliði projesi kursiyerlerini kabul etti.
  Proje üretmenin Trabzon'un geleceðine yön verme bakýmýndan çok önemli olduðuna vurgu yapan Vali Kýzýlcýk, “Bölgemiz gerek sýnýr ötesi, gerekse sýnýr içi projelere çok açýk bir potansiyel taþýmaktadýr. Bu noktada önemli projeleri el birliði ile hayat geçirmeliyiz” dedi.
  'Projeci Vali' olarak tanýnan Dr. Vali Recep Kýzýlcýk, projelerin üretilmesi, yürütülmesi ve baþarýya ulaþmasý konusunda bilgi ve tecrübelerini kursiyerlerle paylaþtý.
  Deðiþen ve geliþen dünyada artýk zaman kavramýnýn çok deðerlendiðine dikkat çeken Vali Kýzýlcýk, günümüzde projelerin tamamlanmasýnýn deðil, projelerin en kýsa sürede ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesinin baþarý olarak sayýldýðýný söyledi. Gençlerin proje kursuna ilgi göstermesinin ülke adýna önemli bir kazanç olduðunun altýný çizen Vali Kýzýlcýk, proje mantýðýnýn iþve iþçi bulma kurumlarýnda da etkin hale getirilmesi gerektiðini, bu yönde Trabzon'un yeni bir yapýlanma içinde olmasý gerektiðini ifade etti.
  Doktora çalýþmasýný, þirket yönetim mantýðýnýn kamu yönetimine ithal edilmesi, alanýnda yaptýðýný hatýrlatan Vali Kýzýlcýk, Türkiye'nin Kamu Yönetimi Reform Çalýþma Gurubu'nda da yer aldýðýný ve deneyimlerini Trabzon'daki çalýþmalarýnda aktaracaðýný iletti. Kamu Yönetimi Reformu'nun temel hedefinin dünyada insaný mutlu etmek için refah ve rekabet edebilirlik kapasitesini artýrmak olduðu þeklinde ifade eden Vali Kýzýlcýk, bu amacýnda, özel sektör ile kamunun ne kadar ortak çalýþmayý baþarmasý ile orantýlý olduðunu sözlerine ekledi.
  KARGÝD Baþkan Yardýmcýsý Bayram, Avrupa Birliði Hibe Programý kapsamýnda kabul gören projeleri çevresinde 30 kursiyere proje eðitimi verdiklerini söyledi. Proje üretmenin ülkemiz için önemine deðinen Baþkan Bayram Vali Kýzýlcýk'ýn projeci bir vali olmasýnýn Trabzon için çok önemli bir avantaj olduðunu söyledi.


  03.09.2009
Haz?rlan?yor...
X