Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon’a "Amiral" yatýrým

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon’a "Amiral" yatýrým

  TRABZON'A ''AMÝRAL'' YATIRIM

  Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk Trabzon'a istihdam saðlayacak yabancý bir yatýrýmýn müjdesini verdi, ismini vermedi.
  Haber 61'i ziyaret eden Trabzon Valisi Dr. Recep Kýzýlcýk, birbirinden önemli açýklamalar yaptý. Kýzýlcýk 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatlarýna hazýrlanan Trabzon için projeleri deðerlendirdi.
  Geçtiðimiz günlerde Zorlu Grand otelde Plansmaný yapýlan Yomra Bay projesini deðerlendirmeye alan Trabzon valisi Dr Recep Kýzýlcýk “Yomra-Bay projesinin uygulanabilirliðine inandýðým için basýn plansmanýna katýldým. Biz konu üzerinde araþtýrmalarýmýzý yaptýk, proje sahipleri deneyimli insanlar. Bu proje için bana geldiklerinde onlara “özellikle otel ve alýþveriþ merkezlerini 2011'e kadar yetiþtirin ki gelen Oyunlar için Trabzon'a gelen misafirlere önemli bir hizmet olsun dedim.
  60 milyon Euro'ya mal olacak olan bu proje yi firma yetkilileri projeyi 2011'e kadar projeyi bitireceklerini taahhüt etti. 2011 Þubat ayýnda proje tamamlanacak. Bu proje Yomra'nýn deðil tüm Trabzon'un olsun. Bu nedenle isminin deðiþtirilmesini önerdim. Zaten dýþardan gelen bir misafir nerenin Trabzon, nerenin Yomra ya da Vakfýkebir olduðunu bilmiyor ki. Ben bile hala Trabzon'un sýnýrý nerede baþlar nerede biter öðrenebilmiþ deðilim” dedi.

  YAYLALARIN SORUNLARI BAÞBAKAN'A TAÞINMALI

  Yayla turizminin geliþtirilmesi için projelerin Baþbakan'a taþýnmasý gerektiðini söyleyen Recep Kýzýlcýk, “Yaylalara yeni projeler hazýrlanarak Baþbakan'a taþýnmasý gerekir. Orada çirkin yapýlaþmaya izin vermeyeceðiz. Yayla turizmi bölgemiz için önemli. Ancak gelen konuklarý da rahat ettirmek gerek. Onlarý iyi aðýrlamak gerek. Bakýn bu konuda Suudi Arabistan'dan iþ adamý bize geldi. Suudi Arabistan'la Trabzon arasýnda Carter uçak seferleri yapmak istiyorlar. Suudi Arabistan'dan Trabzon'a daha fazla turist getirilebilir. Turizmi önemli ölçüde canlandýrýrýz diye düþünüyorum” þeklinde konuþtu.

  TRABZON'A 2 TANE 5 YILDIZ OTEL DAHA LAZIM

  Trabzon'a 5 yýldýzlý otellerin gerekli olduðunu vurgulayan Vali Kýzýlcýk, “Hilton ve Oruçoðlu'nun Trabzon'da otel projeleri var. Zaten Trabzon'a 2 tane daha 5 yýldýzlý otel gider” dedi. Uzungöl'e kurulacak olan teleferik ile kullaným alanlarýnýn arttýrýlmasýnýn turizme büyük katký saðlayacaðýný söyleyen Kýzýlcýk, “Uzungöl'de zirveye tatil merkezi projesi var. Buraya teleferik yapýlacak. Uzungöl'de hem yaz, hem kýþ tatil yapýlabilecek. Teleferik yapýmý için hem fizibilite hem de, projesi de hazýrlanmýþ. Biz de bütün olanaklarý saðlayacaðýz. Kýþ mevsiminde kayak yapýlacak, turizme katkýsý büyük olacak” dedi.

  Çakýrgöl yolunun yapýmý koruma alýndan geçtiði için Orman bakanlýðýnýn izni gerekli, o sorunlar da giderilecek. Böylece turistik anlamda bir potansiyeli yakalayabileceðimizi düþünüyoruz” dedi.

  TRABZON'A SANAYÝ YATIRIMI YAPILACAK

  Trabzon'un sanayi alanýnda da ataklar olacaðýný belirten Kýzýlcýk, “Sanayi alanýnda önemli geliþmeler var. Onunda çok kýsa sürede imzasýný atacaðýz. Bu anlamda yer sorunumuz var, bununla ilgili Belediye Baþkanýna da talimat verdim. Trabzon'a istihdam yaratacak büyük bir yatýrým olacak. Bu yatýrýmýn ne olduðunu da zamaný geldiðinde açýklayacaðým. Bu yatýrýmýn yabancý bir yatýrým olacaðýný þimdiden belirtmek isterim. Ancak daha fazla bilgi veremem. Zamaný geldiðinde gerekli prosedürler netleþtiðinde bunu da açýklarýz Trabzon'a büyük istihdam saðlayacak ”dedi.


  03.09.2009


Haz?rlan?yor...
X